محصولات شرکت داروسازی سینا ژن

محصولات شرکت داروسازی سینا ژن

نام دارو تولید کننده نام ژنریک نظرسنجی
CinnoVex 30mcg Vial [ویال سینووکس 30 میکروگرم] داروسازی سینا ژن Interferon Beta-1A به زودی ...
CinnaFact® 5.5MG/5.5 ML VIAL [ویال سینافکت 5.5میلی گرم/5میلی گرم] داروسازی سینا ژن Buserelin به زودی ...
ReciGen Prefilled syringe 44 mcg [سرنگ از پیش پرشده رسیژن 44 میکروگرم] داروسازی سینا ژن Interferon Beta-1A به زودی ...
CinnoPar 750 µg /3 ml [ویال سینوپار 750 میکروگرم / 3 میلی لیتر] داروسازی سینا ژن Teriparatide به زودی ...
PegaGen 6 mg [سرنگ از پیش پرشده پگاژن 6 میلی گرم] داروسازی سینا ژن Pegylated GCSF به زودی ...
RediTux 100 mg/10 ml Vial [ویال ردیتوکس 100 میلی گرم / 10 میلی لیتر] داروسازی سینا ژن Rituximab به زودی ...
Cinnal-F 75 IU Vial [ویال سینال اف 75 واحد] داروسازی سینا ژن Recombinant Follitropin Alfa به زودی ...
CinnaPoietin Prefilled Syringe 2000 IU [سرنگ از پیش پرشده سیناپویتین 2000 واحد] داروسازی سینا ژن Recombinant Erythropoietin به زودی ...
CinnaPoietin Prefilled Syringe 4000 IU [سرنگ از پیش پرشده سیناپویتین 4000 واحد] داروسازی سینا ژن Recombinant Erythropoietin به زودی ...
CinnaPoietin Prefilled Syringe 10000 IU [سرنگ از پیش پرشده سیناپویتین 10000 واحد] داروسازی سینا ژن Recombinant Erythropoietin به زودی ...
CinnoTec Capsule 120mg [کپسول خوراکی سینوتک 120 میلی گرم] داروسازی سینا ژن Dimethyl Fumarate به زودی ...
CinnoTec Capsule 240 mg [کپسول خوراکی سینوتک 240 میلی گرم] داروسازی سینا ژن Dimethyl Fumarate به زودی ...
RediTux 500 mg/50 ml Vial [ویال ردیتوکس 500 میلی گرم / 50 میلی لیتر] داروسازی سینا ژن Rituximab به زودی ...
CinnoMer PREFILLED SYRING 40 mg [سرنگ از پیش پرشده سینومر 40 میلی گرم] داروسازی سینا ژن Glatiramer Acetate به زودی ...
شرکت داروسازی سینا ژن
تازه های دارویی
اخبار شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب