اسامی ژنریک A-Z

اسامی ژنریک a-z

ردیف نام ژنریک (فارسی) نام ژنریک (انگلیسی)
701 کامبندازول Cambendazole
702 کاموستات مسیلات Camostat Mesilate
703 کافور Camphor
704 واکسن کامپیلو باکتر ججونی Campylobacter Jejuni Vaccines
705 کامیلوفین Camylofin
706 واکسن سرطان Cancer Vaccines
707 کاندلیلا واکس Candelilla Wax
708 کاندزارتان Candesartan
709 کاندیسیدین Candicidin
710 کاندوکساتریل Candoxatril
711 حشیش Cannabis
712 روغن کانولا Canola Oil
713 کانرنون Canrenone
714 کانتارید ها Cantharides
715 کانتاریدین Cantharidin
716 کانتاگزانتین Canthaxanthin
717 کاپسیتابین Capecitabine
718 کاپرئومایسین سولفات Capreomycin Sulfate
719 کاپتودیام Captodiame
720 کاپتوپریل Captopril
721 کارامل Caramel
722 کارامیفن ادیسیلات Caramiphen Edisilate
723 کارازولول Carazolol
724 کرباکول Carbachol
725 کاربادوکس Carbadox
726 حشره کش های کاربامات Carbamate Insecticides
727 کاربامازپین Carbamazepine
728 کاربامید پراکساید Carbamide Peroxide
729 کاربامول Carbamol
730 کرباریل Carbaryl
731 کلسیم کارباسالات Carbasalate Calcium
732 کاربازوکروم Carbazochrome
733 کاربنی سیلین Carbenicillin Sodium
734 سدیم کربنوکسولون Carbenoxolone Sodium
735 کاربتوسین Carbetocin
736 کربی دوپا Carbidopa
737 کربی مازول Carbimazole
738 کاربینوکسامین Carbinoxamine
739 کربوسیستئین Carbocisteine
740 کربوکرومن Carbocromen
741 Carbohydrate
742 مهار کننده کربوهیدات Carbohydrate Blocker
743 کاربومرها Carbomers
744 کربن دی اکسید Carbon Dioxide
745 کربن دیسولفید Carbon Disulfide
746 منواکسید کربن Carbon Monoxide
747 کربن تتراکلراید Carbon Tetrachloride
748 کربن 11 Carbon-11
749 کربن-13 Carbon-13
750 کربن 14 Carbon-14
751 کربوپلاتین Carboplatin
752 کربوپروست Carboprost
753 کارباکون Carboquone
754 کربوسولفان Carbosulfan
755 کاربرومال Carbromal
756 کاربوتاماید Carbutamide
757 کارداموم Cardamom
758 روغن کاداموم Cardamom Oil
759 Cardioplegia
760 کارفسیلین Carfecillin
761 کارفنتانیل Carfentanil
762 CARFILZOMIB
763 کارگلومیک اسید Carglumic Acid
764 کارینداسیلین Carindacillin
765 کاریسوپرودول Carisoprodol
766 کارملوز Carmellose
767 کارمین Carmine
768 کارموفور Carmofur
769 کارمویی زین Carmoisine
770 کارموستین Carmustine
771 موم کارنوبا Carnauba Wax
772 کارنیدازول Carnidazole
773 کارنیتین Carnitine
774 کاروورین Caroverine
775 کارپری تاید Carperitide
776 کارپی پرامین Carpipramine
777 کارپروفن Carprofen
778 کارتئولول Carteolol
779 کارومونام Carumonam
780 کارودیلول Carvedilol
781 کارزنید Carzenide
782 کاسانترانول Casanthranol
783 کاسکارا Cascara
784 Casein
785 کاسپوفونژین Caspofungin
786 روغن کرچک Castor Oil
787 کاتالاز Catalase
788 کاتکو Catechu
789 چای عربی Catha
790 آنتی بادی های سی دی ۴ CD4 Antibodies
791 سفاکلر Cefaclor
792 سفادروکسیل Cefadroxil
793 سفالونیوم Cefalonium
794 سفالوریدین Cefaloridine
795 سفالوتین Cefalotin
796 سفاماندول Cefamandole
797 سفاپرین Cefapirin
798 سفاتریزین Cefatrizine
799 سفازولین Cefazolin
800 سفبوپرازون Cefbuperazone
گلوریپا داروسازی عبیدی اینستاگرام دارویاب هانی ژل فروشگاه دارویی دارویاب- داروخانه آن لاین آفتوژل اپلیشکن اندرورید و آی او اس دارویاب-app drug info
تازه های دارویی
دارو های پر مصرف ایران
آخرین اخبار

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب