اسامی ژنریک A-Z

اسامی ژنریک a-z

ردیف نام ژنریک (فارسی) نام ژنریک (انگلیسی)
4301 تیوگلایکولیک اسید Thioglycollic Acid
4302 تیومرسال Thiomersal
4303 تیوموکاس Thiomucase
4304 تیوپنتال سدیم Thiopental Sodium
4305 تیوفانات Thiophanate
4306 تیوپروپرازین مسیلات Thioproperazine Mesilate
4307 تیوریدازین Thioridazine
4308 تیوسترپتون Thiostrepton
4309 تیوتپا Thiotepa
4310 تیوتیکسین Thiotixene
4311 تیرام Thiram
4312 تونزیلامین Thonzylamine
4313 توریوم دی اکساید Thorium Dioxide
4314 ترونین Threonine
4315 ترومبین آلفا موضعی Thrombin Alfa-Topical
4316 ترومبین-سیستمیک Thrombin-Systemic
4317 ترومبوپلاستین Thromboplastin
4318 ترومبوپوئیتین Thrombopoietin
4319 توجا Thuja
4320 تورفیل سالیسیلات Thurfyl Salicylate
4321 تیمالفازین Thymalfasin
4322 روغن تیم Thyme Oil
4323 تیمیدین Thymidine
4324 تیمول Thymol
4325 هورمون تیموس Thymus Hormones
4326 تیروگلوبولین Thyroglobulin
4327 عصاره تیروئید Thyroid Extract
4328 تیروئید+ید Thyroid+Iodide
4329 هورمون محرک تیرویید Thyrotrophin
4330 تیابندازول Tiabendazole
4331 تیادنول Tiadenol
4332 تیاگابین Tiagabine
4333 تیامولین فومارات Tiamulin Fumarate
4334 تیانپتین Tianeptine
4335 تیاپراید Tiapride
4336 تیاپروفنیک اسید Tiaprofenic Acid
4337 تیاپروست ترومتامول Tiaprost Trometamol
4338 تیارامید Tiaramide
4339 تیبزونیوم یداید Tibezonium Iodide
4340 تیبولون Tibolone
4341 تیکاگرلور Ticagrelor
4342 تیکارسیلین+کلاولونات Ticarcillin+Clavulanate
4343 TICARDA
4344 ضد سم تیک Tick Venom Antisera
4345 ایمنوگلوبولین انسفالیتیس تیک-بورن Tick-borne Encephalitis Immunoglobulins
4346 واکسن انسفالیتیس تیک-بورن Tick-borne Encephalitis Vaccines
4347 تیکلوپیدین Ticlopidine
4348 تی امونیوم یداید Tiemonium Iodide
4349 تی انیلیک اسید Tienilic Acid
4350 Tigecyclin
4351 تیلاکتاز Tilactase
4352 تیل بروکینول Tilbroquinol
4353 تیله تامین Tiletamine
4354 تیلیا Tilia
4355 تیلیدین Tilidine
4356 تیلی کینول Tiliquinol
4357 تیلمیکوسین Tilmicosin
4358 تیلودرونیک اسید Tiludronic Acid
4359 تیمپیدیوم Timepidium
4360 تیمی پرون Timiperone
4361 تیمولول Timolol
4362 تیمولول+دگزامتازون Timolol+Dexamethasone
4363 تیمونسیک Timonacic
4364 تین Tin
4365 تینیدازول Tinidazole
4366 تین-پروتوپورفیرین Tin-protoporphyrin
4367 تینزاپارین Tinzaparin
4368 تیوکلومارول Tioclomarol
4369 تیوکونازول موضعی Tioconazole-Topical
4370 تیوگوانین Tioguanine
4371 تیوپرونین Tiopronin
4372 تیوتروپیوم Tiotropium
4373 تیوکسولون Tioxolone
4374 تی پپیدین هیبنزات Tipepidine Hibenzate
4375 تیپراناویر Tipranavir
4376 تیکوییزیوم Tiquizium
4377 تیراپازامین Tirapazamine
4378 تیراتریکول Tiratricol
4379 تریلازاد مسیلات Tirilazad Mesilate
4380 تیروفیبان Tirofiban
4381 تیروپرامید Tiropramide
4382 تیسوپورین Tisopurine
4383 تیتانیوم Titanium
4384 تیتانیوم دی اکساید Titanium Dioxide
4385 تیکسوکورتول پیوالات Tixocortol Pivalate
4386 تیزانیدین Tizanidine
4387 توبرامایسین Tobramycin
4388 Tobramycin+Dexamethasone
4389 توکایینید Tocainide
4390 توسیلیزومب Tocilizumab
4391 توکوفریل نیکوتینات Tocoferil Nicotinate
4392 توکوفیبرات Tocofibrate
4393 تودرالازین Todralazine
4394 توفاسیتینیب Tofacitinib
4395 توفیسوپام Tofisopam
4396 تولپریسون ToIperisone
4397 تولازامید Tolazamide
4398 تولازولین Tolazoline
4399 تولبوتامید Tolbutamide
4400 تولکاپون Tolcapone
گلوریپا داروسازی عبیدی اینستاگرام دارویاب هانی ژل فروشگاه دارویی دارویاب- داروخانه آن لاین آفتوژل اپلیشکن اندرورید و آی او اس دارویاب-app drug info
تازه های دارویی
دارو های پر مصرف ایران
آخرین اخبار

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب