محصولات شرکت داروسازی ابوریحان

محصولات شرکت داروسازی ابوریحان

نام دارو تولید کننده نام ژنریک نظرسنجی
RAPIDEM 5MG TAB [قرص رپیدم 5 میلی گرم] داروسازی ابوریحان Zolpidem به زودی ...
RAPIDEM 10MG TAB [قرص رپیدم 10 میلی گرم] داروسازی ابوریحان Zolpidem به زودی ...
ADOVAN 80MG TAB [قرص آدووان 80 میلی گرم] داروسازی ابوریحان Valsartan به زودی ...
ADOVAN 40MG TAB [قرص آدووان 40 میلی گرم] داروسازی ابوریحان Valsartan به زودی ...
NAVOTRON 5MG/5ML AMP [آمپول ناوترون 5 میلیگرم بر 5 میلی لیتر] داروسازی ابوریحان Tropisetron به زودی ...
TRAMADOL ABURAIHAN 50MG AMP [آمپول ترامادول ابوریحان 50 میلی گرم] داروسازی ابوریحان Tramadol به زودی ...
CONVEX 50MG TAB [قرص کانوکس 50 میلی گرم] داروسازی ابوریحان Topiramate به زودی ...
CONVEX 25MG TAB [قرص کانوکس 25 میلی گرم] داروسازی ابوریحان Topiramate به زودی ...
CONVEX 100MG TAB [قرص کانوکس 100 میلی گرم] داروسازی ابوریحان Topiramate به زودی ...
SPALEX 4MG TAB [قرص اسپالکس 4 میلی گرم] داروسازی ابوریحان Tizanidine به زودی ...
TESTOSTRONE ENANTATE ABURAHAN 250MG/1ML AMP [آمپول تستوسترون انانتات ابوریحان 250 میلی گرم] داروسازی ابوریحان Testosterone به زودی ...
TESTOSTRONE ENANTATE ABURAHAN 100MG/1ML AMP [آمپول تستوسترون انانتات ابوریحان 100 میلی گرم] داروسازی ابوریحان Testosterone به زودی ...
MODUPROC 0.03% 30G OINT [پماد مودوپروک 0.03 % 30 گرم] داروسازی ابوریحان Tacrolimus به زودی ...
SUCCYL 20MG/ML AMP [آمپول سوکسیل 20 میلی گرم بر میلی لیتر] داروسازی ابوریحان Succinylcholine Chloride به زودی ...
SPIRONOLACTONE ABURAIHAN 25MG TAB [قرص اسپیرانولاکتون ابوریحان 25 میلی گرم] داروسازی ابوریحان Spironolactone به زودی ...
RHYTMIX 80MG TAB [قرص ریتمیکس 80 میلی گرم] داروسازی ابوریحان Sotalol به زودی ...
RHYTMIX 40MG TAB [قرص ریتمیکس 40 میلی گرم] داروسازی ابوریحان Sotalol به زودی ...
ROPIREX 5MG TAB [قرص روپیرکس 5 میلی گرم] داروسازی ابوریحان Ropinirole به زودی ...
ROPIREX 1MG TAB [قرص روپیرکس 1 میلی گرم] داروسازی ابوریحان Ropinirole به زودی ...
ROPIREX 0.5MG TAB [قرص روپیرکس 0.5 میلی گرم] داروسازی ابوریحان Ropinirole به زودی ...
ROPIREX 0.25MG TAB [قرص روپیرکس 0.25 میلی گرم] داروسازی ابوریحان Ropinirole به زودی ...
CHOLINUP 6MG CAP [کپسول کولیناپ 6 میلی گرم] داروسازی ابوریحان Rivastigmine به زودی ...
CHOLINUP 4.5MG CAP [کپسول کولیناپ 4.5 میلی گرم] داروسازی ابوریحان Rivastigmine به زودی ...
CHOLINUP 3MG CAP [کپسول کولیناپ 3 میلی گرم] داروسازی ابوریحان Rivastigmine به زودی ...
CHOLINUP 1.5MG CAP [کپسول کولیناپ 1.5 میلی گرم] داروسازی ابوریحان Rivastigmine به زودی ...
NEWBET 2MG TAB [قرص نیوبت 2 میلی گرم] داروسازی ابوریحان Repaglinide به زودی ...
NEWBET 1MG TAB [قرص نیوبت 1 میلی گرم] داروسازی ابوریحان Repaglinide به زودی ...
NEWBET 0.5MG TAB [قرص نیوبت 0.5 میلی گرم] داروسازی ابوریحان Repaglinide به زودی ...
RALOFEN 60MG TAB [قرص رالوفن 60 میلی گرم] داروسازی ابوریحان Raloxifene به زودی ...
RABEZOL 20MG TAB [قرص رابزول 20 میلی گرم] داروسازی ابوریحان Rabeprazole به زودی ...
FERTIGEST 50MG AMP [آمپول فرتیژست 50 میلی گرم] داروسازی ابوریحان Progesterone به زودی ...
FERTIGEST 400MG SUPP [شیاف فرتیژست 400 میلی گرم] داروسازی ابوریحان Progesterone به زودی ...
FERTIGEST 25MG AMP [آمپول فرتیژست 25 میلی گرم] داروسازی ابوریحان Progesterone به زودی ...
FERTIGEST 200MG SUPP [شیاف فرتیژست 200 میلی گرم] داروسازی ابوریحان Progesterone به زودی ...
PREDNISOLONE FORT ABURAIHAN 50MG TAB [قرص پردنیزولون فورت ابوریحان 50 میلی گرم] داروسازی ابوریحان Prednisolone به زودی ...
PREDNISOLONE-AR 5MG TAB [قرص پردنیزولون-آی آر 5 میلی گرم] داروسازی ابوریحان Prednisolone به زودی ...
RELIDIN 50MG/1ML AMP [آمپول رلیدین 50 میلی گرم/1 میلی لیتر] داروسازی ابوریحان Pethidine به زودی ...
RELIDIN 25MG/1ML 1ML AMP [آمپول رلیدین 25 میلی گرم/1 میلی لیتر] داروسازی ابوریحان Pethidine به زودی ...
RELIDIN 100MG/2ML AMP [آمپول رلیدین 100 میلی گرم/2 میلی لیتر] داروسازی ابوریحان Pethidine به زودی ...
PAMIDIA 90MG AMP [آمپول پامیدیا 90 میلی گرم] داروسازی ابوریحان Pamidronate به زودی ...
LADUMIC 5IU AMP [آمپول لادومیک 5 واحد] داروسازی ابوریحان Oxytocin به زودی ...
LADUMIC 10IU AMP [آمپول لادومیک 10 واحد] داروسازی ابوریحان Oxytocin به زودی ...
OXIZUR 600MG TAB [قرص اکسی زور 600 میلی گرم] داروسازی ابوریحان Oxcarbazepine به زودی ...
OXIZUR 300MG TAB [قرص اکسی زور 300 میلی گرم] داروسازی ابوریحان Oxcarbazepine به زودی ...
VENUSTATE 60MG CAP [کپسول ونوستات 60 میلی گرم] داروسازی ابوریحان Orlistat به زودی ...
VENUSTATE 120MG CAP [کپسول ونوستات 120 میلی گرم] داروسازی ابوریحان Orlistat به زودی ...
ACETAMINOPHEN-AR 125MG SUPP [شیاف استامینوفن-ا آر 125 میلی گرم] داروسازی ابوریحان Acetaminophen به زودی ...
ACETAMINOPHEN ABURAYHAN 325MG SUPP [شیاف استامینوفن ابوریحان 325 میلی گرم] داروسازی ابوریحان Acetaminophen به زودی ...
ACNALEN 0.1% 30G CREAM [کرم آکنالن 0.1% 30 گرم] داروسازی ابوریحان Adapalene به زودی ...
ACNALEN 0.1% 30G TOP GEL [ژل موضعی آکنالن 0.1% 30 گرم] داروسازی ابوریحان Adapalene به زودی ...
OSTEONAT 10MG TAB [قرص استئونات 10 میلی گرم] داروسازی ابوریحان Alendronate به زودی ...
ALFIJECT 5MG/10ML AMP [آمپول آلفی جکت 5 میلی گرم/10 میلی لیتر] داروسازی ابوریحان Alfentanil به زودی ...
ALFIJECT 1MG/2ML AMP [آمپول آلفی جکت 1 میلی گرم/2 میلی لیتر] داروسازی ابوریحان Alfentanil به زودی ...
ALFIJECT 2.5MG/5ML AMP [آمپول آلفی جکت 2.5 میلی گرم/5 میلی لیتر] داروسازی ابوریحان Alfentanil به زودی ...
SEDALAM 0.5MG TAB [قرص سدالام 0.5 میلی گرم] داروسازی ابوریحان Alprazolam به زودی ...
SEDALAM 1MG TAB [قرص سدالام 1 میلی گرم] داروسازی ابوریحان Alprazolam به زودی ...
ANTIHEMORRHOID-AR OINT [پماد آنتی هموروئید-ا آر] داروسازی ابوریحان Antihemorrhoid به زودی ...
ANTIHEMORRHOID ABURAIHAN SUPP [شیاف انتی هموروئید ابوریحان] داروسازی ابوریحان Antihemorrhoid به زودی ...
ANECUR 50MG/5ML AMP [آمپول آنکور 50میلی گرم/5میلی لیتر] داروسازی ابوریحان Atracurium Besilate به زودی ...
ANECUR 25MG/2.5ML AMP [آمپول آنکور 25 میلی گرم/2.5میلی لیتر] داروسازی ابوریحان Atracurium Besilate به زودی ...
OCTREOTIDE ABURAYHAN 0.05MG AMP [آمپول اوکتروتاید ابوریحان 0.05 میلی گرم] داروسازی ابوریحان Octreotide Acetate به زودی ...
ZIPEX 5MG TAB [قرص زیپکس 5 میلی گرم] داروسازی ابوریحان Nitrazepam به زودی ...
NAPROXEN-AR 500MG SUPP [شیاف ناپروکسن-ا آر 500 میلی گرم] داروسازی ابوریحان Naproxen به زودی ...
DECABOLEX 25MG/1ML AMP [آمپول دکابولکس 25 میلی گرم/میلی لیتر] داروسازی ابوریحان Nandrolone به زودی ...
OPIRECT 10MG SUPP [شیاف اوپیرکت 10 میلی گرم] داروسازی ابوریحان Morphine به زودی ...
MONTEX 5MG CHEWABLE TAB [قرص جویدنی مونتکس 5 میلی گرم] داروسازی ابوریحان Montelukast به زودی ...
MONTEX 10MG TAB [قرص مونتکس 10 میلی گرم] داروسازی ابوریحان Montelukast به زودی ...
MOMEKIN 0.1% 30G OINT [پماد مومه کین 0.1% 30 گرم] داروسازی ابوریحان Mometasone به زودی ...
MOMEKIN 0.1% 30G CREAM [کرم مومکین 0.1% 30 گرم] داروسازی ابوریحان Mometasone به زودی ...
MISOTEC 100MCG TAB [قرص میزوتک 100 میکروگرم] داروسازی ابوریحان Misoprostol به زودی ...
MIDAZOLAM ABURAIHAN 5MG/1ML AMP [آمپول میدازولام ابوریحان 5 میلی گرم/1 میلی لیتر] داروسازی ابوریحان Midazolam به زودی ...
BENZOCAINE-AR 5% 30G OINT [پماد بنزوکائین-ا آر 5% 30 گرم] داروسازی ابوریحان Benzocaine به زودی ...
METHYLTESTOSTERONE ABURAYHAN 25MG TAB [قرص متیل تستوسترون ابوریحان 25 میلی گرم] داروسازی ابوریحان Methyltestosterone به زودی ...
MELOXICAM ABURAIHAN 7.5MG TAB [قرص ملوکسیکام ابوریحان 7.5 میلی گرم] داروسازی ابوریحان Meloxicam به زودی ...
MELOXICAM ABURAIHAN 15MG TAB [قرص ملوکسیکام ابوریحان 15 میلی گرم] داروسازی ابوریحان Meloxicam به زودی ...
BRENDOCARE 40MG TAB [قرص برندوکر 40 میلی گرم] داروسازی ابوریحان Megestrol به زودی ...
BRENDOCARE 20MG TAB [قرص برندوکر 20 میلی گرم] داروسازی ابوریحان Megestrol به زودی ...
MEDROXYPROGESTERONE-AR 5MG TAB [قرص مدروکسی پروژسترون-ا آر 5 میلی گرم] داروسازی ابوریحان Medroxyprogesterone Acetate به زودی ...
BETAMETHASONE-AR 0.1% OINT [پماد بتامتازون-ا آر 0.1%] داروسازی ابوریحان Betamethasone-Topical به زودی ...
BETALONE0 .1%CREAM [کرم بتالون0.1%] داروسازی ابوریحان Betamethasone-Topical به زودی ...
BETAMETHASONE ABURAIHAN 4MG/1ML AMP [آمپول بتامتازون ابوریحان 4 میلی گرم/1میلی لیتر] داروسازی ابوریحان Betamethasone به زودی ...
BETAMETHASONE ABURAYHAN 0.5MG TAB [قرص بتامتازون ابوریحان 0.5میلی گرم] داروسازی ابوریحان Betamethasone به زودی ...
LAXADYL 10MG SUPP [شیاف لاکسادیل 10 میلی گرم] داروسازی ابوریحان Bisacodyl به زودی ...
LAXADYL 5MG SUPP [شیاف لاگزادیل 5 میلی گرم] داروسازی ابوریحان Bisacodyl به زودی ...
LYNESTRENOL-AR X28 TAB [قرص لاینسترونول-ا آر 28 عددی] داروسازی ابوریحان Lynestrenol به زودی ...
NUMBOCAINE 0.25% 10ML VIAL [ویال نومبوکائین 0.25% 10 میلی لیتر] داروسازی ابوریحان Bupivacaine به زودی ...
NUMBOCAINE 0.5% 10ML VIAL [ویال نامبوکایین 0.5% 10 میلی لیتر] داروسازی ابوریحان Bupivacaine به زودی ...
NUMBOCAINE 0.25% 20ML VIAL [ویال نامبوکائین 0.25% 20 میلی لیتر] داروسازی ابوریحان Bupivacaine به زودی ...
ANAGON 5.5MG/5.5ML VIAL [ویال آناگون 5.5 میلی گرم/5.5 میلی لیتر] داروسازی ابوریحان Buserelin به زودی ...
CABOLIN 0.5MG TAB [قرص کابولین 0.5 میلی گرم] داروسازی ابوریحان Cabergoline به زودی ...
CABOLIN 1MG TAB [قرص کابولین 1 میلی گرم] داروسازی ابوریحان Cabergoline به زودی ...
PSORIAMENT 50MCG/G 30G OINT [پماد پسوریامنت 50 میکروگرم/گرم 30 گرم] داروسازی ابوریحان Calcipotriol به زودی ...
MIANIN 50 IU/ML AMP [آمپول میانین 50 واحد/میلی لیتر] داروسازی ابوریحان Calcitonin به زودی ...
LIDOCAINE ABURAYHAN 2% 5ML AMP [آمپول لیدوکائین ابوریحان 2% 5 میلی لیتر] داروسازی ابوریحان Lidocaine-Systemic به زودی ...
LIDOCAINE H-AR OINT [پماد لیدوکایین اچ-ا آر] داروسازی ابوریحان Lidocaine-Local به زودی ...
OVOCEASE 0.75MG TAB [قرص اووسیز 0.75 میلی گرم] داروسازی ابوریحان Levonorgestrel به زودی ...
ESTROMARIN 0.625MG TAB [قرص استرومارین 0.625 میلی گرم] داروسازی ابوریحان Conjugated Estrogens به زودی ...
ESTROMARIN 1.25MG TAB [قرص استرومارین 1.25 میلی گرم] داروسازی ابوریحان Conjugated Estrogens به زودی ...
OVOCEPT-HD TAB [قرص اووسپت-اچ دی] داروسازی ابوریحان Contraceptive HD به زودی ...
OVOCEPT-LD TAB [قرص اووسپت-ال دی] داروسازی ابوریحان Contraceptive LD به زودی ...
TRIFARBE X21 TAB [قرص تریفارب 21 عددی] داروسازی ابوریحان Contraceptive Triphasic به زودی ...
LETRAX 2.5MG TAB [قرص لتراکس 2.5 میلی گرم] داروسازی ابوریحان Letrozole به زودی ...
ANDROBIT 50MG TAB [قرص آندروبیت 50 میلی گرم] داروسازی ابوریحان Cyproterone Acetate به زودی ...
CYPROTERONE COMPOUND ABURAYHAN TAB [قرص سیپروترون کامپاند ابوریحان] داروسازی ابوریحان Cyproterone Compound به زودی ...
DESOXYCORTICOSTERONE ACETATE ABURAYHAN 5MG/1ML AM [آمپول دزوکسی کورتیکوسترون استات ابوریحان 5میلی گرم/1میلی لیتر] داروسازی ابوریحان Desoxycorticosterone Acetate به زودی ...
DEXAMETHASONE ABURAYHAN 0.5MG TAB [قرص دگزامتازون ابوریحان 0.5 میلی گرم] داروسازی ابوریحان Dexamethasone به زودی ...
AQUASON 8MG/2ML AMP [آمپول آکوازون 8 میلی گرم/2 میلی لیتر] داروسازی ابوریحان Dexamethasone به زودی ...
DICLOGIN 75MG/3ML AMP [آمپول دیکلوژین 75میلی گرم/3میلی لیتر] داروسازی ابوریحان Diclofenac به زودی ...
DICLOFENAC ABURAIHAN 50MG SUPP [شیاف دیکلوفناک ابوریحان 50میلی گرم] داروسازی ابوریحان Diclofenac به زودی ...
DICLOFENAC ABURAIHAN 100MG SUPP [شیاف دیکلوفناک ابوریحان 100 میلی گرم] داروسازی ابوریحان Diclofenac به زودی ...
IOGRAPH 350MG I/ML 20ML VIAL [ویال ایوگراف 350میلی گرم/میلی لیتر 20 میلی لیتر] داروسازی ابوریحان Iohexol به زودی ...
IOGRAPH 300MG I/ML 20ML VIAL [ویال آیوگراف 300 میلی گرم/میلی لیتر 20 میلی لیتر] داروسازی ابوریحان Iohexol به زودی ...
IOGRAPH 300MG I/ML 10ML VIAL [ویال آیوگراف 300 میلی گرم/میلی لیتر 10 میلی لیتر] داروسازی ابوریحان Iohexol به زودی ...
IOGRAPH 240MG I/ML 20 ML VIAL [ویال ایوگراف 240 میلی گرم/میلی لیتر 20 میلی لیتر] داروسازی ابوریحان Iohexol به زودی ...
IOGRAPH 240MG I/ML 10 ML VIAL [ویال آیوگراف 240 میلی گرم/میلی لیتر 10 میلی لیتر] داروسازی ابوریحان Iohexol به زودی ...
INDOMETHACIN-AR 50MG SUPP [شیاف ایندومتاسین-ا آر 50 میلی گرم] داروسازی ابوریحان Indomethacin به زودی ...
INDOMETHACIN-AR 100MG SUPP [شیاف ایندومتاسین-ا آ 100 میلی گرم] داروسازی ابوریحان Indomethacin به زودی ...
FEMOLIFE 250MG/ML AMP [آمپول فمولایف 250میلی گرم/میلی لیتر] داروسازی ابوریحان Hydroxyprogesterone Caproate به زودی ...
HYDROCORTISONE ABURAIHAN 100MG/2ML AMP [آمپول هیدروکورتیزون ابوریحان 100 میلی گرم/2میلی لیتر] داروسازی ابوریحان Hydrocortisone-Systemic به زودی ...
HYDROCORTISONE-AR 1% 15G OINT [پماد هیدروکورتیزون-ا آر 1% 15 گرم] داروسازی ابوریحان Hydrocortisone-topical به زودی ...
HYDROCORTISONE ABURAYHAN 10MG TAB [قرص هیدروکورتیزون ابوریحان 10 میلی گرم] داروسازی ابوریحان Hydrocortisone-Systemic به زودی ...
CLOTIN 5000IU/1ML AMP [آمپول کلوتین 5000واحد/1 میلی لیتر] داروسازی ابوریحان Heparin به زودی ...
GRATRIL 1MG/1ML AMP [آمپول گراتریل 1 میلی گرم/1 میلی لیتر] داروسازی ابوریحان Granisetron به زودی ...
GRATRIL 3MG/ML 3ML AMP [آمپول گراتریل 3میلی گرم/میلی لیتر 3میلی لیتر] داروسازی ابوریحان Granisetron به زودی ...
GRATRIL 1MG TAB [قرص گراتریل 1 میلی گرم] داروسازی ابوریحان Granisetron به زودی ...
DIVALDIN 250MG TAB [قرص دی والدین 250 میلی گرم] داروسازی ابوریحان Sodium Valproate به زودی ...
DIVALDIN 500MG TAB [قرص دی والدین 500 میلی گرم] داروسازی ابوریحان Sodium Valproate به زودی ...
DOMPERIDONE ABU 10MG TAB [قرص دومپریدون ابو 10 میلی گر م (دمپریدون)] داروسازی ابوریحان Domperidone به زودی ...
REMODON 10MG TAB [قرص رمودون 10 میلی گرم] داروسازی ابوریحان Donepezil به زودی ...
ALZAMIN 8MG TAB [قرص آلزامین 8 میلی گرم] داروسازی ابوریحان Galantamine به زودی ...
ALZAMIN 4MG TAB [قرص الزامین 4 میلی گرم] داروسازی ابوریحان Galantamine به زودی ...
ALZAMIN 12MG TAB [قرص آلزامین 12 میلی گرم] داروسازی ابوریحان Galantamine به زودی ...
FUROSEMIDE ABURAIHAN 40MG AMP [آمپول فورزماید ابوریحان 40 میلی گرم] داروسازی ابوریحان Furosemide به زودی ...
FUROSEMIDE ABURAIHAN 20MG AMP [آمپول فورزماید ابوریحان 20 میلی گرم] داروسازی ابوریحان Furosemide به زودی ...
FLUOCINOLONE-AR 0.025% 15G CREAM [کرم فلوسینولون-ا آر 0.025% 15گرم] داروسازی ابوریحان Fluocinolone به زودی ...
FLUOCINOLONE-AR 0.025% 15G OINT [پماد فلوسینولون-ا آر 0.025% 15گرم] داروسازی ابوریحان Fluocinolone به زودی ...
DUFAGEST 10MG TAB [قرص دوفاژست 10 میلی گرم] داروسازی ابوریحان Dydrogesterone به زودی ...
FLUDROCORTISONE-AR 0.1MG TAB [قرص فلودروکورتیزون-ا آر 0.1 میلی گرم] داروسازی ابوریحان Fludrocortisone به زودی ...
FINIDE 1MG TAB [قرص فینید 1 میلی گرم] داروسازی ابوریحان Finasteride به زودی ...
FINIDE 5MG TAB [قرص فاینید 5 میلی گرم] داروسازی ابوریحان Finasteride به زودی ...
RHINOFEX 120MG TAB [قرص راینوفکس 120 میلی گرم] داروسازی ابوریحان Fexofenadine به زودی ...
RHINOFEX 180MG TAB [قرص رینوفکس 180 میلی گرم] داروسازی ابوریحان Fexofenadine به زودی ...
RHINOFEX 60MG TAB [قرص رینوفکس 60 میلی گرم] داروسازی ابوریحان Fexofenadine به زودی ...
FENIJECT 50MCG/ML 5ML AMP [آمپول فنی جکت 50میکروگرم/میلی لیتر 5میلی لیتر] داروسازی ابوریحان Fentanyl به زودی ...
FENIJECT 0.1MG/2ML AMP [آمپول فنیجکت 0.1میلی گرم/2میلی لیتر] داروسازی ابوریحان Fentanyl به زودی ...
FENIJECT 50MCG/ML 10ML AMP [آمپول فنیجکت 50 میکروگرم/میلی لیتر 10 میلی لیتر] داروسازی ابوریحان Fentanyl به زودی ...
TRIROLE 200MG CAP [کپسول تریرول 200 میلی گرم - تری رول] داروسازی ابوریحان Fenofibrate به زودی ...
TRIROLE 100MG CAP [کپسول تریرول 100 میلی گرم - تری رول] داروسازی ابوریحان Fenofibrate به زودی ...
REABCHOL 10MG TAB [قرص ریبکول 10 میلی گرم] داروسازی ابوریحان Ezetimibe به زودی ...
ETHINYLESTRADIOL ABURAYHAN 0.5MG TAB [قرص اتینیل استرادیول ابوریحان 0.5 میلی گرم] داروسازی ابوریحان Ethinyl Estradiol به زودی ...
ETHINYLESTRADIOL ABURAYHAN 0.05MG TAB [قرص اتینیل استرادیول ابوریحان 0.05 میلی گرم] داروسازی ابوریحان Ethinyl Estradiol به زودی ...
ESTRADIOL VALERATE ABURAYHAN 2MG TAB [قرص استرادیول والرات ابوریحان 2 میلی گرم] داروسازی ابوریحان Estradiol Valerate به زودی ...
ESTRADIOL VALERATE ABURAYHAN 1MG TAB [قرص استرادیول والرات ابوریحان 1 میلی گرم] داروسازی ابوریحان Estradiol Valerate به زودی ...
ESTRAVAL 10MG/1ML AMP [آمپول استراوال 10میلی گرم/1میلی لیتر] داروسازی ابوریحان Estradiol Valerate به زودی ...
UREX 5% 30G CREAM [کرم اورکس 5% 30گرم] داروسازی ابوریحان Urea به زودی ...
UREX 20% 30G CREAM [کرم اورکس 20% 30 گرم] داروسازی ابوریحان Urea به زودی ...
UREX 10% 30G CREAM [کرم اورکس 10% 30 گرم] داروسازی ابوریحان Urea به زودی ...
COLIPTEN 5/20MG TAB [قرص کولیپتن 5/20میلی گرم] داروسازی ابوریحان Amlodipine+Atorvastatin به زودی ...
ZONEPSY 50MG CAP [کپسول زونپسی 50 میلی گرم] داروسازی ابوریحان Zonisamide به زودی ...
ZONEPSY 100MG CAP [کپسول زونسپی 100 میلی گرم] داروسازی ابوریحان Zonisamide به زودی ...
VENLAFAXINE ABURAIHAN 75MG EXTENDED RELEASE CAP [کپسول آهسته رهش ونلافاکسین ابوریحان 75 میلی گرم] داروسازی ابوریحان Venlafaxine به زودی ...
VENLAFAXINE ABURAIHAN 37.5MG EXTENDED RELEASE CAP [کپسول آهسته رهش ونلافاکسین ابوریحان 37.5 میلی گرم] داروسازی ابوریحان Venlafaxine به زودی ...
ADOVAN 160MG TAB [قرص آدووان 160 میلی گرم] داروسازی ابوریحان Valsartan به زودی ...
URSODEOXYCHOLIC ACID ABURAYHAN 250MG TAB [قرص اوسودزوکسی کولیک اسید ابوریحان 250 میلی گرم] داروسازی ابوریحان Ursodeoxycholic Acid به زودی ...
NAVOTRON 5MG CAP [کپسول ناووترون 5 میلی گرم] داروسازی ابوریحان Tropisetron به زودی ...
MODUPROC 0.1% 30G TOP OINT [پماد مودوپروک 0.1% 30 گرمی] داروسازی ابوریحان Tacrolimus به زودی ...
LISONEX 20MG TAB [قرص لیزونکس 20 میلی گرم] داروسازی ابوریحان Lisinopril به زودی ...
INOTIVE 12.5MG TAB [قرص اینوتیو 12.5 میلی گرم] داروسازی ابوریحان Carvedilol به زودی ...
INOTIVE 25MG TAB [قرص اینوتیو 25 میلی گرم] داروسازی ابوریحان Carvedilol به زودی ...
INOTIVE 6.25MG TAB [قرص اینوتیو 6.25 میلی گرم] داروسازی ابوریحان Carvedilol به زودی ...
CAINAMID 2% 20ML VIAL [ویال کائینامید 2% 20میلی لیتر] داروسازی ابوریحان Mepivacaine به زودی ...
CARDIOSAN 50MG TAB [قرص کاردیوزان 50 میلی گرم] داروسازی ابوریحان Losartan به زودی ...
CARDIOSAN 25MG TAB [قرص کاردیوسان 25 میلی گرم] داروسازی ابوریحان Losartan به زودی ...
LEVOTIN 0.1MG TAB [قرص لووتین 0.1 میلی گرم] داروسازی ابوریحان Levothyroxine Sodium به زودی ...
OVOCEASE 1.5MG TAB [قرص اووسیز 1.5 میلی گرم] داروسازی ابوریحان Levonorgestrel به زودی ...
GEANEX 75MG CAP [کپسول ژینکس 75 میلی گرم (جینکس)] داروسازی ابوریحان Pregabalin به زودی ...
LAXATOR 1G SUPP [شیاف لاکساتور 1 گرم] داروسازی ابوریحان Glycerin به زودی ...
LAXATOR 2G SUPP [شیاف لاگزاتور 2 گرم] داروسازی ابوریحان Glycerin به زودی ...
ROKIN 3/0.03MG TAB [قرص روکین 3/0.03 میلی گرم] داروسازی ابوریحان Drospirenone+Ethinylestradiol به زودی ...
REBONE 4MG/5ML AMP [آمپول ریبون 4 میلی گرم/5 میلی لیتر] داروسازی ابوریحان Zoledronic Acid به زودی ...
OXIZUR 150MG TAB [قرص اوکسیزور 150 میلی گرم] داروسازی ابوریحان Oxcarbazepine به زودی ...
TRICONTIN 6.5MG TAB [قرص تری کونتین 6.5 میلی گرم] داروسازی ابوریحان Nitroglycerin به زودی ...
TRICONTIN 2.6MG TAB [قرص تریکونتین 2.6 میلی گرم] داروسازی ابوریحان Nitroglycerin به زودی ...
CEROTOP 30MG TAB [قرص سروتوپ 30 میلی گرم] داروسازی ابوریحان Nimodipine به زودی ...
Dahlia 2/0.03 MG Tab [قرص دالیا 2/0.03 میلی گرم] داروسازی ابوریحان Chlormadinone Acetate+Ethinylestradiol به زودی ...
PSORIABET 0.005%/0.064% OINT [پماد پسوریابت 0.005%/0.064%] داروسازی ابوریحان Calcipotriol+Betamethasone به زودی ...
MAROLIN X21 TAB [قرص مارلین 21 عددی] داروسازی ابوریحان Contraceptive DE به زودی ...
OVOCEPT-FE X28 TAB BOX [قرص اووستاپ-اف ایی 28 عددی] داروسازی ابوریحان Contraceptive LD+Fe به زودی ...
ELIRON 500MG TAB [قرص الیرون 500 میلی گرم] داروسازی ابوریحان Deferasirox به زودی ...
ELIRON 250MG TAB [قرص الیرون 250 میلی گرم] داروسازی ابوریحان Deferasirox به زودی ...
ELIRON 125MG TAB [قرص الیرون 125 میلی گرم] داروسازی ابوریحان Deferasirox به زودی ...
ANECIS 2MG/ML 10ML VIAL [ویال آنسیس 2میلی گرم/میلی لیتر 10 میلی لیتر] داروسازی ابوریحان Atracurium Besilate به زودی ...
Pepercin 0.075 Cream [کرم پپرسین 0.075%] داروسازی ابوریحان Capsicum به زودی ...
Curcumin-Aburaihan 250mg Capsule [کپسول کورکومین-ابوریحان 250 میلی گرم] داروسازی ابوریحان Curcuma longa به زودی ...
Curcumin-Aburaihan 500mg Capsule [کپسول کورکومین-ابوریحان 500 میلی گرم] داروسازی ابوریحان Curcuma longa به زودی ...
Pepercin 0.025 Cream [کرم پپرسین 0.025%] داروسازی ابوریحان Capsicum به زودی ...
ENAROZIN 25MG TAB [قرص اناروزین 25 میلی گرم] داروسازی ابوریحان Exemestane به زودی ...
ANGIOREL 5MG TAB [قرص آنژیورل 5 میلی گرم] داروسازی ابوریحان Prasugrel به زودی ...
ENDOZOL 200MG CAP [کپسول اندوزول 200 میلی گرم -دانازول] داروسازی ابوریحان Danazol به زودی ...
ENDOZOL 100MG CAP [کپسول اندوزول 100 میلی گرم - دانازول] داروسازی ابوریحان Danazol به زودی ...
BOSENTAN ABURAIHAN 62.5MG TAB [قرص بوسنتان ابوریحان 62.5 میلی گرم] داروسازی ابوریحان Bosentan به زودی ...
BOSENTAN ABURAIHAN 125MG TAB [قرص بوسنتان ابوریحان 125 میلی گرم] داروسازی ابوریحان Bosentan به زودی ...
FEMOLIFE 500MG/2ML AMP [آمپول فمولایف 500 میلی گرم/2 میلی لیتر] داروسازی ابوریحان Hydroxyprogesterone Caproate به زودی ...
L-Arginine 1000 MG ABURAIHAN Tablet [قرص ال-آرژنین 1000 میلی گرم ابوریحان] داروسازی ابوریحان Arginine به زودی ...
GEANEX 100MG CAP [کپسول ژینکس 100 میلی گرم (جینکس)] داروسازی ابوریحان Pregabalin به زودی ...
SITAGLIPTIN ABURAIHAN 25 MG Tablet [قرص سیتاگلیپتین ابوریحان 25 میلی گرم] داروسازی ابوریحان Sitagliptin به زودی ...
SITAGLIPTIN ABURAIHAN 50 MG Tablet [قرص سیتاگلیپتین ابوریحان 50 میلی گرم] داروسازی ابوریحان Sitagliptin به زودی ...
SITAGLIPTIN ABURAIHAN 100 MG Tablet [قرص سیتاگلیپتین ابوریحان 100 میلی گرم] داروسازی ابوریحان Sitagliptin به زودی ...
KETOROLAC ABURAIHAN 30 MG/ML AMP [آمپول کتورولاک ابوریحان 30میلی گرم/میلی لیتر] داروسازی ابوریحان Ketorolac به زودی ...
KETOROLAC ABURAIHAN 10MG TAB [قرص کتورولاک ابوریحان 10 میلی گرم] داروسازی ابوریحان Ketorolac به زودی ...
LINAGLIPTIN ABURAIHAN 5 MG Tablet [قرص لیناگلیپتین ابوریحان 5 میلی گرم] داروسازی ابوریحان Linagliptin به زودی ...
EMABET 10 MG Tablet [قرص امابت 10 میلی گرم] داروسازی ابوریحان Empagliflozin به زودی ...
EMABET 25 MG Tablet [قرص امابت 25 میلی گرم] داروسازی ابوریحان Empagliflozin به زودی ...
APIRABAN 5 MG Tablet [قرص آپیرابان 5 میلی گرم] داروسازی ابوریحان Apixaban به زودی ...
APIRABAN 2.5 MG Tablet [قرص آپیرابان 5 میلی گرم] داروسازی ابوریحان Apixaban به زودی ...
DINOVEL 2 MG Tablet [قرص دینوول 2 میلی گرم] داروسازی ابوریحان Dienogest به زودی ...
شرکت داروسازی ابوریحان
تازه های دارویی
اخبار شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب