اسامی ژنریک A-Z

اسامی ژنریک a-z

ردیف نام ژنریک (فارسی) نام ژنریک (انگلیسی)
4601 وینبورین Vinburnine
4602 وینکامین Vincamine
4603 وین کریستین Vincristine
4604 ویندسین Vindesine
4605 وینورلبین Vinorelbine
4606 وینپوستین Vinpocetine
4607 وینیل کلراید Vinyl Chloride
4608 وینیل بیتال Vinylbital
4609 ویوله دوژانسین Viola Crystallina
4610 ویکوئی دیل Viquidil
4611 ویرجینیامایسین Virginiamycin
4612 VIRKON
4613 ویتامین آ Vitamin A
4614 ویتامین آ+د خوراکی Vitamin A+D-Oral
4615 ویتامین آ+د Vitamin A+D-Topical
4616 Vitamin A+Lutein
4617 ویتامین ب کمپلکس Vitamin B Complex
4618 ویتامین ب1 Vitamin B1
4619 ویتامین ب1+ب6+ب12 Vitamin B1+B6+B12
4620 ویتامین ب12 Vitamin B12
4621 Vitamin B17
4622 ویتامین ب2 Vitamin B2
4623 ویتامین ب6 Vitamin B6
4624 ویتامین سی Vitamin C
4625 ویتامین د3 Vitamin D3
4626 ویتامین ای Vitamin E
4627 ووگلیبوس Voglibose
4628 وریکونازول Voriconazole
4629 وورینوستات Vorinostat
4630 وروزول Vorozole
4631 وارفارین Warfarin
4632 اب مقطر WATER FOR INJECTION
4633 موم عسل White Beeswax
4634 وایت اسپریت White Spirit
4635 آلبالو وحشی Wild Cherry Bark
4636 لتوس وحشی Wild Lettuce
4637 الکل پشم Wool Alcohols
4638 لانولین Wool Fat
4639 زاموترول فومارات Xamoterol Fumarate
4640 زانوملین Xanomeline
4641 صمغ گزانتان Xanthan Gum
4642 گزانتین Xanthine-containing Beverages
4643 زانتینول نیکوتینات Xantinol Nicotinate
4644 گزانتوفیل پالمیتات Xantofyl Palmitate
4645 زمیلوفیبان Xemilofiban
4646 گزنون Xenon
4647 گزنون 127 Xenon-127
4648 گزنون 133 Xenon-133
4649 گزنیسالات هیدروکلراید Xenysalate Hydrochloride
4650 زنیتروپیوم Xenytropium
4651 زیبورونول Xibornol
4652 زیپاماید Xipamide
4653 زایلازین Xylazine
4654 زایلن Xylene
4655 زایلیتول Xylitol
4656 زایلومتازولین Xylometazoline
4657 گزیلوز Xylose
4658 زرد 2جی Yellow 2G
4659 یلو داک Yellow Dock
4660 واکسن تب زرد Yellow Fever Vaccines
4661 اکسید جیوه زرد Yellow Mercuric Oxide
4662 یوهمبین Yohimbine
4663 ایتریوم 90 Yttrium-90
4664 یوکا Yucca
4665 زفیرلوکاست Zafirlukast
4666 زالسیتابین Zalcitabine
4667 زالداراید Zaldaride
4668 زالپلون Zaleplon
4669 زالتوپروفن Zaltoprofen
4670 زامی فناسین Zamifenacin
4671 زانامیویر Zanamivir
4672 میوه زانتروکسیلوم Zanthoxylum Fruit
4673 زئین Zein
4674 زیرانول Zeranol
4675 زیکونوتید Ziconotide
4676 زیدوودین Zidovudine
4677 زیدوودین+لامیوودین Zidovudine+Lamivudine
4678 زیلوتون Zileuton
4679 Zinc Acetate
4680 کربنات روی Zinc Carbonate
4681 زینک اکساید Zinc Oxide
4682 پراکسید روی Zinc Peroxide
4683 فنول سولفونات روی Zinc Phenolsulfonate
4684 زینک استئارات Zinc Stearate
4685 زینک Zinc supplement
4686 زینک اندسلینات Zinc Undecylenate
4687 زینوستاتین Zinostatin
4688 زیپپرول Zipeprol
4689 زیپراسیدون Ziprasidone
4690 زیرکونیوم Zirconium
4691 زوفنوپریل کلسیم Zofenopril Calcium
4692 زولازپام Zolazepam
4693 زولدرونیک اسید Zoledronic Acid
4694 زولمی تریپتان Zolmitriptan
4695 زولپیدم Zolpidem
4696 زونیساماید Zonisamide
4697 زوپیکلون Zopiclone
4698 زوروبیسین Zorubicin
4699 زوته پین Zotepine
4700 زوکلوپنتیکسول Zuclopenthixol
گلوریپا داروسازی عبیدی اینستاگرام دارویاب هانی ژل فروشگاه دارویی دارویاب- داروخانه آن لاین آفتوژل اپلیشکن اندرورید و آی او اس دارویاب-app drug info
تازه های دارویی
دارو های پر مصرف ایران
آخرین اخبار

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب