دارویاب ، مرکز اطلاعات دارویی ایران

داروهای گیاهی
نام دارو گیاهیتولید کنندهکد IRCنام گیاهی
اسپری بینی آلرگلداروسازی گل دارو1228187919 فلفل قرمز
اسپری بینی سینولداروسازی گیاه اسانس1228203459 اوکالیپتوس
اسپری بینی نازوفیتداروسازی گل دارو1228175558 لیمو
اسپری نوروژیک منتولهداروسازی گل دارو1228143939 منتول
اکالیپتوس اینهالرداروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)6605 اوکالیپتوس
بخور فیتوسینداروسازی گیاه اسانس1228078897 اوکالیپتوس
پماد آنژی پارسداروسازی رز فارمد1228108778 یونجه زرد (اکلیل الملک)
پماد اکبر 2داروسازی حکیم مومن تیریزی1228120855 زردچوبه
پماد ب.ب کلدداروسازی گل دارو1228055478 اوکالیپتوس
پماد تروماهرب 50 گرمیداروسازی گل دارو1228170553 همیشه بهار کوهی
پماد رزامينتداروسازی سبز دارو1228190599 اکلیل کوهی
پماد رزماریداروسازی گل دارو1228022746 اکلیل کوهی
پماد رومارنداروسازی گیاه اسانس1228171437 اکلیل کوهی
پماد كالاندنيكسداروسازی سبز دارو1228194115 همیشه بهار
پماد موضعی رهامینداروسازی رها1228141690 پنجه شیطان
پماد همركسداروسازی سبز دارو1228190568 هاماملیس
پماد هموروهربداروسازی گل دارو1228103438 هاماملیس
پماد ونوگلداروسازی گل دارو1228055492 شاه بلوط هندی
پماد کاپسيانداروسازی گل دارو1228041518 فلفل قرمز
پماد کالاندولاداروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)1228002021 همیشه بهار
ژل مليسان 30 گرمیداروسازی گل دارو1228030314 بادرنجبویه
ژل ملیسان 5 گرمیداروسازی گل دارو1228017728 بادرنجبویه
ژل هات آیسداروسازی گیاه اسانس1228194252 نعنا
شربت آنتی رفلاکس-بیداروسازی باریج اسانس1228189067 صبرزرد
شربت اشتهاآور باریجداروسازی باریج اسانس86001 انار
شربت باریج آلوئه وراداروسازی باریج اسانس4363 صبرزرد
شربت برنکوباریجداروسازی باریج اسانس1228103391 آویشن شیرازی
شربت برونكلدينداروسازی سبز دارو1228190452 آویشن
شربت بی بی سدداروسازی گل دارو1228198663 گل ساعتی
شربت توسیانداروسازی گل دارو1228019371 آویشن
شربت توسیان اطفالداروسازی گل دارو1228142598 آویشن
شربت تونیک جین سینداروسازی گل دارو1228119569 جین سنگ
شربت تیمکسداروسازی ایران داروک1228019654 آویشن
شربت تیمیانداروسازی مینا1228013256 آویشن
شربت دروزیلداروسازی گیاه اسانس1228166686 آویشن
شربت دروزیل با عسلداروسازی گیاه اسانس1228190704 آویشن
شربت دیاتوسین(رژیمی)داروسازی گل دارو1228197840 آویشن
شربت سنا-گرافداروسازی ایران داروک1228035388 برگ سنا
شربت سناگلداروسازی گل دارو1228018398 برگ سنا
شربت فیژانداروسازی رازک1228092121 انجیر
شربت گل گریپداروسازی گل دارو1228018404 شوید
قرص آفرودیتداروسازی گل دارو1228022609 زنجبیل
قرص آلوئه ورا ماسیما فورزاESI210 صبرزرد
قرص آنتومداروسازی ایران داروک1228013898 شوید
قرص اسلیم کوئیکداروسازی گل دارو1228103421 شوید
قرص انارداروسازی امین1228171390 انار
قرص اورتیدین 150 میلی گرمداروسازی باریج اسانس1228104589 گزنه
قرص ایمواستیم(اکی هرب)داروسازی گل دارو1228022647 سرخارگل
قرص تالنتال 480 میلی گرمداروسازی رازک1228186639 پنجه شیطان
قرص ترانکی والداروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)1228107979 سنبل الطیب
قرص جویدنی هپاتوهیلداروسازی باریج اسانس1228103490 درخت مو
قرص جینکو تیدی 40 میلی گرمداروسازی تولید دارو1228022449 جینکو بیلوبا
قرص جینکوراداروسازی اهورا دارو1228103544 جینکو بیلوبا
قرص جینکوگلداروسازی گل دارو1228030345 جینکو بیلوبا
قرص د-رگلیسداروسازی ایران داروک1228104305 شیرین بیان
قرص دلتفینArdeypharm Gmbh1228158308 پنجه شیطان
قرص رازکداروسازی گیاه اسانس1228166709 گیاه رازک
قرص روکشدا سنالین 7.5داروسازی گل دارو1228017841 برگ سنا
قرص روکشدار پروستاتانداروسازی گل دارو1228024689 گزنه
قرص روکشدار روماتوگلداروسازی گل دارو1228146374 پنجه شیطان
قرص روکشدار سیمی فوگلداروسازی گل دارو1228107894 بلاک کوهش
قرص روکشدار فیتوکلدداروسازی گل دارو1228022739 سرخارگل
قرص روکشدار گارسین 300داروسازی گل دارو1228019395 سیر
قرص روکشدار گارسین 500داروسازی گل دارو1228030383 سیر
قرص روکشدار گاسترینداروسازی گل دارو1228055485 شیرین بیان
قرص روکشدار مدريکداروسازی گل دارو1228030352 دم اسب
قرص روکشدار نوراگلداروسازی گل دارو1228022722 سنبل الطیب
قرص روکشدار نوراگل فورتداروسازی گل دارو1228140938 سنبل الطیب
قرص روکشدار ونوویتالداروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)1228136283 شاه بلوط هندی
قرص روکشدار کراتاگلداروسازی گل دارو1228038051 سرخ ولیک
قرص سنالاکسداروسازی ایران داروک1228019678 برگ سنا
قرص سویاگلداروسازی گل دارو1228175794 سویا
قرص سی لاکسداروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)1228134975 برگ سنا
قرص شیکوریدینداروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)80080 تخم شنبلیله
قرص فیتوون 50میلی گرمداروسازی امین1228078903 شاه بلوط هندی
قرص گارلتداروسازی امین1228033537 سیر
قرص گالگاداروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)84002 گالگا
قرص گرین تیدینداروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)1228144011 چای سبز
قرص گلیکوگلداروسازی گل دارو1228142581 مریم گلی
قرص لیورگل 140داروسازی گل دارو1228025037 خارمریم
قرص لیورگل 70داروسازی گل دارو1228055713 خارمریم
قرص ممورکسداروسازی ایران داروک1228022685 جینکو بیلوبا
قرص مکیدنی آلتادینداروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)82005 گل ختمی
قرص مکیدنی لیکوفارداروسازی گل دارو1228017834 شیرین بیان
قرص نروکسینداروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)1228039935 علف چای-گل راعي
قرص هراکلسداروسازی ایران داروک1228189982 جین سنگ
قرص ونوگلداروسازی گل دارو1228195723 شاه بلوط هندی
قرص ویتاگنوسداروسازی پور سینا1228091827 پنج انگشت
قرص کاردیوتونداروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)1228078866 سرخ ولیک
قرص کارویل 500 میلی گرمداروسازی حکیم مومن تیریزی1228120879 کرفس
قطره آفرودیتداروسازی گل دارو1228017858 زنجبیل
قطره آنتی ميگرنداروسازی گل دارو1228030154 پنج انگشت
قطره استراگلداروسازی گل دارو1228143175 سیر
قطره ایمونوساپورتداروسازی گیاه اسانس1228078880 سرخارگل
قطره پرسیکاداروسازی پور سینا1228013232 نعنا
قطره پروستاتانداروسازی گل دارو1228013430 گزنه
قطره خوراکل آنتی میگرنداروسازی گل دارو1228013423 سنبل الطیب
قطره خوراکی دیل سانداروسازی باریج اسانس1228014666 شوید
قطره خوراکی شویدداروسازی گیاه اسانس1228183867 شوید
قطره دروزیلداروسازی گیاه اسانس1228078873 آویشن
قطره رازکداروسازی گیاه اسانس1228192203 گیاه رازک
قطره سنکلداروسازی گل دارو1228013454 رازیانه
قطره شیرافزاداروسازی گل دارو1228013461 رازیانه
قطره ضد نفخداروسازی گیاه اسانس1228116285 نعنا
قطره گاسترولانداروسازی گل دارو1228030406 رازیانه
قطره گوشی ایرگلداروسازی گل دارو1228030413 روغن بادام زمینی
قطره هایپیرانداروسازی پور سینا1228013225 علف چای-گل راعي
قطره ویتاگنوسداروسازی پور سینا1228017261 پنج انگشت
قطره کارمینتداروسازی پور سینا1228013201 نعنا
قطره کراتاگوسداروسازی ایران داروک1228014475 سرخ ولیک
قطره کولیتیکداروسازی گیاه اسانس1228149740 شوید
كپسول اسليم فولداروسازی سبز دارو1228189227 چای سبز
كپسول سوي منوپوزداروسازی سبز دارو1228210747 سویا
كپسول لاكس فولداروسازی سبز دارو1228213274 برگ سنا
كپسول لاوويگداروسازی سبز دارو1228209741 جین سنگ
كپسول ليورهلثداروسازی سبز دارو1228209758 خارمریم
لوسيون موضعي سي امداروسازی باریج اسانس1228046810 کرفس
محلول استاپ اسنورینگداروسازی گل دارو1228169281 نعنا
محلول بخور اکاليپتوسداروسازی گل دارو1228031038 اوکالیپتوس
محلول تقویت مو و ابرو رزماریداروسازی باریج اسانس10190 اکلیل کوهی
محلول خوراکی ایموستیمداروسازی گل دارو1228145643 سرخارگل
محلول خوراکی خلط آور زردبندداروسازی زردبند8100002 گل ختمی
محلول خوراکی رهاداروسازی گل دارو1228023385 زرشک
محلول خوراکی سداسلداروسازی اهورا دارو1228111358 گل ساعتی
محلول موضعی منتولداروسازی پور سینا1228013218 منتول
محلول موضعی کامیلوگلداروسازی گل دارو1228136184 بابونه شیرازی
مخاط چسب آفتوژلداروسازی اکسیر دانش آسیا1228225192 شیرین بیان
ویال ایمودداروسازی رز فارمد1228098420 گزنه+تانسی+نسترن
ویال سپتی مبداروسازی رز فارمد1228206542 تانسی
کام گرین (قرص چای سبز)داروسازی گیاه اسانس1228180750 چای سبز
کام گرین (کپسول چای سبز)داروسازی گیاه اسانس1228202926 چای سبز
کپسول آنژی پارسداروسازی رز فارمد1228108785 یونجه زرد (اکلیل الملک)
کپسول اُبسی لسداروسازی گیاه اسانس1228191671 تاج الملوک
کپسول اسلیم مکسشرکت داروسازی قائم دارو2659540 کرفس
کپسول ایمنوستیم طلاییداروسازی گل دارو122814063 سرخارگل
کپسول پروسکورداروسازی گل دارو1228192821 نخل اره ای
کپسول تیشوکداروسازی گل دارو1228099786 کنگرفرنگی
کپسول جين سينداروسازی گل دارو1228030338 جین سنگ
کپسول رمی کلدداروسازی اهورا دارو1228107900 سرخارگل
کپسول رهاداروسازی گل دارو1228055508 زرشک
کپسول روجینسینگ 500 میلی گرمشرکت داروسازی قائم دارو1228145995 جین سنگ
کپسول رولاکسشرکت داروسازی قائم دارو1228145841 برگ سنا
کپسول زینتوماداروسازی گل دارو1228022777 زنجبیل
کپسول سدامینداروسازی گل دارو1228022753 سنبل الطیب
کپسول سویگانداروسازی گیاه اسانس1228168062 سویا
کپسول شیرافزاداروسازی گل دارو1228030376 رازیانه
کپسول فیتوآرتریتداروسازی گل دارو1228107917 زردچوبه
کپسول فیتوتونداروسازی گل دارو1228107870 جینکو بیلوبا
کپسول فیتولاکسداروسازی گل دارو1228192197 جودوسر(یولاف)
کپسول لیپورانداروسازی اهورا دارو1228103575 کنگرفرنگی
کپسول لیپوهربداروسازی گل دارو1228156267 کنگرفرنگی
کپسول ممورالداروسازی گل دارو1228107924 کندر
کپسول منستروگلداروسازی گل دارو1228055515 انیسون
کپسول نرم فنلین 30 میلی گرمداروسازی باریج اسانس1228169670 رازیانه
کپسول نوروتکداروسازی رز فارمد1228206559 نسترن
کرم آرنی گلداروسازی گل دارو1228176630 همیشه بهار
کرم ماموگلداروسازی گل دارو1228180620 همیشه بهار
کرم موضعی پپرسین 0.075%داروسازی ابوریحان1228165528 فلفل قرمز
کرم ميکوسينداروسازی گل دارو1228103469 سیر
کرم کاپسایسین-مدیفارم 0.025%داروسازی کیش مدیفارم1228072703 فلفل قرمز
کرم کاپسایسین-مدیفارم 0.75%داروسازی کیش مدیفارم1228072710 فلفل قرمز
کرم کاپسایسین-ناژو 0.025%داروسازی ایران ناژو1228061998 فلفل قرمز
کرم کاپسایسین-ناژو 0.075%داروسازی ایران ناژو1228062001 فلفل قرمز
کرم کالنديت – ایداروسازی گل دارو1228030864 همیشه بهار
کرم کلدرابداروسازی گل دارو1228072802 اوکالیپتوس