اسامی ژنریک A-Z

اسامی ژنریک a-z

ردیف نام ژنریک (فارسی) نام ژنریک (انگلیسی)
3901 اسکوپاریوم Scoparium
3902 Sea Buckthorn
3903 Sea Buckthorn Oil
3904 Seaweeds, carragelose
3905 سباسیک اسید Sebacic Acid
3906 سکبوتاباربیتال Secbutabarbital
3907 سکنیدازول Secnidazole
3908 سکوباربیتال Secobarbital
3909 سیکریتین Secretin
3910 سلامکتین Selamectin
3911 سلژیلین Selegiline
3912 سلنیوم Selenium
3913 سلنیوم سولفاید Selenium Sulfide
3914 سلنیوم-75 Selenium-75
3915 سلفوتل Selfotel
3916 سمدورامایسین Semduramicin
3917 سموستین Semustine
3918 Senecio
3919 ریشه سناگا Senega Root
3920 سلنیزومب Senlizumab
3921 سئوکلسیتول Seocalcitol
3922 سپیا Sepia
3923 سراتروداست Seratrodast
3924 سرین Serine
3925 سروتونین Serotonin
3926 سراپپتاز Serrapeptase
3927 سرتاکونازول موضعی Sertaconazole-Topical
3928 سرتیندول Sertindole
3929 سرترالین Sertraline
3930 Sesame Oil
3931 ستاستین Setastine
3932 سولامر Sevelamer
3933 سووفلوران Sevoflurane
3934 Shark Cartilage
3935 شیی باتر Shea Butter
3936 شلاک Shellac
3937 Shepherd's Purse
3938 واکسن شیگلا Shigella Vaccines
3939 shohl,s solution
3940 سیام بنزوئین Siam Benzoin
3941 سیبرافیبان Sibrafiban
3942 سیبوترامین Sibutramine
3943 سیلدینافیل Sildenafil
3944 سیلیکاژل Silica Gel
3945 سلیسیوم silicium supplement
3946 سیلودوزین Silodosin
3947 نقره Silver
3948 سیلوراستات Silver Acetate
3949 نیترات نقره Silver Nitrate
3950 سیلور پروتئین Silver Protein
3951 سیلور سولفادیازین-موضعی Silver Sulphadiazine-Topical
3952 سایمتیکون Simeticone
3953 سیم فیبرات Simfibrate
3954 پماد ساده چشمی Simple eye ointment
3955 سیمواستاتین Simvastatin
3956 سینکالید Sincalide
3957 سینکاتکینز-موضعی Sinecatechins-Topical
3958 سیرولیموس Sirolimus
3959 سیسومایسین سولفات Sisomicin Sulfate
3960 سیتاگلیپتین Sitagliptin
3961 سیتاگلیپتین+متفورمین Sitagliptin+Metformin
3962 سیولستات Sivelestat
3963 سیزوفیران Sizofiran
3964 جایگزین پوست Skin Substitutes
3965 Skullcap
3966 Skunk Cabbage
3967 Slippery Elm
3968 واکسن اسمال پوکس Smallpox Vaccines
3969 SOAKING SOLUTION FOR HARD LENS
3970 سوبررول Sobrerol
3971 سوبوزوکسان Sobuzoxane
3972 سودالیم Soda Lime
3973 سدیم آمینوبنزوات Sodium Aminobenzoate
3974 سدیم آپولات Sodium Apolate
3975 سدیم آرسنات Sodium Arsenate
3976 سدیم آروتیومالات Sodium Aurothiomalate
3977 سدیم آروتیوسولفات Sodium Aurotiosulfate
3978 سدیم آزید Sodium Azide
3979 سدیم بنزوات Sodium Benzoate
3980 بیکربنات Sodium Bicarbonate
3981 سدیم کربنات بدون آب Sodium Carbonate Anhydrous
3982 سدیم سلولز فسفات Sodium Cellulose Phosphate
3983 سدیم ستواستئاریل سولفات Sodium Cetostearyl Sulfate
3984 Sodium Chlodide-Salt
3985 سدیم کلرات Sodium Chlorate
3986 سرم تزریقی سدیم کلراید Sodium Chloride INF
3987 Sodium Chloride OPH
3988 سدیم کلراید-هیپرتونیک Sodium Chloride-Hypertonic
3989 سدیم کلراید-شستشو Sodium Chloride-Irrigation
3990 سدیم کلراید بینی Sodium Chloride-Nasal
3991 Sodium Citrate
3992 سدیم دی استات Sodium Diacetate
3993 سدیم دیبونات Sodium Dibunate
3994 سدیم دی کلرواستات Sodium Dichloroacetate
3995 سدیم دی کلروایزوسیانورات Sodium Dichloroisocyanurate
3996 SODIUM DIPHOSPHATE
3997 سدیم دی تیونیت Sodium Dithionite
3998 سدیم فلوراید Sodium Fluoride
3999 سدیم فلورواستات Sodium Fluoroacetate
4000 سدیم فرمالدئید سولفوکسیلات Sodium Formaldehyde Sulfoxylate
گلوریپا داروسازی عبیدی اینستاگرام دارویاب هانی ژل فروشگاه دارویی دارویاب- داروخانه آن لاین آفتوژل اپلیشکن اندرورید و آی او اس دارویاب-app drug info
تازه های دارویی
دارو های پر مصرف ایران
آخرین اخبار

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب