محصولات شرکت دانشگر زولنگ روسپینا

محصولات شرکت دانشگر زولنگ روسپینا

نام دارو تولید کننده نام ژنریک نظرسنجی
PROTACT Mouthwash [دهانشویه پروتاکت] دانشگر زولنگ روسپینا Zataria multiflora Bosis به زودی ...
VARIZOL JEL [ژل واریزول] دانشگر زولنگ روسپینا Aesculus hippocastanum به زودی ...
تازه های دارویی
اخبار شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب