اسامی ژنریک A-Z

اسامی ژنریک a-z

ردیف نام ژنریک (فارسی) نام ژنریک (انگلیسی)
4101 سوکسینیل کولین Succinylcholine Chloride
4102 سوکسینیل سولفاتیازول Succinylsulfathiazole
4103 سوکرالفیت Sucralfate
4104 سوکرالوز Sucralose
4105 سوکروز Sucrose
4106 سوکروز استر Sucrose Esters
4107 سوکروز اکتا-استات Sucrose Octa-acetate
4108 سوکروز پلی استر Sucrose Polyesters
4109 سوفنتانیل Sufentanil
4110 سولباکتام Sulbactam
4111 سولبنی سیلین Sulbenicillin
4112 سولکونازول Sulconazole
4113 سولپاروئید Suleparoid
4114 سولفاکاربامید Sulfacarbamide
4115 سولفاستامید Sulfacetamide
4116 سولفاکلرپیریدازین Sulfachlorpyridazine
4117 سولفاکریسویدین Sulfachrysoidine
4118 سولفاکلوزین Sulfaclozine
4119 سولفادیازین Sulfadiazine
4120 سولفادیکرامید Sulfadicramide
4121 سولفادی متوکسین Sulfadimethoxine
4122 سولفادیمیدین Sulfadimidine
4123 سولفادوکسین Sulfadoxine
4124 سولفادوکسین-پی Sulfadoxine-P
4125 سولفافورازول Sulfafurazole
4126 سولفاگوانیدین Sulfaguanidine
4127 سولفامازون Sulfamazone
4128 سولفامرازین Sulfamerazine
4129 سولفامتی زول Sulfamethizole
4130 سولفامتوکسازول Sulfamethoxazole
4131 سولفامتوکسی پیریدازین Sulfamethoxypyridazine
4132 سولفامتیل تیازول Sulfamethylthiazole
4133 سولفامتوپیرازین Sulfametopyrazine
4134 سولفامترول Sulfametrole
4135 سولفامنومتوکسین Sulfamonomethoxine
4136 سولفاموکسول Sulfamoxole
4137 سولفانیل آمید Sulfanilamide
4138 سولفاپریدین Sulfapyridine
4139 سولفاکینوکسالین Sulfaquinoxaline
4140 سولفاسالازین Sulfasalazine
4141 سولفاسوکسینامید Sulfasuccinamide
4142 روغن کرچک سولفاته Sulfated Castor Oil
4143 سولفاتیازول Sulfathiazole
4144 سولفاتروکسازول Sulfatroxazole
4145 سولفین پیرازون Sulfinpyrazone
4146 سولفیرام Sulfiram
4147 سولفی سومیدین Sulfisomidine
4148 سولفوبرموفتالیین Sulfobromophthalein Sodium
4149 سولفوگایاکول Sulfogaiacol
4150 گوگرد Sulfur
4151 سولفور هگزافلوراید Sulfur Hexafluoride
4152 سولفوریتد لیم Sulfurated Lime
4153 سولفوریتد پتاس Sulfurated Potash
4154 اسید سولفوریک Sulfuric Acid
4155 سالجلی کوتید Sulglicotide
4156 سولینداک Sulindac
4157 سولیسوبنزون Sulisobenzone
4158 سولودکساید Sulodexide
4159 سولفان بلو Sulphan Blue
4160 سولپیراید Sulpiride
4161 سول پروستون Sulprostone
4162 سولتامیسیلین Sultamicillin
4163 سولتیام Sultiame
4164 سولتوپراید Sultopride
4165 سوماترابنزوئین Sumatra Benzoin
4166 سوماتریپتان Sumatriptan
4167 سوماتریپتان+ناپروکسن Sumatriptan+Naproxen
4168 سونیتینیب Sunitinib
4169 سان ست یلو Sunset Yellow FCF
4170 سوپراکسید دیسموتاز Superoxide Dismutase
4171 سوپلاتاست توسیلات Suplatast Tosilate
4172 سوپرارنال کورتکس Suprarenal Cortex
4173 سوپروفن Suprofen
4174 سورامین Suramin
4175 سورژیبون Surgibone
4176 سوتیلاینس Sutilains
4177 سوکسی بوزون Suxibuzone
4178 لیموشیرین Sweet Orange
4179 روغن لیمو شیرین Sweet Orange Oil
4180 تاکالسیتول Tacalcitol
4181 تاکرین Tacrine
4182 تاکرولیموس Tacrolimus
4183 تادالافیل Tadalafil
4184 تافنوکوئین Tafenoquine
4185 تالک Talc
4186 تالینولول Talinolol
4187 تالی پکسول Talipexole
4188 تالتیرلین Taltirelin
4189 TAM SOLUTION FOR HARD LENS SOL
4190 تاماریند Tamarind
4191 تاموکسیفن Tamoxifen
4192 تامسولوسین Tamsulosin
4193 تاندوسپیرون سیترات Tandospirone Citrate
4194 تانیک اسید Tannic Acid
4195 تاپنتادول Tapentadol
4196 اسیدهای تار Tar Acids
4197 تاراکساکوم Taraxacum
4198 تارژینین Targinine
4199 تارتریک اسید Tartaric Acid
4200 تارترازین Tartrazine
گلوریپا داروسازی عبیدی اینستاگرام دارویاب هانی ژل فروشگاه دارویی دارویاب- داروخانه آن لاین آفتوژل اپلیشکن اندرورید و آی او اس دارویاب-app drug info
تازه های دارویی
دارو های پر مصرف ایران
آخرین اخبار

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب