اسامی ژنریک A-Z

اسامی ژنریک a-z

ردیف نام ژنریک (فارسی) نام ژنریک (انگلیسی)
3301 پنی سیلین جی سدیم Penicillin G Sodium
3302 پنی سیلین وی Penicillin V
3303 پنی سیلین وی بنزاتین Penicillin V Benzathine
3304 Penicilloyl-polylysine
3305 پنتاکلروفنل Pentachlorophenol
3306 پنتااریتریتیل تترانیترات Pentaerithrityl Tetranitrate
3307 پنتاریتریتول Pentaerythritol
3308 پنتاگاسترین Pentagastrin
3309 پنتامدین ایزوتیونات Pentamidine Isetionate
3310 پنتامایسین Pentamycin
3311 پنتازوسین Pentazocine
3312 پنتتیک اسید Pentetic Acid
3313 پن تترازول Pentetrazol
3314 پنتی فیلین Pentifylline
3315 پنتوباربیتال Pentobarbital
3316 پنتوسان پلی سولفات سدیم Pentosan Polysulfate Sodium
3317 پنتوستاتین Pentostatin
3318 پنتوکسی فیلین Pentoxifylline
3319 پنتوکسی ورین Pentoxyverine
3320 پپلومایسین Peplomycin
3321 پپتید تی Peptide T
3322 پراستیک اسید Peracetic Acid
3323 پرازین Perazine
3324 پرفلناپنت Perflenapent
3325 پرفلکسان Perflexane
3326 پرفلیسوپنت Perflisopent
3327 پرفلوبرون Perflubron
3328 پرفلونافن Perflunafene
3329 پرفلورواکتان Perfluorooctane
3330 پرفلوترن Perflutren
3331 پرگولید مسیلات Pergolide Mesilate
3332 پرهگزیلین مالئات Perhexiline Maleate
3333 پری سیازین Pericyazine
3334 پریندوپریل Perindopril
3335 محلول دیالیز صفاقی Peritoneal Dialysis
3336 پرمترین Permethrin
3337 پروسپیرون Perospirone
3338 پرفنازین Perphenazine
3339 ایمنوگلوبولین سیاه سرفه Pertussis Immunoglobulins
3340 Pertussis Vaccines
3341 بالزام پرو Peru Balsam
3342 پتیدین Pethidine
3343 پترولئوم اسپریت Petroleum Spirit
3344 فناسمید Phenacemide
3345 فناستین Phenacetin
3346 فنامازید Phenamazide
3347 فنازپام Phenazepam
3348 فنازوسین Phenazocine
3349 فنازون Phenazone
3350 فنازون+لیدوکائین PHENAZONE+LIDOCAINE
3351 فنازوپریدین Phenazopyridine
3352 فن سیکلیدین Phencyclidine
3353 فن دی مترازین تارترات Phendimetrazine Tartrate
3354 فنلزین سولفات Phenelzine Sulfate
3355 فنیتیل الکل Phenethyl Alcohol
3356 فنتی سیلین Pheneticillin
3357 فنتوراید Pheneturide
3358 فن فورمین Phenformin
3359 فنی کاربازید Phenicarbazide
3360 فنین دامین تارترات Phenindamine Tartrate
3361 فنین دیون Phenindione
3362 فنیرامین Pheniramine
3363 فن مترازین Phenmetrazine
3364 فنوباربیتال Phenobarbital
3365 فنل Phenol
3366 گلسیرین فنیکه Phenol Glycerin
3367 فنل فتالئین Phenolphthalein
3368 فنل سولفونفتالین Phenolsulfonphthalein
3369 فنوپریدین Phenoperidine
3370 فنوترین Phenothrin
3371 فنوکسی بنزامین Phenoxybenzamine
3372 فنوکسی اتانول Phenoxyethanol
3373 فنوکسی ایزوپروپانول Phenoxyisopropanol
3374 فن پروبامات Phenprobamate
3375 فن پروکومون Phenprocoumon
3376 فنسوکسیمید Phensuximide
3377 فن ترمین Phentermine
3378 فنتولامین Phentolamine
3379 فنیل الانین Phenylalanine
3380 فنیل بوتازون Phenylbutazone
3381 فنیل افرین Phenylephrine
3382 فنیل افرین زینک Phenylephrine Zinc
3383 نمک های فنیل مرکوریک Phenylmercuric Salts
3384 فنیل پروپانول Phenylpropanol
3385 فنیل پروپانولامین Phenylpropanolamine
3386 فنیل تولوکسامین سیترات Phenyltoloxamine Citrate
3387 فنی توئین Phenytoin
3388 فنی توئین کامپاند Phenytoin Compound
3389 فلوروگلوسینول Phloroglucinol
3390 فولکودین Pholcodine
3391 فولدرین سولفات Pholedrine Sulfate
3392 فوسژن Phosgene
3393 فسفات Phosphate sodium
3394 فسفاتیدیل کلین Phosphatidyl Choline
3395 فسفاتیدیل سرین Phosphatidyl Serine
3396 اسید فسفریک Phosphoric Acid
3397 فسفر Phosphorus
3398 فسفر32 Phosphorus-32
3399 فوکسیم Phoxim
3400 فتالیل سولفاتیازول Phthalylsulfathiazole
گلوریپا داروسازی عبیدی اینستاگرام دارویاب هانی ژل فروشگاه دارویی دارویاب- داروخانه آن لاین آفتوژل اپلیشکن اندرورید و آی او اس دارویاب-app drug info
تازه های دارویی
دارو های پر مصرف ایران
آخرین اخبار

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب