محصولات شرکت داروسازی زهراوی

محصولات شرکت داروسازی زهراوی

نام دارو تولید کننده نام ژنریک نظرسنجی
ZOLPIDEM ZAHRAVI 10MG TAB [قرص زولپیدم 10 میلی گرم زهراوی] داروسازی زهراوی Zolpidem به زودی ...
D-VITIN 50000U PEARL [پرل د-ویتین 50000واحد] داروسازی زهراوی Vitamin D3 به زودی ...
VITAMIN B12 ZAHRAVI 100MCG/1ML AMP [آمپول ویتامین ب12 زهراوی 100 میکروگرم] داروسازی زهراوی Vitamin B12 به زودی ...
VITAMIN B12 ZAHRAVI 1000MCG/1ML AMP [ویتامین ب12 زهراوی 1000میکروگرم] داروسازی زهراوی Vitamin B12 به زودی ...
VITAMIN B COMPLEX ZAHRAVI AMP [آمپول ویتامین ب کمپلکس زهراوی] داروسازی زهراوی Vitamin B Complex به زودی ...
A-VITIN 50000IU PEARL [پرل آ-ویتین 50000 واحد] داروسازی زهراوی Vitamin A به زودی ...
A-VITIN 25000IU PEARL [پرل آ-ویتین 25000 واحد] داروسازی زهراوی Vitamin A به زودی ...
COGRAFT 1MG CAP [کپسول کوگرافت 1 میلی گرم] داروسازی زهراوی Tacrolimus به زودی ...
COGRAFT 0.5MG CAP [کپسول کوگرافت 0.5 میلی گرم] داروسازی زهراوی Tacrolimus به زودی ...
SERTRALINE ZAHRAVI 50MG TAB [قرص سرترالین زهراوی 50 میلی گرم] داروسازی زهراوی Sertraline به زودی ...
SELEGILINE ZAHRAVI 5MG TAB [قرص سلژیلین زهراوی 5 میلی گرم] داروسازی زهراوی Selegiline به زودی ...
RIVASTIGMINE ZAHRAVI 3MG CAP [کپسول ریواستیگمین زهراوی 3 میلی گرم] داروسازی زهراوی Rivastigmine به زودی ...
RIVASTIGMINE ZAHRAVI 1.5MG CAP [کپسول ریواستیگمین زهراوی 1.5 میلی گرم] داروسازی زهراوی Rivastigmine به زودی ...
GLITOZ 45MG TAB [قرص گلیتوز 45 میلی گرم] داروسازی زهراوی Pioglitazone به زودی ...
GLITOZ 30MG TAB [قرص گلیتوز 30 میلی گرم] داروسازی زهراوی Pioglitazone به زودی ...
GLITOZ 15MG TAB [قرص گلیتوز 15 میلی گرم] داروسازی زهراوی Pioglitazone به زودی ...
PILOZEC 20MG CAP [کپسول پایلوزک 20 میلی گرم] داروسازی زهراوی Omeprazole به زودی ...
ACETAMINOPHEN ZAHRAVY 100MG/ML DROP [قطره استامینوفن زهراوی 100 میلی گرم/میلی لیتر] داروسازی زهراوی Acetaminophen به زودی ...
AMLODIPINE ZAHRAVI 5MG TAB [قرص آملودیپین زهراوی 5 میلی گرم] داروسازی زهراوی Amlodipine به زودی ...
ANTIHISTAMINE DECONGESTANT ZAHRAVI TAB [قرص آنتی هیستامین دکونژستان زهراوی] داروسازی زهراوی Antihistamine Decongestant به زودی ...
LIPASTIN 40MG TAB [قرص لیپاستین 40 میلی گرم] داروسازی زهراوی Atorvastatin به زودی ...
LIPASTIN 20MG TAB [قرص لیپاستین 20 میلی گرم] داروسازی زهراوی Atorvastatin به زودی ...
LIPASTIN 10MG TAB [قرص لیپاستین 10 میلی گرم] داروسازی زهراوی Atorvastatin به زودی ...
NITROSUSTIN 6.4MG SR TAB [قرص آهسته رهش نیتروسوستین 6.4 میلی گرم] داروسازی زهراوی Nitroglycerin به زودی ...
NITROSUSTIN 2.6MG SR TAB [قرص نیتروسوستین 2.6 میلی گرم] داروسازی زهراوی Nitroglycerin به زودی ...
NITROPEARL 0.4MG CAP [کپسول نیتروپرل 0.4 میلی گرم] داروسازی زهراوی Nitroglycerin به زودی ...
ZANIFED 10MG PEARL [پرل زانیفد 10 میلی گرم] داروسازی زهراوی Nifedipine به زودی ...
BACLOFEN ZAHRAVI 10MG TAB [قرص بکلوفن زهراوی 10 میلی گرم] داروسازی زهراوی Baclofen به زودی ...
CELLCEPT ZAHRAVI 500MG TAB [قرص سل سپت زهراوی 500 میلی گرم] داروسازی زهراوی Mycophenolate Mofetil به زودی ...
CELLCEPT ZAHRAVI 250MG CAP [کپسول سل سپت زهراوی 250 میلی گرم] داروسازی زهراوی Mycophenolate Mofetil به زودی ...
MONTELUKAST ZAHRAVI 10MG TAB [قرص مونته لوکاست زهراوی 10 میلی گرم] داروسازی زهراوی Montelukast به زودی ...
METOCLOPRAMIDE ZAHRAVI 10MG TAB [قرص متوکلوپرامید زهراوی 10 میلی گرم] داروسازی زهراوی Metoclopramide به زودی ...
METOCLOPRAMIDE ZAHRAVI 10MG/2ML AMP [آمپول متوکلوپرامید زهراوی 10 میلی گرم/2میلی لیتر] داروسازی زهراوی Metoclopramide به زودی ...
PLAZILIN 4MG/ML 15ML DROP [قطره پلازیلین 4 میلی گرم/میلی لیتر] داروسازی زهراوی Metoclopramide به زودی ...
METHYLDOPA ZAHRAVI 250MG TAB [قرص متیل دوپا زهراوی 250 میلی گرم] داروسازی زهراوی Methyldopa به زودی ...
METHOTREXATE ZAHRAVI 2.5MG TAB [قرص متوترکسات زهراوی 2.5 میلی گرم] داروسازی زهراوی Methotrexate به زودی ...
MELOXICAM ZAHRAVI 7.5MG TAB [قرص ملوکسیکام زهراوی 7.5 میلی گرم] داروسازی زهراوی Meloxicam به زودی ...
MELOXICAM ZAHRAVI 15MG TAB [قرص ملوکسیکام زهراوی 15 میلی گرم] داروسازی زهراوی Meloxicam به زودی ...
MEFENAMIC ACID ZAHRAVI 250MG CAP [کپسول مفنامیک اسید زهراوی 250 میلی گرم] داروسازی زهراوی Mefenamic Acid به زودی ...
LORAZEPAM ZAHRAVI 2MG TAB [قرص لورازپام زهراوی 2 میلی گرم] داروسازی زهراوی Lorazepam به زودی ...
ZAVITROL O.25MCG CAPSULE -SOFT GEL [کپسول نرم زاویترول 0.25 میکروگرم] داروسازی زهراوی Calcitriol به زودی ...
CELECOXIB ZAHRAVI 100MG CAP [کپسول سلکوکسیب زهراوی 100 میلی گرم] داروسازی زهراوی Celecoxib به زودی ...
CETRIGEL 10MG CAP(SOFT GEL) [کپسول نرم ستریژل 10 میلی گرم] داروسازی زهراوی Cetirizine به زودی ...
IMINORAL 100MG CAP [کپسول ایمنورال 100 میلی گرم] داروسازی زهراوی Ciclosporin به زودی ...
IMINORAL 25MG CAP [کپسول ایمنورال 25 میلی گرم] داروسازی زهراوی Ciclosporin به زودی ...
IMINORAL 50MG CAP [کپسول ایمنورال 50 میلی گرم] داروسازی زهراوی Ciclosporin به زودی ...
CLINDAMYCIN ZAHRAVI 300MG/2ML AMP [آمپول کلیندامایسین زهراوی 300 میلی گرم/2میلی لیتر] داروسازی زهراوی Clindamycin به زودی ...
CLOFIBRATE ZAHRAVI 500MG LIQ CAP [کپسول نرم کلوفیبرات زهراوی 500 میلی گرم] داروسازی زهراوی Clofibrate به زودی ...
CLONAZEPAM ZAHRAVI 2MG TAB [قرص کلونازپام زهراوی 2 میلی گرم] داروسازی زهراوی Clonazepam به زودی ...
DICLOFENAC ZAHRAVI 25MG TAB [قرص دیکلوفناک زهراوی 25 میلی گرم] داروسازی زهراوی Diclofenac به زودی ...
ADVIFEN 400MG PEARL [پرل ادویفن 400 میلی گرم] داروسازی زهراوی Ibuprofen به زودی ...
ADVIFEN 200MG PEARL [پرل ادویفن 200 میلی گرم] داروسازی زهراوی Ibuprofen به زودی ...
HEMATINIC ZAHRAVI CAP [کپسول هماتینیک زهراوی] داروسازی زهراوی Hematinic به زودی ...
GENTAMICIN ZAHRAVI 40MG/1ML AMP [آمپول جنتامایسین زهراوی 40میلی گرم/1میلی لیتر] داروسازی زهراوی Gentamicin به زودی ...
GENTAMICIN ZAHRAVI 80MG/2ML AMP [آمپول جنتامایسین زهراوی 80میلی گرم/2میلی لیتر] داروسازی زهراوی Gentamicin به زودی ...
GENTAMICIN ZAHRAVI 20MG/2ML AMP [آمپول جنتامایسین زهراوی 20میلی گرم/2میلی لیتر] داروسازی زهراوی Gentamicin به زودی ...
DIGOXIN ZAHRAVI 0.25MG TAB [قرص دیگوکسین زهراوی 0.25 میلی گرم] داروسازی زهراوی Digoxin به زودی ...
DOMPERIDONE ZAHRAVI 10MG TAB [قرص دمپریدون زهراوی 10 میلی گرم] داروسازی زهراوی Domperidone به زودی ...
FLUCONAZOLE ZAHRAVI 50MG CAP [کپسول فلوکونازول زهراوی 50 میلی گرم] داروسازی زهراوی Fluconazole به زودی ...
FLUCONAZOLE ZAHRAVI 100MG CAP [کپسول فلوکنازول زهراوی 100 میلی گرم] داروسازی زهراوی Fluconazole به زودی ...
FLUCONAZOLE ZAHRAVI 150MG CAP [کپسول فلوکونازول زهراوی 150 میلی گرم] داروسازی زهراوی Fluconazole به زودی ...
EXPECTORANT ZAHRAVI 60ML SYRUP [شربت اکسپکتورانت زهراوی 60 میلی لیتر] داروسازی زهراوی Expectorant به زودی ...
E-ZAVIT 100IU CAP [کپسول ای-زاویت 100واحد] داروسازی زهراوی Vitamin E به زودی ...
E-ZAVIT 200IU CAP [کپسول ایی-زاویت 200واحد] داروسازی زهراوی Vitamin E به زودی ...
E-ZAVIT 400IU CAP [کپسول ای-زاویت 400واحد] داروسازی زهراوی Vitamin E به زودی ...
COPAMER 20MG/ML SYRINGE [سرنگ آماده تزریق کوپامر 20میلی گرم/میلی لیتر] داروسازی زهراوی Glatiramer Acetate به زودی ...
ACETAMINOPHEN ZAHRAVI 120MG/5ML SYRUP [شربت استامینوفن زهراوی 120میلی گرم/5میلی لیتر] داروسازی زهراوی Acetaminophen به زودی ...
ZAVICOLD CAP-SOFT GEL [کپسول سافت ژل زاوی کلد] داروسازی زهراوی Adult cold به زودی ...
LANZACID 30MG CAP [کپسول لانزاسید 30 میلی گرم] داروسازی زهراوی Lansoprazole به زودی ...
LANZACID 15MG CAP [کپسول لانزاسید 15 میلی گرم] داروسازی زهراوی Lansoprazole به زودی ...
ROACCUTANE ZAHRAVI 20MG CAP [کپسول رواکوتان زهراوی 20 میلی گرم] داروسازی زهراوی Isotretinoin به زودی ...
LEUCOFOLIN® 30MG/3ML AMP [آمپول لوکوفولین 30 میلی گرم/3 میلی لیتر] داروسازی زهراوی Folinic Acid به زودی ...
D-GAS® 180MG SOFT GEL CAP [کپسول نرم دی-گاس 180 میلی گرم] داروسازی زهراوی Dimeticone به زودی ...
D-GAS® 125MG SOFT GEL CAP [کپسول نرم دی-گاز 125 میلی گرم] داروسازی زهراوی Dimeticone به زودی ...
Laxipearl Softgel [سافت ژل لاکسی پیرل] داروسازی زهراوی Ricinus communis به زودی ...
Pepostrin Softgel [سافت ژل پپوسترین] داروسازی زهراوی Cucurbita pepo به زودی ...
Pygium affricanum Softgel [سافت ژل پیجیوم آفریکانوم] داروسازی زهراوی Pygeum Africanum به زودی ...
Tanamigraine Capsule [کپسول تانامیگرن] داروسازی زهراوی Tanacetum partenium به زودی ...
PROMETHAZINE ZAHRAVI 5MG/5ML 60ML SYRUP [شربت پرومتازین زهراوی 5 میلی گرم/5 میلی لیتر 60 میلی لیتر] داروسازی زهراوی Promethazine به زودی ...
ACETAPEARL 325 MG SOFT GEL [سافت ژل استاپرل 325 میلی گرم] داروسازی زهراوی Acetaminophen به زودی ...
ACETAPEARL 500 MG SOFT GEL [سافت ژل استاپرل 500 میلی گرم] داروسازی زهراوی Acetaminophen به زودی ...
شرکت داروسازی زهراوی
تازه های دارویی
اخبار شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب