اسامی ژنریک A-Z

اسامی ژنریک a-z

ردیف نام ژنریک (فارسی) نام ژنریک (انگلیسی)
4001 سدیم فیتات Sodium Fytate
4002 جنتیسات سدیم Sodium Gentisate
4003 سدیم گلوکونات Sodium Gluconate
4004 هیالورونیک اسید Sodium Hyaluronate
4005 سدیم هیالورونات+بوراکس+کلاژن Sodium Hyaluronate+Borax+Collagen
4006 سدیم هیدروکسید Sodium Hydroxide
4007 هیپوکلریت سدیم Sodium Hypochlorite
4008 سدیم لوریل سولفات Sodium Laurilsulfate
4009 سدیم یدوهپتارینات Sodium lodoheparinate
4010 Sodium Methylarsinate
4011 سدیم منوفلوروفسفات Sodium Monofluorophosphate
4012 Sodium Morrhuate
4013 نیترات سدیم Sodium Nitrate
4014 سدیم نیتریت Sodium Nitrite
4015 نیتروپروسید سدیم Sodium Nitroprusside
4016 سدیم اولئات Sodium Oleate
4017 سدیم اکسی بات Sodium Oxybate
4018 سدیم پربورات Sodium Perborate
4019 سدیم پرکربنات Sodium Percarbonate
4020 سدیم پرکلرات Sodium Perchlorate
4021 سدیم فنیل بوتیرات Sodium Phenylbutyrate
4022 سدیم پیکوسولفات Sodium Picosulfate
4023 سدیم پیدولات Sodium Pidolate
4024 سدیم پلی متافسفات Sodium Polymetaphosphate
4025 سدیم پلی استایرن سولفونات Sodium Polystyrene Sulfonate
4026 سدیم پیرووات Sodium Pyruvate
4027 سدیم سالیسیلات Sodium Salicylate
4028 سیلیکات سدیم Sodium Silicate
4029 سدیم سیلیکوفلوراید Sodium Silicofluoride
4030 سدیم استارچ گلیکولات Sodium Starch Glycolate
4031 سدیم استئارات Sodium Stearate
4032 سدیم استئاریل فومارات Sodium Stearyl Fumarate
4033 سدیم استیبوگلوکونات Sodium Stibogluconate
4034 سدیم سوکسینات Sodium Succinate
4035 سدیم تارترات Sodium Tartrate
4036 سدیم تترادسیل سولفات Sodium Tetradecyl Sulfate
4037 سدیم تیوسالیسیلات Sodium Thiosalicylate
4038 تیوسولفات سدیم Sodium Thiosulfate
4039 سدیم تیروپانوات Sodium Tyropanoate
4040 سدیم والپروات Sodium Valproate
4041 سوفوسبوویر Sofosbuvir
4042 سوفوسبوویر+لدیپاسویر Sofosbuvir+Ledipasvir
4043 سوفوسبوویر+ولپاتاسویر Sofosbuvir+Velpatasvir
4044 صابون نرم Soft Soap
4045 سولیداگو Solidago
4046 سولیفناسین Solifenacin
4047 دی اتیل اتر Solvent Ether
4048 سوماتومدین Somatomedins
4049 سوماتورلین Somatorelin
4050 سوماتوستاتین Somatostatin
4051 سورافنیب Sorafenib
4052 سوربات ها Sorbates
4053 سوربینیل Sorbinil
4054 سوربیتول Sorbitol
4055 سوریودین Sorivudine
4056 سورل Sorrel
4057 سوتالول Sotalol
4058 اسپارفلوکساسین Sparfloxacin
4059 اسپارتین سولفات Sparteine Sulfate
4060 روغن اسپیرمینت Spearmint Oil
4061 اسپکتنومایسین Spectinomycin
4062 ضدسم عنکبوت Spider Venom Antisera
4063 اسپیک لاواندر Spike Lavender
4064 SPINHALER _INHALATION DEVICE
4065 اسپیرامایسین Spiramycin
4066 اسپیراپریل Spirapril
4067 اسپیرونولاکتون Spironolactone
4068 اسپیرولینا Spirulina
4069 اسکوالان Squalane
4070 اسکواریک اسید دی بوتیل استر Squaric Acid Dibutylester
4071 اسکوئیل Squill
4072 استانوس فلوراید Stannous Fluoride
4073 استانول استر Stanol Esters
4074 استانوزول Stanozolo
4075 واکسن استافیلوکوکال Staphylococcal Vaccines
4076 استافیلوکیناز Staphylokinase
4077 استارچ Starch
4078 استاودین Stavudine
4079 اسید استئاریک Stearic Acid
4080 استئاریل الکل Stearyl Alcohol
4081 استپرونین Stepronin
4082 استرکولیا Sterculia
4083 STERILE DILUENTS
4084 استویوسید Stevioside
4085 استری پنتول Stiripentol
4086 Stone Fish Venom Antisera
4087 استون روت Stone Root
4088 استوراکس Storax
4089 واکسن استرپتوکوکوس گروه بی Streptococcus Group B Vaccines
4090 استرپتودورناز Streptodornase
4091 استرپتوکیناز Streptokinase
4092 استرپتومایسین Streptomycin
4093 استرپتوزوسین Streptozocin
4094 استرونیتوم کلراید Strontium Chloride
4095 استرونتیوم Strontium Ranelate
4096 استرونتیوم 89 Strontium-89
4097 استروفانتین-کا Strophanthin-K
4098 استرکنین Strychnine
4099 سوکسیمر Succimer
4100 سوکسی نیمید Succinimide
گلوریپا داروسازی عبیدی اینستاگرام دارویاب هانی ژل فروشگاه دارویی دارویاب- داروخانه آن لاین آفتوژل اپلیشکن اندرورید و آی او اس دارویاب-app drug info
تازه های دارویی
دارو های پر مصرف ایران
آخرین اخبار

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب