اسامی ژنریک A-Z

اسامی ژنریک a-z

ردیف نام ژنریک (فارسی) نام ژنریک (انگلیسی)
4501 تروفوسفامید Trofosfamide
4502 تروگلیتازون Troglitazone
4503 ترولامین Trolamine
4504 ترولامین سالیسیلات Trolamine Salicylate
4505 ترولئاندومایسین Troleandomycin
4506 ترومانتادین Tromantadine
4507 ترومتامین Tromethamine
4508 تروپاتپین Tropatepine
4509 تروپیکامید-چشمی Tropicamide-Ophthalmic
4510 تروپیسترون Tropisetron
4511 تروسپکتومایسین سولفات Trospectomycin Sulfate
4512 تروسپیوم کلراید Trospium Chloride
4513 ترووافلوکساسین مسیلات Trovafloxacin Mesilate
4514 تروکسیپید Troxipide
4515 تریپان بلو Trypan Blue
4516 تری پارسامید Tryparsamide
4517 تریپسین Trypsin
4518 توامینوهپتان سولفات Tuaminoheptane Sulfate
4519 توبرکولین Tuberculins
4520 توبوکورارین کلراید Tubocurarine Chloride
4521 توکاریسول Tucaresol
4522 توفتسین Tuftsin
4523 واکسن تولارمیا Tularaemia Vaccines
4524 تولوبوترول Tulobuterol
4525 روغن ترپنتین Turpentine Oil
4526 تیلوسین Tylosin
4527 تیلوکساپول Tyloxapol
4528 تیمازولین Tymazoline
4529 واکسن حصبه و کزاز Typhoid and Tetanus Vaccines
4530 واکسن حصبه Typhoid Vaccines
4531 واکسن تیفوس Typhus Vaccines
4532 تیرامین Tyramine
4533 TYROMINE
4534 تیروزین Tyrosine
4535 تیروتریسین Tyrothricin
4536 یوبنیمکس Ubenimex
4537 یولی ناستاتین Ulinastatin
4538 یولی پریستال استات Ulipristal Acetate
4539 یولوبتازول Ulobetasol
4540 اندبنزوفن Undebenzophene
4541 یونی تیول Unithiol
4542 یونوپروستون ایزوپروپیل Unoprostone Isopropyl
4543 URACIL+TEGAFOUR
4544 یوراپیدیل Urapidil
4545 یورازامید Urazamide
4546 اوره Urea
4547 Urgo Burn
4548 یوریدین Uridine
4549 یوریدین تری فسفات Uridine Triphosphate
4550 یوروفولی تروپین Urofollitropin
4551 یوروگاسترون Urogastrone
4552 یوروکیناز Urokinase
4553 اورسودزوکسی کولیک اسید Ursodeoxycholic Acid
4554 یونسی بارباتا Usnea Barbata
4555 اوستکینومب Ustekinumab
4556 ایمنوگلوبولین واکسن ها Vaccinia Immunoglobulins
4557 والاسیکلوویر Valaciclovir
4558 والدکوکسیب Valdecoxib
4559 والپوتریات ها Valepotriates
4560 والتامات Valethamate
4561 والگان سیکلوویر Valganciclovir
4562 والین Valine
4563 والنمولین Valnemulin
4564 والنوکتاماید Valnoctamide
4565 والروبیسین Valrubicin
4566 والزارتان Valsartan
4567 Valsartan+Hydrochlorothiazide
4568 والسپودار Valspodar
4569 وانکومایسین Vancomycin
4570 ودتینیب Vandetinib
4571 وانیل Vanilla
4572 وانیلین Vanillin
4573 واپریوتاید Vapreotide
4574 واردنافیل Vardenafil
4575 وارنیکلین Varenicline
4576 ایمنوگلوبولین واریسلا زوستر Varicella-Zoster Immunoglobulins
4577 ایمنوگلوبولین زونا Varicella-Zoster Immunoglobulins
4578 واکسن واریسلا-زوستر Varicella-Zoster Vaccines
4579 واکسن زونا Varicella-Zoster Vaccines
4580 فاکتور رشد وسیکولار اندوتلیال Vascular Endothelial Growth Factor
4581 وازلین VASELINE
4582 وازواکتیو اینستاینال پپتید Vasoactive Intestinal Peptide
4583 وازوپرسین Vasopressin
4584 وکورونیوم بروماید Vecuronium Bromide
4585 وداپروفن Vedaprofen
4586 کربن گیاهی Vegetable Carbon
4587 روغن های گیاهی Vegetable Fatty Oils
4588 ونلافاکسین Venlafaxine
4589 ورالی پراید Veralipride
4590 وراپامیل Verapamil
4591 وراترین Veratrine
4592 ورتیپورفین Verteporfin
4593 وسنارینون Vesnarinone
4594 وترابوتین Vetrabutine
4595 ویدارابین Vidarabine
4596 ویگاباترین Vigabatrin
4597 VILAZODONE
4598 ویلوکسازین Viloxazine
4599 ویمینول هیدروکسی بنزوات Viminol Hydroxybenzoate
4600 وین بلاستین Vinblastine
گلوریپا داروسازی عبیدی اینستاگرام دارویاب هانی ژل فروشگاه دارویی دارویاب- داروخانه آن لاین آفتوژل اپلیشکن اندرورید و آی او اس دارویاب-app drug info
تازه های دارویی
دارو های پر مصرف ایران
آخرین اخبار

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب