اسامی ژنریک A-Z

اسامی ژنریک a-z

ردیف نام ژنریک (فارسی) نام ژنریک (انگلیسی)
3601 پروفنامین Profenamine
3602 پروگابید Progabide
3603 پروژسترون Progesterone
3604 پروگلومتاسین Proglumetacin
3605 پروگلومید Proglumide
3606 پروگوانیل Proguanil
3607 پرولاکتین Prolactin
3608 پرولیژستون Proligestone
3609 پرولین Proline
3610 پرولینتان Prolintane
3611 پرولونیوم یداید Prolonium Iodide
3612 پرومازین امبونات Promazine Embonate
3613 پرومژستون Promegestone
3614 Promelase
3615 پرومسترین Promestriene
3616 پرومتازین Promethazine
3617 پرومولات Promolate
3618 پروپاستامول Propacetamol
3619 پروپافنون Propafenone
3620 پروپاگرمانیوم Propagermanium
3621 پروپامیدین ایستیونات Propamidine Isetionate
3622 پروپان Propane
3623 پروپانیدید Propanidid
3624 پروپانوکائین Propanocaine
3625 پروبانتلین Propantheline
3626 پروپاتیل نیترات Propatylnitrate
3627 پروپنتوفیلین Propentofylline
3628 پروپتامفوس Propetamphos
3629 پروپیسیلین Propicillin
3630 پروپیولاکتون Propiolactone
3631 پروپیومازین Propiomazine
3632 پروپیونیک اسید Propionic Acid
3633 پروپیونیل پرومازین Propionylpromazine
3634 پروپیپوکائین Propipocaine
3635 پروپی ورین Propiverine
3636 پروپوفول Propofol
3637 پروپولیس Propolis
3638 پروپوکسور Propoxur
3639 پروپوکسی کائین Propoxycaine
3640 دکستروپروپوکسی فن Propoxyphene
3641 پروپرانولول Propranolol
3642 پروپیل الکل Propyl Alcohol
3643 پروپیل نیکوتینات Propyl Nicotinate
3644 پروپیلن کربنات Propylene Carbonate
3645 پروپیلن گلایکول Propylene Glycol
3646 پروپیلن گلیکول دی استات Propylene Glycol Diacetate
3647 پروپیلن گلیکول لورات Propylene Glycol Laurate
3648 پروپیلن گلیکول منوپالمیتواستئارات Propylene Glycol Monopalmitostearate
3649 پروپیل هگزدرین Propylhexedrine
3650 پروپیل آیودون Propyliodone
3651 پروپیل تیوراسیل Propylthiouracil
3652 پروپیل فنازون Propyphenazone
3653 پروکوازون Proquazone
3654 پروروکسان Proroxan
3655 پروس سیلاریدین Proscillaridin
3656 پروتامین Protamine
3657 پروتئین سی Protein C
3658 Protein Supplement
3659 پروتی پندیل Prothipendyl
3660 پروترومبین کمپلکس Prothromibin complex
3661 پروتیونامید Protionamide
3662 پروتی رلین Protirelin
3663 Protoporphyrin IX Disodium
3664 پروتریپتیلین Protriptyline
3665 پروکسازول سیترات Proxazole Citrate
3666 پروکسی باربال Proxibarbal
3667 پروکسی متاکائین Proxymetacaine
3668 پروکسی فیلین Proxyphylline
3669 پروزاپین Pro-zapine
3670 PRUCALOPRIDE
3671 پرولی فلوکساسین Prulifloxacin
3672 پرون Prune
3673 پروسیان بلو Prussian Blue
3674 پزودوافدرین Pseudoephedrine
3675 ایمنوگلوبولین پسودوموناس Pseudomonas Immunoglobulins
3676 واکسن پسودوموناس Pseudomonas Vaccines
3677 Psilocin
3678 پالموناری سورفکتان Pulmonary Surfactants
3679 Pulsatilla
3680 Pumilio Pine Oil
3681 Punarnava
3682 عسل خالص Purified Honey
3683 پیجیوم آفریکانوم Pygeum Africanum
3684 پیراکلوفوس Pyraclofos
3685 پیرانتل Pyrantel
3686 پیرازینامید Pyrazinamide
3687 پیرتروم فلاور Pyrethrum Flower
3688 Pyricarbate
3689 پریدوفیلین Pyridofylline
3690 پیریدوستیگمین Pyridostigmine
3691 Pyridoxal-5-Phosphate
3692 پیریلامین مالئات مپیرامین Pyrilamine Maleate Mepyramine
3693 پریمتامین Pyrimethamine
3694 پری پروکسی فن Pyriproxyfen
3695 پیریتیون زینک Pyrithione Zinc
3696 پریتیل دیون Pyrithyldione
3697 پیریتینول Pyritinol
3698 پیروگالول Pyrogallol
3699 پیروناریدین Pyronaridine
3700 پیروکسی لین Pyroxylin
گلوریپا داروسازی عبیدی اینستاگرام دارویاب هانی ژل فروشگاه دارویی دارویاب- داروخانه آن لاین آفتوژل اپلیشکن اندرورید و آی او اس دارویاب-app drug info
تازه های دارویی
دارو های پر مصرف ایران
آخرین اخبار

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب