محصولات شرکت NOVARTIS

محصولات شرکت NOVARTIS

نام دارو تولید کننده نام ژنریک نظرسنجی
HYPOTEARS PLUS SDU Drop,Ophthalmic 50 mg/ml,0.4 ml,20 Units [قطره چشمی تک دوز هایپوتیرز پلاس اس دی یو] NOVARTIS Polyvinyl Alcohol or Hydroxypropyl Methylcellulose به زودی ...
MIACALCIC Spray 200 IU/dose,Nasal [اسپری بینی میاکلسیک 200واحد/دوز] NOVARTIS Calcitonin به زودی ...
MIACALCIC Injection 50 IU/ml [آمپول میاکلسیک 50واحد/میلی لیتر] NOVARTIS Calcitonin به زودی ...
TEGRETOL Syrup 100 mg/5 ml,250 ml [شربت تگرتول 100میلی گرم/5میلی لیتر 250میلی لیتر] NOVARTIS Carbamazepine به زودی ...
TEGRETOL CR Tablet 200 mg,Slow Release [قرص آهسته رهش تگرتول 200میلی گرم] NOVARTIS Carbamazepine به زودی ...
TEGRETOL CR Tablet 400 mg,Slow Release [قرص آهسته رهش تگرتول 400میلی گرم] NOVARTIS Carbamazepine به زودی ...
SANDIMMUN NEORAL Capsule 100 mg [کپسول ساندیمون نئورال 100 میلی گرم] NOVARTIS Ciclosporin به زودی ...
SANDIMMUN NEORAL Capsule 25 mg [کپسول ساندیمان نیورال 25 میلی گرم] NOVARTIS Ciclosporin به زودی ...
SANDIMMUN NEORAL Capsule 50 mg [کپسول ساندیمون نئورال 50 میلی گرم] NOVARTIS Ciclosporin به زودی ...
RITALIN Tablet 10 mg [قرص ریتالین 10 میلی گرم] NOVARTIS Methylphenidate به زودی ...
LEPONEX Tablet 100 mg [قرص لپونکس 100 میلی گرم] NOVARTIS Clozapine به زودی ...
DESFERAL Injection,Powder 500 mg [پودر قابل تزریق دسفرال 500 میلی گرم] NOVARTIS Deferoxamine به زودی ...
SANDIMMUN NEORAL Solution,Oral 100 mg/ml,50 ml [محلول خوراکی ساندیمون نئورال 100 میلی گرم/میلی لیتر 50میلی لیتر] NOVARTIS Ciclosporin به زودی ...
FORADIL Inhaler/Capsule 12 mcg [کپسول استنشاقی فورادیل 12 میکروگرم] NOVARTIS Formoterol به زودی ...
GLIVEC Tablet 100 mg [قرص گلیوک 100 میلی گرم] NOVARTIS Imatinib به زودی ...
ZADITEN Eye Drop 0.25 mg/ml [قطره چشمی زادیتن 0.25میلی گرم/میلی لیتر] NOVARTIS Ketotifen به زودی ...
ZADITEN Syrup 1 mg/5 ml [شربت زادیتن 1میلی گرم/5میلی لیتر] NOVARTIS Ketotifen به زودی ...
ZADITEN Tablet 1 mg [قرص زادیتن 1میلی گرم] NOVARTIS Ketotifen به زودی ...
FEMARA Tablet 2.5mg [قرص فمارا 2.5میلی گرم] NOVARTIS Letrozole به زودی ...
SANDOSTATIN LAR Injection,Powder,Extended Release 20 mg [پودر قابل تزریق آهسته رهش ساندوستاتین لار 20میلی گرم] NOVARTIS Octreotide Acetate به زودی ...
SANDOSTATIN LAR Injection,Powder,Extended Release 30 mg [پودر قابل تزریق آهسته رهش ساندوستاتین لار 30میلی گرم] NOVARTIS Octreotide Acetate به زودی ...
SANDOSTATIN Injection 50 mcg/ml [آمپول ساندوستاتین 50 میکروگرم/میلی لیتر] NOVARTIS Octreotide Acetate به زودی ...
EXELON Capsule 6 mg [کپسول اگزلون 6 میلی گرم] NOVARTIS Rivastigmine به زودی ...
EXELON Capsule 4.5 mg [کپسول اگزلون 4.5 میلی گرم] NOVARTIS Rivastigmine به زودی ...
EXELON Capsule 3 mg [کپسول اگزلون 3 میلی گرم] NOVARTIS Rivastigmine به زودی ...
EXELON Capsule 1.5 mg [کپسول اگزلون 1.5 میلی گرم] NOVARTIS Rivastigmine به زودی ...
LAMISIL Tablet 250 mg [قرص لامیزیل 250 میلی گرم] NOVARTIS Terbinafine به زودی ...
LAMISIL Solution,Topical 1%(Spray),15 ml [اسپری موضعی لامیزیل 1% 15میلی لیتر] NOVARTIS Terbinafine به زودی ...
LAMISIL Solution,Topical 1%(Spray),30 ml [اسپری موضعی لامیزیل 1% 30 میلی لیتر] NOVARTIS Terbinafine به زودی ...
LAMISIL Cream,Topical 1%,Tube 15 g [کرم موضعی لامیزیل 1% 15گرم] NOVARTIS Terbinafine به زودی ...
LAMISIL ONCE Solution,Topical 1%,Tube 4 g [محلول موضعی لامیزیل وانس 1% 4 گرم] NOVARTIS Terbinafine به زودی ...
SYNACHTHEN DEPOT Injection,Suspension 1 mg/ml [سوسپانسیون تزریقی سیناکتن دپو 1میلی گرم/میلی لیتر] NOVARTIS Tetracosactide به زودی ...
SIRDALUD Tablet 4 mg [قرص سیردالود 4 میلی گرم] NOVARTIS Tizanidine به زودی ...
NAVOBAN Injection 5 mg/5 ml [آمپول ناووبان 5میلی گرم/5میلی لیتر] NOVARTIS Tropisetron به زودی ...
NAVOBAN Capsule 5 mg [کپسول ناوبان 5 میلی گرم] NOVARTIS Tropisetron به زودی ...
DIOVAN Tablet 160 mg [قرص دیووان 160 میلی گرم] NOVARTIS Valsartan به زودی ...
DIOVAN Tablet 80 mg [قرص دیووان 80 میلی گرم] NOVARTIS Valsartan به زودی ...
ACLASTA Injection 50 mcg/ml,100 ml [ویال آکلاستا 50میکروگرم/میلی لیتر 100 میلی لیتر] NOVARTIS Zoledronic Acid به زودی ...
ZOMETA Injection,Powder 4 mg [پودر قابل تزریق زومتا 4 میلی گرم] NOVARTIS Zoledronic Acid به زودی ...
EXFORGE Tablet 5/160 mg [قرص اکسفورج 5/160 میلی گرم] NOVARTIS Amlodipine+Valsartan به زودی ...
EXFORGE Tablet 5/80 mg [قرص اکسفورج 5/80 میلی گرم] NOVARTIS Amlodipine+Valsartan به زودی ...
EXFORGE Tablet 10/160mg [قرص اکسفورج 10/160 میلی گرم] NOVARTIS Amlodipine+Valsartan به زودی ...
EXJADE Tablet 125 mg [قرص اکسجاد 125 میلی گرم] NOVARTIS Deferasirox به زودی ...
EXJADE Tablet 250 mg [قرص اکسجید 250 میلی گرم] NOVARTIS Deferasirox به زودی ...
EXJADE Tablet 500 mg [قرص اکسجید 500 میلی گرم] NOVARTIS Deferasirox به زودی ...
CATAFLAM Tablet 50 mg [قرص کاتافلیم 50 میلی گرم] NOVARTIS Diclofenac به زودی ...
VOLTAREN Tablet 75 mg,Sustained Release [قرص آهسته رهش ولتارن 75 میلی گرم] NOVARTIS Diclofenac به زودی ...
VOLTAREN Tablet 100 mg,Extended Release [قرص آهسته رهش ولتارن 100 میلی گرم] NOVARTIS Diclofenac به زودی ...
VOLTAREN Tablet 25 mg [قرص ولتارن 25 میلی گرم] NOVARTIS Diclofenac به زودی ...
VOLTAREN Tablet 50 mg [قرص ولتارن 50 میلی گرم] NOVARTIS Diclofenac به زودی ...
AFINITOR Tablet 5 mg [قرص افینیتور 5 میلی گرم] NOVARTIS Everolimus به زودی ...
CERTICAN Tablet 0.5 mg [قرص سرتیکان 0.5 میلی گرم] NOVARTIS Everolimus به زودی ...
CERTICAN Tablet 0.75 mg [قرص سرتیکان 0.75 میلی گرم] NOVARTIS Everolimus به زودی ...
CERTICAN Tablet 0.25 mg [قرص سرتیکان 0.25 میلی گرم] NOVARTIS Everolimus به زودی ...
SYNACTHEN Injection 250 mcg/ml,1 ml [آمپول سیناکتن 250 میکروگرم/میلی لیتر 1 میلی لیتر] NOVARTIS Tetracosactide به زودی ...
CO-DIOVAN Tablet 160/12.5 mg [قرص کو-دیووان 160/12.5 میلی گرم] NOVARTIS Valsartan+Hydrochlorothiazide به زودی ...
CO-DIOVAN Tablet 320/12.5 mg [قرص کو-دیووان 320/12.5 میلی گرم] NOVARTIS Valsartan+Hydrochlorothiazide به زودی ...
GILENYA Capsule 0.5 mg [کپسول گیله نیا 0.5 میلی گرم] NOVARTIS Fingolimod به زودی ...
TOBI PODHALER Powder 28 m,Inhalation [پودر استنشاقی توبی پودهالر 28 ام] NOVARTIS Tobramycin به زودی ...
MYFORTIC Tablet, Delayed Release 360 mg [قرص آهسته رهش مایفورتیک 360 میلی گرم] NOVARTIS Mycophenolate Mofetil به زودی ...
MYFORTIC Tablet, Delayed Release 180 mg [قرص آهسته رهش مایفورتیک 180 میلی گرم] NOVARTIS Mycophenolate Mofetil به زودی ...
RASILEZ 300MG TAB [قرص راسیلز 300 میلی گرم] NOVARTIS Aliskiren به زودی ...
SIMULECT POWDER, FOR SOLUTION 20 mg [پودر قابل تزریق سیمولکت 20 میلی گرم] NOVARTIS Basiliximab به زودی ...
XOLAIR 150MG VIAL [ویال زول ایر 150 میلی گرم] NOVARTIS Omalizumab به زودی ...
SALAGEN 5MG TAB [قرص سالاژن 5 میلی گرم] NOVARTIS Pilocarpine به زودی ...
SANDIMMUN® 50MG/1ML AMP [آمپول ساندیمون 50میلی گرم/میلی لیتر] NOVARTIS Ciclosporin به زودی ...
SANDIMMUN® 250MG/5ML AMP [آمپول ساندیمون 250میلی گرم/ 5 میلی لیتر] NOVARTIS Ciclosporin به زودی ...
TASIGNA 200MG CAP [کپسول تاسیگنا 200 میلی گرم] NOVARTIS Nilotinib به زودی ...
AFINITOR 10 MG TAB [قرص افینیتور 10 میلی گرم] NOVARTIS Everolimus به زودی ...
VISUDYNE 15 MG VIAL [ویال ویزوداین 15 میلی گرم] NOVARTIS Verteporfin به زودی ...
تازه های دارویی
اخبار شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب