محصولات شرکت داروسازی شفا

محصولات شرکت داروسازی شفا

نام دارو تولید کننده نام ژنریک نظرسنجی
CALORIT SACHET [ساشه کالوریت] داروسازی شفا Oral Rehydration Solutions به زودی ...
ACETAMINOPHEN-SHAFA 325MG TAB [قرص استامینوفن شفا 325 میلی گرم] داروسازی شفا Acetaminophen به زودی ...
ACETAMINOPHEN-SHAFA 500MG TAB [قرص استامینوفن-شفا 500 میلی گرم] داروسازی شفا Acetaminophen به زودی ...
GRIPIN3 TAB [قرص گریپین تری] داروسازی شفا Adult cold به زودی ...
OSIMAX 10MG TAB [قرص اوسیماکس 10 میلی گرم - اسیماکس] داروسازی شفا Alendronate به زودی ...
LIPOFIX 20MG TAB [قرص لیپوفیکس 20 میلی گرم] داروسازی شفا Atorvastatin به زودی ...
LIPOFIX 10MG TAB [قرص لیپوفیکس 10 میلی گرم] داروسازی شفا Atorvastatin به زودی ...
SHAFA-ACARBOSE 100MG TAB [قرص شفا-آکاربوز 100 میلی گرم] داروسازی شفا Acarbose به زودی ...
SHAFA-ACARBOSE 50MG TAB [قرص شفا-اکاربوز 50 میلی گرم] داروسازی شفا Acarbose به زودی ...
SHAFA-NAPROXEN 250MG TAB [قرص شفا-ناپروکسن 250 میلی گرم] داروسازی شفا Naproxen به زودی ...
LORATADINE SHAFA10MG TAB [قرص لوراتادین شفا 10 میلی گرم] داروسازی شفا Loratadine به زودی ...
SHAFA-BISMUTH 120MG TAB [قرص شفا-بیسموت 120 میلی گرم] داروسازی شفا Bismuth Salts به زودی ...
SHAFA-HYOSCINE 10MG TAB [قرص شفا-هیوسین 10 میلی گرم] داروسازی شفا Hyoscine به زودی ...
SHAFA-FAMOTIDINE 20MG TAB [قرص شفا-فاموتیدین 20 میلی گرم] داروسازی شفا Famotidine به زودی ...
SHAFA-FAMOTIDINE 40MG TAB [قرص شفا-فاموتیدین 40 میلی گرم] داروسازی شفا Famotidine به زودی ...
GRIPIN 1 TAB [قرص گریپین 1] داروسازی شفا Adult cold به زودی ...
GRIPIN 2 TAB [قرص گریپین 2] داروسازی شفا Adult cold به زودی ...
SHAFA-ACETAMINOPHEN CODEINE (300+10)MG TAB [قرص شفا-استامینوفن کدئین 310میلی گرم] داروسازی شفا Acetaminophen+Codeine به زودی ...
ACETAMINOPHEN/CAFFEINE-SHAFA 500/65MG TAB [قرص استامینوفن/کافئین-شفا 565میلی گرم] داروسازی شفا Acetaminophen+Caffeine به زودی ...
ASA-SHAFA 100MG CHEWABLE TAB [قرص جویدنی آ اس آ-شفا 100میلی گرم] داروسازی شفا Aspirin به زودی ...
OSIMAX 70MG TAB [قرص اوسیماکس 70 میلی گرم - اسیماکس] داروسازی شفا Alendronate به زودی ...
LIPOFIX 40MG TAB [قرص لیپوفیکس 40 میلی گرم] داروسازی شفا Atorvastatin به زودی ...
MYOCARDIN 6.4MG ER TAB [قرص آهسته رهش میوکاردین 6.4 میلی گرم] داروسازی شفا Nitroglycerin به زودی ...
MYOCARDIN 2.6MG ER TAB [قرص آهسته رهش مایوکاردین 2.6 میلی گرم] داروسازی شفا Nitroglycerin به زودی ...
ALGOVIT® 1000MG TAB [قرص آلگوويت® 1000م گ] داروسازی شفا Food Supplements for weight loss به زودی ...
DEXAMETHASONE-SHAFA® 4MG/ML 2ML AMP [آمپول دگزامتازون-شفا 4 میلی گرم/میلی لیتر 2 میلی لیتر] داروسازی شفا Dexamethasone به زودی ...
OXYCODONE-SHAFA® 5MG TAB [قرص اکسی کدون-شفا 5 میلی گرم] داروسازی شفا Oxycodone به زودی ...
OXCARBAZEPINE-SHAFA® 300MG TAB [قرص اکس کاربازپین-شفا 300 میلی گرم] داروسازی شفا Oxcarbazepine به زودی ...
OXCARBAZEPINE-SHAFA® 600MG TAB [قرص اکس کاربازپین-شفا 600 میلی گرم] داروسازی شفا Oxcarbazepine به زودی ...
VALVAN 80 MG Tablet [قرص وال وان 80 میلی گرم] داروسازی شفا Valsartan به زودی ...
AZITHROMYCIN-SHAFA 250 Capsule [کپسول آزیترومایسین شفا 250 میلی گرم] داروسازی شفا Azithromycin به زودی ...
CITALOPRAM SHAFA 40 MG Tablet [قرص سیتالوپرام شفا 40 میلی گرم] داروسازی شفا Citalopram به زودی ...
CITALOPRAM SHAFA 20 MG Tablet [قرص سیتالوپرام شفا 20 میلی گرم] داروسازی شفا Citalopram به زودی ...
GABAPENTIN-SHAFA 100 MG Capsule [کپسول گاباپنتین شفا 100 میلی گرم] داروسازی شفا Gabapentin به زودی ...
GABAPENTIN-SHAFA 300 MG Capsule [کپسول گاباپنتی شفا 300 میلی گرم] داروسازی شفا Gabapentin به زودی ...
VITAMIN B1-SHAFA 300 MG Tablet [قرص ویتامین ب1 شفا 300 میلی گرم] داروسازی شفا Vitamin B1 به زودی ...
AMLODIPINE SHAFA 5 MG Tablet [قرص آملودیپین شفا 5 میلی گرم] داروسازی شفا Amlodipine به زودی ...
MELOXICAM SHAFA 15 MG Tablet [قرص ملوکسیکام شفا 15 میلی گرم] داروسازی شفا Meloxicam به زودی ...
CELECOXIB SHAFA 100 MG Capsule [کپسول سلکوکسیب شفا 100 میلی گرم] داروسازی شفا Celecoxib به زودی ...
IBUPROFEN SHAFA 200 MG Tablet [قرص ایبوپروفن شفا 200 میلی گرم] داروسازی شفا Ibuprofen به زودی ...
OMEPRAZOLE SHAFA 20 MG Capsule [کپسول امپرازول شفا 20 میلی گرم] داروسازی شفا Omeprazole به زودی ...
CETIRIZINE SHAFA 10 MG Tablet [قرص ستریزین شفا 10 میلی گرم (سیتریزین)] داروسازی شفا Cetirizine به زودی ...
ESOMEPRAZOLE SHAFA 40 MG Capsule [کپسول اس امپرازول شفا 40 میلی گرم] داروسازی شفا Esomeprazole به زودی ...
RANITIDINE SHAFA 150 MG Tablet [قرص رانیتیدین شفا 150 میلی گرم] داروسازی شفا Ranitidine به زودی ...
ALPRAZOLAM SHAFA 0.5 MG Tablet [قرص آلپرازولام شفا 0.5 میلی گرم] داروسازی شفا Alprazolam به زودی ...
VITAMIN B1-SHAFA 100 MG Tablet [قرص ویتامین ب1 شفا 100 میلی گرم] داروسازی شفا Vitamin B1 به زودی ...
PANTOPRAZOLE SHAFA 20 MG Capsule [کپسول پنتوپرازول شفا 20 میلی گرم] داروسازی شفا Pantoprazole به زودی ...
PANTOPRAZOLE SHAFA 40 MG Capsule [کپسول پنتوپرازول شفا 40 میلی گرم] داروسازی شفا Pantoprazole به زودی ...
METFORMIN SHAFA 1000 MG Tablet [قرص متفورمین شفا 1000 میلی گرم] داروسازی شفا Metformin به زودی ...
METFORMIN SHAFA 500 MG Tablet [قرص متفورمین شفا 500 میلی گرم] داروسازی شفا Metformin به زودی ...
ONDANSETRON SHAFA 4 MG Tablet [قرص اندانسترون شفا 4 میلی گرم] داروسازی شفا Ondansetron به زودی ...
FLUOXETINE SHAFA 20 MG Capsule [کپسول فلوکستین شفا 20 میلی گرم] داروسازی شفا Fluoxetine به زودی ...
GLIBENCLAMIDE SHAFA 5 MG Tablet [قرص گلی بنکلامید شفا 5 میلی گرم] داروسازی شفا Glibenclamide به زودی ...
IBUPROFEN SHAFA 400 MG Tablet [قرص ایبوپروفن شفا 400 میلی گرم] داروسازی شفا Ibuprofen به زودی ...
CLOPIDOGREL SHAFA 75 MG Tablet [قرص کلوپیدگرل شفا 75 میلی گرم] داروسازی شفا Clopidogrel به زودی ...
MELOXICAM SHAFA 7.5 MG Tablet [قرص ملوکسیکام شفا 7.5 میلی گرم] داروسازی شفا Meloxicam به زودی ...
DOMPERIDONE SHAFA 10 MG Tablet [قرص دومپریدون شفا 10 میلی گرم (دمپریدون)] داروسازی شفا Domperidone به زودی ...
CELECOXIB SHAFA 200 MG Capsule [کپسول سلکوکسیب شفا 200 میلی گرم] داروسازی شفا Celecoxib به زودی ...
CIPROFLOXACIN SHAFA 500 MG Tablet [قرص سیپروفلوکساسین شفا 500 میلی گرم] داروسازی شفا Ciprofloxacin به زودی ...
PYRITHIONE ZINC SHAFA 2% SHAMPOO [شامپو پریتیون زینک شفا 2%] داروسازی شفا Pyrithione Zinc به زودی ...
DICLOFENAC SODIUM SHAFA 75 MG Tablet [قرص دیکلوفناک سدیم شفا 75 میلی گرم] داروسازی شفا Diclofenac به زودی ...
DICLOFENAC SODIUM SHAFA 100 MG Tablet [قرص دیکلوفناک سدیم شفا 100 میلی گرم] داروسازی شفا Diclofenac به زودی ...
SELENIUM SULFIDE SHAFA 2.5% SHAMPOO [شامپو سلنیوم سولفاید شفا 2.5%] داروسازی شفا Selenium Sulfide به زودی ...
GLIBENCLAMIDE DORSA 5 MG Taclet [قرص گلی بن کلامید درسا 5 میلی گرم] داروسازی شفا Glibenclamide به زودی ...
DAPOXETINE SHAFA 60 MG Tablet [قرص داپوکستین شفا 60 میلی گرم] داروسازی شفا Dapoxetine به زودی ...
شرکت داروسازی شفا
تازه های دارویی
اخبار شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب