محصولات شرکت اهران تجارت

محصولات شرکت اهران تجارت

نام دارو تولید کننده نام ژنریک نظرسنجی
ALBUMIN (HUMAN) CSL Injection,Solution 5%,250ml [محلول تزریقی آلبومین انسانی سی اس ال 5% 250 میلی لیتر] CSL BEHRING Albumin به زودی ...
ALBUMIN (HUMAN) ZLB Injection,Solution 20%,50ml [محلول تزریقی آلبومین انسانی زد ال بی 20% 50 میلی لیتر] ZLB BIOPLASMA Albumin به زودی ...
ALBUMIN (HUMAN) ZLB Injection,Solution 5%,100ml [محلول تزریقی آلبومین انسانی زد ال بی 5% 100 میلی لیتر] ZLB BIOPLASMA Albumin به زودی ...
BECLATE AQUANASE Inhaler 50 mcg/ dose,Nasal [اسپری بینی بکلیت آکوانیز 50میکروگرم/دوز] CIPLA Beclometasone به زودی ...
ESTRIN Cream,Vaginal 0.625 mg/g [کرم واژینال استرین 0.625 میلی گرم/گرم] CIPLA Conjugated Estrogens به زودی ...
DOCETAX 20 Injection 20 mg [آمپول داستکس 20 میلی گرم] CIPLA Docetaxel به زودی ...
DOCETAX 80 Injection 80 mg [آمپول دوستاکس 80 میلی گرم] CIPLA Docetaxel به زودی ...
OMNISCAN Injection 287 mg/ml,15 ml -0.5 mmol/ml [ویال امنی اسکن 287میلی گرم/میلی لیتر 15میلی لیتر] GE HEALTHCARE Gadodiamide به زودی ...
SERO-TET Injection 250 IU [آمپول سرو-تت 250واحد] GREEN CROSS Immune Globulin Intramuscular به زودی ...
IV GLOBULIN S Injection 50 mg/ml, 100 ml [ویال آی وی گلوبولین اس 50میلی گرم/میلی لیتر 100میلی لیتر] GREEN CROSS Immune Globulin Intravenous به زودی ...
VISIPAQUE Injection 270 mgI/ml,20 ml [ویال ویزیپک 270میلی گرم ید/میلی لیتر 20میلی لیتر] GE HEALTHCARE Iodixanol به زودی ...
VISIPAQUE Injection 270 mgI/ml,50 ml [ویال ویزیپک 270میلی گرم ید/میلی لیتر 50میلی لیتر] GE HEALTHCARE Iodixanol به زودی ...
VISIPAQUE Injection 320 mgI/ml,100ml [ویال ویزی پک 320میلی گرم ید/میلی لیتر 100میلی لیتر] GE HEALTHCARE Iodixanol به زودی ...
VISIPAQUE Injection 320 mgI/ml,50ml [ویال ویزیپک 320 میلی گرم ید/میلی لیتر 50میلی لیتر] GE HEALTHCARE Iodixanol به زودی ...
VISIPAQUE Injection 320 mgI/ml,20ml [ویال ویزیپک 320میلی گرم ید/میلی لیتر 20میلی لیتر] GE HEALTHCARE Iodixanol به زودی ...
OMNIPAQUE Injection 350 mg I/ml,100 ml [ویال امنی پک 350میلی گرم ید/میلی لیتر 100میلی لیتر] GE HEALTHCARE Iohexol به زودی ...
OMNIPAQUE Injection 240 mg I/ml,100 ml [ویال امنی پک 240میلی گرم ید/میلی لیتر 100میلی لیتر] GE HEALTHCARE Iohexol به زودی ...
OMNIPAQUE Injection 300 mg I/ml,50 ml [ویال امنی پاک 300میلی گرم ید/میلی لیتر 50میلی لیتر] GE HEALTHCARE Iohexol به زودی ...
OMNIPAQUE Injection 240 mg I/ml,20 ml [ویال امنی پک 240 میلی گرم ید/میلی لیتر 20 میلی لیتر] GE HEALTHCARE Iohexol به زودی ...
OMNIPAQUE Injection 240 mg I/ml,50 ml [ویال امنی پک 240 میلی گرم ید/میلی لیتر 50میلی لیتر] GE HEALTHCARE Iohexol به زودی ...
ERECTO Tablet 100 mg [قرص ارکتو 100 میلی گرم] CIPLA Sildenafil به زودی ...
CONVULEX Injection 100 mg/ml , 5 ml [آمپول کانولکس 100میلی گرم/میلی لیتر 5میلی لیتر] GEROT Sodium Valproate به زودی ...
TENVIR Tablet 300 mg [قرص تنویر 300 میلی گرم] CIPLA Tenofovir به زودی ...
GREEN VIII Injection,Powder,Lyophilized 250 IU [پودر لئوفیلیزه گرین 8 قایل تزریق 250 واحد] GREEN CROSS Factor VIII به زودی ...
Cystone Tablet [قرص سیستون] Zingiber officinale+Didymocarpus pedicellata+Saxifraga ligulata+ Rubia cordifolia+ Cyperus scariosus+ Achyranthes aspera+ Onosma bracteatum+ Vernonia cinerea به زودی ...
Liv 52DS Tablet [قرص لیو 52 دی اس] Capparis spinosa+ Cichorium intybus+ Mandur bhasma+ Solanum nigrum+ Terminalia arjuna+ Cassia occidentalis+ Achillea millefolium+ Tamarix gallica به زودی ...
GC FLU Injection 0.5ml,PFS-1PFS/PACK [سرنگ آماده تزریق جی سی فلو 0.5 میلی لیتر تک دوز] GREEN CROSS Influenza Vaccines به زودی ...
GREEN VIII Injection,Powder,Lyophilized 500 IU [پودر لئوفیلیزه گرین 8 قایل تزریق 500 واحد] GREEN CROSS Factor VIII به زودی ...
GC FLU Injection 0.5ml,PFS-10PFS/PACK [سرنگ آماده تزریق جی سی فلو 0.5 میلی لیتر 10 دوز] GREEN CROSS Influenza Vaccines به زودی ...
BENDEX 400 MG TAB [قرص بنداکس 400 میلی گرم] MEDISPRAY Albendazole به زودی ...
PETINIMID 250 MG CAP [کپسول پتینیمید 250 میلی گرم] CATALANT PHARMA Ethosuximide به زودی ...
OMNISCAN Injection 287 mg/ml,20 ml -0.5 mmol/ml [ویال امنی اسکن 287میلی گرم/میلی لیتر 20میلی لیتر] Gadodiamide به زودی ...
تازه های دارویی
اخبار شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب