اسامی ژنریک A-Z

اسامی ژنریک a-z

ردیف نام ژنریک (فارسی) نام ژنریک (انگلیسی)
4401 تولسیکلات Tolciclate
4402 تولفنامیک اسید Tolfenamic Acid
4403 تولینول Tolinol
4404 تولمتین Tolmetin
4405 تولنفتات-موضعی Tolnaftate-Topical
4406 تولوکونیوم متیل سولفات Toloconium Metilsulfate
4407 تولونیوم کلراید Tolonium Chloride
4408 تولوکساتون Toloxatone
4409 تولپروپامین Tolpropamine
4410 تولترودین Tolterodine
4411 تولترازوریل Toltrazuril
4412 تولو بالزام Tolu Balsam
4413 تولوئن Toluene
4414 Tolvaptan
4415 تولیکائین Tolycaine
4416 تونزونیوم Tonzonium
4417 توپیرامات Topiramate
4418 توپوتکان Topotecan
4419 توراسماید Torasemide
4420 تورمیفن Toremifene
4421 تورمنتیل Tormentil
4422 توسیتومومب Tositumomab
4423 توسیل کلرومید سدیم Tosylchloramide Sodium
4424 ترابکتدین Trabectedin
4425 Trace Metal Combination 2
4426 ترافرمین Trafermin
4427 ترامادول Tramadol
4428 ترامازولین Tramazoline
4429 تراندولاپریل Trandolapril
4430 ترانگزامیک اسید Tranexamic Acid
4431 ترانیلاست Tranilast
4432 TRANS RETINOIC ACID
4433 ترانسفر فاکتور Transfer Factor
4434 ترانس فورمینگ کروس هورمون آنتی بادی Transforming Growth Factor Antibodies
4435 ترانیل سیپرامین Tranylcypromine
4436 تراپیدیل Trapidil
4437 تراستوزومب Trastuzumab
4438 تراوپروست Travoprost
4439 تراوپروست+تیمولول Travoprost+Timolol
4440 ترازودون Trazodone
4441 ترماکمرا Tremacamra
4442 ترنبولون استات Trenbolone Acetate
4443 تریوسولفان Treosulfan
4444 ترپی بوتون Trepibutone
4445 ترپروستی نیل Treprostinil
4446 ترتینوئین Tretinoin
4447 ترتوکینول Tretoquinol
4448 تریاستین Triacetin
4449 تریامسینولون Triamcinolone
4450 تریامسینولون ان ان Triamcinolone NN
4451 تریامسینولون-موضعی Triamcinolone-Topical
4452 تریامترن اچ Triamterene-H
4453 تریازولام Triazolam
4454 تری بنوسید Tribenoside
4455 تری بوتیل استیل سیترات Tributyl Acetylcitrate
4456 تریکائین مسیلات Tricaine Mesilate
4457 تری کربایورینیوم Tricarbaurinium
4458 تری کلرمتیازید Trichlormethiazide
4459 تری کلرواستیک اسید Trichloroacetic Acid
4460 تری کلرواتان Trichloroethane
4461 تری کلرواتیلن Trichloroethylene
4462 تری کلروفنوکسی استیک اسید Trichlorophenoxyacetic Acid
4463 واکسن تریکوموناس Trichomoniasis Vaccines
4464 تریکوسانتین Trichosanthin
4465 تری کلابندازول Triclabendazole
4466 تری کلوکربن Triclocarban
4467 تریکلوفوس Triclofos
4468 تری کلوسان Triclosan
4469 تری دی هگزتیل کلراید Tridihexethyl Chloride
4470 تری انتین دی هیدروکلراید Trientine
4471 تری اتیل سیترات Triethyl Citrate
4472 تری فلومورون Triflumuron
4473 تری فلوپرازین Trifluoperazine
4474 تریفلوپریدول Trifluperidol
4475 تری فلوپرومازین Triflupromazine
4476 تری فلوریدین Trifluridine-Ophthalmic
4477 تری فلوزال Triflusal
4478 تری هگزی فنیدیل Trihexyphenidyl
4479 تریلوستان Trilostane
4480 تری مبوئین Trimebuine
4481 تریمکائین Trimecaine
4482 تری مجستون Trimegestone
4483 تریمپریدین Trimeperidine
4484 تری متافان کامسیلات Trimetaphan Camsilate
4485 تری متازیدین Trimetazidine
4486 تری متادیون Trimethadione
4487 تری متوبنزامید Trimethobenzamide
4488 تری متوپریم Trimethoprim
4489 تریمترکسات Trimetrexate
4490 تریمیپرامین Trimipramine
4491 تری بوتیل فسفات Tri-n-butyl Phosphate
4492 تری نیتروفنل Trinitrophenol
4493 تریوکسی سالن Trioxysalen
4494 تریپاماید Tripamide
4495 تری پله نامین Tripelennamine
4496 تریپل سولفا Triple Sulfa
4497 تری پرولیدین Triprolidine
4498 تریپتورلین Triptorelin
4499 تریتیوم Tritium
4500 تریتوکوالین Tritoqualine
گلوریپا داروسازی عبیدی اینستاگرام دارویاب هانی ژل فروشگاه دارویی دارویاب- داروخانه آن لاین آفتوژل اپلیشکن اندرورید و آی او اس دارویاب-app drug info
تازه های دارویی
دارو های پر مصرف ایران
آخرین اخبار

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب