اسامی ژنریک A-Z

اسامی ژنریک a-z

ردیف نام ژنریک (فارسی) نام ژنریک (انگلیسی)
801 لوکساپین Loxapine
802 لومفانترین Lumefantrine
803 لاینسترنول Lynestrenol
804 لیزین Lysine
805 مافناید Mafenide
806 منیزیوم هیدروکساید Magnesium Hydroxide
807 منیزیوم سولفات Magnesium Sulfate
808 منیزیم اکساید Magnesium Supplement
809 منیزیم+پتاسیم Magnesium+potassium
810 مانیتول Mannitol
811 ماپروتیلین Maprotiline
812 ماراویروک Maraviroc
813 مازیندول Mazindol
814 واکسن سرخک و سرخجه Measles and Rubella Vaccines
815 ایمنوگلوبولین سرخک Measles Immunoglobulins
816 واکسن سرخک Measles Vaccines
817 واکسن سرخک اوریون سرخجه Measles, Mumps, and Rubella Vaccines
818 مبندازول Mebendazole
819 مبورین Mebeverine
820 مکلوزین Meclozine
821 تری گلیسرید بازنجیره متوسط Medium-chain Triglycerides-MCT Oil
822 مدروکسی پروژسترون استات Medroxyprogesterone Acetate
823 مدروکسی پروژسترون+استرادیول Medroxyprogesterone+Estradiol
824 مفنامیک اسید Mefenamic Acid
825 مفلوکوئین Mefloquine
826 مجسترول Megestrol
827 مگلومین کامپاند Meglumin Compound
828 مگلومین آنتی موان Meglumine Antimonate
829 ملاتونین Melatonin
830 ملوکسیکام Meloxicam
831 ملفالان Melphalan
832 ممانتین Memantine
833 واکسن مننگوکوک Meningococcal Vaccines
834 هاش ام جی Menotropins
835 منتول سالیسیلات Menthol Salicylate
836 Menthol+Zinc OxidX+Calamine
837 مپیواکائین Mepivacaine
838 مپروبامات Meprobamate
839 مکوئینول Mequinol
840 مکوینول-تی Mequinol-T
841 مکویی تازین Mequitazine
842 مرکاپتوپورین Mercaptopurine
843 مروپنم Meropenem
844 مزالازین Mesalazine
845 مسنا Mesna
846 متاپروترنول Metaproternol
847 متارامینول تارترات Metaraminol Tartrate
848 متفورمین Metformin
849 متفورمین+گلی بن کلامید Metformin+Glibenclamide
850 متفورمین+لیناگلیپتین Metformin+Linagliptin
851 متفورمین+پیوگلیتازون Metformin+Pioglitazone
852 متادون Methadone
853 متنامین Methenamine
854 متی مازول Methimazole
855 متیونین Methionine
856 متوکاربامول Methocarbamol
857 متوهگزیتال Methohexital
858 متوترکسات Methotrexate
859 متوکسالن Methoxsalen
860 متیل سالیسیلات Methyl Salicylate
861 متیل دوپا Methyldopa
862 متیل ارگونووین مالئات Methylergonovine Maleate
863 متیل نالتروکسون Methylnaltrexone
864 متیل فنیدات Methylphenidate
865 متیل پردنیزولون Methylprednisolone
866 متیل تستوسترون Methyltestosterone
867 متیل تیونینیوم کلراید Methylthioninium Chloride
868 متوکلوپرامید Metoclopramide
869 متولازون Metolazone
870 متوپرولول Metoprolol
871 متری زامید Metri-zamide
872 مترونیدازول Metronidazole
873 متی راپون Metyrapone
874 مگزلیتین Mexiletine
875 میانسرین Mianserin
876 میکونازول Miconazole
877 میدازولام Midazolam
878 میدودرین Midodrine
879 میگلوستات Miglustat
880 Milk Powder
881 Milnacipram
882 میلناسیپران Milnacipran
883 میلرینون Milrinone
884 روغن های معنی و روغن های معدنی سبک-چشمی Mineral oils and light mineral oil-Oph
885 مینوسیکلین Minocycline
886 ماینوکسیدیل Minoxidil
887 ماینوکسیدیل+آزلیک اسید+بتامتازون Minoxidil+Azelaic Acid+Betamethasone
888 ماینوکسیدیل-موضعی Minoxidil-Topical
889 میرتازاپین Mirtazapine
890 میزوپروستول Misoprostol
891 میتومایسین Mitomycin
892 میتوتان Mitotane
893 میتوکسانترون Mitoxantrone
894 موکلوبماید Moclobemide
895 مدافینیل Modafinil
896 مولگراموستیم Molgramostim
897 مومتازون فوروات Mometasone
898 مومتازون+فورموترول Mometasone+Formoterol
899 منوبنزون Monobenzone
900 مونته لوکاست Montelukast
گلوریپا داروسازی عبیدی مکمل ورزشی هانی ژل فروشگاه دارویی دارویاب- داروخانه آن لاین آفتوژل اپلیشکن اندرورید و آی او اس دارویاب-app drug info
تازه های دارویی
دارو های پر مصرف ایران
آخرین اخبار

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب