اسامی ژنریک A-Z

اسامی ژنریک a-z

ردیف نام ژنریک (فارسی) نام ژنریک (انگلیسی)
3501 polycitrate
3502 پلی استرادیول فسفات Polyestradiol Phosphate
3503 پلی استریول فسفات Polyestriol Phosphate
3504 پروپیلن گلایکول Polyethylene Glycol
3505 پلی اتیلن اکساید Polyethylene Oxide
3506 پولی ژلین Polygeline
3507 پلی میکسین بی سولفات Polymyxin B Sulfate
3508 پلی میکسین ان اچ Polymyxin NH
3509 پلی نوکسیلین Polynoxylin
3510 پلی اکسی کستور اویل Polyoxyl Castor Oils
3511 پلی اکسی هیدروژنیتدکاستور اویل Polyoxyl Hydrogenated Castor Oils
3512 پلی فلوروگلوسینول Polyphloroglucinol
3513 پلی پرونیک اسید Polyprenoic Acid
3514 پلی ساکارید آیرون کمپلکس Polysaccharide.-Iron Complex
3515 پلی ساکارید-کا Polysaccharide-K
3516 پلی سوربات ها Polysorbates
3517 Polytef
3518 پلی تیازید Polythiazide
3519 پلی وینیل استات فتالات Polyvinyl Acetate Phthalate
3520 پلی وینیل الکل Polyvinyl Alcohol or Hydroxypropyl Methylcellulose
3521 پونسیو 4ار Ponceau 4R
3522 Poplar Buds
3523 پاپی کپسول Poppy Capsule
3524 Porcine Brain
3525 پورفیمر Porfimer
3526 پورفیرومایسین Porfiromycin
3527 پوساکونازول Posaconazole
3528 پوساتیرلین Posatirelin
3529 سیترات پتاسیم Potasium Citrate
3530 پتاسیم اسید تارترات Potassium Acid Tartrate
3531 پتاسیم آمینوبنزوات Potassium Aminobenzoate
3532 پتاسیم بی سولفیت Potassium Bisulfite
3533 پتاسیم بوروتارترات Potassium Borotartrate
3534 پتاسیم برومات Potassium Bromate
3535 کانرنوات پتاسیم Potassium Canrenoate
3536 پتاسیم کلرات Potassium Chlorate
3537 پتاسیم کلراید Potassium chloride
3538 پتاسیم هیدروکسید Potassium Hydroxide
3539 پتاسیم هیدروکسی کینولین سولفات Potassium Hydroxyquinoline Sulfate
3540 پتاسیم یداید Potassium Iodide
3541 پتاسیم متافسفات Potassium Metaphosphate
3542 نیترات پتاسیم Potassium Nitrate
3543 پتاسیم پرکلرات Potassium Perchlorate
3544 پرمنگنات پتاسیم Potassium Permanganate
3545 پتاسیم پلی استایرن سولفونات Potassium Polystyrene Sulfonate
3546 POTASSIUM SODIUM HYDROGENCITRATE
3547 پتاسیم سدیم تارترات Potassium Sodium Tartrate
3548 پوویدون Povidone
3549 بتادین Povidone-Iodine
3550 پاورد پیوریتی-پوستریور لوب Powdered Pituitary-Posterior Lobe
3551 پرآجمالین بی تارترات Prajmaline Bitartrate
3552 پرالاترکسات Pralatrexate
3553 پرالیدوکسیم Pralidoxime
3554 پرامی پکسول Pramipexole
3555 Pramiracetam Sulfate
3556 پرامیورین Pramiverine
3557 پرام لینتید Pramlintide
3558 پراموکسین Pramoxine
3559 پرانلوکاست Pranlukast
3560 پرانوپروفن Pranoprofen
3561 پراسترون Prasterone
3562 پراسوگرل Prasugrel
3563 پراواستاتین Pravastatin
3564 پرازپام Prazepam
3565 پرازیکوانتل Praziquantel
3566 پرازوسین Prazosin
3567 پردنازولین Prednazoline
3568 پردنی کاربات Prednicarbate
3569 پردنی موستین Prednimustine
3570 پردنیزولون Prednisolone
3571 پردنیزولون-چشمی Prednisolone-Ophthalmic
3572 پرد-نیزون Pred-nisone
3573 پردنی لیدن Prednylidene
3574 پرگابالین Pregabalin
3575 تست بارداری Pregnancy and Fertility Tests
3576 پرانالترول Prenalterol
3577 پرنوکس دیازین Prenoxdiazine
3578 پرنیلامین Prenylamine
3579 پرتکامید Prethcamide
3580 پرازاتید کوپر استات Prezatide Copper Acetate
3581 پریدینول مسیلات Pridinol Mesilate
3582 پری فینیوم بروماید Prifinium Bromide
3583 پریلوکائین Prilocaine
3584 پریلوکائین-اف Prilocaine-F
3585 پریماکین Primaquine
3586 پیریمیدون Primidone
3587 Primula Root
3588 پریستینامایسین Pristinamycin
3589 پروادیفن هیدروکلراید Proadifen Hydrochloride
3590 پروبنسید Probenecid
3591 پروبوکول Probucol
3592 پروکائین آمید Procainamide
3593 پروکائین Procaine
3594 پروکائین پنی سیلین جی Procaine Penicillin G
3595 پروکاربازین Procarbazine
3596 پروکاترول Procaterol
3597 پروکلروپرازین Prochlorperazine
3598 پروسینونید Procinonide
3599 پروکودازول Procodazole
3600 پروسیکلیدین Procyclidine
گلوریپا داروسازی عبیدی اینستاگرام دارویاب هانی ژل فروشگاه دارویی دارویاب- داروخانه آن لاین آفتوژل اپلیشکن اندرورید و آی او اس دارویاب-app drug info
تازه های دارویی
دارو های پر مصرف ایران
آخرین اخبار

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب