اسامی ژنریک A-Z

اسامی ژنریک a-z

ردیف نام ژنریک (فارسی) نام ژنریک (انگلیسی)
3801 ریلوزول Riluzole
3802 ریمانتادین Rimantadine
3803 ریمکسولون-چشمی Rimexolone-Ophthalmic
3804 ریمی ترول Rimiterol
3805 رینگر لاکتات Ringer Lactate
3806 رینگرز Ringers
3807 ریزیدرونات Risedronate
3808 ریسپریدون Risperidone
3809 ریتانسرین Ritanserin
3810 ریتیومتان Ritiometan
3811 ریتودرین Ritodrine
3812 ریتوناویر Ritonavir
3813 ریتوکسی مب Rituximab
3814 ریواروکسابان Rivaroxaban
3815 ریواستیگمین Rivastigmine
3816 ریزاتریپتان Rizatriptan
3817 روبنیدین Robenidine
3818 روسیورین Rociverine
3819 روکورونیوم Rocuronium
3820 روفکوکسیب Rofecoxib
3821 روفلومیلاست Roflumilast
3822 روکیتامایسین Rokitamycin
3823 رولی تتراسیکلین Rolitetracycline
3824 رومی دپسین Romidepsin
3825 رومی فیدین Romifidine
3826 رومی پلوستیم Romiplostim
3827 رونیدازول Ronidazole
3828 رونی فیبرات Ronifibrate
3829 روپینیرول Ropinirole
3830 روپیواکائین Ropivacaine
3831 Rose Bengal Sodium
3832 میوه رز Rose Fruit
3833 روغن رز Rose Oil
3834 روزیگلیتازون Rosiglitazone
3835 روزوکساسین Rosoxacin
3836 روسوواستاتین Rosuvastatin
3837 واکسن روتاویروس Rotavirus Vaccines
3838 روتنون Rotenone
3839 Rotigotin
3840 روکسادیمات Roxadimate
3841 روکسارسون Roxarsone
3842 روکساتیدین استات هیدروکلراید Roxatidine Acetate Hydrochloride
3843 روکسیترومایسین Roxithromycin
3844 رویال ژلی Royal Jelly
3845 Rubber
3846 واکسن سرخجه و اوریون Rubella and Mumps Vaccines
3847 ایمنوگلوبولین سرخجه Rubella Immunoglobulins
3848 واکسن سرخجه Rubella Vaccines
3849 Rubidium Iodide
3850 روبیدیوم 82 Rubidium-82
3851 روبی تکان Rubitecan
3852 روفینامید Rufinamide
3853 روفلوکساسین Rufloxacin
3854 روپاتادین Rupatadine
3855 روسکوژنین Ruscogenin
3856 Rutoside
3857 سابلوزول Sabeluzole
3858 ساخارین Saccharin
3859 Saccharomyces boulardi
3860 ساکروسیداز Sacrosidase
3861 Sacubitril+Valsartan
3862 Sage Oil
3863 Sakicylic Acid+Coal Tar
3864 سالامیداستیک اسید Salamidacetic Acid
3865 سالبوتامول Salbutamol
3866 Salbutamol+Beclomethasone
3867 سالیسیلامید Salicylamide
3868 اسید سالیسیلیک Salicylic Acid
3869 سالینومایسین Salinomycin
3870 سالیکس Salix
3871 سالمترول Salmeterol
3872 سالمترول+فلوتیکازون Salmeterol+Fluticasone
3873 سالناسدین Salnacedin
3874 سالول Salol
3875 سالسالات Salsalate
3876 سالورین Salverine
3877 عصاره مریم گلی+عصاره سرخارگل Salvia officinalis+Echinaceae purpurea
3878 ساماریوم 153 Samarium-153
3879 سامبوکوس Sambucus
3880 سانژوناریا Sanguinaria
3881 سانتونین Santonin
3882 ساپرکونازول Saperconazole
3883 ساپروپترین Sapropterin
3884 ساکویی ناویر Saquinavir
3885 سارافلوکساسین Sarafloxacin
3886 سارالازین استات Saralasin Acetate
3887 SARCOIDOSE TEST (KVEIM) AMP
3888 سارگراموستیم Sargramostim
3889 ساریلومب Sarilumab
3890 سارپوگرلات Sarpogrelate
3891 سارساپاریلا Sarsaparilla
3892 ساروپلاز Saruplase
3893 Sassafras Oil
3894 ساتراپلاتین Satraplatin
3895 نخل اره ای+ شبدر قرمز+علف خرس+گزنه+کدو Saw Palmetto+Red Clover+Bearberry leaves+Nettle Root+Pumpkin Seed Oil
3896 ساکسی توکسین Saxitoxin
3897 قرمز اسکارلت Scarlet Red
3898 Schick Test
3899 SCHICK TEST AMP
3900 واکسن شیستومازیس Schistosomiasis Vaccines
گلوریپا داروسازی عبیدی اینستاگرام دارویاب هانی ژل فروشگاه دارویی دارویاب- داروخانه آن لاین آفتوژل اپلیشکن اندرورید و آی او اس دارویاب-app drug info
تازه های دارویی
دارو های پر مصرف ایران
آخرین اخبار

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب