محصولات شرکت داروسازی کوثر

محصولات شرکت داروسازی کوثر

نام دارو تولید کننده نام ژنریک نظرسنجی
PENICILLIN V POTASSIUM KOSAR 500MG TAB [قرص پنی سیلین وی پتاسیم کوثر 500 میلی گرم] داروسازی کوثر Penicillin V به زودی ...
COSAR-AMOXICILLIN 125MG POW SUSP [سوسپانسیون کوثر-آموکسی سیلین 125 میلی گرم] داروسازی کوثر Amoxicillin به زودی ...
COSAR-AMOXICILLIN 250MG CAP [کپسول کوثر-آموکسی سیلین 250 میلی گرم] داروسازی کوثر Amoxicillin به زودی ...
COSAR-AMOXICILLIN 250MG POW SUSP [سوسپانسیون کوثر-آموکسی سیلین 250 میلی گرم] داروسازی کوثر Amoxicillin به زودی ...
COSAR-AMOXICILLIN 500MG CAP [کپسول کوثر-آموکسی سیلین 500 میلی گرم] داروسازی کوثر Amoxicillin به زودی ...
IRAMOX 500MG TAB [کپسول ایراموکس 500 میلی گرم] داروسازی کوثر Amoxicillin به زودی ...
COSAR-AMPICILLIN 125MG POW SUSP [سوسپانسیون کوثر-آمپی سیلین 125 میلی گرم] داروسازی کوثر Ampicillin به زودی ...
COSAR-AMPICILLIN 250MG CAP [کپسول کوثر-آمپی سیلین 250 میلی گرم] داروسازی کوثر Ampicillin به زودی ...
COSAR-AMPICILLIN 250MG POW SUSP [سوسپانسیون کوثر-آمپی سیلین 250 میلی گرم] داروسازی کوثر Ampicillin به زودی ...
COSAR-AMPICILLIN 500MG CAP [کپسول کوثر-امپی سیلین 500 میلی گرم] داروسازی کوثر Ampicillin به زودی ...
CEPHALEXIN COSAR 500MG CAP [کپسول سفالکسین کوثر 500 میلی گرم] داروسازی کوثر Cephalexin به زودی ...
CEFIXIME COSAR (Iraprax) 400MG TAB [قرص سفکسیم کوثر (ایراپراکس) 400 میلی گرم] داروسازی کوثر Cefixime به زودی ...
CEFIXIME COSAR(Iraprax) 200MG TAB [قرص سفیکسیم کوثر(ایراپراکس) 200 میلی گرم] داروسازی کوثر Cefixime به زودی ...
COSAR-CLOXACILLIN 250MG CAP [کپسول کوثر-کلوگزاسیلین 250 میلی گرم] داروسازی کوثر Cloxacillin به زودی ...
COSAR-CLOXACILLIN 500MG CAP [کپسول کوثر-کلوگزاسیلین 500 میلی گرم] داروسازی کوثر Cloxacillin به زودی ...
COSAR-CO AMOXICLAV 156MG POW SUSP [سوسپانسیون کوثر-کوآموکسی کلاو 156 میلی گرم] داروسازی کوثر Amoxicillin+Clavulanic acid به زودی ...
COSAR-CO AMOXICLAV 156MG SACHET [ساشه کوثر-کواموکسی کلاو 156] داروسازی کوثر Amoxicillin+Clavulanic acid به زودی ...
COSAR-CO AMOXICLAV 625MG FC TAB [قرص خط دار کوثر-کو آموکسی کلاو 625 میلی گرم] داروسازی کوثر Amoxicillin+Clavulanic acid به زودی ...
CLAVICILLIN 625(500/125)MG DISPERSIBLE TAB [قرص کلاویسیلین 625 میلی گرم] داروسازی کوثر Amoxicillin+Clavulanic acid به زودی ...
CLAVICILLIN 400/57MG/5ML 100ML POWD SUSP [سوسپانسیون کلاویسیلین 475 میلی گرم/5میلی لیتر] داروسازی کوثر Amoxicillin+Clavulanic acid به زودی ...
COSAR-CO AMOXICLAV 375MG FC TAB [قرص خط دار کوثر-کو آموکسی کلاو 375 میلی گرم] داروسازی کوثر Amoxicillin+Clavulanic acid به زودی ...
COSAR-CO AMOXICLAV 312MG SACHET [ساشه کوثر-کوآموکسی کلاو 312 میلی گرم] داروسازی کوثر Amoxicillin+Clavulanic acid به زودی ...
COSAR-CO AMOXICLAV 312MG POW SUSP [سوسپانسیون کوثر-کو آموکسی کلاو 312 میلی گرم] داروسازی کوثر Amoxicillin+Clavulanic acid به زودی ...
CLAVICILLIN 200/28.5MG/5ML 100ML POWD SUSP [سوسپانسیون کلاویسیلین 228میلی گرم/5میلی لیتر] داروسازی کوثر Amoxicillin+Clavulanic acid به زودی ...
PENBACTAM 750MG TAB [قرص پن باکتام 750 میلی گرم] داروسازی کوثر Sultamicillin به زودی ...
PENBACTAM 375MG TAB [قرص پنباکتام 375 میلی گرم] داروسازی کوثر Sultamicillin به زودی ...
PENBACTAM 250 FOR SUSPENSION [سوسپانسیون پن باکتام 250] داروسازی کوثر Sultamicillin به زودی ...
CEFALEXIN COSAR 125MG/5ML 100ML POW FOR SUSP [سوسپانسیون سفالکسین کوثر 125میلی گرم/ 5میلی لیتر 100 میلی لیتر] داروسازی کوثر Cephalexin به زودی ...
CEFIXIME COSAR (Iraprax)100MG/5ML 100ML FOR SUSP [سوسپانسیون سفکسیم کوثر(ایراپراکس) 100میلی گرم/5میلی لیتر 100میلی لیتر] داروسازی کوثر Cefixime به زودی ...
Levoparkin 125MG Tablet [قرص لوپارکین 125 میلی گرم] داروسازی کوثر Levodopa+Benserazide به زودی ...
Levoparkin 250MG Tablet [قرص لوپارکین 250 میلی گرم] داروسازی کوثر Levodopa+Benserazide به زودی ...
Acalism 300MG Tablet [قرص آکالیسم 300 میلی گرم] داروسازی کوثر Acamprosate به زودی ...
VARENICLINE COSAR 1 MG Tablet [قرص وارنیکلین کوثر 1 میلی گرم] داروسازی کوثر Varenicline به زودی ...
ROSUVASTATIN COSAR 20MG Tablet [قرص رزوواستاتین کوثر 20 میلی گرم] داروسازی کوثر Rosuvastatin به زودی ...
ROSUVASTATIN COSAR 5MG Tablet [قرص رزوواستاتین کوثر 5 میلی گرم] داروسازی کوثر Rosuvastatin به زودی ...
ROSUVASTATIN COSAR 40MG Tablet [قرص رزوواستاتین کوثر 40 میلی گرم] داروسازی کوثر Rosuvastatin به زودی ...
ROSUVASTATIN COSAR 10MG Tablet [قرص رزوواستاتین کوثر 10 میلی گرم] داروسازی کوثر Rosuvastatin به زودی ...
Dapico 30MG tablet [قرص داپیکو 30 میلی گرم] داروسازی کوثر Dapoxetine به زودی ...
HYOSCINE COSAR 10MG Tablet [قرص هیوسین کوثر 10 میلی گرم] داروسازی کوثر Hyoscine به زودی ...
BISOPROLOL KOSAR 10MG Tablet [قرص بیزوپرولول کوثر 10 میلی گرم] داروسازی کوثر Bisoprolol به زودی ...
BISOPROLOL KOSAR 5MG Tablet [قرص بیزوپرولول کوثر 5 میلی گرم] داروسازی کوثر Bisoprolol به زودی ...
BISOPROLOL KOSAR 2.5 MG Tablet [قرص بیزوپرولول کوثر 2.5 میلی گرم] داروسازی کوثر Bisoprolol به زودی ...
RIFAXIMIN Cosar 200 MG Tablet [قرص ریفاکسیمین کوثر 200 میلی گرم] داروسازی کوثر Rifaximin به زودی ...
DAPICO 60 MG Tablet [قرص داپیکو 60 میلی گرم] داروسازی کوثر Dapoxetine به زودی ...
شرکت داروسازی کوثر
تازه های دارویی
اخبار شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب