اسامی ژنریک A-Z

اسامی ژنریک a-z

ردیف نام ژنریک (فارسی) نام ژنریک (انگلیسی)
301 کلومتیازول Clomethiazole
302 کلومیفن سیترات Clomifene Citrate
303 کلومیپرامین Clomipramine
304 کلونازپام Clonazepam
305 کلونیدین Clonidine
306 کلوپیدوگرل Clopidogrel
307 کلرازپیک اسید Clorazepic Acid
308 کلوتریمازول Clotrimazole
309 Clotrimazole+Betamethasone
310 کلوگزاسیلین Cloxacillin
311 کلوزاپین Clozapine
312 کل تار Coal Tar
313 کوکائین Cocaine
314 کدئین Codeine
315 کوآنزیم کیو 10 Coenzyme Q10
316 قهوه عربی+فلفل سیاه Coffea arabia+ Piper Nigrum
317 کلشی سین Colchicine
318 کلسترامین Colestyramine
319 کولیستین Colistin
320 کلاژن Collagen
321 COLLODION
322 Colostrum-First Milk
323 استروژن کونژوگه Conjugated Estrogens
324 کنتراسپتیو دی ایی Contraceptive DE
325 کنتراسپتیو اچ دی Contraceptive HD
326 کنتراسپتیو ال دی Contraceptive LD
327 کنتراسپتیو ال دی+آهن Contraceptive LD+Fe
328 کنتراسپتیو تری فازیک Contraceptive Triphasic
329 Contractubex
330 copy from dar-oo-yab
331 کورتیکورلین Corticorelin
332 کورتیکوتروپین Corticotropin
333 کوتریموکسازول Co-trimoxazole
334 کرانبری Cranberry
335 کرومولین سدیم Cromolyn Sodium
336 کرمولین سدیم-چشمی Cromolyn Sodium-Ophthalmic
337 کروتامیتون Crotamiton
338 سیکلیزین Cyclizine
339 سیکلودکسترین ها Cyclodextrins
340 سیکلوپنتولات Cyclopentolate
341 سیکلوفسفامید Cyclophosphamide
342 سیکلوسرین Cycloserine
343 سیپروهپتادین Cyproheptadine
344 سیپروترون استات Cyproterone Acetate
345 سیپروترون کامپاند Cyproterone Compound
346 سیستامین Cysteamine
347 سیتارابین Cytarabine
348 دابی گاتران Dabigatran
349 داکاربازین Dacarbazine
350 داکلاستاویر Daclatasvir
351 داکلاتاسویر+سوفوسبویر Daclatasvir+Sofosbuvir
352 داکلیزومب Daclizumab
353 داکتینومایسین Dactinomycin
354 دالتپارین Dalteparin
355 دانازول Danazol
356 دانترولن Dantrolene
357 داپاگلی فلوزین+ساکساگلیپتین dapagliflozin+saxagliptin
358 داپوکستین Dapoxetine
359 داپسون Dapsone
360 دانروبیسین Daunorubicin
361 دسیتابین Decitabine
362 دفراسیروکس Deferasirox
363 دی فری پرون Deferiprone
364 دفروکسامین Deferoxamine
365 دفلازاکورت Deflazacort
366 دی هیدروامتین Dehydroemetine
367 دلورازپام Delorazepam
368 دمکلوسیکلین Demeclocycline
369 دنوزومب Denosumab
370 دسفلوران Desflurane
371 دسیپرامین Desipramine
372 دسلوراتادین Desloratadine
373 دسموپرسین Desmopressin
374 دزوکسی کورتیکوسترون استات Desoxycorticosterone Acetate
375 دگزامتازون Dexamethasone
376 دگزامتازون چشمی Dexamethasone-Ophthalmic
377 دکس آمفتامین Dexamfetamine
378 دکس لانسوپرازول Dexlansoprazole
379 دکس مدتومیدین Dexmedetomidine
380 دکسپانتنول Dexpanthenol
381 دکستران 70 Dextran 70
382 دکسترومتورفان Dextromethorphan
383 دکسترومتورفان پی Dextromethorphan+Pseudoephedrine
384 سرم دکستروز Dextrose INF
385 سرم دکستروز+اتانل Dextrose+Ethanol INF
386 سرم تزریقی دکستروز+سدیم کلراید Dextrose+NACL INF
387 محلول دیالیز Dialysis Solutions
388 دیامرفین Diamorphine Hydrochloride
389 دیازپام Diazepam
390 دیازوکساید خوراکی Diazoxide-Oral
391 دیازوکساید-پارنترال Diazoxide-Parenteral
392 دیکلوفناک Diclofenac
393 دیکلوفناک چشمی Diclofenac-Ophthalmic
394 دیکلوفناک موضعی Diclofenac-Topical
395 دی کبالت ادتا Dicobalt Edetate
396 دیسیکلومین Dicyclomine
397 دینوژست Dienogest
398 دی اتیل کاربامازین سیترات Diethylcarbamazine Citrate
399 دی اتیل پروپیون هیدروکلراید Diethylpropion Hydrochloride
400 دیفلونیسال Diflunisal
گلوریپا داروسازی عبیدی مکمل ورزشی هانی ژل فروشگاه دارویی دارویاب- داروخانه آن لاین آفتوژل اپلیشکن اندرورید و آی او اس دارویاب-app drug info
تازه های دارویی
دارو های پر مصرف ایران
آخرین اخبار

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب