اسامی ژنریک A-Z

اسامی ژنریک a-z

ردیف نام ژنریک (فارسی) نام ژنریک (انگلیسی)
701 ایپراتروپیوم بروماید+فنوترول Ipratropium + Fenterol
702 ایپراتروپیوم+سالبوتامول Ipratropium BR +Salbutamol Sulfate
703 ایپراتروپیوم بروماید Ipratropium Bromide
704 ایربزارتان Irbesartan
705 ایرینوتکان Irinotecan
706 ایرون سوکروز Iron Sucrose
707 ایساوکونازول Isavuconazole
708 ایزوکربوکسازید Isocarboxazid
709 ایزوکونازول Isoconazole
710 ایزوفلوران Isoflurane
711 ایزونیازید Isoniazid
712 ایزونیازید+ریفامپین Isoniazid+Rifampin
713 ایزونیازید-پی ار Isoniazid-PR
714 ایزوپروترنول Isoproterenol
715 ایزوسورباید دی نیترات Isosorbide Dinitrate
716 ایزوسوربید منونیترات Isosorbide Mononitrate
717 ایزوترتینوئین Isotretinoin
718 ایزوکسوپورین Isoxsuprine
719 ایتراکونازول Itraconazole
720 Ivabradine
721 ایورمکتین Ivermectin
722 کانامایسین Kanamycin
723 کتامین Ketamine
724 کتوکونازول Ketoconazole
725 کتوپروفن Ketoprofen
726 کتورولاک Ketorolac
727 کتوتیفن Ketotifen
728 Krill Oil
729 لابتالول Labetalol
730 Lacosamide
731 Lactase Enzyme
732 اسید لاکتیک Lactic Acid
733 Lactobacillus Casei V.rhamnosus Doderlein
734 Lactobacillus gasseri+ Lactobacillus rhamnosus
735 Lactobacillus Species 1
736 Lactobacillus Species 2
737 Lactobacillus Species 3
738 Lactobacillus Species 4
739 Lactobacillus Species 5
740 Lactobacillus Species 6
741 Lactobacillus Species 7
742 Lactobacillus Species 8
743 لاکتولوز Lactulose
744 لامیوودین Lamivudine
745 لاموتریژین Lamotrigine
746 Lansoprazol+Clarithromycin+Amoxicillin
747 لانسوپرازول Lansoprazole
748 لاپاتینیب Lapatinib
749 لارونیداز Laronidase
750 لاتانوپروست Latanoprost
751 Latanoprost+Timolol
752 Lavandula officinalis+Menth piperita
753 L-Carnitine+Ginkgo Biloba+Butea Superba+L-Arginine
754 ال سیستئین+ب6+زینک L-Cysteine+B6+Zinc
755 لیسیتین Lecithin
756 لفلونوماید Leflunomide
757 لنالیدومید Lenalidomide
758 لتروزول Letrozole
759 لوسین Leucine
760 لئوپرورلین Leuprorelin
761 لوامیزول Levamisole
762 لوتیراستام Levetiracetam
763 لووبونولول Levobunolol
764 لووستریزین Levocetirizine
765 لوودوپا Levodopa
766 لوودوپا+بنسرازید Levodopa+Benserazide
767 لوودوپا+کربی دوپا+انتاکاپون Levodopa+Carbidopa+Entacapone
768 لوودوپا بی Levodopa-B
769 لوودوپا سی Levodopa-C
770 لووفلوگزاسین Levofloxacin
771 لوومنتول Levomenthol
772 لوومپرومازین Levomepromazine
773 لوونورژسترل Levonorgestrel
774 لووتیروکسین سدیم Levothyroxine Sodium
775 ال-گلوتامین L-Glutamine
776 لیدوکائین+اپی نفرین LIDOCAINE HCL+EPINEPHRINE TARTRATE
777 لیدوکائین+پریلوکائین Lidocaine+Prilocaine-Topical
778 لیدوکائین-لوکال Lidocaine-Local
779 لیدوکائین-سیستمیک Lidocaine-Systemic
780 لیناگلیپتین Linagliptin
781 لیندان Lindane
782 لینزولید Linezolid
783 لینولئیک اسید Linoleic Acid
784 لیوتیرونین سدیم Liothyronine Sodium
785 سرم لیپید Lipid Infusion
786 پارافین مایع Liquid Paraffin
787 Liraglutide
788 لیزینوپریل Lisinopril
789 لیزینوپریل+هیدروکلروتیازید Lisinopril+Hydrochlorothiazide
790 لیتیم کربنات Lithium Carbonate
791 لوبلیا Lobelia
792 لوموستین Lomustine
793 لوپرامید Loperamide
794 لوپیناویر+ریتوناویر Lopinavir+Ritonavir
795 لوراتادین Loratadine
796 لورازپام Lorazepam
797 لوزارتان Losartan
798 لوزارتان+هیدروکلروتیازید Losartan+Hydrochlorothiazide
799 لوته پردنول Loteprednol
800 لووستاتین Lovastatin
گلوریپا داروسازی عبیدی مکمل ورزشی هانی ژل فروشگاه دارویی دارویاب- داروخانه آن لاین آفتوژل اپلیشکن اندرورید و آی او اس دارویاب-app drug info
تازه های دارویی
دارو های پر مصرف ایران
آخرین اخبار

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب