اسامی ژنریک A-Z

اسامی ژنریک a-z

ردیف نام ژنریک (فارسی) نام ژنریک (انگلیسی)
2901 منوسدیم گلوتامات Monosodium Glutamate
2902 منوتیوگلیسرول Monothioglycerol
2903 مونته لوکاست Montelukast
2904 مونته پلاز Monteplase
2905 موپرون Moperone
2906 موراسیزین Moracizine
2907 مورانتل سیترات Morantel Citrate
2908 مورکلوفون Morclofone
2909 مورینامید Morinamide
2910 مورنیفلومات Morniflumate
2911 موروکسیدین Moroxydine
2912 مورفین Morphine
2913 مرفین Morphine
2914 مرفولین سالیسیلات Morpholine Salicylate
2915 موساپرامین Mosapramine
2916 موساپراید سیترات Mosapride Citrate
2917 موترتیناید Motretinide
2918 موکساورین Moxaverine
2919 موگزاورین Moxaverine
2920 موکسی دکتین Moxidectin
2921 موکسی فلوکساسین Moxifloxacin
2922 موکسی سیلیت Moxisylyte
2923 موکسونیدین Moxonidine
2924 مولتی آلکیل پپتید Multialchilpeptide
2925 Multiple Sclerosis Vaccines
2926 مولتی ویتامین Multivitamin
2927 Multivitamin for CKD Patients
2928 مولتی ویتامین مینرال Multivitamin Plus Mineral
2929 Multivitamin preparation
2930 مولتی ویتامین تراپیوتیک Multivitamin Therapeutic
2931 مولتی ویتامین+آهن Multivitamin+Iron
2932 Mulungu
2933 Mumps Immunoglobulins
2934 Mumps Skin Test Antigen
2935 واکسن اوریون Mumps Vaccines
2936 موپیروسین Mupirocin
2937 موپیروسین-نازال Mupirocin-Nasal
2938 مورامیداز Muramidase
2939 موروموناب-سی دی3 Muromonab-CD3
2940 ماسک Musk
2941 Mycobacterium Vaccae Vaccines
2942 مایکوفنولات موفتیل Mycophenolate Mofetil
2943 میرالاکت Myralact
2944 مریستیل الکل Myristyl Alcohol
2945 Myrrh
2946 میرتکائین Myrtecaine
2947 هگزامینیوم کلراید N-(3-Chloroallyl)hexaminium Chloride
2948 نابیلون Nabilone
2949 نابومتون Nabumetone
2950 N-ACETYL CARNOSINE
2951 نادید Nadide
2952 نادیفلوکساسین Nadifloxacin
2953 نادولول Nadolol
2954 نادوکسولول Nadoxolol
2955 نادروپارین کلسیم Nadroparin Calcium
2956 نفاموستارت مسیلات Nafamostat Mesilate
2957 نافارلین استات Nafarelin Acetate
2958 نافسیلین سدیم Nafcillin Sodium
2959 نفتالوفوس Naftalofos
2960 نفتازون Naftazone
2961 نافتیدروفوریل اکسالات Naftidrofuryl Oxalate
2962 نافتی فین موضعی Naftifine-Topical
2963 نافتوپیدیل Naftopidil
2964 نالبوفین Nalbuphine
2965 نالیدیکسیک اسید Nalidixic Acid
2966 نالمیفن Nalmefene
2967 نالورفین Nalorphine
2968 نالوکسان Naloxone
2969 نالتروکسون Naltrexone
2970 ناندرولون Nandrolone
2971 نفازولین Naphazoline
2972 نفازولین+آنتازولین Naphazoline+Antazoline
2973 نفتالین Naphthalin
2974 Naphthylacetic Acid
2975 ناپروکسن Naproxen
2976 ناراسین Narasin
2977 ناراتریپتان Naratriptan
2978 نارتوگراستیم Nartograstim
2979 ناساروپلاز Nasaruplase
2980 ناتالیزومب Natalizumab
2981 ناتامایسین Natamycin
2982 ناتگلینید Nateglinide
2983 ناته پلاز Nateplase
2984 نبیولول Nebivolol
2985 نبراستام Nebracetam
2986 نداپلاتین Nedaplatin
2987 ندوکرومیل سدیم Nedocromil Sodium
2988 نفازودون Nefazodone
2989 نفیراستام Nefiracetam
2990 نفوپام Nefopam
2991 نالرالبین Nelarabine
2992 نلفیناویر Nelfinavir
2993 نلته نکسین Neltenexine
2994 نموناپراید Nemonapride
2995 نئومایسین Neomycin
2996 نئوستیگمین Neostigmine
2997 نئوتام Neotame
2998 نپافناک چشمی Nepafenac-Ophthalmic
2999 نپی نالون Nepinalone
3000 نریدرونیک اسید Neridronic Acid
گلوریپا داروسازی عبیدی اینستاگرام دارویاب هانی ژل فروشگاه دارویی دارویاب- داروخانه آن لاین آفتوژل اپلیشکن اندرورید و آی او اس دارویاب-app drug info
تازه های دارویی
دارو های پر مصرف ایران
آخرین اخبار

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب