اسامی ژنریک A-Z

اسامی ژنریک a-z

ردیف نام ژنریک (فارسی) نام ژنریک (انگلیسی)
3001 Neroli Oil
3002 Nerve Agents
3003 نسیریتاید سیترات Nesiritide Citrate
3004 نتی کونازول Neticonazole
3005 نتیل مایسین سولفات Netilmicin Sulfate
3006 نتوبیمین Netobimin
3007 قرمز طبیعی Neutral Red
3008 نویراپین Nevirapine
3009 ان-هگزان n-Hexane
3010 نیاسینامید Niacinamide
3011 نیالامید Nialamide
3012 Niaouli Oil
3013 نیاپرازین Niaprazine
3014 نیکاراون Nicaraven
3015 نیکاربازین Nicarbazin
3016 نیکاردیپین Nicardipine
3017 نیکرگولین Nicergoline
3018 نیسریترول Niceritrol
3019 نیکلوزماید Niclosamide
3020 نیکوبوکسیل Nicoboxil
3021 نیکوکودین Nicocodine
3022 نیکوفیبرات Nicofibrate
3023 نیکومرفین Nicomorphine
3024 نیکوراندیل Nicorandil
3025 نیکوتین Nicotine
3026 اسید نیکوتینیک Nicotinic Acid
3027 نیکوتینیک اسید+لاروپیپرانت Nicotinic Acid+Laropiprant
3028 نیکوتینیل الکل Nicotinyl Alcohol
3029 نیفدیپین Nifedipine
3030 نیفکالانت Nifekalant
3031 نیفه نازون Nifenazone
3032 نیفلومیک اسید Niflumic Acid
3033 نیفوراتل Nifuratel
3034 نیفوروکسازید Nifuroxazide
3035 نیفوروکسیم Nifuroxime
3036 نیفورسول Nifursol
3037 نیفورتیموکس Nifurtimox
3038 نیفورتوینول Nifurtoinol
3039 نیفورزاید Nifurzide
3040 NILOTAMIDE
3041 نیلوتینیب Nilotinib
3042 نیلوتامید Nilutamide
3043 نیلوادیپین Nilvadipine
3044 نیمسولید Nimesulide
3045 نیمتازپام Nimetazepam
3046 نیمودیپین Nimodipine
3047 نیمورازول Nimorazole
3048 نیموستین Nimustine
3049 نیپروتیدین Niperotidine
3050 نیپرادیلول Nipradilol
3051 نایسین Nisin
3052 نیسولدیپین Nisoldipine
3053 نیتازوکسانید Nitazoxanide
3054 نیتی سینون Nitisinone
3055 نیترازپام Nitrazepam
3056 نیترن دیپین Nitrendipine
3057 اسید نیتریک Nitric Acid
3058 نیتریک اکساید Nitric Oxide
3059 نیتروبنزن Nitrobenzene
3060 نیتروفورانتوئین Nitrofurantoin
3061 نیتروفورازون Nitrofurazone
3062 نیتروژن Nitrogen
3063 نیتروژن موستارد Nitrogen Mustard
3064 نیتروژن 13 Nitrogen-13
3065 نیتروگلسیرین Nitroglycerin
3066 نیترومرسول Nitromersol
3067 نیتروسکانات Nitroscanate
3068 نیتروس اکساید Nitrous Oxide
3069 نیتروکسینیل Nitroxinil
3070 نیتروکسولین Nitroxoline
3071 نیزاتیدین Nizatidine
3072 نیزوفنون Nizofenone
3073 نوکلوپروست Nocloprost
3074 نولاتریکسید Nolatrexed
3075 نومجسترول Nomegestrol
3076 نونیوامید Nonivamide
3077 نونوکسینول Nonoxinols
3078 نوربروماید Norbormide
3079 نوردازپام Nordazepam
3080 نوردی هیدروگواییرتیک اسید Nordihydroguaiaretic Acid
3081 نورلجسترومین Norelgestromin
3082 نوراپی نفرین Norepinephrine
3083 نوراتان درولون Norethandrolone
3084 نوراتی استرون Norethisterone
3085 نوراتینودرل Noretynodrel
3086 نورفلوکساسین Norfloxacin
3087 نورجستیمات Norgestimate
3088 نورجستومت Norgestomet
3089 نورژسترینون Norgestrienone
3090 ایمنوگلوبولین های طبیعی Normal Immunoglobulins
3091 نورمتادون Normethadone
3092 نورفنیل افرین Norphenylephrine
3093 نورتریپتیلن Nortriptyline
3094 نوروانکومایسین Norvancomycin
3095 نوسکاپین Noscapine
3096 نووبیوسین Novobiocin
3097 نوکسی تیولین Noxytiolin
3098 اسید نوکلئیک Nucleic Acid
3099 Nusinersen
3100 Nutmeg
گلوریپا داروسازی عبیدی اینستاگرام دارویاب هانی ژل فروشگاه دارویی دارویاب- داروخانه آن لاین آفتوژل اپلیشکن اندرورید و آی او اس دارویاب-app drug info
تازه های دارویی
دارو های پر مصرف ایران
آخرین اخبار

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب