اسامی ژنریک A-Z

اسامی ژنریک a-z

ردیف نام ژنریک (فارسی) نام ژنریک (انگلیسی)
3701 پیرول نیترین Pyrrolnitrin
3702 پیروینیوم پاموات Pyrvinium Pamoate
3703 واکسن تب کیو Q Fever Vaccines
3704 Quassia
3705 کوازپام Quazepam
3706 کوتیاپین Quetiapine
3707 کوئی فنادین Quifenadine
3708 کوییلایا Quillaia
3709 کیناکرین Quinacrine
3710 کیناگولید Quinagolide
3711 کیناپریل Quinapril
3712 کوئین استرادیول Quinestradol
3713 کوئین استرول Quinestrol
3714 کوئین اتازون Quinethazone
3715 کوئین فامید Quinfamide
3716 کینیدین Quinidine
3717 کنین Quinine
3718 کینیسوکائین Quinisocaine
3719 زرد کینولین Quinoline Yellow
3720 کینوپرامین Quinupramine
3721 کینوپریستین+دالفوپریستین Quinupristin+Dalfopristin
3722 رابپرازول سدیم Rabeprazole
3723 آنتی سرم هاری Rabies Antisera
3724 ایمنوگلوبولین هاری Rabies Immunoglobulins
3725 واکسن هاری Rabies Vaccines
3726 راسه کادوتریل Racecadotril
3727 راکلوپراید Raclopride
3728 رافوکسانید Rafoxanide
3729 رالوکسیفن Raloxifene
3730 رالتگراویر Raltegravir
3731 رالتی ترکسید Raltitrexed
3732 راملتون Ramelteon
3733 رامی فنازون Ramifenazone
3734 رامی پریل Ramipril
3735 راموپلانین Ramoplanin
3736 راموسترون Ramosetron
3737 راموسیرومب Ramucirumab
3738 رانی بیزومب Ranibizumab
3739 رانیموستین Ranimustine
3740 رانیتیدین Ranitidine
3741 Ranolasine
3742 رانولازین Ranolazine
3743 رانپیرناسم Ranpirnasem
3744 راپاکورونیوم بروماید Rapacuronium Bromide
3745 رازاگیلین Rasagiline
3746 راسبوریکاز Rasburicase
3747 تمشک Raspberry
3748 Raspberry Leaf
3749 راولفیا سرپنتینا Rauwolfia Serpentina
3750 رازوکسان Razoxane
3751 ربامیپید Rebamipide
3752 ربوکستین Reboxetine
3753 اریتروپویتین Recombinant Erythropoietin
3754 اف اس اچ Recombinant Follitropin Alfa
3755 قرمز 2جی Red 2G
3756 گلبول های قرمز Red Blood Cells
3757 قرمز چری Red Cherry
3758 رد اسکوئیل Red Squill
3759 قرمز پاپی پتال Red-Poppy Petal
3760 قرمز رز پتال Red-Rose Petal
3761 رگورافنیب Regorafenib
3762 رماسمید Remacemide
3763 رمی فنتانیل Remifentanil
3764 رمیکرن Remikiren
3765 رنزاپراید Renzapride
3766 رپاگلینید Repaglinide
3767 ریپرتاکسین ال لیزین Repertaxin L-Iysine
3768 رپی ریناست Repirinast
3769 رپروترول Reproterol
3770 رسینامین Rescinnamine
3771 رزرپین Reserpine
3772 رزین Resin
3773 رسی کوئی مود Resiquimod
3774 رسمترین Resmethrin
3775 رزورسینول Resorcinol
3776 Respiratory Syncytial Virus Vaccines
3777 رتاپامولین-موضعی Retapamulin-Topical
3778 رتاپلاز Reteplase
3779 رویپارین Reviparin
3780 رامنوز Rhamnose
3781 Rhatany Root
3782 رنیوم 186 Rhenium-186
3783 روناس Rhubarb
3784 Rhus
3785 ریباویرین Ribavirin
3786 Ribes biebersteinil Berl
3787 ریبونوکلئاز Ribonuclease
3788 ریبونوکلئیک اسید Ribonucleic Acid
3789 ریسین Ricin
3790 ریسیلونئیک اسید Ricinoleic Acid
3791 ریفابوتین Rifabutin
3792 ریفامپین Rifampin
3793 ریفامپین+ایزونیازید+اتامبوتول Rifampin+Isoniazid+Ethambutol
3794 ریفامپین+ایزونیازید+پیرازینامید Rifampin+Isoniazid+Pyrazinamide
3795 ریفامپین+ایزونیازید+پیرازینامید+اتامبوتول Rifampin+Isoniazid+Pyrazinamide+Ethambutol
3796 ریفامایسین Rifamycin
3797 ریفاپنتین Rifapentine
3798 ریفاکسیمین Rifaximin
3799 Rift Valley Fever Vaccines
3800 ریلمنیدین فسفات Rilmenidine Phosphate
گلوریپا داروسازی عبیدی اینستاگرام دارویاب هانی ژل فروشگاه دارویی دارویاب- داروخانه آن لاین آفتوژل اپلیشکن اندرورید و آی او اس دارویاب-app drug info
تازه های دارویی
دارو های پر مصرف ایران
آخرین اخبار

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب