محصولات شرکت فرآورده های تزریقی دارویی ایران

محصولات شرکت فرآورده های تزریقی دارویی ایران

نام دارو تولید کننده نام ژنریک نظرسنجی
TAMSULOSIN IPP 0.4MG CAP [کپسول تامسولوسین آی پی پی 0.4 میلی گرم] فرآورده های تزریقی دارویی ایران Tamsulosin به زودی ...
SODIUM CHLORIDE 0.9% IPP 1L IRRIGATION P-BOTTLE [سرم بطری شستشو 0.9% 1 لیتری] فرآورده های تزریقی دارویی ایران Sodium Chloride-Irrigation به زودی ...
SODIUM CHLORIDE 0.9% IPP 0.5L IRRIG P-BOTT [سرم بطری شستشو آی پی پی 0.5 لیتری] فرآورده های تزریقی دارویی ایران Sodium Chloride-Irrigation به زودی ...
SODIUM CHLORIDE 0.9% IPP 250ML INF P-BOTTLE [سرم بطری سدیم کلراید تزریقی آی پی پی 0.9% 250 میلی لیتر] فرآورده های تزریقی دارویی ایران Sodium Chloride INF به زودی ...
SODIUM CHLORIDE 0.9% IPP 1L INF P-BOTTLE [سرم بطری سدیم کلراید آی پی پی 0.9% 1 لیتری] فرآورده های تزریقی دارویی ایران Sodium Chloride INF به زودی ...
SODIUM CHLORIDE 0.9% IPP 500ML INF P-BOTTLE [سرم بطری سدیم کلراید تزریقی ای پی پی 0.9% 500 میلی لیتر] فرآورده های تزریقی دارویی ایران Sodium Chloride INF به زودی ...
SODIUM CHLORIDE 0.45% IPP 250ML INF P-BOTTLE [سرم بطری تزریقی سدیم کلراید آی پی پی 0.45% 250 میلی لیتر] فرآورده های تزریقی دارویی ایران Sodium Chloride INF به زودی ...
SODIUM CHLORIDE 0.45% IPP 1L INF P-BOTTLE [سرم بطری سدیم کلراید تزریقی آی پی پی 0.45% 1 لیتری] فرآورده های تزریقی دارویی ایران Sodium Chloride INF به زودی ...
SODIUM CHLORIDE 0.45% IPP 0.5L INF P-BOTTLE [سرم بطری سدیم کلراید آی پی پی 0.45% 0.5 لیتری] فرآورده های تزریقی دارویی ایران Sodium Chloride INF به زودی ...
RINGER IPP 250ML INF P-BOTTLE [سرم رینگر آی پی پی 250 سی سی] فرآورده های تزریقی دارویی ایران Ringers به زودی ...
RINGERS IPP 1000ML INF P-BOTTLE [سرم رینگر آی پی پی 1000 میلی لیتر] فرآورده های تزریقی دارویی ایران Ringers به زودی ...
RINGERS IPP 500ML INF P-BOTTLE [سرم رینگر آی پی پی 500 میلی لیتر] فرآورده های تزریقی دارویی ایران Ringers به زودی ...
ORLISTAT IPP 120MG CAP [کپسول اورلیستات آی پی پی 120 میلی گرم] فرآورده های تزریقی دارویی ایران Orlistat به زودی ...
OMEPRAZOLE IPP 20MG CAP [کپسول امپرازول آی پی پی 20 میلی گرم] فرآورده های تزریقی دارویی ایران Omeprazole به زودی ...
ASA IPP 80MG EC TAB [قرص آ اس آ آی پی پی 80 میلی گرم] فرآورده های تزریقی دارویی ایران Aspirin به زودی ...
NAPROXEN IPP 500MG TAB [قرص ناپروکسن آی پی پی 500 میلی گرم] فرآورده های تزریقی دارویی ایران Naproxen به زودی ...
NAPROXEN IPP 250MG TAB [قرص ناپروکسن آی پی پی 250 میلی گرم] فرآورده های تزریقی دارویی ایران Naproxen به زودی ...
MANNITOL 20% IPP 500ML INF P-BOTTLE [انفوزیون مانیتول 20% آی پی پی 500 میلی لیتر] فرآورده های تزریقی دارویی ایران Mannitol به زودی ...
MANNITOL 10% IPP 500ML INF P-BOTTLE [انفوزیون مانیتول 10% آی پی پی 500 میلی لیتر] فرآورده های تزریقی دارویی ایران Mannitol به زودی ...
IBUPROFEN IPP 400MG TAB [قرص ایبوبروفن آی پی پی 400 میلی گرم] فرآورده های تزریقی دارویی ایران Ibuprofen به زودی ...
PICFEN CAP [کپسول پیکفن] فرآورده های تزریقی دارویی ایران Acetaminophen+Ibuprofen+Caffeine به زودی ...
RINGER LACTATE IPP 500ML INF P-BOTTLE [سرم رینگر لاکتات آی پی پی 500 میلی لیتر] فرآورده های تزریقی دارویی ایران Ringer Lactate به زودی ...
RINGER LACTATE IPP 1L INF P-BOTTLE [سرم رینگر لاکتات آی پی پی 1 لیتر] فرآورده های تزریقی دارویی ایران Ringer Lactate به زودی ...
DEXTROSE 10% IPP 0.5L INF P-BOTTLE [سرم دکستروز 10% آی پی پی 0.5 لیتر] فرآورده های تزریقی دارویی ایران Dextrose INF به زودی ...
DEXTROSE 10% IPP 1L INF P-BOTTLE [سرم دکستروز 10% آی پی پی 1 لیتر] فرآورده های تزریقی دارویی ایران Dextrose INF به زودی ...
DEXTROSE 5% IPP 0.5L INF P-BOTTLE [سرم دکستروز 5% آی پی پی 0.5 لیتر] فرآورده های تزریقی دارویی ایران Dextrose INF به زودی ...
DEXTROSE 5% IPP 1L INF P-BOTTLE [سرم دکستروز 5% آی پی پی 1 لیتر] فرآورده های تزریقی دارویی ایران Dextrose INF به زودی ...
DEXTROSE IPP 5% 250ML INF P-BOTTLE [سرم دکستروز 5% آی پی پی 250 میلی لیتر] فرآورده های تزریقی دارویی ایران Dextrose INF به زودی ...
DEXTROSE NACL 3.33% 0.3% IPP 0.5L INF P-BOTTLE [سرم دکستروز سدیم کلراید 1/3 2/3 آی پی پی 0.5 لیتر] فرآورده های تزریقی دارویی ایران Dextrose+NACL INF به زودی ...
DEXTROSE NACL 3.33% 0.3% IPP 1L INF P-BOTTLE [سرم دکستروز سدیم کلراید 1/3 2/3 آی پی پی 1 لیتر] فرآورده های تزریقی دارویی ایران Dextrose+NACL INF به زودی ...
DEXTROSE NACL 5% 0.9% IPP 0.5L INF P-BOTTLE [سرم دکستروز سالین 0.9% 5% آی پی پی 0.5 لیتر] فرآورده های تزریقی دارویی ایران Dextrose+NACL INF به زودی ...
DEXTROSE NACL 5% 0.9% IPP 1L INF P-BOTTLE [سرم دکستروز سالین 0.9% 5% آی پی پی 1 لیتر] فرآورده های تزریقی دارویی ایران Dextrose+NACL INF به زودی ...
DEXTROSE NACL 5% 0.9% IPP 250ML INF P-BOTTLE [سرم دکستروز سالین 0.9% 5% آی پی پی 250 میلی لیتر] فرآورده های تزریقی دارویی ایران Dextrose+NACL INF به زودی ...
ARTIPIC 0.32% Single Dose Vial [ویال چشمی تک دوز آرتیپیک 0.32%] فرآورده های تزریقی دارویی ایران Polyvinyl Alcohol or Hydroxypropyl Methylcellulose به زودی ...
NATRIPIC 0.5 ML OPHT Drop [قطره چشمی ناتریپیک 0.5 میلی لیتر] فرآورده های تزریقی دارویی ایران Sodium Chloride OPH به زودی ...
ARTIPIC ADVANCED 0.3% OPHT Single Dose Vial [ویال چشمی تک دوز آتریپیک ادونسد 0.3%] فرآورده های تزریقی دارویی ایران Sodium Hyaluronate به زودی ...
شرکت فرآورده های تزریقی دارویی ایران
تازه های دارویی
اخبار شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب