محصولات شرکت داروسازی رازک

محصولات شرکت داروسازی رازک

نام دارو تولید کننده نام ژنریک نظرسنجی
ZONISAMIDE RAZAK 100MG CAP [کپسول زونسماید 100 میلی گرم رازک] داروسازی رازک Zonisamide به زودی ...
RAZOVALPROATE SODIUM 200/5ML 120ML SYRUP [شربت رازووالپروات سدیم 120 میلی لیتر] داروسازی رازک Sodium Valproate به زودی ...
RAZOTRAMADOL 50MG CAP [کپسول رازوترامادول 50 میلی گرم] داروسازی رازک Tramadol به زودی ...
THIOTHIXENE RAZAK 5MG CAP [کپسول تیوتیکسین رازک 5 میلی گرم] داروسازی رازک Thiotixene به زودی ...
RAZOTHEOPHYLLINE G 120ML SYRUP [شربت رازوتئوفیلین جی 120 میلی لیتر] داروسازی رازک Theophylline G به زودی ...
TETRACYCLINE RAZAK 3% OINT [پماد تتراسیکلین رازک 3%] داروسازی رازک Tetracycline به زودی ...
TETRACYCLINE RAZAK 250MG CAP [کپسول تتراسیکلین رازک 250 میلی گرم] داروسازی رازک Tetracycline به زودی ...
TAMUSIN 0.4MG CAP [کپسول تاموسین 0.4 میلی گرم] داروسازی رازک Tamsulosin به زودی ...
TADALAFIL RAZAK 20MG TAB [قرص تادالافیل رازک 20 میلی گرم] داروسازی رازک Tadalafil به زودی ...
VIGRAZ 50MG TAB [قرص ویگراز 50 میلی گرم] داروسازی رازک Sildenafil به زودی ...
VIGRAZ 100MG TAB [قرص ویگراز 100 میلی گرم] داروسازی رازک Sildenafil به زودی ...
SERTRAZINE 50MG TAB [قرص سرترازین 50 میلی گرم] داروسازی رازک Sertraline به زودی ...
SERTRAZINE 100MG TAB [قرص سرترازین 100 میلی گرم] داروسازی رازک Sertraline به زودی ...
RIVASTIGMINE RAZAK 4.5MG CAP [کپسول ریواستیگمین رازک 4.5 میلی گرم] داروسازی رازک Rivastigmine به زودی ...
RAZORIVASTIGMINE 3MG CAP [کپسول رازوریواستیگمین 3 میلی گرم] داروسازی رازک Rivastigmine به زودی ...
RAZORIVASTIGMINE 1.5MG CAP [کپسول رازوریواستیگمین 1.5 میلی گرم] داروسازی رازک Rivastigmine به زودی ...
RAZOPRAZOSIN 5MG TAB [قرص رازوپرازوسین 5 میلی گرم] داروسازی رازک Prazosin به زودی ...
RAZOPRAZOSIN 1MG TAB [قرص رازوپرازوسین 1 میلی گرم] داروسازی رازک Prazosin به زودی ...
RAZOPIROXICAM 10MG CAP [کپسول رازوپیروکسیکام 10 میلی گرم] داروسازی رازک Piroxicam به زودی ...
RAZOPIROXICAM 0.5% 60G GEL [ژل رازوپیروکسیکام 0.5% 60 گرم] داروسازی رازک Piroxicam به زودی ...
PIOGRAZ 30MG TAB [قرص پیوگراز 30 میلی گرم] داروسازی رازک Pioglitazone به زودی ...
RAZOACETAMINOPHEN 120MG/5ML 60ML SYRUP [شربت رازواستامینوفن 120 میلی گرم/5 میلی لیتر] داروسازی رازک Acetaminophen به زودی ...
ADAPALENE RAZAK 0.1% 30G TOP GEL [ژل موضعی آداپالن رازک 0.1% 30گرم] داروسازی رازک Adapalene به زودی ...
RAZOALPRAZOLAM 1MG TAB [قرص رازوآلپرازولام 1 میلی گرم] داروسازی رازک Alprazolam به زودی ...
ALUMINIUM HYDROXIDE RAZAK 300MG TAB [قرص آلومینیوم هیدروکساید رازک 300 میلی گرم] داروسازی رازک Aluminium Hydroxide به زودی ...
AMLODIPINE RAZAK 5MG TAB [قرص آملودیپین رازک 5 میلی گرم] داروسازی رازک Amlodipine به زودی ...
RAZOANTIHISTAMINE DECONGESTANT TAB [قرص رازوانتی هیستامین دکونژستان] داروسازی رازک Antihistamine Decongestant به زودی ...
ATORVASTATIN RAZAK 20MG TAB [قرص آتورواستاتین رازک 20 میلی گرم] داروسازی رازک Atorvastatin به زودی ...
ATORVASTATIN RAZAK 10MG TAB [قرص آتورواستاتین رازک 10 میلی گرم] داروسازی رازک Atorvastatin به زودی ...
NAPROXEN RAZAK 500MG TAB [قرص ناپروکسن رازک 500 میلی گرم] داروسازی رازک Naproxen به زودی ...
NAPROXEN RAZAK 250MG TAB [قرص ناپروکسن رازک 250 میلی گرم] داروسازی رازک Naproxen به زودی ...
RAZOMEFENAMIC ACID CAP [کپسول رازومفنامیک اسید] داروسازی رازک Mefenamic Acid به زودی ...
MAPROTILINE RAZAK 75MG TAB [قرص ماپروتیلین رازک 75 میلی گرم] داروسازی رازک Maprotiline به زودی ...
MAPROTILINE RAZAK 25MG TAB [قرص ماپروتیلین رازک 25 میلی گرم] داروسازی رازک Maprotiline به زودی ...
LOZAR 25MG TAB [قرص لوزار 25 میلی گرم] داروسازی رازک Losartan به زودی ...
LOZAR 50MG TAB [قرص لوزار 50 میلی گرم] داروسازی رازک Losartan به زودی ...
LISINORAZ 10MG TAB [قرص لیزینوراز 10 میلی گرم] داروسازی رازک Lisinopril به زودی ...
LISINORAZ 5MG TAB [قرص لیزینوراز 5 میلی گرم] داروسازی رازک Lisinopril به زودی ...
CARDOL 12.5MG TAB [اقرص کاردول 12.5 میلی گرم] داروسازی رازک Carvedilol به زودی ...
CARDOL 25MG TAB [قرص کاردول 25 میلی گرم] داروسازی رازک Carvedilol به زودی ...
CARDOL 6.25MG TAB [قرص کاردول 6.25 میلی گرم] داروسازی رازک Carvedilol به زودی ...
RAZOCELECOXIB 100MG CAP [کپسول رازوسلکوکسیب 100 میلی گرم] داروسازی رازک Celecoxib به زودی ...
RAZOCETIRIZINE 10MG TAB [قرص رازوسیتریزین 10 میلی گرم] داروسازی رازک Cetirizine به زودی ...
RAZOCETIRIZINE 5MG/5ML 60ML SYRUP [شربت رازوستریزین 5میلی گرم/5میلی لیتر 60 میلی لیتر] داروسازی رازک Cetirizine به زودی ...
RAZOCIPROFLOXACIN 250MG TAB [قرص رازوسیپروفلوکساسین 250 میلی گرم] داروسازی رازک Ciprofloxacin به زودی ...
RAZOCIPROFLOXACIN 500MG TAB [قرص رازوسیپروفلوکساسین 500 میلی گرم] داروسازی رازک Ciprofloxacin به زودی ...
LEVOCETIRIZINE RAZAK 5MG TAB [قرص لووستریزن رازک 5 میلی گرم] داروسازی رازک Levocetirizine به زودی ...
RAZODICLOFENAC 60G 1% GEL [ژل رازودیکلوفناک 1% 60 گرم] داروسازی رازک Diclofenac-Topical به زودی ...
HEMATINIC RAZAK CAP [کپسول هماتنیک(هماتینیک) رازک] داروسازی رازک Hematinic به زودی ...
RAZODOXEPIN 10MG CAP [کپسول رازودوکسپین 10 میلی گرم] داروسازی رازک Doxepin به زودی ...
RAZODOXEPIN 25MG CAP [کپسول رازودوکسپین 25 میلی گرم] داروسازی رازک Doxepin به زودی ...
GABAPENTIN-RAZAK 100MG CAP [کپسول گاباپنتین-رازک 100 میلی گرم] داروسازی رازک Gabapentin به زودی ...
GABAPENTIN-RAZAK 300MG CAP [کپسول گاباپنتین-رازک 300 میلی گرم] داروسازی رازک Gabapentin به زودی ...
GABAPENTIN-RAZAK 400MG CAP [کپسول گاباپنتین-رازک 400 میلی گرم] داروسازی رازک Gabapentin به زودی ...
RAZODOXYCYCLINE 100MG CAP [کپسول رازوداکسی سیکلین 100 میلی گرم] داروسازی رازک Doxycycline به زودی ...
RAZOEXPECTORANT 60ML SYRUP [شربت رازواکسپکتورانت 60 میلی لیتر] داروسازی رازک Expectorant به زودی ...
RAZOENALAPRIL 20MG TAB [قرص رازوانالاپریل 20 میلی گرم] داروسازی رازک Enalapril به زودی ...
RAZOENALAPRIL 5MG TAB [قرص رازوانالاپریل 5 میلی گرم] داروسازی رازک Enalapril به زودی ...
CUTPAIN RAZAK 500/65MG TAB [قرص کات پین رازک 565میلی گرم] داروسازی رازک Acetaminophen+Caffeine به زودی ...
RELIEFEN CAP [کپسول ریلیفن] داروسازی رازک Acetaminophen+Ibuprofen+Caffeine به زودی ...
ADAPALENE RAZAK 0.1% 15G TOP GEL [ژل موضعی آداپالن رازک 0.1% 15گرم] داروسازی رازک Adapalene به زودی ...
COLD STOP RAZAK TAB [قرص کلد استاپ رازک] داروسازی رازک Adult cold به زودی ...
ALPRAZOLAM RAZAK 0.5MG TAB [قرص آلپرازولام رازک 0.5میلی گرم] داروسازی رازک Alprazolam به زودی ...
AMOSTATINE 5/20MG TAB [قرص آموستاتین 5/20میلی گرم] داروسازی رازک Amlodipine+Atorvastatin به زودی ...
TRAZODONE RAZAK 50MG TAB [قرص ترازودون رازک 50 میلی گرم] داروسازی رازک Trazodone به زودی ...
COLDIFEN TAB [قرص کلدیفن] داروسازی رازک Adult cold به زودی ...
GEMOX 320MG TAB [قرص جموکس 320 میلی گرم] داروسازی رازک Gemifloxacin به زودی ...
Ariseptin 5MG TAB [قرص آریسپتین 5 میلی گرم] داروسازی رازک Donepezil به زودی ...
XENIKO 60MG CAP [کپسول زنیکو 60 میلی گرم] داروسازی رازک Orlistat به زودی ...
CLINDAPLUS 1.2/0.025% 30G GEL [ژل کلینداپلاس 1.2/0.025% 30 گرم] داروسازی رازک Clindamycin+Tertinoin به زودی ...
CLINDAPLUS 1.2/0.025% 15G GEL [ژل کلینداپلاس 1.2/0.025% 15 گرم] داروسازی رازک Clindamycin+Tertinoin به زودی ...
RAZOFENAC 100MG EXTENDED RELEASE CAP [کپسول آهسته رهش رازوفناک 100 میلی گرم] داروسازی رازک Diclofenac به زودی ...
Talental 480mg F.C.Tablet [قرص روکشدار تالنتال 480 میلی گرم] داروسازی رازک Harpagophytum procumbens به زودی ...
Fijan 120 ml Syrup [شربت فیژان 120 میلی لیتر] داروسازی رازک cassia angustifolia+Ficus carica به زودی ...
Fijan 60 ml Syrup [شربت فیژان 60 میلی لیتر] داروسازی رازک cassia angustifolia+Ficus carica به زودی ...
Cratavil F.C.Tablet [قطره کرتاویل] داروسازی رازک Crataegus pentagyna به زودی ...
Kamoderma Ointment [پماد کامودرما] داروسازی رازک Chamomilla recutita به زودی ...
Marynthol Gel [ژل مارینتول] داروسازی رازک Rosmarinus officinalis+ Menthol+ Cinnamomum camphora به زودی ...
Marynthol forte Gel [ژل مارینتول فورت] داروسازی رازک Rosmarinus officinalis+ Menthol+ Cinnamomum camphora به زودی ...
Marynthol forte Ointment [پماد مارینتول فورت] داروسازی رازک Rosmarinus officinalis+ Menthol+ Cinnamomum camphora به زودی ...
Talentin 30G Topical ointment [پماد موضعی تالنتین 30 گرم] داروسازی رازک Harpagophytum procumbens به زودی ...
Pruspitan Syrup [شربت پروسپیتان] داروسازی رازک Hedera helix به زودی ...
Thymorant Syrup [شربت تیمورانت] داروسازی رازک Thymus daenensis celak به زودی ...
LACTULOSE RAZAK 10G/15ML 240ML SYRUP [شربت لاکتولوز رازک 10گرم/15میلی لیتر 240میلی لیتر] داروسازی رازک Lactulose به زودی ...
CELECOXIB RAZAK 200MG CAP [کپسول سلکوکسیب رازک 200 میلی گرم] داروسازی رازک Celecoxib به زودی ...
CETIRIZINE RAZAK 5MG TAB [قرص ستریزین رازک 5 میلی گرم (ستیریزین)] داروسازی رازک Cetirizine به زودی ...
CLOPIDOGREL RAZAK 75MG TAB [قرص کلوپیدگرل رازک 75 میلی گرم] داروسازی رازک Clopidogrel به زودی ...
DOMPERIDONE RAZAK 10MG TAB [قرص دومپریدون رازک 10 میلی گرم (دمپریدون)] داروسازی رازک Domperidone به زودی ...
Ariseptin 10MG TAB [قرص آریسپتین 10 میلی گرم] داروسازی رازک Donepezil به زودی ...
HYOSCINE-N-BUTYL BROMIDE RAZAK 10MG TAB [قرص هیوسین-ان-بوتیل بروماید رازک 10 میلی گرم] داروسازی رازک Hyoscine به زودی ...
MELOXICAM RAZAK 15MG TAB [قرص ملوکسیکام رازک 15 میلی گرم] داروسازی رازک Meloxicam به زودی ...
MELOXICAM RAZAK 7.5MG TAB [قرص ملوکسیکام رازک 7.5 میلی گرم] داروسازی رازک Meloxicam به زودی ...
METFORMIN RAZAK 500MG TAB [قرص متفورمین رازک 500 میلی گرم] داروسازی رازک Metformin به زودی ...
METHOCARBAMOL RAZAK 500MG TAB [قرص متوکاربامول رازک 500 میلی گرم] داروسازی رازک Methocarbamol به زودی ...
SUMATRIPTAN RAZAK 50mg FC TAB [قرص سوماتریپتان رازک 50 میلی گرم] داروسازی رازک Sumatriptan به زودی ...
SUMATRIPTAN RAZAK 100mg FC TAB [قرص سوماتریپتان رازک 100 میلی گرم] داروسازی رازک Sumatriptan به زودی ...
TERAZOSIN RAZAK 2 mg Tablet [قرص ترازوسین رازک 2 میلی گرم] داروسازی رازک Terazosin به زودی ...
TERAZOSIN RAZAK 5 mg Tablet [قرص ترازوسین رازک 5 میلی گرم] داروسازی رازک Terazosin به زودی ...
Policosanol Razak 10mg Tab [قرص پلی کوزانول رازک 10 میلی گرم] داروسازی رازک Policosanol به زودی ...
pyasidin300 mg Capsules [کپسول پیاسیدین 300 میلی گرم] داروسازی رازک Avocado-Soybean unsaponifiables extract به زودی ...
AlgorellaTablet [قرص آلگورلا 300 یلی گرم] داروسازی رازک Chlorella Vulgaris به زودی ...
Cystine B6 Zinc Razak Scored tablet [قرص خط دار سیستئین ب6 زینک رازک] داروسازی رازک L-Cysteine+B6+Zinc به زودی ...
HERBAL BURN Ointment 15 gr [پماد هربال برن 15 گرم] داروسازی رازک Chamomile Extract+Zinc oxide 3% به زودی ...
Policosanol 20mg cap [قرص پلی کوزانول رازک 20 میلی گرم] داروسازی رازک Policosanol به زودی ...
Vitamax 120 MLSyrup [شربت ویتامکس 120 میلی لیتر] داروسازی رازک Cyproheptadine به زودی ...
Foliron SR Capsule [کپسول آهسته رهش فولایرون] داروسازی رازک Ferrous sulfate+folic acid به زودی ...
Foliron+Zinc SR Capsule [کپسول فولایرون+زینک] داروسازی رازک Ferrous sulfate+folic acid به زودی ...
OSELTAMIVIR RAZAK 75MG CAP [کپسول اسلتامی ویر رازک] داروسازی رازک Oseltamivir به زودی ...
Prustacare Capsule [کپسول پروستاکر] داروسازی رازک Serenoa repens به زودی ...
Curcumin Razak Capsule [کپسول کورکومین رازک] داروسازی رازک Curcuma longa به زودی ...
VARENICLINE RAZAK 1 MG Tablet [قرص وارنیکلین رازک 1 میلی گرم] داروسازی رازک Varenicline به زودی ...
VARENICLINE RAZAK 0.5 MG Tablet [قرص وارنیکلین رازک 0.5 میلی گرم] داروسازی رازک Varenicline به زودی ...
FLUOXETINE RAZAK 20 MG Capsule [کپسول فلوکستین رازک 20 میلی گرم] داروسازی رازک Fluoxetine به زودی ...
PREGABALIN RAZAK 75 MG Capsule [کپسول پرگابالین رازک 75 میلی گرم] داروسازی رازک Pregabalin به زودی ...
PROPRANOLOL RAZAK 10 MG Tablet [قرص پروپرانولول رازک 10 میلی گرم] داروسازی رازک Propranolol به زودی ...
Ekolife RAZAK Tablet [قرص اکولایف رازک] داروسازی رازک Multivitamin preparation به زودی ...
FEBUXOSTAT RAZAK 80 MG Tablet [قرص فبوکسوستات رازک 80 میلی گرم] داروسازی رازک Febuxostat به زودی ...
FEBUXOSTAT RAZAK 40 MG Tablet [قرص فبوکسوستات رازک 40 میلی گرم] داروسازی رازک Febuxostat به زودی ...
SITAGLIPTIN RAZAK 25 MG Tablet [قرص سیتاگلیپتین رازک 25 میلی گرم] داروسازی رازک Sitagliptin به زودی ...
SITAGLIPTIN RAZAK 50 MG Tablet [قرص سیتاگلیپتین رازک 50 میلی گرم] داروسازی رازک Sitagliptin به زودی ...
SITAGLIPTIN RAZAK 100 MG Tablet [قرص سیتاگلیپتین رازک 100 میلی گرم] داروسازی رازک Sitagliptin به زودی ...
BISMUTH SUBCITRATE RAZAK 120 MG Tablet [قرص بیسموت ساب سیترات رازک 120 میلی گرم] داروسازی رازک Bismuth Salts به زودی ...
شرکت داروسازی رازک

شرکت سهامی لابراتوارهای رازک در سال 1343 هجری شمسی (1964 میلادی) با نام شرکت سهامی لابراتوارهای فایزر تحت مالکیت شرکت فایزر آمریکا فعالیت خود را آغاز نمود. پس از انقلاب اسلامی، سهام این شرکت به سازمان صنایع ملی ایران انتقال یافت و نام آن به شرکت لابراتوارهای رازک تغییر یافت و در حال حاضر شرکت رازک بصورت سهامی عام ادامه فعالیت می دهد و سهام آن در بورس اوراق بهادار تهران عرضه می گردد.

تازه های دارویی
اخبار شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب