اسامی ژنریک A-Z

اسامی ژنریک a-z

ردیف نام ژنریک (فارسی) نام ژنریک (انگلیسی)
401 دایجستیو Digestive
402 دیگوکسین Digoxin
403 ضد سم دیگوکسین Digoxin-specific Antibody Fragments
404 دی هیدروارگوتامین Dihydroergotamine
405 دی هیدروارگوتوکسین مسیلات Dihydroergotoxine Mesylate
406 دی هیدروتاکیسترول Dihydrotachysterol
407 دی هیدروکسی استون Dihydroxyacetone
408 دیلوکسانید فوروات Diloxanide Furoate
409 دیلتیازم Diltiazem
410 دیمن هیدرینات Dimenhydrinate
411 دیمرکاپرول Dimercaprol
412 دی متیل فومارات Dimethyl Fumarate
413 دی متیل سولفوکساید Dimethyl Sulfoxide
414 دایمتیکون Dimeticone
415 دینوپروست Dinoprost
416 پروستاگلاندین ای2 Dinoprostone
417 دیفن هیدرامین Diphenhydramine
418 دیفن هیدرامین کامپاند Diphenhydramine Compound
419 دیفنوکسیلات Diphenoxylate
420 توکسوئید دیفتری و کزاز وواکسن سیاه سرفه Diphtheria & Tetanus Toxoids & Pertussis Vaccine-DTP
421 توکسوئید دیفتری و کزاز-دی تی Diphtheria & Tetanus Toxoids-DT
422 توکسوئید دیفتری و کزاز-تی دی Diphtheria & Tetanus Toxoids-Td
423 ضدسم دیفتری Diphtheria Antitoxins
424 واکسن دیفتری،کزاز،و سیاه سرفه Diphtheria, Tetanus, and Pertussis Vaccines
425 واکسن دیفتری،کزاز،سیاه سرفه و هموفیلوس آنفلوانزا Diphtheria, Tetanus, Pertussis, and Haemophilus Influenzae Vaccines
426 واکسن دیفتری،کزاز،سیاه سرفه، هموفیلوس آنفلوانزا و هپاتیت بی Diphtheria, Tetanus, Pertussis, Haemophilus Influenzae and Hepatitis B Vaccines
427 واکسن دیفتری،کزاز،سیاه سرفه،هموفیلوس آنفلوانزا و هپاتیت بی Diphtheria, Tetanus, Pertussis, Haemophilus Influenzae, and Hepatitis B Vaccines
428 دیپریدامول+آ اس آ Dipyridamol+ASA
429 دی پیریدامول Dipyridamole
430 دی سدیم ادتا Disodium Edetate
431 دی سدیم اینوسینات Disodium Inosinate
432 دیسوپیرامید Disopyramide
433 دی سولفیرام Disulfiram
434 دیترانول Dithranol
435 دوبوتامین Dobutamine
436 داستاکسل Docetaxel
437 دوکوسات Docusates
438 دومپریدون Domperidone
439 دونپزیل Donepezil
440 دوپامین Dopamine
441 دوپکسامین Dopexamine
442 دورناز آلفا Dornase Alfa
443 دورزولامید Dorzolamide
444 دورزولامید+تیمولول Dorzolamide+Timolol
445 دوسولپین Dosulepin
446 دوکساپرام Doxapram
447 دوکسازوسین Doxazosin
448 دوکسپین Doxepin
449 دوکسوروبیسین Doxorubicin
450 داکسی سیکلین Doxycycline
451 دوکسیلامین Doxylamine
452 مخمر آبجو Dried Yeast
453 دروپریدول Droperidol
454 دروسپیرنون+اتینیل استرادیول Drospirenone+Ethinylestradiol
455 دولوکستین Duloxetine
456 دوپیلومب dupilumab
457 دوتاستراید Dutasteride
458 دیدروژسترون Dydrogesterone
459 E. coli strain nissle 1917
460 ایکونازول Econazole
461 اکوتیوپات آیوداید Ecothiopate Iodide
462 اداراوون Edaravone
463 ادتیک اسید Edetic Acid
464 ادروفونیوم کلراید Edrophonium Chloride
465 افاویرنز Efavirenz
466 افلورنیتین موضعی Eflornithine-Topical
467 Elderly Nutrition
468 التریپتان Eletriptan
469 امداستین Emedastine
470 امتین Emetine
471 امپاگلیفلوزین Empagliflozin
472 Empagliflozin+Linagliptin
473 امپاگلیفلوزین+متفورمین Empagliflozin+Metformin
474 انالاپریل Enalapril
475 انفلوران Enflurane
476 انوکساپارین سدیم Enoxaparin Sodium
477 انوکسولون Enoxolone
478 انتاکاپون Entacapone
479 انتکاویر Entecavir
480 انزالوتامید Enzalutamide
481 افدرین Ephedrine
482 اپی ناستین Epinastine-EENT
483 اپی نفرین Epinephrine
484 اپی نفرین-چشمی Epinephrin-Ophthalmic
485 اپی روبیسین Epirubicin
486 اپلرنون Eplerenone
487 اپوپروستنول Epoprostenol
488 اپروزارتان Eprosartan
489 اپتی فیباتاید Eptifibatide
490 ارگوتامین+سیکلیزین+کافئین Ergotamin+Cyclizine+Caffeine
491 ارگوتامین تارترات Ergotamine Tartrate
492 ارگوتامین-سی Ergotamine-C
493 Eribulin
494 ارلوتینیب Erlotinib
495 اریترومایسین Erythromycin
496 اریترومایسین-چشمی Erythromycin-Ophthalmic
497 اریترومایسین-موضعی Erythromycin-Topical
498 اس سیتالوپرام Escitalopram
499 اسمولول Esmolol
500 اسموپرازول Esomeprazole
گلوریپا داروسازی عبیدی مکمل ورزشی هانی ژل فروشگاه دارویی دارویاب- داروخانه آن لاین آفتوژل اپلیشکن اندرورید و آی او اس دارویاب-app drug info
تازه های دارویی
دارو های پر مصرف ایران
آخرین اخبار

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب