اسامی ژنریک A-Z

اسامی ژنریک a-z

ردیف نام ژنریک (فارسی) نام ژنریک (انگلیسی)
501 استرادیول والرات Estradiol Valerate
502 Estradiol Valerate+Dienogest
503 استرادیول+نوراتیسترون Estradiol+Norethisterone
504 استراموستین Estramustine
505 اتاکرینیک اسید Etacrynic Acid
506 اتانرسپت Etanercept
507 اتامبوتول Ethambutol
508 اتریفاید استارچ Etherified Starches
509 اتینیل استرادیول Ethinyl Estradiol
510 اتیودیزداویل Ethiodized Oil
511 اتیونامید Ethionamide
512 اتوسوکسیمید Ethosuximide
513 اتیدرونیک اسید Etidronic Acid
514 اتودولاک Etodolac
515 اتومیدات Etomidate
516 اتوپوزاید Etoposide
517 اتوریکوکسیب Etoricoxib
518 Eucerin
519 روغن گل مغربی Evening Primrose Oil
520 اورولیموس Everolimus
521 Evolocumab
522 اگزمستان Exemestane
523 اکسپکتورانت Expectorant
524 اکسپکتورانت کدئین Expectorant Codeine
525 ازتیمیب Ezetimibe
526 ازتیمب+سیمواستاتین Ezetimibe+Simvastatin
527 فاکتور9 Factor IX
528 کمپلکس فاکتور9 Factor IX Complex
529 فاکتور7 Factor VII
530 آنتی هموفیلیک فاکتور 8 Factor VIII
531 فاکتور8 مهارکننده بای پس Factor VIII Inhibitor Bypassing Fraction
532 فاکتور13 Factor XIII
533 فامسیکلوویر Famciclovir
534 فاموتیدین Famotidine
535 FAMOTIDINE+CA CARBONATE+MG HYDROXIDE
536 فامپریدین Fampridine
537 فبوگزوستات Febuxostat
538 فلبامات Felbamate
539 فلودیپین Felodipine
540 فن فلورامین Fenfluramine
541 فنوفیبرات Fenofibrate
542 فنوترول Fenoterol
543 فنتانیل Fentanyl
544 فروس سولفات Ferrous
545 Ferrous sulfate+folic acid
546 فکسوفنادین Fexofenadine
547 فیبرینوژن Fibrinogen
548 فیبرینولیزین Fibrinolysin
549 فیگ Fig
550 فیلگراستیم Filgrastim
551 فیناستراید Finasteride
552 فینگولیمود Fingolimod
553 ترکیبات فلاونوئید Flavonoid Compounds
554 فلاووکسات Flavoxate
555 فلکایینید Flecainide
556 فلوکونازول Fluconazole
557 فلوسیتوزین Flucytosine
558 فلودارابین Fludarabine
559 فلودیازپام Fludiazepam
560 فلودروکورتیزون Fludrocortisone
561 فلومازنیل Flumazenil
562 فلونیترازپام Flunitrazepam
563 فلوسینولون Fluocinolone
564 فلورسئین Fluorescein
565 فلورومتولون Fluorometholone
566 فلورواوراسیل Fluorouracil
567 فلوکستین Fluoxetine
568 فلوپنتیکسول Flupentixol
569 فلوفنازین Fluphenazine
570 فلورازپام Flurazepam
571 فلوتامید Flutamide
572 فلوتیکازون Fluticasone
573 فلووکسامین Fluvoxamine
574 فولیک اسید Folic Acid
575 فولینیک اسید Folinic Acid
576 فولیتروپین آلفا+لوتروپین آلفا Follitropin Alfa+Lutropin Alfa
577 فومپیزول Fomepizole
578 فونداپارینوکس Fondaparinux
579 Food Supplements for weight loss
580 فورمترول Formoterol
581 فوس فسترول Fosfestrol
582 فوسفومایسین Fosfomycin
583 فوسینوپریل Fosinopril
584 Fresubin
585 فولوسترانت Fulvestrant
586 فورازولیدون Furazolidone
587 فورسماید Furosemide
588 فوسیدیک اسید Fusidic Acid
589 گاباپنتین Gabapentin
590 گادوبوترول Gadobutrol
591 گادودیامید Gadodiamide
592 گادوپنتتات Gadopentetate
593 گادوتریک اسید Gadoteric Acid
594 گالانتامین Galantamine
595 گان سیکلوویر Ganciclovir
596 گانی رلیکس استات Ganirelix Acetate
597 آنتی توکسین گاز-گانگرن Gas-gangrene Antitoxins
598 ژلاتین Gelatin
599 Gelatin Modified
600 جم سیتابین Gemcitabine
گلوریپا داروسازی عبیدی مکمل ورزشی هانی ژل فروشگاه دارویی دارویاب- داروخانه آن لاین آفتوژل اپلیشکن اندرورید و آی او اس دارویاب-app drug info
تازه های دارویی
دارو های پر مصرف ایران
آخرین اخبار

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب