اسامی ژنریک A-Z

اسامی ژنریک a-z

ردیف نام ژنریک (فارسی) نام ژنریک (انگلیسی)
601 جم فیبروزیل Gemfibrozil
602 جمی فلوکساسین Gemifloxacin
603 جنتامایسین Gentamicin
604 جنتامایسین-چشمی Gentamicin-Ophthalmic
605 ژستونورون کاپروات Gestonorone Caproate
606 جینکو بیلوبا Ginkgo biloba
607 گلاتیرامر استات Glatiramer Acetate
608 گلی بنکلامید Glibenclamide
609 گلی کلازید Gliclazide
610 گلی پیزاید Glipizide
611 گلوکاگون Glucagon
612 گلوکزآمین Glucosamine
613 Glucosamine Preparation
614 گلوکز Glucose
615 گلوترال Glutaral
616 گلیسرین Glycerin
617 گلیسروفسفریک اسید Glycerophosphoric Acid
618 گلایسین Glycine
619 گلیکوپیرونیوم Glycopyrronium
620 گنادورلین Gonadorelin
621 گوسرلین Goserelin
622 گرانیسترون Granisetron
623 گریزئوفولوین Griseofulvin
624 هورمون رشد Growth Hormone
625 گایافنزین Guaifenesin
626 گایافنزین+کدئین Guaifenesine+Codeine
627 گوانادرل سولفات Guanadrel Sulfate
628 گوانی تیدین منوسولفات Guanethidine Monosulfate
629 واکسن هموفیلوس آنفلوانزا Haemophilus Influenzae Vaccines
630 هالیبوت لیور اویل Halibut-liver Oil
631 هالوپریدول Haloperidol
632 هالوتان Halothane
633 هالوکسون Haloxon
634 پنجه شیطان Harpagophytum procumbens
635 هماتنیک Hematinic
636 هپارین Heparin
637 ایمنوگلوبولین هپاتیت بی Hepatitis B Immunoglobulins
638 واکسن هپاتیت بی Hepatitis B Vaccines
639 Herbal Blend For Migraine
640 هیسترلین Histrelin
641 هماتروپین Homatropine
642 هاش سی جی Human Chorionic Gonadotrophin
643 واکسن ویروس پاپیلومای انسانی Human Papilloma Virus Vaccines
644 هیالورونیک اسید Hyaluronic Acid
645 هیکانتون مسیلات Hycanthone Mesilate
646 هیدرالازین Hydralazine
647 هیدروکلروتیازید Hydrochlorothiazide
648 هیدروکورتیزون+استیک اسید Hydrocortisone+Acetic Acid
649 هیدروکورتیزون-چشمی Hydrocortisone-Ophthalmic
650 هیدروکورتیزون-سیستمیک Hydrocortisone-Systemic
651 هیدروکورتیزون-موضعی Hydrocortisone-topical
652 هیدرومرفون Hydromorphone
653 هیدروکینون Hydroquinone
654 هیدروکسی بنزوات ها Hydroxybenzoates
655 هیدروکسی کلروکین Hydroxychloroquine
656 هیدروکسی پروژسترون کاپروات Hydroxyprogesterone Caproate
657 هیدروکسی اوره Hydroxyurea
658 هیدروکسی زین Hydroxyzine
659 هیوسین ان بوتیل بروماید Hyoscine
660 هیوسیامین Hyoscyamine
661 هیپروملوزا Hypromellose
662 ایباندرونیک اسید Ibandronie Acid
663 ایبروتینیب Ibrutinib
664 ایبوپروفن Ibuprofen
665 Ibuprofen+Phenylephrine
666 ایکتیول Ichthyol
667 ایداروبیسین Idarubicin
668 ایدبنون Idebenone
669 یدوکسوریدین Idoxuridine
670 ایفوسفامید Ifosfamide
671 ایلوپروست Iloprost
672 ایماتینیب Imatinib
673 ایمی گلوسراز Imiglucerase
674 ایمی پنم+سیلاستاتین Imipenem+Cilastatin
675 ایمی پرامین Imipramine
676 ایمیکوئیمود موضعی Imiquimod-Topical
677 ایمنوگلوبولین عضلانی Immune Globulin Intramuscular
678 ایمنوگلوبولین وریدی Immune Globulin Intravenous
679 اینداپامید Indapamide
680 ایندوسیانین گرین Indocyanine Green
681 ایندومتاسین Indomethacin
682 اینفلکسی مب Infliximab
683 واکسن آنفلوانزا Influenza Vaccines
684 اینوزیتول Inositol
685 دافع حشرات Insect Repellent
686 انسولین Insulin
687 اینترفرون آلفا Interferon Alfa
688 اینترفرون بتا-1آ Interferon Beta-1A
689 اینترفرون بتا-1بی Interferon Beta-1-B
690 اینترفرون گاما Interferon Gamma
691 اینترلوکین-2 Interleukin-2
692 ید+اسید فولیک Iodine+Folic acid
693 ایودیکسانول Iodixanol
694 یدوکینول Iodoquinol
695 ایوهگزول Iohexol
696 آیوپامیدول Iopamidol
697 آیوپانوئیک اسید Iopanoic Acid
698 آیوپرومید Iopromide
699 اپیکا Ipecac
700 Ipilimumab
گلوریپا داروسازی عبیدی مکمل ورزشی هانی ژل فروشگاه دارویی دارویاب- داروخانه آن لاین آفتوژل اپلیشکن اندرورید و آی او اس دارویاب-app drug info
تازه های دارویی
دارو های پر مصرف ایران
آخرین اخبار

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب