محصولات شرکت داروسازی شهر دارو

محصولات شرکت داروسازی شهر دارو

نام دارو تولید کننده نام ژنریک نظرسنجی
VITAMIN A-SHD 25000IU CHEWABLE TAB [قرص جویدنی ویتامین آ-شهردارو 25000 واحد] داروسازی شهر دارو Vitamin A به زودی ...
TRIMIPRAMINE SHAHRDAROU 4% ORAL DROP [قطره خوراکی تریمیپرامین شهردارو 4%] داروسازی شهر دارو Trimipramine به زودی ...
TRIHEXYPHENIDYL SHD 2MG TAB [قرص تری هگزی فنیدیل اس اچ دی 2 میلی گرم] داروسازی شهر دارو Trihexyphenidyl به زودی ...
TRAMADOL-SHD 50MG TAB [قرص ترامادول-اس اچ دی 50 میلی گرم] داروسازی شهر دارو Tramadol به زودی ...
FLUORIDE-SHD 0.2% MOUTH WASH [دهان شویه فلوراید-اس اچ دی 0.2%] داروسازی شهر دارو Sodium Fluoride به زودی ...
SIMVASTATIN-SHD 20MG TAB [قرص سیمواستاتین-اس اچ دی 20 میلی گرم] داروسازی شهر دارو Simvastatin به زودی ...
PHARMVASTATIN 10MG TAB [قرص فارم واستاتین 10 میلی گرم] داروسازی شهر دارو Simvastatin به زودی ...
SILDENA MAX 50MG TAB [قرص سیلدناماکس 50 میلی گرم] داروسازی شهر دارو Sildenafil به زودی ...
SILDENAFIL SHAHREDAROU 25MG TAB [قرص سیلدینافیل شهر دارو 25 میلی گرم] داروسازی شهر دارو Sildenafil به زودی ...
SILDENAFIL SHAHREDAROU 100MG TAB [قرص سیلدینافیل شهر دارو 100 میلی گرم] داروسازی شهر دارو Sildenafil به زودی ...
SELENIUM SULFIDE SHAHREDAROU 2.5% SHAMPOO [شامپو سلنیوم سولفاید شهر دارو 2.5%] داروسازی شهر دارو Selenium Sulfide به زودی ...
SELENIUM SULFIDE-SHD 1% SHAMPOO [شامپو سلنیوم سولفاید-اس اچ دی 1%] داروسازی شهر دارو Selenium Sulfide به زودی ...
RANITIDINE SHAHREDAROU 300MG TAB [قرص رانیتیدین شهر دارو 300 میلی گرم] داروسازی شهر دارو Ranitidine به زودی ...
PROPAFENONE SHAHRDAROU 300MG TAB [قرص پروپافنون شهر دارو 300 میلی گرم] داروسازی شهر دارو Propafenone به زودی ...
PROPAFENONE SHAHRDAROU 150MG TAB [قرص پروپافنون شهر دارو 150 میلی گرم] داروسازی شهر دارو Propafenone به زودی ...
PIOGLITAZONE SHAHRDAROU 45MG TAB [قرص پیوگلیتازون شهردارو 45 میلی گرم] داروسازی شهر دارو Pioglitazone به زودی ...
PIOGLITAZONE SHAHRDAROU 30MG TAB [قرص پیوگلیتازون شهردارو 30 میلی گرم] داروسازی شهر دارو Pioglitazone به زودی ...
PIOGLITAZONE SHAHRDAROU 15MG TAB [قرص پیوگلیتازون شهردارو 15 میلی گرم] داروسازی شهر دارو Pioglitazone به زودی ...
PHENAZOMEX 100MG TAB [قرص فنازومکس 100 میلی گرم] داروسازی شهر دارو Phenazopyridine به زودی ...
PEDIATRIC GRIPPE-SHD 60ML SYRUP [شربت پدیاتریک گریپ-اس اچ دی 60 میلی لیتر] داروسازی شهر دارو Pediatric Gripe به زودی ...
ONDANMEX 4MG TAB [قرص اندانمکس 4 میلی گرم] داروسازی شهر دارو Ondansetron به زودی ...
ACETAMINOPHEN SHAHRDAROU 500MG TAB [قرص استامینوفن شهردارو 500 میلی گرم] داروسازی شهر دارو Acetaminophen به زودی ...
COLD OUT FORT TAB [قرص کلد آوت فورت] داروسازی شهر دارو Adult cold به زودی ...
AMIOPHARM 200MG TAB [قرص آمیوفارم 200 میلی گرم] داروسازی شهر دارو Amiodarone به زودی ...
AMLODIPINE SHAHRDAROU 5MG TAB [قرص آملودیپین شهردارو 5 میلی گرم] داروسازی شهر دارو Amlodipine به زودی ...
AMLODIPINE SHAHREDAROU 10MG TAB [قرص آملودیپین شهردارو 10 میلی گرم] داروسازی شهر دارو Amlodipine به زودی ...
ASPRIMEX 80MG TAB [قرص آسپریمکس 80 میلی گرم] داروسازی شهر دارو Aspirin به زودی ...
ATORVASTATIN SHAHRDAROU 20MG TAB [قرص اتورواستاتین شهردارو 20 میلی گرم] داروسازی شهر دارو Atorvastatin به زودی ...
NITROMEX 6.4MG TAB [قرص نیترومکس 6.4 میلی گرم] داروسازی شهر دارو Nitroglycerin به زودی ...
NITROMEX 2.6MG TAB [قرص نیترومکس 2.6 میلی گرم] داروسازی شهر دارو Nitroglycerin به زودی ...
BELLADONNA PB-SHD ELIXIR [الگزیر بلادونا پی بی-اس اچ دی] داروسازی شهر دارو Belladonna pb به زودی ...
BETAHISTINE SHAHRDAROU 8MG TAB [قرص بتاهیستین شهردارو 8 میلی گرم] داروسازی شهر دارو Betahistine به زودی ...
METOPROLOL SHAHRDAROU 50MG TAB [قرص متوپرولول شهردارو 50 میلی گرم] داروسازی شهر دارو Metoprolol به زودی ...
METFORMIN SHD 500MG TAB [قرص متفورمین اس اچ دی 500 میلی گرم] داروسازی شهر دارو Metformin به زودی ...
METFORMIN SHAHREDAROU 1000MG TAB [قرص متفورمین شهردارو 1000میلی گرم] داروسازی شهر دارو Metformin به زودی ...
MELOXICAM SHAHREDAROU 7.5MG TAB [قرص ملوکسیکام شهردارو 7.5 میلی گرم] داروسازی شهر دارو Meloxicam به زودی ...
MELOXICAM SHAHREDAROU 15MG TAB [قرص ملوکسیکام شهردارو 15 میلی گرم] داروسازی شهر دارو Meloxicam به زودی ...
BIPERIDEN SHD 2MG TAB [قرص بی پریدین اس اچ دی 2 میلی گرم] داروسازی شهر دارو Biperiden به زودی ...
LOVASTATIN SHAREDAROU 20MG TAB [قرص لووستاتین شهردارو 20 میلی گرم] داروسازی شهر دارو Lovastatin به زودی ...
CABERGOLEX 2MG TAB [قرص کابرگولکس 2 میلی گرم] داروسازی شهر دارو Cabergoline به زودی ...
CABERGOLEX 1MG TAB [قرص کابرگولکس 1 میلی گرم] داروسازی شهر دارو Cabergoline به زودی ...
CABERGOLEX 0.5MG TAB [قرص کابرگولکس 0.5 میلی گرم] داروسازی شهر دارو Cabergoline به زودی ...
CELECOXIB-SHD 100MG CAP [کپسول سلکوکسیب-اس اچ دی 100 میلی گرم] داروسازی شهر دارو Celecoxib به زودی ...
CHILDREN COLD SHAHRDAROU TAB [قرص سرماخوردگی اطفال شهردارو] داروسازی شهر دارو Children Cold به زودی ...
CHLORPHENIRAMINE-SHD 60ML SYRUP [شربت کلرفنیرامین-اس اچ دی 60 میلی لیتر] داروسازی شهر دارو Chlorpheniramine Maleate به زودی ...
CLOMIPRAMINE SHAHREDARU 10 MG TAB [قرص کلومیپرامین شهردارو 10 میلی گرم] داروسازی شهر دارو Clomipramine به زودی ...
CLOMIPRAMINE SHAHREDARU 50MG TAB [قرص کلومیپرامین شهردارو 50 میلی گرم] داروسازی شهر دارو Clomipramine به زودی ...
CLOMIPRAMINE SHAHREDARU 25MG TAB [قرص کلومیپرامین شهردارو 25 میلی گرم] داروسازی شهر دارو Clomipramine به زودی ...
CLOPI TAB 75MG TAB [قرص کلوپی تب 75 میلی گرم] داروسازی شهر دارو Clopidogrel به زودی ...
CARNIMEX 250MG TAB [قرص کارنی مکس 250 میلی گرم] داروسازی شهر دارو Carnitine به زودی ...
CARNITINE SHAHRDAROU 1G/10ML 60ML SYRUP [شربت کارنیتین شهردارو 1گرم/10 میلی لیتر 60 میلی لیتر] داروسازی شهر دارو Carnitine به زودی ...
KETOCONAZOLE SHD 2% 100ML SHAMPOO [شامپو کتوکونازول اس اچ دی 2% 100 میلی لیتر] داروسازی شهر دارو Ketoconazole به زودی ...
PAIN OFF100 SR CAP [کپسول آهسته رهش پین آف 100] داروسازی شهر دارو Diclofenac به زودی ...
DICLOFENAC SHAHRDAROU 50MG TAB [قرص دیکلوفناک شهردارو 50 میلی گرم] داروسازی شهر دارو Diclofenac به زودی ...
IBUPROFEN SHAHRDAROU 400MG TAB [قرص ایبوپروفن شهردارو 400 میلی گرم] داروسازی شهر دارو Ibuprofen به زودی ...
GUAIFENESIN SHD 100MG/5ML 60ML SYRUP [شربت گایافنزین اس اچ دی 100میلی گرم/5میلی لیتر] داروسازی شهر دارو Guaifenesin به زودی ...
GLIMED 5MG TAB [قرص گلیمد 5 میلی گرم] داروسازی شهر دارو Glibenclamide به زودی ...
GEMFIBROZIL SHAHRDAROU 300MG CAP [کپسول جم فیبروزیل شهردارو 300 میلی گرم] داروسازی شهر دارو Gemfibrozil به زودی ...
GEMFIBROZIL SHAHRDAROU 450MG TAB [قرص جم فیبروزیل شهردارو 450 میلی گرم] داروسازی شهر دارو Gemfibrozil به زودی ...
DIMETIMEX 40MG/ML DROP [قطره دایمتیمکس 40 میلی گرم/میلی لیتر] داروسازی شهر دارو Dimeticone به زودی ...
DIPHENHYDRAMINE COMPOUND SHD 60ML SYRUP [شربت دیفن هیدرامین کامپاند اس اچ دی 60 میلی لیتر] داروسازی شهر دارو Diphenhydramine Compound به زودی ...
DIPHENHYDRAMINE SHAHRDAROU 60ML SYRUP [شربت دیفن هیدرامین شهردارو 60 میلی لیتر] داروسازی شهر دارو Diphenhydramine به زودی ...
FLUOXETINE-SHD 20MG CAP [کپسول فلوکستین-اس اچ دی 20 میلی گرم] داروسازی شهر دارو Fluoxetine به زودی ...
FLUOXETINE-SHD 10MG CAP [کپسول فلوکستین-اس اچ دی 10 میلی گرم] داروسازی شهر دارو Fluoxetine به زودی ...
FLUOXETINE SHAHREDAROU 20MG/5ML 60ML SYRUP [شربت فلوکستین شهردارو 20میلی گرم/5میلی لیتر] داروسازی شهر دارو Fluoxetine به زودی ...
FERBOLIN SHAHRDAROU ORAL DROP [قطره خوراکی فربولین شهردارو] داروسازی شهر دارو Ferrous به زودی ...
EZETIMIBE SHAHRDAROU 10MG TAB [قرص ازتیمیب شهردارو 10 میلی گرم] داروسازی شهر دارو Ezetimibe به زودی ...
MR VIT SHD DROP [قطره مستر ویت اس اچ دی] داروسازی شهر دارو Multivitamin به زودی ...
FEROTAB SHAHR DAROU 50MG TAB [قرص فروتب شهردارو 50میلی گرم] داروسازی شهر دارو Ferrous به زودی ...
ACETAMINOPHEN SHAHRDAROU 100MG/ML DROP [قطره استامینوفن شهردارو 100میلی گرم/میلی لیتر] داروسازی شهر دارو Acetaminophen به زودی ...
ACETAMINOPHEN SHAHREDAROU 120MG/5ML 120ML SUSP [سوسپانسیون استامینوفن شهردارو 120میلی گرم/5میلی لیتر] داروسازی شهر دارو Acetaminophen به زودی ...
ACETAMINOPHEN CODEINE SHD (300+10)MG TAB [قرص استامینوفن کدئین اس اچ دی 310میلی گرم] داروسازی شهر دارو Acetaminophen+Codeine به زودی ...
COLD OUT TAB [قرص کلدآوت] داروسازی شهر دارو Adult cold به زودی ...
FLU OFF TAB [قرص فلو آف] داروسازی شهر دارو Adult cold به زودی ...
ANTIHISTAMINE DECONGESTANT SHAHREDAROU TAB [قرص آنتی هیستامین دکونژستان شهردارو] داروسازی شهر دارو Antihistamine Decongestant به زودی ...
THEOMEX 200MG EXTENDED RELEASE CAP [کپسول آهسته رهش تئومکس 200 میلی گرم] داروسازی شهر دارو Theophylline به زودی ...
MIGRENETTE 100MG TAB [میگرنته 100 میلی گرم] داروسازی شهر دارو Sumatriptan به زودی ...
PRASUGREL SHAHREDAROU 5MG TAB [قرص پراسوگرل شهردارو 5 میلی گرم] داروسازی شهر دارو Prasugrel به زودی ...
PRASUGREL SHAHREDAROU 10MG TAB [قرص پراساگرل شهردارو 10 میلی گرم] داروسازی شهر دارو Prasugrel به زودی ...
S GASTROMEX 20MG CAP [کپسول اس گاسترومکس 20 میلی گرم] داروسازی شهر دارو Esomeprazole به زودی ...
GASTROMEX 20MG CAP [کپسول گاسترومکس 20 میلی گرم] داروسازی شهر دارو Omeprazole به زودی ...
NITROMEX 0.4MG S.L TAB [قرص زیر زبانی نیترومکس 0.4 میلی گرم] داروسازی شهر دارو Nitroglycerin به زودی ...
VITAMIN A+D SHAHRE DAROU 15ML DROP [قطره ویتامین آ+د شهر دارو 15 میلی لیتر] داروسازی شهر دارو Vitamin A+D-Oral به زودی ...
ROSUVASTATIN- SHAHRE DARU 10MG TAB [قرص رزوواستاتین شهردارو 10 میلی گرم] داروسازی شهر دارو Rosuvastatin به زودی ...
Spiruvit 500MG TAB [قرص اسپیروویت 500 میلی گرم] داروسازی شهر دارو Spirulina به زودی ...
Varenicline Share Daru 0.5 MG Tablet [قرص وارنیکلین 0.5 میلی گرم شهردارو] داروسازی شهر دارو Varenicline به زودی ...
Varenicline Share Daru 1 MG Tablet [قرص وارنیکلین 1 میلی گرم شهردارو] داروسازی شهر دارو Varenicline به زودی ...
PREGABALIN SHAHRDAROU 75 MG Capsule [کپسول پرگابالین شهر دارو 75 میلی گرم] داروسازی شهر دارو Pregabalin به زودی ...
PREGABALIN SHAHRDAROU 300 MG Capsule [کپسول پرگابالین شهر دارو 300 میلی گرم] داروسازی شهر دارو Pregabalin به زودی ...
PREGABALIN SHAHRDAROU 100 MG Capsule [کپسول پرگابالین شهر دارو 100 میلی گرم] داروسازی شهر دارو Pregabalin به زودی ...
PREGABALIN SHAHRDAROU 50 MG Capsule [کپسول پرگابالین شهر دارو 50 میلی گرم] داروسازی شهر دارو Pregabalin به زودی ...
PREGABALIN SHAHRDAROU 150 MG Capsule [کپسول پرگابالین شهر دارو 150 میلی گرم] داروسازی شهر دارو Pregabalin به زودی ...
SITAGLIPTIN SHAHREDAROU 50 MG Tablet [قرص سیتاگلیپتین شهردارو 50 میلی گرم] داروسازی شهر دارو Sitagliptin به زودی ...
GEMOQUIN 320MG Tablet [قرص جموکوئین 320 میلی گرم] داروسازی شهر دارو Gemifloxacin به زودی ...
ROSAMEX 10MG Tablet [قرص رزامکس 10 میلی گرم] داروسازی شهر دارو Rosuvastatin به زودی ...
ROSAMEX 5MG Tablet [قرص رزامکس 5 میلی گرم] داروسازی شهر دارو Rosuvastatin به زودی ...
SEDAPLON 10MG Capsule [کپسول سداپلون 10 میلی گرم] داروسازی شهر دارو Zaleplon به زودی ...
SEDAPLON 5MG Capsule [کپسول سداپلون 5 میلی گرم] داروسازی شهر دارو Zaleplon به زودی ...
شرکت داروسازی شهر دارو
تازه های دارویی
اخبار شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب