محصولات شرکت داروسازی سها

محصولات شرکت داروسازی سها

نام دارو تولید کننده نام ژنریک نظرسنجی
Silarin 70mg F.C.Tablet [قرص خط دار سیلارین 70 میلی گرم] داروسازی سها Silybum marianum به زودی ...
Sohalax F.C.Tablet [قرص روکشدار سهالاکس] داروسازی سها Cassia Angustifolia به زودی ...
Cratonic-S 100mg F.C.Tablet [قرص روکشدار کارتونیک-اس 100 میلی گرم] داروسازی سها Crataegus aemula به زودی ...
Echinasoha F.C.Tablet [قرص روکشدار اکیناسها] داروسازی سها Echinaceae purpurea به زودی ...
Valiris 545mg F.C.Tablet [قرص روکشدار والی ریس 545 میلی گرم] داروسازی سها Valeriana sisymbriifolia Vahl به زودی ...
Hypifor 250 F.C.Tablet [قرص روکشدار هایپی فور 250 میلی گرم] داروسازی سها Hypericum perforatum به زودی ...
Hypifor 425mg Capsule [کپسول هایپی فور 425 میلی گرم] داروسازی سها Hypericum perforatum به زودی ...
CLOMIPRAMINE-SOHA 50MG TAB [قرص کلومیپرامین-سها 50 میلی گرم] داروسازی سها Clomipramine به زودی ...
AMLODIPINE-SOHA CHARBAGH 5MG TAB [قرص آملودیپین-سها چهارباغ 5 میلی گرم] داروسازی سها Amlodipine به زودی ...
KETOTIFEN-SOHA SYRUP [شربت کتوتیفن-سها] داروسازی سها Ketotifen به زودی ...
LETROZOLE-SOHA 2.5MG TAB [قرص لترزول-سها 2.5 میلی گرم] داروسازی سها Letrozole به زودی ...
NITROFURANTOIN-SOHA 100MG TAB [قرص نیتروفورانتوئین-سها 100 میلی گرم] داروسازی سها Nitrofurantoin به زودی ...
RANICID 150MG TAB [قرص رانیسید 150 میلی گرم] داروسازی سها Ranitidine به زودی ...
SOHAGEL SUSP [سوسپانسیون سهاژل] داروسازی سها Aluminium MG به زودی ...
ALUMINIUM MG-SOHA TAB [قرص آلومینیوم ام جی-سها] داروسازی سها Aluminium MG به زودی ...
KETOCONAZOLE-SOHA 200MG TAB [قرص کتوکونازول-سها 200 میلی گرم] داروسازی سها Ketoconazole به زودی ...
ACETAMINOPHEN CODEINE SOHA (300+10)MG TAB [قرص استامینوفن کدئین سها 310 میلی گرم] داروسازی سها Acetaminophen+Codeine به زودی ...
ISOSORBIDE-SOHA 10MG TAB [قرص ایزوسورباید-سها 10 میلی گرم] داروسازی سها Isosorbide Dinitrate به زودی ...
SERTRALIN-SOHA 50MG TAB [قرص سرترالین-سها 50 میلی گرم] داروسازی سها Sertraline به زودی ...
FINASTERIDE-SOHA 1MG TAB-FINOPROST [قرص فیناستراید-سها 1 میلی گرم-فینوپروست] داروسازی سها Finasteride به زودی ...
FINASTERIDE-SOHA 5MG TAB [قرص فیناستراید-سها 5 میلی گرم] داروسازی سها Finasteride به زودی ...
SERTRALIN-SOHA 100MG TAB [قرص سرترالین-سها 100 میلی گرم] داروسازی سها Sertraline به زودی ...
MAGNESIUM HYDROXIDE SOHA 8% 240ML SUSP [سوسپانسیون منیزیم هیدروکساید سها 8% 240 میلی لیتر] داروسازی سها Magnesium Hydroxide به زودی ...
TRAMADOL-SOHA 50MG CAP [کپسول ترامادول-سها 50 میلی گرم] داروسازی سها Tramadol به زودی ...
KETOTIFEN-SOHA CHARBAGH 1MG TAB [قرص کتوتیفن-سها چهارباغ 1 میلی گرم] داروسازی سها Ketotifen به زودی ...
ACETAMINOPHEN-SOHA 325MG TAB [قرص استامینوفن-سها 325 میلی گرم] داروسازی سها Acetaminophen به زودی ...
ACETAMINOPHEN-SOHA 500MG TAB [قرص استامینوفن-سها 500 میلی گرم] داروسازی سها Acetaminophen به زودی ...
ACETAMINOPHEN-SOHA SUSP [سوسپانسیون استامینوفن-سها] داروسازی سها Acetaminophen به زودی ...
IBUPROFEN-SOHA 100MG/5ML SUSP [سوسپانسیون ایبوپروفن-سها 100میلی گرم/5میلی لیتر] داروسازی سها Ibuprofen به زودی ...
NAPROXEN-SOHA 250MG TAB [قرص ناپروکسن-سها 250 میلی گرم] داروسازی سها Naproxen به زودی ...
BUPRENORPHINE-SOHA 8MG SL TAB [قرص بوپرونورفین-سها 8 میلی گرم] داروسازی سها Buprenorphine به زودی ...
BUPRENORPHINE-SOHA 2MG SL TAB [قرص زیرزبانی بوپرنورفین-سها 2 میلی گرم] داروسازی سها Buprenorphine به زودی ...
NEUROLEPTIN 400MG CAP [کپسول نورولپتین 400 میلی گرم] داروسازی سها Gabapentin به زودی ...
PYRIMETHAMINE-SOHA 25MG TAB [قرص پیریمتامین-سها 25 میلی گرم] داروسازی سها Pyrimethamine به زودی ...
NEUROLEPTIN 100MG CAP [کپسول نورولپتین 100 میلی گرم] داروسازی سها Gabapentin به زودی ...
PHENYTOIN COMPOUND-SOHA CHARBAGH 100/50MG TAB [فنی توئین کامپاند-سها چهارباغ 100/50 میلی گرم] داروسازی سها Phenytoin Compound به زودی ...
TRIMIPRAMINE-SOHA 25MG TAB [قرص تریمیپرامین-سها 25 میلی گرم] داروسازی سها Trimipramine به زودی ...
CARBAMAZEPINE-SOHA 100MG/5ML SUSP [سوسپانسیون کاربامازپین-سها 100 میلی گرم/5 میلی لیتر] داروسازی سها Carbamazepine به زودی ...
Acifen capsule [کپسول آسیفن] داروسازی سها Acetaminophen+Ibuprofen+Caffeine به زودی ...
IBUPROFEN-SOHA 400MG TAB [قرص ایبوپروفن-سها 400 میلی گرم] داروسازی سها Ibuprofen به زودی ...
NAPROXEN-SOHA 500MG TAB [قرص ناپروکسن-سها 500 میلی گرم] داروسازی سها Naproxen به زودی ...
NITROGLYCERIN-SOHA CHARBAGH 2.6MG TAB [قرص نیتروگلسیرین-سها چهارباغ 2.6 میلی گرم] داروسازی سها Nitroglycerin به زودی ...
MEBEVERINE-SOHA CHARBAGH 135MG TAB [قرص مبورین-سها چهارباغ 135 میلی گرم] داروسازی سها Mebeverine به زودی ...
CAPTOPRIL-SOHA CHARBAGH 25MG TAB [قرص کاپتوپریل-سها چهارباغ 25 میلی گرم] داروسازی سها Captopril به زودی ...
CARVEDILOL-SOHA 12.5MG TAB [قرص کارودیلول-سها 12.5 میلی گرم] داروسازی سها Carvedilol به زودی ...
CARVEDILOL-SOHA 6.25MG TAB [قرص کارودیلول-سها 6.25 میلی گرم] داروسازی سها Carvedilol به زودی ...
ALUMINIUM MGS-SOHA SUSP [سوسپانسیون آلومینیوم ام جی اس-سها] داروسازی سها Aluminium MGS به زودی ...
TOPIRAMATE-SOHA CHARBAGH 100MG TAB [قرص توپیرامات-سها چهارباغ 100 میلی گرم] داروسازی سها Topiramate به زودی ...
NEUROLEPTIN 300MG CAP [کپسول نورولپتین 300 میلی گرم] داروسازی سها Gabapentin به زودی ...
RANITIDINE-SOHA 75MG/5ML 240ML SYRUP [شربت رانیتیدین-سها 75 میلی گرم بر 5 میلی لیتر - رانیسید] داروسازی سها Ranitidine به زودی ...
FEXOFENADINE-SOHA CHARBAGH 180MG TAB [قرص فکسوفنادین-سها چهارباغ 180 میلی گرم] داروسازی سها Fexofenadine به زودی ...
FEXOFENADINE-SOHA CHARBAGH 60MG TAB [قرص فکسوفنادین-سها چهارباغ 60 میلی گرم] داروسازی سها Fexofenadine به زودی ...
FEXOFENADINE-SOHA CHARBAGH 120MG TAB [قرص فکسوفنادین-سها چهارباغ 120 میلی گرم] داروسازی سها Fexofenadine به زودی ...
CAPTOPRIL-SOHA CHARBAGH 50MG TAB [قرص کاپتوپریل-سها چهارباغ 50 میلی گرم] داروسازی سها Captopril به زودی ...
LACTULOSE-SOHA 10G/15ML 240ML SYRUP [شربت لاکتولوز-سها 10گرم/15میلی لیتر 240میلی لیتر] داروسازی سها Lactulose به زودی ...
TOLTERODINE-SOHA 1MG TAB [قرص تولتریدون-سها 1 میلی گرم] داروسازی سها Tolterodine به زودی ...
TOLTERODINE-SOHA 2MG TAB [قرص تولتریدون-سها 2 میلی گرم] داروسازی سها Tolterodine به زودی ...
OXYCODONE-SOHA 5MG TAB [قرص اکسی کدون-سها 5 میلی گرم] داروسازی سها Oxycodone به زودی ...
TOPIRAMATE-SOHA CHARBAGH 25MG TAB [قرص توپیرامات-سها چهارباغ 25 میلی گرم] داروسازی سها Topiramate به زودی ...
TOPIRAMATE-SOHA CHARBAGH 50MG TAB [قرص توپیرامات-سها چهارباغ 50 میلی گرم] داروسازی سها Topiramate به زودی ...
CLOMIPRAMINE SOHA 10MG TAB [قرص کلومیپرامین سها 10 میلی گرم] داروسازی سها Clomipramine به زودی ...
CLOMIPRAMINE-SOHA 25MG TAB [قرص کلومیپرامین-سها 25 میلی گرم] داروسازی سها Clomipramine به زودی ...
ZONISAMIDE-SOHA CHARBAGH 100MG CAP [کپسول زونسماید 100 میلی گرم سها چهارباغ] داروسازی سها Zonisamide به زودی ...
RIVASTIGMINE-SOHA CHARBAGH 4.5MG CAP [کپسول ریواستیگمین-سها چهارباغ 4.5 میلی گرم] داروسازی سها Rivastigmine به زودی ...
RIVASTIGMINE-SOHA CHARBAGH 1.5MG CAP [کپسول ریواستیگمین زهراوی 1.5 میلی گرم] داروسازی سها Rivastigmine به زودی ...
RIVASTIGMINE-SOHA CHARBAGH 6MG CAP [کپسول ریواستیگمین-سها چهارباغ 6 میلی گرم] داروسازی سها Rivastigmine به زودی ...
RIVASTIGMINE-SOHA CHARBAGH 3MG CAP [کپسول ریواستیگمین-سها چهارباغ 3 میلی گرم] داروسازی سها Rivastigmine به زودی ...
CLINDAMYCIN-SOHA 300MG CAP-CLINDAXOHA [کپسول کلیندامایسین-سها 300 میلی گرم-کلینداکسها] داروسازی سها Clindamycin به زودی ...
OMEPRAZOLE-SOHA CHARBAGH 20MG CAP [کپسول امپرازول-سها چهارباغ 20 میلی گرم] داروسازی سها Omeprazole به زودی ...
MEMANTINE-SOHA CHARBAGH 10MG TAB [قرص ممانتین-سها چهارباغ 10 میلی گرم] داروسازی سها Memantine به زودی ...
MONTELUKAST-SOHA CHARBAGH 10MG TAB [قرص مونته لوکاست-سها چهارباغ 10 میلی گرم] داروسازی سها Montelukast به زودی ...
TIZANIDINE-SOHA CHARBAGH 4MG TAB [قرص تیزانیدین-سها جهارباغ 4 میلی گرم] داروسازی سها Tizanidine به زودی ...
DONEPEZIL-SOHA CHARBAGH 10MG TAB [قرص دونپزیل-سها چهارباغ 10 میلی گرم] داروسازی سها Donepezil به زودی ...
VALSARTAN-SOHA CHARBAGH 160MG TAB [قرص والزارتان-سها چهارباغ 160 میلی گرم] داروسازی سها Valsartan به زودی ...
VALSARTAN-SOHA CHARBAGH 40MG TAB [قرص والزارتان-سها چهارباغ 40 میلی گرم] داروسازی سها Valsartan به زودی ...
METFORBET 1000MG TAB [قرص متفوربت 1000 میلی گرم] داروسازی سها Metformin به زودی ...
VALSARTAN-SOHA CHARBAGH 80MG TAB [قرص والزارتان-سها چهارباغ 80 میلی گرم] داروسازی سها Valsartan به زودی ...
LISIPRIL-H 20/12.5MG TAB [قرص لیزیپریل-اچ 20/12.5 میلی گرم] داروسازی سها Lisinopril+Hydrochlorothiazide به زودی ...
CLINDAMYCIN-SOHA 150MG CAP-CLINDAXOHA [کپسول کلیندامایسین-سها 150 میلی گرم-کلینداکسها] داروسازی سها Clindamycin به زودی ...
DONEPEZIL-SOHA CHARBAGH 5MG TAB [قرص دونپزیل-سها چهارباغ 5 میلی گرم] داروسازی سها Donepezil به زودی ...
CETIRIZINE-SOHA 10MG TAB [قرص ستریزین-سها 10 میلی گرم (ستیریزین)] داروسازی سها Cetirizine به زودی ...
RANICID 300MG TAB [قرص رانیسید 300 میلی گرم] داروسازی سها Ranitidine به زودی ...
LANSOPRAZOLE-SOHA CHARBAGH 15MG CAP [کپسول لانسوپرازول-سها چهارباغ 15 میلی گرم] داروسازی سها Lansoprazole به زودی ...
LANSOPRAZOLE-SOHA CHARBAGH 30MG CAP [کپسول لانزوپرازول-سها چهارباغ 30 میلی گرم] داروسازی سها Lansoprazole به زودی ...
PENTAXOR 37.5MG TAB [قرص پنتاکسور 37.5 میلی گرم] داروسازی سها Venlafaxine به زودی ...
PENTAXOR 75MG TAB [قرص پنتاکسور 75 میلی گرم] داروسازی سها Venlafaxine به زودی ...
MOXIFLOXACIN-SOHA 400MG TAB [قرص موکسی فلوکزاسین-سها 400 میلی گرم] داروسازی سها Moxifloxacin به زودی ...
Magni Milk 8% Syrup [شربت مگنی میلک 8%] داروسازی سها Magnesium Hydroxide به زودی ...
SITAGLYX 50 MG Tablet-SYTAGLYX [قرص سیتاگلیکس 50 میلی گرم] داروسازی سها Sitagliptin به زودی ...
SITAGLYX 50 MG Tablet-SYTAGLYX [قرص سیتاگلیکس 50 میلی گرم] داروسازی سها Sitagliptin به زودی ...
RENALIVE 800 Tablet [قرص رتالایو 800 میلی گرم] داروسازی سها Sevelamer به زودی ...
PRASUGREL-SOHA 5MG TAB [قرص پراسوگرل-سها 5 میلی گرم] داروسازی سها Prasugrel به زودی ...
GEMIFLOXACIN SOHA 320 MG Tablet [قرص جمی فلوکساسین سها 320 میلی گرم] داروسازی سها Gemifloxacin به زودی ...
SITAFORBET 50/500 MG Tablet [قرص سیتافوربت 50/500 میلی گرم] داروسازی سها Sitagliptin+Metformin به زودی ...
شرکت داروسازی سها
تازه های دارویی
اخبار شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب