دارویاب ، مرکز اطلاعات دارویی ایران

داروهای گیاهی
123
نام دارو گیاهیتولید کنندهکد IRCنام گیاهی
اسپری بینی آلرگلداروسازی گل دارو1228187919 Capsicum annuum
اسپری بینی سینولداروسازی گیاه اسانس1228203459 Eucalyptus globulus Labill
اسپری بینی نازوفیتداروسازی گل دارو1228175558 Citrus Limon
اسپری نوروژیک منتولهداروسازی گل دارو1228143939 منتول
اکالیپتوس اینهالرداروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)6605 Eucalyptus globulus Labill
بخور فیتوسینداروسازی گیاه اسانس1228078897 Eucalyptus globulus Labill
پلاستر کاپسیکوم شیرنشانداروسازی بهنوار1228056413 Capsicum
پماد آنژی پارسداروسازی رز فارمد1228108778 Melilotus Officinalis
پماد اکبر 2داروسازی حکیم مومن تیریزی1228120855 Curcuma longa
پماد ب.ب کلدداروسازی گل دارو1228055478 Eucalyptus globulus Labill
پماد تروماهرب 50 گرمیداروسازی گل دارو1228170553 Arnica montana
پماد رزامينتداروسازی سبز دارو1228190599 Rosmarinus officinalis
پماد رزماریداروسازی گل دارو1228022746 Rosmarinus officinalis
پماد رومارنداروسازی گیاه اسانس1228171437 Rosmarinus officinalis
پماد كالاندنيكسداروسازی سبز دارو1228194115 Calendula officinalis
پماد موضعی رهامینداروسازی رها1228141690 Harpagophytum procumbens
پماد همركسداروسازی سبز دارو1228190568 Hamamelis virginiana
پماد هموروهربداروسازی گل دارو1228103438 Hamamelis virginiana
پماد ونوگلداروسازی گل دارو1228055492 Aesculus hippocastanum
پماد کاپسيانداروسازی گل دارو1228041518 Capsicum annuum
پماد کالاندولاداروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)1228002021 Calendula officinalis
ژل مليسان 30 گرمیداروسازی گل دارو1228030314 Melissa Officinalis
ژل ملیسان 5 گرمیداروسازی گل دارو1228017728 Melissa Officinalis
ژل هات آیسداروسازی گیاه اسانس1228194252 Mentha piperata
شربت آنتی رفلاکس-بیداروسازی باریج اسانس1228189067 Aloe vera
شربت اشتهاآور باریجداروسازی باریج اسانس86001 Punica granatum
شربت باریج آلوئه وراداروسازی باریج اسانس4363 Aloe vera
شربت برنکوباریجداروسازی باریج اسانس1228103391 Zataria multiflora Bosis
شربت برونكلدينداروسازی سبز دارو1228190452 Thymus daenensis celak
شربت بی بی سدداروسازی گل دارو1228198663 Passiflora incarnata
شربت توسیانداروسازی گل دارو1228019371 Thymus daenensis celak
شربت توسیان اطفالداروسازی گل دارو1228142598 Thymus daenensis celak
شربت تونیک جین سینداروسازی گل دارو1228119569 Panax ginseng
شربت تیمکسداروسازی ایران داروک1228019654 Thymus daenensis celak
شربت تیمیانداروسازی مینا1228013256 Thymus daenensis celak
شربت دروزیلداروسازی گیاه اسانس1228166686 Thymus daenensis celak
شربت دروزیل با عسلداروسازی گیاه اسانس1228190704 Thymus daenensis celak
شربت دیاتوسین(رژیمی)داروسازی گل دارو1228197840 Thymus daenensis celak
شربت سنا-گرافداروسازی ایران داروک1228035388 Cassia Angustifolia
شربت سناگلداروسازی گل دارو1228018398 Cassia Angustifolia
شربت فیژانداروسازی رازک1228092121 Ficus carica
شربت گل گریپداروسازی گل دارو1228018404 anethum graveolens
شربت لاگزاریسینداروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)1228122149 Castor Oil
قرص آفرودیتداروسازی گل دارو1228022609 Zingiber officinale
قرص آنتومداروسازی ایران داروک1228013898 anethum graveolens
قرص اسلیم کوئیکداروسازی گل دارو1228103421 anethum graveolens
قرص انارداروسازی امین1228171390 Punica granatum
قرص اورتیدین 150 میلی گرمداروسازی باریج اسانس1228104589 Urtica urens
قرص ایمواستیم(اکی هرب)داروسازی گل دارو1228022647 Echinaceae purpurea
قرص تالنتال 480 میلی گرمداروسازی رازک1228186639 Harpagophytum procumbens
قرص ترانکی والداروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)1228107979 Valeriana officinalis
قرص جویدنی هپاتوهیلداروسازی باریج اسانس1228103490 Vitis vinifera
قرص جینکو تیدی 40 میلی گرمداروسازی تولید دارو1228022449 Ginkgo biloba
قرص جینکوراداروسازی اهورا دارو1228103544 Ginkgo biloba
قرص جینکوگلداروسازی گل دارو1228030345 Ginkgo biloba
قرص د-رگلیسداروسازی ایران داروک1228104305 Glycyrrhiza glabra
قرص دلتفینArdeypharm Gmbh1228158308 Harpagophytum procumbens
قرص رازکداروسازی گیاه اسانس1228166709 Humulus lupulus
قرص روکشدا سنالین 7.5داروسازی گل دارو1228017841 Cassia Angustifolia
قرص روکشدار پروستاتانداروسازی گل دارو1228024689 Urtica urens
قرص روکشدار روماتوگلداروسازی گل دارو1228146374 Harpagophytum procumbens
قرص روکشدار سیمی فوگلداروسازی گل دارو1228107894 Cimicifuga racemosa
قرص روکشدار فیتوکلدداروسازی گل دارو1228022739 Echinaceae purpurea
قرص روکشدار گارسین 300داروسازی گل دارو1228019395 Allium sativum
قرص روکشدار گارسین 500داروسازی گل دارو1228030383 Allium sativum
قرص روکشدار گاسترینداروسازی گل دارو1228055485 Glycyrrhiza glabra
قرص روکشدار مدريکداروسازی گل دارو1228030352 Equisetum arvensis
قرص روکشدار نوراگلداروسازی گل دارو1228022722 Valeriana officinalis
قرص روکشدار نوراگل فورتداروسازی گل دارو1228140938 Valeriana officinalis
قرص روکشدار ونوویتالداروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)1228136283 Aesculus hippocastanum
قرص روکشدار کراتاگلداروسازی گل دارو1228038051 Crataegus aemula
قرص سنالاکسداروسازی ایران داروک1228019678 Cassia Angustifolia
قرص سویاگلداروسازی گل دارو1228175794 Glycine max
قرص سی لاکسداروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)1228134975 Cassia Angustifolia
قرص شیکوریدینداروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)80080 Trigonella foenum
قرص فیتوون 50میلی گرمداروسازی امین1228078903 Aesculus hippocastanum
قرص گارلتداروسازی امین1228033537 Allium sativum
قرص گالگاداروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)84002 Galega officinalis
قرص گرین تیدینداروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)1228144011 Camellia Sinensis
قرص گلیکوگلداروسازی گل دارو1228142581 Salvia officinalis
123