اسامی ژنریک A-Z

اسامی ژنریک a-z

ردیف نام ژنریک (فارسی) نام ژنریک (انگلیسی)
3101 Nutmeg Oil
3102 Nutrition
3103 Nux Vomica
3104 نیستاتین Nystatin
3105 اوبیدوکسیم Obidoxime
3106 اوبلی مرسن Oblimersen
3107 اکتاکائین Octacaine
3108 اوکتافونیوم Octafonium
3109 اوکتانوئیک اسید Octanoic Acid
3110 اکتاتروپین متیل بروماید Octatropine Methylbromide
3111 اوکتینیدین Octenidine
3112 اوکتیل تریازون Octil Triazone
3113 اوکتی نوکسات Octinoxate
3114 اوکتی سالات Octisalate
3115 اکتوکریلن Octocrilene
3116 اوکتودرین Octodrine
3117 اوکتوکسینول Octoxinols
3118 اوکتروتید استات Octreotide Acetate
3119 اکتیل دودکانل Octyldodecanol
3120 اوفاتومومب Ofatumumab
3121 افلوکساسین Ofloxacin
3122 اولافلور Olaflur
3123 الانزاپین Olanzapine
3124 اولاکوئیندوکس Olaquindox
3125 اولیندر Oleander
3126 اولئاندومایسین Oleandomycin
3127 اولئیک اسید Oleic Acid
3128 اولئیل الکل Oleyl Alcohol
3129 روغن زیتون Olive Oil
3130 Olive Oil+Calcium Hydroxide
3131 اولمزارتان Olmesartan
3132 اولولیکوئی Ololiuqui
3133 اولوپاتادین Olopatadine
3134 اولپرینون Olprinone
3135 اولسالازین Olsalazine
3136 اومالیزومب Omalizumab
3137 اوماپاتریلات Omapatrilat
3138 Omega 369
3139 اومگا 3 تری گلیسرید Omega-3 Triglycerides
3140 امپرازول Omeprazole
3141 اوموکونازول Omoconazole
3142 اندانسترون Ondansetron
3143 پیاز Onion
3144 انواع پیاز Ononis
3145 فتالدیالدئید O-Phthaldialdehyde
3146 Ophthalmic Bath OPH Sol
3147 اوپیپرامول Opipramol
3148 OPIPRAMOLI DIHYDROCHLORIDE
3149 اوپیوم Opium
3150 اوپرلویکین Oprelvekin
3151 او آر اس Oral Rehydration Solutions
3152 اورازامید Orazamide
3153 اوربیفلوکساسین Orbifloxacin
3154 اوربوفیبان استات Orbofiban Acetate
3155 اورگوومب Oregovomab
3156 سم ارگانوفسفره Organophosphorus Insecticides
3157 مرزنگوش Organum vulgare L
3158 اوریتاوانسین Oritavancin
3159 اورلیستات Orlistat
3160 ارملوکسیفن Ormeloxifene
3161 اورمتوپریم Ormetoprim
3162 اورنیدازول Ornidazole
3163 اورنی پرسین Ornipressin
3164 اورنی تین Ornithine
3165 اورنوپروستیل Ornoprostil
3166 اوروتیک اسید Orotic Acid
3167 اورفنادرین Orphenadrine
3168 ارتودی کلروبنزن Orthodichlorobenzene
3169 ارتوفنیل فنل Orthophenylphenol
3170 اوریزانول Oryzanol
3171 اوسالمید Osalmid
3172 اوسلتامیویر Oseltamivir
3173 اوسیمرتینیب Osimertinib
3174 اوتیلونیوم بروماید Otilonium Bromide
3175 اوواباین Ouabain
3176 عصاره اواری Ovary Extracts
3177 اگزابولون Oxabolone
3178 اگزازپرول Oxaceprol
3179 اگزاسیلین سدیم Oxacillin Sodium
3180 اگزالیک اسید Oxalic Acid
3181 اگزالی پلاتین Oxaliplatin
3182 اگزامنیکوئین Oxamniquine
3183 اکساندرولون Oxandrolone
3184 اکسانتل امبونات Oxantel Embonate
3185 اکساپروزین Oxaprozin
3186 اوگزاتومید Oxatomide
3187 اگزازپام Oxazepam
3188 اکسازولام Oxazolam
3189 اکس کاربازپین Oxcarbazepine
3190 اوکسدرین Oxedrine
3191 اوگزلادین سیترات Oxeladin Citrate
3192 اوکسندولون Oxendolone
3193 اوکستاکائین Oxetacaine
3194 اوکسترون Oxetorone
3195 اکسفندازول Oxfendazole
3196 اکسی بندازول Oxibendazole
3197 اکسی کونازول موضعی Oxiconazole-Topical
3198 سلولز اکسید شده Oxidised Cellulose
3199 اکسیدرونیک اسید Oxidronic Acid
3200 اوکسیلوفرین Oxilofrine
گلوریپا داروسازی عبیدی اینستاگرام دارویاب هانی ژل فروشگاه دارویی دارویاب- داروخانه آن لاین آفتوژل اپلیشکن اندرورید و آی او اس دارویاب-app drug info
تازه های دارویی
دارو های پر مصرف ایران
آخرین اخبار

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب