محصولات شرکت داروسازی امین

محصولات شرکت داروسازی امین

نام دارو تولید کننده نام ژنریک نظرسنجی
ZOLPIDEM AMIN 5MG TAB [قرص زولپیدم 5 میلی گرم امین] داروسازی امین Zolpidem به زودی ...
ZOLPIDEM AMIN 10MG TAB [قرص زولپیدم 10 میلی گرم امین] داروسازی امین Zolpidem به زودی ...
TRANCID 250MG CAP [کپسول ترانسید 250 میلی گرم] داروسازی امین Tranexamic Acid به زودی ...
ALLAPAIN 50MG TAB [قرص آلاپین 50 میلی گرم] داروسازی امین Tramadol به زودی ...
ALLAPAIN 100MG TAB [قرص آلاپین 100 میلی گرم] داروسازی امین Tramadol به زودی ...
TICLAMIN 250MG TAB [قرص تیکلامین 250 میلی گرم] داروسازی امین Ticlopidine به زودی ...
ZOLAMIN 50MG TAB [قرص زولامین 50 میلی گرم] داروسازی امین Sertraline به زودی ...
ZOLAMIN 100MG TAB [قرص زولامین 100 میلی گرم] داروسازی امین Sertraline به زودی ...
ROPINOL 5MG FC TAB [قرص خط دار روپینول 5 میلی گرم] داروسازی امین Ropinirole به زودی ...
ROPINOL 1MG FC TAB [قرص خط دار روپینول 1 میلی گرم] داروسازی امین Ropinirole به زودی ...
RISIDONE 2MG TAB [قرص ریسیدون 2 میلی گرم] داروسازی امین Risperidone به زودی ...
RISIDONE 1MG TAB [قرص ریسیدون 1 میلی گرم] داروسازی امین Risperidone به زودی ...
RANITIDINE AMIN 300MG TAB [قرص رانیتیدین امین 300 میلی گرم] داروسازی امین Ranitidine به زودی ...
RANITIDINE AMIN 150MG TAB [قرص رانیتیدین امین 150 میلی گرم] داروسازی امین Ranitidine به زودی ...
PROMETHAZINE AMIN 60ML SYRUP [شربت پرومتازین امین 60 میلی لیتر] داروسازی امین Promethazine به زودی ...
AMI-PHENOBARBITAL 60MG TAB [قرص آمی-فنوباربیتال 60 میلی گرم] داروسازی امین Phenobarbital به زودی ...
PHENOBARBITAL AMIN 100MG TAB [قرص فنوباربیتال امین 100 میلی گرم] داروسازی امین Phenobarbital به زودی ...
PENTOXIFYLLINE AMIN 400MG SR TAB [قرص آهسته رهش پنتوکسی فیلین امین 400 میلی گرم] داروسازی امین Pentoxifylline به زودی ...
KIDI COLD 60ML SYRUP [شربت کیدی کلد 60 میلی لیتر] داروسازی امین Pediatric Gripe به زودی ...
OMEPRAZOLE AMIN 20MG CAP [کپسول امپرازول امین 20 میلی گرم] داروسازی امین Omeprazole به زودی ...
OFLOFECT 300 MG TAB [قرص افلوفکت 300 میلی گرم] داروسازی امین Ofloxacin به زودی ...
ACETAMINOPHEN AMIN 120MG/5ML 60ML SYRUP [شربت استامینوفن امین 120 میلی گرم/5 میلی لیتر] داروسازی امین Acetaminophen به زودی ...
ACICLOVIR AMIN 200MG TAB [قرص آسیکلوویر امین 200 میلی گرم] داروسازی امین Aciclovir به زودی ...
ACICLOVIR AMIN 400MG TAB [قرص آسیکلوویر امین 400 میلی گرم] داروسازی امین Aciclovir به زودی ...
ACICLOVIR AMIN 800MG TAB [قرص آسیکلوویر امین 800 میلی گرم] داروسازی امین Aciclovir به زودی ...
SUPRACOLD TAB [قرص سوپرا کلد] داروسازی امین Adult cold به زودی ...
SUPRACOLD-D TAB [قرص سوپراکلد-دی] داروسازی امین Adult cold به زودی ...
ADULT COLD AMIN TAB [قرص ادالت کلد امین] داروسازی امین Adult cold به زودی ...
AMMOREL 100MG CAP [کپسول آمورل 100 میلی گرم] داروسازی امین Amantadine به زودی ...
AMIODARONE AMIN 200MG TAB [قرص آمیودارون امین 200 میلی گرم] داروسازی امین Amiodarone به زودی ...
NORVEIN 5MG TAB [قرص نوروین 5 میلی گرم] داروسازی امین Amlodipine به زودی ...
ASA AMIN 80MG EC TAB [قرص آ اس آ امین 80 میلی گرم] داروسازی امین Aspirin به زودی ...
ATORVASTATIN-AMIN 20MG TAB [قرص آتورواستاتین-امین 20 میلی گرم] داروسازی امین Atorvastatin به زودی ...
ACARBOSE AMIN 100MG TAB [قرص آکاربوز امین 100 میلی گرم] داروسازی امین Acarbose به زودی ...
ACARBOSE AMIN 50MG TAB [قرص اکاربوز امین 50 میلی گرم] داروسازی امین Acarbose به زودی ...
NORTRIPTYLINE AMIN 25MG TAB [قرص نورتریپتیلین امین 25 میلی گرم] داروسازی امین Nortriptyline به زودی ...
NORTRIPTYLINE AMIN 10MG TAB [قرص نورتریپتیلین امین 10 میلی گرم] داروسازی امین Nortriptyline به زودی ...
METRONIDAZOLE AMIN 250MG TAB [قرص مترونیدازول امین 250 میلی گرم] داروسازی امین Metronidazole به زودی ...
BETAHISTINE AMIN 8MG TAB [قرص بتاهیستین امین 8 میلی گرم] داروسازی امین Betahistine به زودی ...
METOCLOPRAMIDE AMIN 4MG/ML 15ML ORAL DROP [قطره خوراکی متوکلوپرامید امین 4 میلی گرم/میلی لیتر] داروسازی امین Metoclopramide به زودی ...
AMI-METOCLOPRAMIDE 10MG TAB [قرص امی-متوکلوپرامید 10 میلی گرم] داروسازی امین Metoclopramide به زودی ...
MEXAMINE 10MG TAB [قرص مگزامین 10 میلی گرم] داروسازی امین Methoxsalen به زودی ...
METHOCARBAMOL AMIN 500MG TAB-CARBACOAT [قرص متوکاربامول امین 500 میلی گرم -کارباکوت] داروسازی امین Methocarbamol به زودی ...
AMI-MEFENAMIC 250MG CAP [کپسول امی-مفنامیک اسید 250 میلی گرم] داروسازی امین Mefenamic Acid به زودی ...
LOVASTATIN-AMIN 20MG TAB [قرص لواستاتین-امین 20 میلی گرم] داروسازی امین Lovastatin به زودی ...
AMILOPRA 2MG TAB [قرص آمی لوپرا 2 میلی گرم] داروسازی امین Loperamide به زودی ...
CELEBRIN 100MG CAP [کپسول سلبرین 100 میلی گرم] داروسازی امین Celecoxib به زودی ...
CETIRIZINE AMIN 5MG/5ML 60ML SYRUP [شربت ستریزین امین 5میلی گرم/5میلی لیتر 60 میلی لیتر] داروسازی امین Cetirizine به زودی ...
CINAZIN 25MG TAB [قرص سینازین 25 میلی گرم] داروسازی امین Cinnarizine به زودی ...
CINAZIN 75MG TAB [قرص سینازین 75 میلی گرم] داروسازی امین Cinnarizine به زودی ...
CIPROFECT 500MG TAB [قرص سیپروفکت 500 میلی گرم] داروسازی امین Ciprofloxacin به زودی ...
CITALOPRAM AMIN 40MG TAB [قرص سیتالوپرام امین 40 میلی گرم] داروسازی امین Citalopram به زودی ...
CITALOPRAM AMIN 20MG TAB [قرص سیتالوپرام امین 20 میلی گرم] داروسازی امین Citalopram به زودی ...
CLEMASTINE AMIN 1MG TAB [قرص کلماستین امین 1 میلی گرم] داروسازی امین Clemastine به زودی ...
CLIDINIUM-C AMIN TAB [قرص کلیدینیوم-سی امین] داروسازی امین Clidinium-C به زودی ...
CLOZAMIN 10MG TAB [قرص کلوزامین 10 میلی گرم] داروسازی امین Clobazam به زودی ...
ABNYL 75MG TAB [قرص آبنیل 75 میلی گرم] داروسازی امین Clomipramine به زودی ...
ABNYL 50MG TAB [قرص آبنیل 50 میلی گرم] داروسازی امین Clomipramine به زودی ...
CLOMIPRAMINE AMIN 25MG TAB [قرص کلومیپرامین امین 25 میلی گرم] داروسازی امین Clomipramine به زودی ...
CLOMIPRAMINE AMIN 10MG TAB [قرص کلومیپرامین-امین 10 میلی گرم] داروسازی امین Clomipramine به زودی ...
AMITEN 60ML SYRUP [شربت آمتین 60 میلی لیتر] داروسازی امین Ketotifen به زودی ...
KETOTIFEN AMIN 1MG/ML 30ML ORAL DROP [قطره خوراکی کتوتیفن امین 1میلی گرم/میلی لیتر 30 میلی لیتر] داروسازی امین Ketotifen به زودی ...
KETOTIFEN AMIN 1MG TAB [قرص کتوتیفن امین 1 میلی گرم] داروسازی امین Ketotifen به زودی ...
CYPROHEPTADINE AMIN 4MG TAB [قرص سیپروهپتادین امین 4 میلی گرم] داروسازی امین Cyproheptadine به زودی ...
IMIPRAMINE AMIN 25MG TAB [قرص ایمی پرامین امین 25 میلی گرم] داروسازی امین Imipramine به زودی ...
IMIPRAMINE AMIN 10MG TAB [قرص ایمی پرامین امین 10 میلی گرم] داروسازی امین Imipramine به زودی ...
BROPAIN 400MG TAB [قرص بروپین 400 میلی گرم] داروسازی امین Ibuprofen به زودی ...
HYDROXYCHLOROQUINE AMIN 200MG TAB [قرص هیدروکسی کلروکین امین 200 میلی گرم] داروسازی امین Hydroxychloroquine به زودی ...
AMI-HEMATINIC CAP [کپسول امی-هماتنیک] داروسازی امین Hematinic به زودی ...
GUAIFENESIN AMIN 100MG/5ML 60ML SYRUP [شربت گایافنزین امین 100میلی گرم/5میلی لیتر] داروسازی امین Guaifenesin به زودی ...
GEMIPID 300 MG CAP [کپسول جمی پید 300 میلی گرم] داروسازی امین Gemfibrozil به زودی ...
AMIDIL 60MG TAB [قرص آمیدیل 60 میلی گرم] داروسازی امین Diltiazem به زودی ...
AMIDIL 120MG SR CAP [کپسول آمیدیل 120 میلی گرم] داروسازی امین Diltiazem به زودی ...
DIPHENHYDRAMINE COMPOUND AMIN 60ML SYRUP [شربت دیفن هیدرامین کامپاند امین 60 میلی لیتر] داروسازی امین Diphenhydramine Compound به زودی ...
AMI-DIPHENHYDRAMINE SYRUP [شربت امی-دیفن هیدامین] داروسازی امین Diphenhydramine به زودی ...
DIPHENOXYLATE AMIN 2.5MG TAB [قرص دیفنوکسیلات امین 2.5 میلی گرم] داروسازی امین Diphenoxylate به زودی ...
GABAPENTIN AMIN 100MG CAP [کپسول گاباپنتین امین 100 میلی گرم] داروسازی امین Gabapentin به زودی ...
GABAPENTIN AMIN 300MG CAP [کپسول گاباپنتین امین 300 میلی گرم] داروسازی امین Gabapentin به زودی ...
FLUCONAZOLE AMIN 50MG CAP [کپسول فلوکونازول امین 50 میلی گرم] داروسازی امین Fluconazole به زودی ...
FLUCONAZOLE AMIN 200MG CAP [کپسول فلوکونازول امین 200 میلی گرم] داروسازی امین Fluconazole به زودی ...
FLUCONAZOLE AMIN 150MG CAP [کپسول فلوکونازول امین 150 میلی گرم] داروسازی امین Fluconazole به زودی ...
FLUCONAZOLE AMIN 100MG CAP [کپسول فلوکونازول امین 100 میلی گرم] داروسازی امین Fluconazole به زودی ...
VITEN ORAL DROP [قطره خوراکی ویتن] داروسازی امین Multivitamin به زودی ...
AMI-MULTIVITAMIN SYRUP [شربت امی-مولتی ویتامین] داروسازی امین Multivitamin به زودی ...
AMI-VITAMIN B COMPLEX TAB [قرص امی-ویتامین ب کمپلکس] داروسازی امین Vitamin B Complex به زودی ...
AMIPHEN 100MG/ML DROP [قطره آمیفن 100 میلی گرم/میلی لیتر] داروسازی امین Acetaminophen به زودی ...
ACETAMINOPHEN CODEINE AMIN (300+10)MG TAB [قرص استامینوفن کدئین امین 310میلی گرم] داروسازی امین Acetaminophen+Codeine به زودی ...
DEXTACOLD TAB [قرص دگزتاکلد] داروسازی امین Adult cold به زودی ...
DEXTACOLD-C TAB [قرص دکستاکلد-سی] داروسازی امین Adult cold به زودی ...
VITAMIN B1 AMIN 300MG TAB [قرص ویتامین ب1 امین 300 میلی گرم] داروسازی امین Vitamin B1 به زودی ...
VALSAMIN 80MG TAB [قرص والزامین 80 میلی گرم] داروسازی امین Valsartan به زودی ...
URSODEOXYCHOLIC ACID AMIN 300MG CAP [کپسول اوسودزوکسی کولیک اسید امین 300 میلی گرم] داروسازی امین Ursodeoxycholic Acid به زودی ...
SILD-UP 100MG TAB [قرص سیلد-آپ 100 میلی گرم] داروسازی امین Sildenafil به زودی ...
BABY COLD SYRUP [شربت بی بی کلد] داروسازی امین Acetaminophen+Diphenhydramine+Phenylephrine به زودی ...
SERAMIN 25MG TAB [قرص سرامین 25 میلی گرم] داروسازی امین Quetiapine به زودی ...
DIVALPROEX AMIN 250MG TAB [قرص دی والپروکس امین 250 میلی گرم] داروسازی امین Sodium Valproate به زودی ...
METOGLAMIN 500/5MG TAB [قرص متوگلامین 500/5 میلی گرم] داروسازی امین Metformin+Glibenclamide به زودی ...
Bronfect 320 MG Tab [قرص برونفکت 320 میلی گرم] داروسازی امین Gemifloxacin به زودی ...
DULOXETINE AMIN 20MG CAP [کپسول دولوکستین امین 20 میلی گرم] داروسازی امین Duloxetine به زودی ...
DULOXETINE AMIN 30MG CAP [کپسول دولوکستین امین 30 میلی گرم] داروسازی امین Duloxetine به زودی ...
DULOXETINE AMIN 60MG CAP [کپسول دولوکستین امین 60 میلی گرم] داروسازی امین Duloxetine به زودی ...
METOPROLOL AMIN 47.5MG ER TAB [قرص آهسته رهش متوپرولول امین 47.5 میلی گرم] داروسازی امین Metoprolol به زودی ...
Benfotamine 50 mg Tab [قرص بنفوتامین 50 میلی گرم] داروسازی امین Vitamin B1 به زودی ...
Benfotamine 80 mg Tab [قرص بنفوتامین 80 میلی گرم] داروسازی امین Vitamin B1 به زودی ...
Benfotamine 100 mg Tab [قرص بنفوتامین 100 میلی گرم] داروسازی امین Vitamin B1 به زودی ...
Garlet-No:100 S.C. Tablet [قرص گارلت 100 عددی] داروسازی امین Allium sativum به زودی ...
Phytoven F.C.Tablet [قرص روکشدار فیتوون] داروسازی امین Aesculus hippocastanum به زودی ...
Anar-amin F.C.Tablet [قرص انار-امین] داروسازی امین Punica granatum به زودی ...
Amin-Kidi Colic Susp [سوسپانسیون امین-کید کولیک] داروسازی امین Anethum graveolens+Foeniculum vulgare به زودی ...
Ami-silymarin 70 F.C.Tablet [قرص امی-سیلیمارین] داروسازی امین Silybum marianum به زودی ...
Liverherb 140 F.C.Tablet [قرص خط دار لیورهرب 140] داروسازی امین Silybum marianum به زودی ...
Liverherb plus B S.C. Tablet [قرص روکشدار لیورهرب پلاس بی] داروسازی امین Silybum marianum به زودی ...
Silymarin Drop [قطره سیلیمارین] داروسازی امین Silybum marianum به زودی ...
Thymi cold Syrup [شربت تیمی کلد] داروسازی امین Thymus daenensis celak به زودی ...
Thymi cold Drop [قطره تیمی کلد] داروسازی امین Thymus daenensis celak به زودی ...
Ivytuss Syrup [شربت ایوی توس] داروسازی امین Hedera helix به زودی ...
Honey Tuss-Amin Syrup [شربت هانی-توس امین] داروسازی امین Thymus daenensis celak به زودی ...
Arthroherb F.C.Tablet [قرص روکشدار آرتروهرب] داروسازی امین Harpagophytum procumbens به زودی ...
Urifect F.C.Tablet [قرص روکشدار یوری فکت] داروسازی امین Vaccinium macrocarpon به زودی ...
Babooneh Drop [قطره بابونه امین] داروسازی امین Matricaria chamomilla به زودی ...
Green burn F.C.Tablet [قرص روکشدار گرین برن] داروسازی امین Camellia sinensis+Anethum graveolens+Zingiber officinale+Capsicum annum+ Mentha piperita به زودی ...
Vascoherb F.C.Tablet [قرص روکشدار واسکوهرب] داروسازی امین Vaccinium myrtillus به زودی ...
Garlet-No:50 S.C. Tablet [قرص گارلت 50 عددی] داروسازی امین Allium sativum به زودی ...
Fosamin-D Tablet 70mg+140mcg [قرص فوزامین-دی 70میلی گرم+ 140میکروگرم] داروسازی امین Alendronic Acid+Colecalciferol به زودی ...
DICYCLOMINE AMIN 10MG/5ML ORAL SOLUTION [محلول خوراکی دی سیکلومین امین 10 میلی گرم/ 5میلی لیتر] داروسازی امین Dicyclomine به زودی ...
RIZATRIPTAN AMIN 10MG TAB [قرص ریزاتریپتان امین 10 میلی گرم] داروسازی امین Rizatriptan به زودی ...
RIZATRIPTAN AMIN 5MG TAB [قرص ریزاتریپتان امین 5 میلی گرم] داروسازی امین Rizatriptan به زودی ...
SERAMIN 100MG TAB [قرص سرامین 100 میلی گرم] داروسازی امین Quetiapine به زودی ...
DIVALPROEX AMIN 500MG TAB [قرص دی والپروکس امین 500 میلی گرم] داروسازی امین Sodium Valproate به زودی ...
ESOMEPRAZOLE AMIN 20MG CAP [کپسول اس امپرازول امین 20 میلی گرم] داروسازی امین Esomeprazole به زودی ...
EXPECTORANT AMIN 60ML SYRUP [شربت اکسپکتورانت امین 60 میلی لیتر] داروسازی امین Expectorant به زودی ...
ACETAMINOPHEN/CAFEINE AMIN 500/65MG TAB [قرص استامینوفن/کافئین امین 500/65 میلی گرم- آمیفن اکسترا] داروسازی امین Acetaminophen+Caffeine به زودی ...
AMLODIPINE/VALSARTAN AMIN 5/80MG TAB [قرص آملودیپین/والزارتان امین 5/80 میلی گرم] داروسازی امین Amlodipine+Valsartan به زودی ...
ARIPIPRAZOLE AMIN 10MG TAB [قرص آری پیپرازول امین 10 میلی گرم] داروسازی امین Aripiprazole به زودی ...
ARIPIPRAZOLE AMIN 15MG TAB [قرص آری پیپرازول امین 15 میلی گرم] داروسازی امین Aripiprazole به زودی ...
ARIPIPRAZOLE AMIN 5MG TAB [قرص آری پیپرازول امین 5 میلی گرم] داروسازی امین Aripiprazole به زودی ...
AMIREST 10 MG CAP [کپسول آمیرست 10 میلی گرم] داروسازی امین Zaleplon به زودی ...
AMIREST 5 MG CAP [کپسول آمیرست 5 میلی گرم] داروسازی امین Zaleplon به زودی ...
ZAFIRLUKAST AMIN 20MG TAB [قرص زفیرلوکاست امین 20 میلی گرم] داروسازی امین Zafirlukast به زودی ...
VORICONAZOLE AMIN 200MG TAB [قرص وریکونازول امین 200 میلی گرم] داروسازی امین Voriconazole به زودی ...
VENLAFAXINE AMIN 75MG CAP [کپسول ونلافاکسین امین 75 میلی گرم] داروسازی امین Venlafaxine به زودی ...
AMLODIPINE/ATORVASTATIN AMIN 5/20MG TAB [قرص آملودیپین/آتورواستاتین امین 5/20 میلی گرم] داروسازی امین Amlodipine+Atorvastatin به زودی ...
ASA AMIN 500MG MC TAB [قرص آ اس آ امین 500 میلی گرم ام سی] داروسازی امین Aspirin به زودی ...
ATOMOXETINE AMIN 10MG CAP [کپسول آتوموکستین امین 10 میلی گرم] داروسازی امین Atomoxetine به زودی ...
ATOMOXETINE AMIN 18MG CAP [کپسول آتوموکستین امین 18 میلی گرم] داروسازی امین Atomoxetine به زودی ...
ATOMOXETINE AMIN 25MG CAP [کپسول آتوموکستین امین 25 میلی گرم] داروسازی امین Atomoxetine به زودی ...
ATOMOXETINE AMIN 40MG CAP [کپسول آتوموکستین امین 40 میلی گرم] داروسازی امین Atomoxetine به زودی ...
ATOMOXETINE AMIN 60MG CAP [کپسول آتوموکستین امین 60 میلی گرم] داروسازی امین Atomoxetine به زودی ...
CELEBRIN 200MG CAP [کپسول سلبرین 200 میلی گرم] داروسازی امین Celecoxib به زودی ...
ANTIPLATTE 75MG TAB [قرص آنتی پلت 75 میلی گرم] داروسازی امین Clopidogrel به زودی ...
CO TRIMOXAZOLE AMIN 800/160 MG TAB [کوتریموکسازول امین 800/160 میلی گرم] داروسازی امین Co-trimoxazole به زودی ...
CO TRIMOXAZOLE AMIN 400/80MG TAB [قرص کوتریموکسازول امین 400/80 میلی گرم] داروسازی امین Co-trimoxazole به زودی ...
TREZ AMIN 2MG/5ML 60ML SYRUP [شربت ترز امین 2میلی گرم/5میلی لیتر 60 میلی لیتر] داروسازی امین Cyproheptadine به زودی ...
DABIGATRAN AMIN 110MG CAP [کپسول دابیگاتران امین 110 میلی گرم] داروسازی امین Dabigatran به زودی ...
DEXTROMETHORPHAN AMIN 15MG/5ML SYRUP [شربت دکسترومتورفان امین 15میلی گرم/5میلی لیتر] داروسازی امین Dextromethorphan به زودی ...
DEXTROMETHORPHAN P AMIN 60ML SYRUP [شربت دکسترومتورفان پی امین 60 میلی لیتر] داروسازی امین Dextromethorphan+Pseudoephedrine به زودی ...
DICLOFENAC POTASSIUM AMIN 50MG TAB [قرص دیکلوفناک پتاسیم امین 50 میلی گرم] داروسازی امین Diclofenac به زودی ...
DICLOFENAC SODIUM AMIN 100 MG TAB [قرص دیکلوفناک امین 100 میلی گرم] داروسازی امین Diclofenac به زودی ...
CALCIFAM-MG CHEWABLE TAB [قرص جویدنی کلسی فام-ام جی] داروسازی امین FAMOTIDINE+CA CARBONATE+MG HYDROXIDE به زودی ...
FAMPIRIDINE ER AMIN 10MG TAB [قرص فامپریدین پیوسته رهش امین 10 میلی گرم] داروسازی امین Fampridine به زودی ...
AMIGOUT 40 MG TAB [قرص آمیگوت 40 میلی گرم] داروسازی امین Febuxostat به زودی ...
AMIGOUT 80 MG TAB [قرص آمیگوت 80 میلی گرم] داروسازی امین Febuxostat به زودی ...
FENOPID 200MG CAP [کپسول فنوپید 200 میلی گرم] داروسازی امین Fenofibrate به زودی ...
DIUREZID 50MG TAB [قرص دیورزید 50 میلی گرم] داروسازی امین Hydrochlorothiazide به زودی ...
KETOROLAC AMIN 10MG TAB [قرص کتورولاک امین 10 میلی گرم] داروسازی امین Ketorolac به زودی ...
L CARNITINE-AMIN 250MG TAB [قرص ال کارنیتین-امین 250 میلی گرم] داروسازی امین Carnitine به زودی ...
LANSOPRAZOLE AMIN 15MG CAP [کپسول لانسوپرازول امین 15 میلی گرم] داروسازی امین Lansoprazole به زودی ...
LEVETIRACETAM AMIN 250MG TAB [قرص لوتیراستام امین 250 میلی گرم] داروسازی امین Levetiracetam به زودی ...
ENTA LEVO-C 100/25/200MG TAB [قرص انتالوو-سی 100/25/200 میلی گرم] داروسازی امین Levodopa+Carbidopa+Entacapone به زودی ...
LEVOFECT 500 MG TAB [قرص لووفکت 500 میلی گرم] داروسازی امین Levofloxacin به زودی ...
LOSARTAN AMIN 50MG TAB [قرص لوزارتان امین 50 میلی گرم] داروسازی امین Losartan به زودی ...
LOSARTAN/HYDROCHLOROTHIAZIDE AMIN 50/12.5MG TAB [قرص لوزارتان/هیدروکلروتیازید امین 50/12.5 میلی گرم] داروسازی امین Losartan+Hydrochlorothiazide به زودی ...
IRIMEB 200MG CAP [کپسول ایریمب 200 میلی گرم] داروسازی امین Mebeverine به زودی ...
METFORMIN/PIOGLITAZONE AMIN 500/15MG TAB [قرص متفورمین/پیوگلیتازون امین 15/500 میلی گرم] داروسازی امین Metformin+Pioglitazone به زودی ...
METFORMIN AMIN 500MG TAB [قرص متفورمین امین 500 میلی گرم] داروسازی امین Metformin به زودی ...
METFORMIN AMIN 1000MG TAB [قرص متفورمین امین 1000 میلی گرم] داروسازی امین Metformin به زودی ...
METHADONE 5MG/5ML ORAL SOLUTION [شربت متادون 5 میلی گرم / 5 میلی لیتر] داروسازی امین Methadone به زودی ...
METHADONE 20 MG TAB [قرص متادون 20 میلی گرم] داروسازی امین Methadone به زودی ...
METHADONE 5 MG TAB [قرص متادون 5 میلی گرم] داروسازی امین Methadone به زودی ...
METOTAR 50MG TAB [قرص متوتار 50 میلی گرم] داروسازی امین Metoprolol به زودی ...
AMI-NALIDIXIC ACID 500MG TAB [قرص آمی-نالیدیکسیک اسید 500 میلی گرم] داروسازی امین Nalidixic Acid به زودی ...
NAPROXEN AMIN 250MG TAB [قرص ناپروکسن امین 250 میلی گرم] داروسازی امین Naproxen به زودی ...
NAPROXEN AMIN 500MG TAB [قرص ناپروکسن امین 500 میلی گرم] داروسازی امین Naproxen به زودی ...
OFLOFECT 200 MG TAB [قرص افلوفکت 200 میلی گرم] داروسازی امین Ofloxacin به زودی ...
ONDAMIN 4MG/5ML 60ML ORAL SOLUTION [محلول خوراکی اندامین 4میلی گرم/5 میلی لیتر 60 میلی لیتر] داروسازی امین Ondansetron به زودی ...
ONDAMIN 4 MG TAB [قرص اندامین 4 میلی گرم] داروسازی امین Ondansetron به زودی ...
OXCARBAZEPINE AMIN 300MG TAB [قرص اکس کاربامازپین-امین 300 میلی گرم] داروسازی امین Oxcarbazepine به زودی ...
OXCARBAZEPINE AMIN 600MG TAB [قرص اکس کاربامازپین-امین 600 میلی گرم] داروسازی امین Oxcarbazepine به زودی ...
OXCARBAZEPINE AMIN 150MG TAB [قرص اکس کاربامازپین-امین 150 میلی گرم] داروسازی امین Oxcarbazepine به زودی ...
PHENOBARBITAL AMIN 15 MG TAB [قرص فنوباربیتال امین 15 میلی گرم] داروسازی امین Phenobarbital به زودی ...
PRASUGREL AMIN 10MG TAB [قرص پراسوگرل امین 10 میلی گرم] داروسازی امین Prasugrel به زودی ...
PREGABALIN AMIN (PREGASOL) 100MG CAP [کپسول پرگابالین امین 100 میلی گرم (پرگاسول)] داروسازی امین Pregabalin به زودی ...
PREGABALIN AMIN (PREGASOL) 150MG CAP [کپسول پرگابالین امین 150 میلی گرم (پرگاسول)] داروسازی امین Pregabalin به زودی ...
PREGABALIN AMIN (PREGASOL) 200MG CAP [کپسول پرگابالین امین 200 میلی گرم (پرگاسول)] داروسازی امین Pregabalin به زودی ...
PREGABALIN AMIN (PREGASOL) 50MG CAP [کپسول پرگابالین امین 50 میلی گرم (پرگاسول)] داروسازی امین Pregabalin به زودی ...
PREGABALIN AMIN (PREGASOL) 75MG CAP [کپسول پرگابالین امین 75 میلی گرم (پرگاسول)] داروسازی امین Pregabalin به زودی ...
RIVASTIGMINE AMIN 1.5MG CAP [کپسول ریواستیگمین امین 1.5 میلی گرم] داروسازی امین Rivastigmine به زودی ...
RIVASTIGMINE AMIN 3MG CAP [کپسول ریواستیگمین امین 3 میلی گرم] داروسازی امین Rivastigmine به زودی ...
RIVASTIGMINE AMIN 4.5MG CAP [کپسول ریواستیگمین امین 4.5 میلی گرم] داروسازی امین Rivastigmine به زودی ...
MIGNOT DISINTEGRATING ORAL 10 mg [قرص دهان بازشو میگنات 10 میلی گرم] داروسازی امین Rizatriptan به زودی ...
AMISTOR 10 MG TAB [قرص آمیستور 10 میلی گرم] داروسازی امین Rosuvastatin به زودی ...
AMISTOR 20 MG TAB [قرص آمیستور 20 میلی گرم] داروسازی امین Rosuvastatin به زودی ...
AMISTOR 40 MG TAB [قرص آمیستور 40 میلی گرم] داروسازی امین Rosuvastatin به زودی ...
REBUMER 800 MG TAB [قرص ریبامر 800 میلی گرم] داروسازی امین Sevelamer به زودی ...
DIMETHICONE ACTIVATED AMIN 40MG/ML ORAL DROP [قطره دایمتیکون فعال شده امین 40میلی گرم/میلی لیتر] داروسازی امین Dimeticone به زودی ...
SOLFENAMIN 10 MG TAB [قرص سولفنامین 10 میلی گرم] داروسازی امین Solifenacin به زودی ...
SOLFENAMIN 5 MG TAB [قرص سولفنامین 5 میلی گرم] داروسازی امین Solifenacin به زودی ...
SUMATRIPTAN/NAPROXEN AMIN 85/500MG TAB [قرص سوماتریپتان/ناپروکسن امین 85/500 میلی گرم] داروسازی امین Sumatriptan+Naproxen به زودی ...
URSODEOXYCHOLIC ACID AMIN 500MG TAB [قرص اورسوداکسی کولیک اسید امین 500 میلی گرم] داروسازی امین Ursodeoxycholic Acid به زودی ...
VALACYCLOVIR AMIN 500MG TAB [قرص والاسیکلوویر امین 500 میلی گرم] داروسازی امین Valaciclovir به زودی ...
Aditen 15ML Drop [قطره آدیتن 15 میلی لیتر] داروسازی امین Vitamin A+D-Oral به زودی ...
StilMens (Stil Mens) 1000MG Softgel [سافت ژل استیل منس 1000 میلی گرم] داروسازی امین Evening Primrose Oil به زودی ...
METOLOW-S 47.5MG Tablet [قرص متولو-اس 47.5 میلی گرم] داروسازی امین Metoprolol به زودی ...
DAPOTENCE 30 MG Tablet [قرص داپوتنس 30 میلی گرم] داروسازی امین Dapoxetine به زودی ...
AMICOL 500MG Tablet [قرص آمیکول 500 میلی گرم] داروسازی امین Mesalazine به زودی ...
Amifer Plus Tablet [قرص آمی فر پلاس (آمیفر پلاس)] داروسازی امین Ferrous sulfate+folic acid به زودی ...
Amifer-S 50MG Tablet [قرص آمی فر-اس (آمیفر-اس) 50 میلی گرم] داروسازی امین Ferrous به زودی ...
Nutro-B Tablet [قرص نوترو-بی (نوترو بی)] داروسازی امین Vitamin B Complex به زودی ...
Kefol Plus Capsule [کپسول کفول پلاس] داروسازی امین Ferrous sulfate+folic acid به زودی ...
Kefol Capsule [کپسول کفول] داروسازی امین Ferrous sulfate+folic acid به زودی ...
Amifer-F 182MG Tablet [قرص آمی فر-اف (آمیفر-اف) 182 میلی گرم] داروسازی امین Ferrous به زودی ...
SITAGMIN 50 MG Tablet [قرص سیتاگمین 50 میلی گرم] داروسازی امین Sitagliptin به زودی ...
SITAGMIN 25 MG Tablet [قرص سیتاگمین 25 میلی گرم] داروسازی امین Sitagliptin به زودی ...
SITAGMIN 100 MG Tablet [قرص سیتاگمین 100 میلی گرم] داروسازی امین Sitagliptin به زودی ...
AMIPHEN PLUS Capsule [کپسول آمیفن پلاس] داروسازی امین Acetaminophen+Ibuprofen+Caffeine به زودی ...
DAPOTENCE 60 MG Tablet [قرص داپوتنس 60 میلی گرم] داروسازی امین Dapoxetine به زودی ...
Prostaherb Tablet [قرص پروستاهرب] داروسازی امین Saw Palmetto+Red Clover+Bearberry leaves+Nettle Root+Pumpkin Seed Oil به زودی ...
Amizole 500 MG Tablet [قرص آمیزول 500 میلی گرم] داروسازی امین Metronidazole به زودی ...
Calcit-D 200 IU Tablet [قرص کلسیت-دی 200] داروسازی امین Calcium به زودی ...
LOSARTAN AMIN 25 MG TAB [قرص لوزارتان امین 25 میلی گرم] داروسازی امین Losartan به زودی ...
Anar+Vitamin C Tablet [قرص انار+ویتامین سی] داروسازی امین Punica granatum به زودی ...
URSOGARD 300 MG Capsule [کپسول اورسوگارد 300 میلی گرم] داروسازی امین Ursodeoxycholic Acid به زودی ...
BISAMIN 120 MG Tablet [قرص بیسامین 120 میلی گرم] داروسازی امین Bismuth Salts به زودی ...
AMILOPRA 1 mg/5mL 60ML Syrup [شربت آمی لوپرا 1 میلی گرم/5 میلی لیتر 60 میلی لیتر] داروسازی امین Loperamide به زودی ...
شرکت داروسازی امین
تازه های دارویی
اخبار شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب