محصولات شرکت داروسازی اسوه

محصولات شرکت داروسازی اسوه

نام دارو تولید کننده نام ژنریک نظرسنجی
ZOLPIREST 5MG TAB [قرص زولپی رست 5 میلی گرم] داروسازی اسوه Zolpidem به زودی ...
ZOLPIREST 10MG TAB [قرص زولپی رست 10 میلی گرم] داروسازی اسوه Zolpidem به زودی ...
OSVE-VITAMIN K1 1MG/0.5ML AMP [آمپول اسوه-ویتامین کا1 1 میلی گرم] داروسازی اسوه Phytonadione به زودی ...
OSVE-VITAMIN K1 10MG/1ML AMP [آمپول اسوه-ویتامین کا1 - 10 میلی گرم] داروسازی اسوه Phytonadione به زودی ...
OSVE-VITAMIN E 100IU/1ML AMP [آمپول اسوه-ویتامین ای 100واحد] داروسازی اسوه Vitamin E به زودی ...
OSVE-VITAMIN D3 300,000U/1ML AMP [آمپول اسوه-ویتامین د3 300000واحد] داروسازی اسوه Vitamin D3 به زودی ...
OSVE-VITAMIN C 500MG/5ML AMP [آمپول اسوه-ویتامین سی 500میلیگرم] داروسازی اسوه Vitamin C به زودی ...
OSVE-VITAMIN B6 300MG/2ML AMP [آمپول اسوه-ویتامین ب6 300 میلی گرم] داروسازی اسوه Vitamin B6 به زودی ...
OSVE-VITAMIN B6 100MG/2ML AMP [آمپول اسوه-ویتامین ب6 100 میلی گرم/ 2 میلی لیتر] داروسازی اسوه Vitamin B6 به زودی ...
OSVE-VITAMIN B12 100MCG/1ML AMP [آمپول اسوه-ویتامین ب12 100میکروگرم] داروسازی اسوه Vitamin B12 به زودی ...
OSVE-VITAMIN B12 1000MCG/1ML AMP [آمپول اسوه-ویتامین ب12 1000میکروگرم] داروسازی اسوه Vitamin B12 به زودی ...
OSVE-VITAMIN B COMPLEX 2ML AMP [آمپول اسوه-ویتامین ب کمپلکس] داروسازی اسوه Vitamin B Complex به زودی ...
OSVE-VITAMIN A 50,000U/1ML AMP [آمپول اسوه-ویتامین آ 50000 واحد] داروسازی اسوه Vitamin A به زودی ...
VALSARTAN OSVEH 80MG TAB [قرص والزارتان اسوه 80 میلی گرم] داروسازی اسوه Valsartan به زودی ...
VALSARTAN OSVAH 160MG TAB [قرص والزارتان اسوه 160 میلی گرم] داروسازی اسوه Valsartan به زودی ...
URSOCOLACID 250MG CAP [کپسول اورسوکولاسید 250 میلی گرم] داروسازی اسوه Ursodeoxycholic Acid به زودی ...
TRALGIDOL 50MG/1ML AMP [آمپول ترالژیدول 50 میلی گرم] داروسازی اسوه Tramadol به زودی ...
TAMSULOSIN OSVEH 0.4MG CAP [کپسول تامسولوسین اسوه 0.4 میلی گرم] داروسازی اسوه Tamsulosin به زودی ...
TADAGRA 20MG TAB [قرص تاداگرا 20 میلی گرم] داروسازی اسوه Tadalafil به زودی ...
TADAGRA 10MG TAB [قرص تاداگرا 10 میلی گرم] داروسازی اسوه Tadalafil به زودی ...
SORBITOL OSVAH 5G SACHET [ساشه سوربیتول اسوه 5 گرم] داروسازی اسوه Sorbitol به زودی ...
OSVE-SIMVASTATIN 20MG TAB [قرص اسوه-سیمواستاتین 20 میلی گرم] داروسازی اسوه Simvastatin به زودی ...
RALOXIFENE OSVAH 60MG TAB [قرص رالوکسیفن اسوه 60 میلی گرم] داروسازی اسوه Raloxifene به زودی ...
RESTIN 0.7MG TAB [قرص رستین 0.7 میلی گرم] داروسازی اسوه Pramipexole به زودی ...
RESTIN 0.18MG TAB [قرص رستین 0.18 میلی گرم] داروسازی اسوه Pramipexole به زودی ...
ROXICAM 20MG 1ML AMP [آمپول روکسیکام 20 میلی گرم 1 میل لیتر] داروسازی اسوه Piroxicam به زودی ...
GLUTAZONE 30MG TAB [قرص گلوتازون 30 میلی گرم] داروسازی اسوه Pioglitazone به زودی ...
GLUTAZONE 15MG TAB [قرص گلوتازون 15 میلی گرم] داروسازی اسوه Pioglitazone به زودی ...
PANTOPRAZOLE OSVEH 40MG TAB [قرص پنتوپرازول اسوه 40 میلی گرم] داروسازی اسوه Pantoprazole به زودی ...
OSVE-PANCRATIN TAB [قرص اسوه-پانکراتین] داروسازی اسوه Pancreatin به زودی ...
XENOLIP 120MG CAP [کپسول زنولیپ 120 میلی گرم] داروسازی اسوه Orlistat به زودی ...
OMEPRAZOLE OSVEH 20MG CAP [کپسول امپرازول اسوه 20 میلی گرم] داروسازی اسوه Omeprazole به زودی ...
OSLYT 600MG EFF TAB [قرص جوشان اسلیت 600 میلی گرم] داروسازی اسوه Acetylcysteine به زودی ...
OSVE-ASA 325MG TAB EFF [قرص جوشان اسوه-آ اس آ 325 میلی گرم] داروسازی اسوه Aspirin به زودی ...
OSVE-ASA 325MG TAB [قرص اسوه-آ اس آ 325 میلی گرم] داروسازی اسوه Aspirin به زودی ...
NITISINONE OSVAH 5MG CAP [کپسول نیتیزینون اسوه 5 میلی گرم] داروسازی اسوه Nitisinone به زودی ...
NITISINONE OSVAH 2MG CAP [کپسول نیتیزینون اسوه 2 میلی گرم - نیتیسینون] داروسازی اسوه Nitisinone به زودی ...
NITISINONE OSVAH 10MG CAP [کپسول نیتیزینون اسوه 10 میلی گرم] داروسازی اسوه Nitisinone به زودی ...
CITOGAN 500MG TAB [قرص سیتوگان 500 میلی گرم] داروسازی اسوه Mycophenolate Mofetil به زودی ...
OSVE-METOCLOPRAMIDE 10MG/2ML AMP [آمپول اسوه-متوکلوپرامید 10 میلی گرم/2 میلی لیتر] داروسازی اسوه Metoclopramide به زودی ...
OSVE-METFORMIN 1000MG TAB [قرص اسوه-متفورمین 1000 میلی گرم] داروسازی اسوه Metformin به زودی ...
OSVE-METFORMIN 500MG TAB [قرص اسوه-متفورمین 500 میلی گرم] داروسازی اسوه Metformin به زودی ...
MEMANTINE OSVEH 10MG TAB [قرص ممانتین اسوه 10 میلی گرم] داروسازی اسوه Memantine به زودی ...
MEBEVERINE OSVAH 135MG TAB [قرص مبورین اسوه 135 میلی گرم] داروسازی اسوه Mebeverine به زودی ...
OSVE-LOVASTATIN 20MG TAB [قرص اسوه-لوواستاتین 20 میلی گرم] داروسازی اسوه Lovastatin به زودی ...
OSVE-LORAZEPAM 1MG TAB [قرص اسوه-لورازپام 1 میلی گرم] داروسازی اسوه Lorazepam به زودی ...
OSVE-LORAZEPAM 2MG TAB [قرص اسوه-لورازپام 2 میلی گرم] داروسازی اسوه Lorazepam به زودی ...
LORATADIN OSVAH 10MG TAB [قرص لوراتادین اسوه 10 میلی گرم] داروسازی اسوه Loratadine به زودی ...
LISINOCOR 5MG TAB [قرص لیزینوکور 5 میلی گرم] داروسازی اسوه Lisinopril به زودی ...
LISINOCOR 10MG TAB [قرص لیزینوکور 10 میلی گرم] داروسازی اسوه Lisinopril به زودی ...
OSLODA 500MG TAB [قرص اسلودا 500 میلی گرم] داروسازی اسوه Capecitabine به زودی ...
OSVE-CINNARIZINE 25MG TAB [قرص اسوه-سیناریزین 25 میلی گرم] داروسازی اسوه Cinnarizine به زودی ...
OSVE-CINNARIZINE 75MG TAB [قرص اسوه-سیناریزین 75 میلی گرم] داروسازی اسوه Cinnarizine به زودی ...
OSALOPRAM 40MG TAB [قرص اوسالوپرام 40 میلی گرم] داروسازی اسوه Citalopram به زودی ...
OSALOPRAM 20MG TAB [قرص اسالوپرام 20 میلی گرم] داروسازی اسوه Citalopram به زودی ...
OSVIX 75MG TAB [قرص اسویکس 75 میلی گرم] داروسازی اسوه Clopidogrel به زودی ...
DEXAMETHASONE OSVEH 8MG/2ML AMP [آمپول دگزامتازون اسوه 8 میلی گرم/2 میلی لیتر] داروسازی اسوه Dexamethasone به زودی ...
IMATINIB OSVAH 100MG TAB [قرص ایماتینیب اسوه 100 میلی گرم] داروسازی اسوه Imatinib به زودی ...
HYOSCINE N BUTYL BROMIDE OSVE 20MG/1ML AMP [آمپول هیوسین ان بوتیل بروماید اسوه 20میلی گرم/1میلی لیتر] داروسازی اسوه Hyoscine به زودی ...
OSVIMER 20MG/ML PREFILLED SYRING [سرنگ آماده تزریق اسویمر 20 میلی گرم/میلی لیتر] داروسازی اسوه Glatiramer Acetate به زودی ...
DIVALPROEX OSVAH 250MG TAB [قرص دیوالپروکس اسوه 250 میلی گرم] داروسازی اسوه Sodium Valproate به زودی ...
DIVALPROEX OSVAH 500MG TAB [قرص دی والپروکس اسوه 500 میلی گرم] داروسازی اسوه Sodium Valproate به زودی ...
FENOFIBRATE OSVAH 200MG CAP [کپسول فنوفیبرات اسوه 200 میلی گرم] داروسازی اسوه Fenofibrate به زودی ...
EZETICHOL 10MG TAB [ازتیکول 10 میلی گرم] داروسازی اسوه Ezetimibe به زودی ...
AROMESTANE 25MG TAB [قرص آرومستان 25 میلی گرم] داروسازی اسوه Exemestane به زودی ...
ENOXAPARIN SODIUM OSV100MG/ML(4,000 U)0.4ML INJ [آمپول انوکسوپارین اسو 100میلی گرم/میلی لیتر 4000واحد] داروسازی اسوه Enoxaparin Sodium به زودی ...
OSVE-MULTIVITAMIN TAB [قرص اسوه-مولتی ویتامین] داروسازی اسوه Multivitamin به زودی ...
OSVE-MULTIVITAMIN EFF TAB [قرص جوشان اسوه-مولتی ویتامین] داروسازی اسوه Multivitamin به زودی ...
CAL-D-KAL EFF POWDER [پودر جوشان کال-دی-کال] داروسازی اسوه Calcium به زودی ...
OSVE-CALCIUM-D TAB [قرص اسوه-کلسیم-د] داروسازی اسوه Calcium به زودی ...
OSVE-FERROUS SULFATE 50MG TAB [قرص اسوه-فروس سولفات 50میلی گرم] داروسازی اسوه Ferrous به زودی ...
OSVE-VITAMIN A+D ORAL DROP [قطره خوراکی اسوه-ویتامین آ+د] داروسازی اسوه Vitamin A+D-Oral به زودی ...
OSVE-VITAMIN C 1000MG EFF TAB [قرص جوشان اسوه-ویتامین سی 1000میلی گرم] داروسازی اسوه Vitamin C به زودی ...
OSVE-VITAMIN C 250MG TAB [قرص اسوه-ویتامین سی 250 میلی گرم] داروسازی اسوه Vitamin C به زودی ...
OSVE-VITAMIN C 500MG SACHET [ساشه اسوه-ویتامین سی 500 میلی گرم] داروسازی اسوه Vitamin C به زودی ...
OSVE-VITAMIN E 100MG TAB [قرص اسوه-ویتامین ای 100میلی گرم] داروسازی اسوه Vitamin E به زودی ...
NEUROTRIVIT AMP [آمپول نوروتری ویت 3 میلی لیتر] داروسازی اسوه Vitamin B1+B6+B12 به زودی ...
FINGOLIDE 0.5MG CAP [کپسول فینگولید 0.5 میلی گرم] داروسازی اسوه Fingolimod به زودی ...
KETOREX 30MG/ML INJ [آمپول کتورکس 30 میلی گرم/میلی لیتر] داروسازی اسوه Ketorolac به زودی ...
Sitaformin 50/500 mg Tab [قرص سیتافورمین 50/500 میلی گرم] داروسازی اسوه Sitagliptin+Metformin به زودی ...
Sitavix 50 mg Tab [قرص سیتاویکس 50 میلی گرم] داروسازی اسوه Sitagliptin به زودی ...
Sitavix 25 MG Tab [قرص سیتاویکس 25 میلی گرم] داروسازی اسوه Sitagliptin به زودی ...
Erlova 150 MG Tab [قرص ارلووا 150 میلی گرم] داروسازی اسوه Erlotinib به زودی ...
BOSENTAN OSVEH 125MG TAB [قرص بوسنتان اسوه 125 میلی گرم] داروسازی اسوه Bosentan به زودی ...
BOSENTAN OSVEH 62.5MG TAB [قرص بوسنتان اسوه 62.5 میلی گرم] داروسازی اسوه Bosentan به زودی ...
OSVERAL® 500MG TAB [قرص اسورال 500 میلی گرم] داروسازی اسوه Deferasirox به زودی ...
OSVERAL® 125MG TAB [قرص اسورال 125 میلی گرم] داروسازی اسوه Deferasirox به زودی ...
OSVERAL® 250MG TAB [قرص اسورال 250 میلی گرم] داروسازی اسوه Deferasirox به زودی ...
TEMOZIDE 100MG CAP [کپسول تموزید 100 میلی گرم] داروسازی اسوه Temozolomide به زودی ...
TEMOZIDE 20MG CAP [کپسول تموزاید 20 میلی گرم] داروسازی اسوه Temozolomide به زودی ...
TEMOZIDE 250MG CAP [کپسول تموزید 250 میلی گرم] داروسازی اسوه Temozolomide به زودی ...
HESA-A F.C.Tablet [قرص روکشدار حصا-آ] داروسازی اسوه Carum carvi+Apium graveolens+Prawn به زودی ...
NEXIOSE® 40MG CAP [کپسول نکسیوز 40 میلی گرم] داروسازی اسوه Esomeprazole به زودی ...
ACETAMINOPHEN/CAFFEINE/IBUPROFEN OSVAH CAP [کپسول استامینوفن/کافئین/ایبوپروفن اسوه] داروسازی اسوه Acetaminophen+Caffein+ASA به زودی ...
AMLODIPINE/ATORVASTATIN OSVAH 5/10MG TAB [قرص آملودیپین/آتورواستاتین اسوه 5/10 میلی گرم] داروسازی اسوه Amlodipine+Atorvastatin به زودی ...
AMLODIPINE/ATORVASTATIN OSVEH 5/20MG TAB [قرص آملودیپین/آتورواستاتین اسوه 5/20 میلی گرم] داروسازی اسوه Amlodipine+Atorvastatin به زودی ...
DOMPERIDONE OSVAH 10MG TAB [قرص دومپریدون اسوه 10 میلی گرم (دمپریدون)] داروسازی اسوه Domperidone به زودی ...
ENOXAPARIN OSV 100MG/ML2000 U 0.2ML INJ [آمپول انوکسوپارین اسوه 2000 واحد] داروسازی اسوه Enoxaparin Sodium به زودی ...
ENOXAPARIN OSVAH 100MG/ML8000 U 0.8ML INJ [آمپول انوکسوپورین اسوه 8000 واحد] داروسازی اسوه Enoxaparin Sodium به زودی ...
OSVEPOETIN® 4000 U/0.5ML PREFILLED SYRINGE [سرنگ آماده تزریق اسوه پویتین 4000واحد/0.5 میلی لیتر] داروسازی اسوه Recombinant Erythropoietin به زودی ...
OSVEPOETIN® 2000 U/0.5ML PREFILLED SYRINGE [سرنگ آماده تزریق اسوه پویتین 2000 واحد/0.5 میلی لیتر] داروسازی اسوه Recombinant Erythropoietin به زودی ...
GEMCITABINE OSVEH 1 G VIAL [ویال جمسیتابین اسوه 1 گرم] داروسازی اسوه Gemcitabine به زودی ...
GEMCITABINE OSVEH 200MG VIAL [ویال جمسیتابین اسوه 200 میلی گرم] داروسازی اسوه Gemcitabine به زودی ...
IRON SUCROSE OSVEH 20 MG/ML 5ML AMP [آمپول ایرون سوکروز اسوه 20میلی گرم/میلی لیتر 5میلی لیتر] داروسازی اسوه Iron Sucrose به زودی ...
OSVE-WATER FOR INJECTION® 5ML AMP [آمپول اسوه آب مقطر 5 میلی لیتر] داروسازی اسوه WATER FOR INJECTION به زودی ...
VENLAFAXINE OSVAH 75MG CAP [کپسول ونلافاکسین اسوه 75 میلی گرم] داروسازی اسوه Venlafaxine به زودی ...
VENLAFAXINE OSVAH 37.5MG CAP [کپسول وتلافاکسین اسوه 37.5 میلی گرم] داروسازی اسوه Venlafaxine به زودی ...
SUNITENT 50 MG CAP [کپسول سونیتنت 50 میلی گرم] داروسازی اسوه Sunitinib به زودی ...
SUNITENT 25 MG CAP [کپسول سونیتنت 25 میلی گرم] داروسازی اسوه Sunitinib به زودی ...
SUNITENT 12.5 MG CAP [کپسول سونیتنت 12.5 میلی گرم] داروسازی اسوه Sunitinib به زودی ...
L-CARNITINE OSVEH 250MG TAB [قرص ال-کارنیتین اسوه 250 میلی گرم] داروسازی اسوه Carnitine به زودی ...
LORATADINE OSVAH 10MG TAB [قرص لوراتادین اسوه 10 میلی گرم] داروسازی اسوه Loratadine به زودی ...
MELOXICAM OSVAH 15MG TAB [قرص ملوکسیکام اسوه 15 میلی گرم] داروسازی اسوه Meloxicam به زودی ...
MELOXICAM OSVAH 7.5MG TAB [قرص ملوکسیکام اسوه 7.5 میلی گرم] داروسازی اسوه Meloxicam به زودی ...
METHOTREXATE OSVAH 2.5MG TAB [قرص متوترکسات اسوه 2.5 میلی گرم] داروسازی اسوه Methotrexate به زودی ...
IRINOTECAN OSVEH 100MG/5ML VIAL [ویال ایرینوتکان اسوه 100میلی گرم/5میلی گرم] داروسازی اسوه Irinotecan به زودی ...
NILOTIB 200MG CAP [کپسول نیلوتیب 200 میلی گرم] داروسازی اسوه Nilotinib به زودی ...
XENOLIP® 60MG CAP [کپسول زنولیپ 60 میلی گرم] داروسازی اسوه Orlistat به زودی ...
GLUTAZONE 45MG TAB [قرص گلوتازون 45 میلی گرم] داروسازی اسوه Pioglitazone به زودی ...
EFFIGREL® 10MG TAB [قرص افیگرل 10 میلی گرم] داروسازی اسوه Prasugrel به زودی ...
EFFIGREL® 5MG TAB [قرص افیگرل 5 میلی گرم] داروسازی اسوه Prasugrel به زودی ...
PREGABALIN OSVEH 100MG CAP [کپسول پرگابالین اسوه 100 میلی گرم] داروسازی اسوه Pregabalin به زودی ...
PREGABALIN OSVE 150MG CAP [کپسول پرگابالین اسوه 150 میلی گرم] داروسازی اسوه Pregabalin به زودی ...
PREGABALIN OSVE 50MG CAP [کپسول پرگابالین اسوه 50 میلی گرم] داروسازی اسوه Pregabalin به زودی ...
RETELIES 10.4 IU POWDER FOR INJ [پودر قابل تزریق رتلیز 10.4 واحد] داروسازی اسوه Reteplase به زودی ...
RISPIRAN® 1MG TAB [قرص ریسپران 1 میلی گرم] داروسازی اسوه Risperidone به زودی ...
RISPIRAN® 2MG TAB [قرص ریسپران 2 میلی گرم] داروسازی اسوه Risperidone به زودی ...
IRINOTECAN OSVEH 40MG/2ML POWDER VIAL [ویال ایرینوتکان اسوه 40میلی گرم/2میلی لیتر] داروسازی اسوه Irinotecan به زودی ...
MIGRSTOP® 6MG/0.5ML AMP [آمپول میگرستاپ 6میلی گرم/0.5میلی گرم] داروسازی اسوه Sumatriptan به زودی ...
MIGRSTOP® 50MG TAB [قرص میگرستاپ 50 میلی گرم] داروسازی اسوه Sumatriptan به زودی ...
Nephrovit F.C Tablet [قرص روکشدار نفروویت] داروسازی اسوه Multivitamin for CKD Patients به زودی ...
Sitavix 100 mg Tab [قرص سیتاویکس 100 میلی گرم] داروسازی اسوه Sitagliptin به زودی ...
شرکت داروسازی اسوه
تازه های دارویی
اخبار شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب