محصولات شرکت داروسازی ایران ناژو

محصولات شرکت داروسازی ایران ناژو

نام دارو تولید کننده نام ژنریک نظرسنجی
VITAMIN A+D-NAJO 30G OINT [پماد ویتامین آ+د ناژو] داروسازی ایران ناژو Vitamin A+D-Topical به زودی ...
VITAMIN A-NAJO 250U/G 5G OPH OINT [پماد چشمی ویتامین آ-ناژو 250 واحد] داروسازی ایران ناژو Vitamin A به زودی ...
EPIVAL 200MG TAB [قرص اپی وال 200 میلی گرم] داروسازی ایران ناژو Sodium Valproate به زودی ...
TRIPLE SULFA-NAJO 78G VAG CREAM [کرم واژینال تریپل سولفا-ناژو 78 گرم] داروسازی ایران ناژو Triple Sulfa به زودی ...
TETRACYCLINE-NAJO 3% 15G OINT [پماد تتراسیکلین-ناژو 3% 15 گرم] داروسازی ایران ناژو Tetracycline به زودی ...
SILVER SULFADIAZIN-NAJO 1% 50G CREAM [کرم سیلورسولفادیازین-ناژو 1% 50گرم] داروسازی ایران ناژو Silver Sulphadiazine-Topical به زودی ...
SILVER SULFADIAZIN-NAJO 1% 500G CREAM [کرم سیلور سولفادیازین-ناژو 1% 500 گرم] داروسازی ایران ناژو Silver Sulphadiazine-Topical به زودی ...
SELENIUM SULFIDE-NAJO 2.5% SHAMPOO [شامپو سلنیوم سولفاید-ناژو 2.5%] داروسازی ایران ناژو Selenium Sulfide به زودی ...
RABEPRAZOLE-NAJO 20MG TAB [قرص رابپرازول-ناژو 20 میلی گرم] داروسازی ایران ناژو Rabeprazole به زودی ...
POVIDONE IODINE-NAJO 7.5% 3.8ML SCRUB [محلول اسکراب پوویدون آیوداین-ناژو 7.5% 3.8 لیتر] داروسازی ایران ناژو Povidone-Iodine به زودی ...
POVIDONE IODINE-NAJO 7.5% 250ML SCRUB [محلول پویدون آیوداین اسکراب ناژو 7.5% 250 میلی لیتر] داروسازی ایران ناژو Povidone-Iodine به زودی ...
POVIDONE IODINE-NAJO 7.5% 1L SCRUB [محلول پویدون آیوداین ناژو اسکراب 7.5% یک لیتری] داروسازی ایران ناژو Povidone-Iodine به زودی ...
POVIDONE IODINE-NAJO 10% 60ML SOLUTION [محلول پویدون آیوداین ناژو 10% 60 میلی لیتر] داروسازی ایران ناژو Povidone-Iodine به زودی ...
POVIDONE IODINE-NAJO 10% 3.8L SOLUTION [محلول پویدون آیوداین ناژو 10% 3.8 لیتری] داروسازی ایران ناژو Povidone-Iodine به زودی ...
POVIDONE IODINE-NAJO 10% 250ML SOLUTION [محلول پویدون آیوداین ناژو 10% 250 میلی لیتری] داروسازی ایران ناژو Povidone-Iodine به زودی ...
POVIDONE IODINE-NAJO 10% 1L SOLUTION [محلول پویدون آیوداین ناژو 10% یک لیتری] داروسازی ایران ناژو Povidone-Iodine به زودی ...
PIROXICAM-NAJO 60G GEL [ژل پیروکسیکام-ناژو 60 گرم] داروسازی ایران ناژو Piroxicam به زودی ...
PANTOPRAZOLE-NAJO 40MG TAB [قرص پنتوپرازول-ناژو 40 میلی گرم] داروسازی ایران ناژو Pantoprazole به زودی ...
PANTOPRAZOLE-NAJO 20MG TAB [قرص پنتوپرازول-ناژو 20 میلی گرم] داروسازی ایران ناژو Pantoprazole به زودی ...
OMEPRAZOLE-NAJO 20MG CAP [کپسول امپرازول-ناژو 20 میلی گرم] داروسازی ایران ناژو Omeprazole به زودی ...
ACETAMINOPHEN-NAJO 125MG SUPP [شیاف استامینوفن-ناژو 125 میلی گرم] داروسازی ایران ناژو Acetaminophen به زودی ...
ACICLOVIR-NAJO 5% 10G CREAM [کرم آسیکلوویر-ناژو 5% 10 گرم] داروسازی ایران ناژو Aciclovir به زودی ...
ADAPALENE-NAJO 0.1% 30G GEL [ژل آداپالن-ناژو 0.1% 30 گرم] داروسازی ایران ناژو Adapalene به زودی ...
NAJO COLD TAB [قرص ناژو کلد] داروسازی ایران ناژو Adult cold به زودی ...
NITROFURAZONE-NAJO 0.2% 30G CREAM [کرم نیتروفورازون-ناژو 0.2% 30 گرم] داروسازی ایران ناژو Nitrofurazone به زودی ...
NAPROXEN-NAJO 500MG TAB [قرص ناپروکسن-ناژو 500 میلی گرم] داروسازی ایران ناژو Naproxen به زودی ...
MUPIROCIN-NAJO 2% 15G OINT [پماد موپیروسین-ناژو 2% 15 گرم] داروسازی ایران ناژو Mupirocin به زودی ...
MINOXIDIL-NAJO 2% TOP SOL [محلول موضعی ماینوکسیدیل-ناژو 2%] داروسازی ایران ناژو Minoxidil-Topical به زودی ...
MINOXIDIL-NAJO 5% TOP SOL [محلول موضعی ماینوکسیدیل-ناژو 5%] داروسازی ایران ناژو Minoxidil-Topical به زودی ...
METRONIDAZOLE-NAJO 500MG VAG SUPP [شیاف واژینال مترونیدازول-ناژو 500 میلی گرم] داروسازی ایران ناژو Metronidazole به زودی ...
METFORMIN-NAJO 500MG TAB [قرص متفورمین-ناژو 500 میلی گرم] داروسازی ایران ناژو Metformin به زودی ...
MEFENAMIC ACID-NAJO 250MG CAP [کپسول مفنامیک اسید-ناژو 250 میلی گرم] داروسازی ایران ناژو Mefenamic Acid به زودی ...
BETAMETHASONE-NAJO 0.1% 3G OPH OINT [پماد چشمی بتامتازون-ناژو 0.1%] داروسازی ایران ناژو Betamethasone-Ophthalmic به زودی ...
BETAMETHASONE-NAJO 0.1% 20ML LOTION [لوسیون بتامتازون-ناژو 0.1% 20 میلی لیتر] داروسازی ایران ناژو Betamethasone-Topical به زودی ...
LORATADINE-NAJO 10MG TAB [قرص لوراتادین-ناژو 10 میلی گرم] داروسازی ایران ناژو Loratadine به زودی ...
BURN OINTMENT-NAJO 30G TUBE [پماد برن اوینت منت-ناژو 30 گرم] داروسازی ایران ناژو Burn Ointment به زودی ...
CALAMINE-NAJO 8% 30G CREAM [کرم کالامین-ناژو 8% 30 گرم] داروسازی ایران ناژو Calamine به زودی ...
CETIRIZINE-NAJO 10MG TAB [قرص ستریزین ناژو 10 میلی گرم (ستیریزین)] داروسازی ایران ناژو Cetirizine به زودی ...
CLINDAMYCIN-NAJO 2% 40G VAG CREAM [کرم واژینال کلیندامایسین-ناژو 2% 40 گرم] داروسازی ایران ناژو Clindamycin به زودی ...
CLINDAMYCIN-NAJO 1% 60ML SOL [محلول کلیندامایسین-ناژو 1% 60 میلی لیتر] داروسازی ایران ناژو Clindamycin به زودی ...
CLINDAMYCIN-NAJO 1% 15G GEL [ژل کلیندامایسین-ناژو 1% 15 گرم] داروسازی ایران ناژو Clindamycin به زودی ...
CLOTRIMAZOLE-NAJO 1% 15G CREAM [کرم کلوتریمازول-ناژو 1% 15 گرم] داروسازی ایران ناژو Clotrimazole به زودی ...
CLO-GYN 2% 50G VAG CREAM [کرم واژینال کلو-ژین 2% 50 گرم] داروسازی ایران ناژو Clotrimazole به زودی ...
CLO-GYN 100MG VAG SUPP [شیاف واژینال کلو-جین 100 میلی گرم] داروسازی ایران ناژو Clotrimazole به زودی ...
CLOTRIMAZOLE-NAJO 1% 50G VAG CREAM [کرم واژینال کلوتریمازول-ناژو 1% 50 گرم] داروسازی ایران ناژو Clotrimazole به زودی ...
CLOTRIMAZOLE-NAJO 1% 20ML SOLUTION [محلول کلوتریمازول-ناژو 1% 20 میلی لیتر] داروسازی ایران ناژو Clotrimazole به زودی ...
LANSOPRAZOLE-NAJO 30MG CAP [کپسول لانزوپرازول-ناژو 30 میلی گرم] داروسازی ایران ناژو Lansoprazole به زودی ...
KETOCONAZOLE-NAJO 2% CREAM [کرم کتوکونازول-ناژو 2%] داروسازی ایران ناژو Ketoconazole به زودی ...
KETOCONAZOLE-NAJO 2% 100ML SHAMPOO [شامپو کتوکونازول-ناژو 2% 100 میلی لیتر] داروسازی ایران ناژو Ketoconazole به زودی ...
ROCATINOIN 0.05% GEL [ژل روکاتینوئین 0.05%] داروسازی ایران ناژو Isotretinoin به زودی ...
DICLOFENAC-NAJO 1% 60G GEL [ژل دیکلوفناک-ناژو 1% 60 گرم] داروسازی ایران ناژو Diclofenac-Topical به زودی ...
DICLOFENAC-NAJO 50MG SUPP [شیاف دیکلوفناک-ناژو 50 میلی گرم] داروسازی ایران ناژو Diclofenac به زودی ...
DICLOFENAC-NAJO 100MG SUPP [شیاف دیکلوفناک-ناژو 100 میلی گرم] داروسازی ایران ناژو Diclofenac به زودی ...
IBUPROFEN-NAJO 400MG TAB [قرص ایبوبروفن-ناژو 400 میلی گرم] داروسازی ایران ناژو Ibuprofen به زودی ...
GLIBENCLAMIDE-NAJO 5MG TAB [قرص گلی بنکلامید ناژو 5 میلی گرم] داروسازی ایران ناژو Glibenclamide به زودی ...
DIVALPROEX-NAJO 250MG TAB [قرص دی والپروکس-ناژو 250 میلی گرم] داروسازی ایران ناژو Sodium Valproate به زودی ...
GABALEPT 300MG CAP [کپسول گابالپت 300 میلی گرم] داروسازی ایران ناژو Gabapentin به زودی ...
ERYTHROMYCIN-NAJO 2% 60ML SOL [محلول موضعی اریترومایسین-ناژو 2% 60 میلی لیتر] داروسازی ایران ناژو Erythromycin-Topical به زودی ...
CLOTRISON 30ML LOTION [لوسیون کلوتریزون 30 میلی لیتر] داروسازی ایران ناژو Clotrimazole+Betamethasone به زودی ...
EPIVAL 500MG EXTENDED RELEASE TAB [قرص آهسته رهش اپیوال 500 میلی گرم] داروسازی ایران ناژو Sodium Valproate به زودی ...
Capsaicin-najo Cream [کرم کاپسایسین-ناژو] داروسازی ایران ناژو Capsicum به زودی ...
BETAMETHASONE-NAJO 0.1% 15G CREAM [کرم بتامتازون-ناژو 0.1% 15گرمی] داروسازی ایران ناژو Betamethasone-Topical به زودی ...
ANTIHEMORRHOID-NAJO RECTAL SUPP [شیاف رکتال آنتی هموروئید-ناژو] داروسازی ایران ناژو Antihemorrhoid به زودی ...
CLOBETASOL-NAJO 0.05% 15G CREAM [کرم کلوبتازول-ناژو 0.05% 15گرم] داروسازی ایران ناژو Clobetasol به زودی ...
CLOBETASOL-NAJO 0.05% 15G OINT [پماد کلوبتازول-ناژو 0.05% 15 گرم] داروسازی ایران ناژو Clobetasol به زودی ...
CLOTRIMAZOLE-NAJO 100MG VAG TAB [قرص واژینال-ناژو 100 میلی گرم] داروسازی ایران ناژو Clotrimazole به زودی ...
CLOTRISON 1/0.05% 30G TOP CREAM [کرم موضعی کلوتریزون 1/0.05% 30 گرم] داروسازی ایران ناژو Clotrimazole+Betamethasone به زودی ...
DICLOFENAC-NAJO 100MG ER TAB [قرص پیوسته رهش دیکلوفناک-ناژو 100 میلی گرم] داروسازی ایران ناژو Diclofenac به زودی ...
ERYTHROMYCIN-NAJO 4% 60ML SOL [محلول موضعی اریترومایسین-ناژو 4% 60 میلی لیتر] داروسازی ایران ناژو Erythromycin-Topical به زودی ...
ERYTHROMYCIN-NAJO 0.5% 3G OPH OINT [پماد چشمی اریترومایسین-ناژو 0.5% 3 گرم] داروسازی ایران ناژو Erythromycin-Ophthalmic به زودی ...
FLUOCINOLONE-NAJO 0.025% 15G CREAM [کرم فلوئوسینولون-ناژو 0.025% 15 گرم] داروسازی ایران ناژو Fluocinolone به زودی ...
FLUOCINOLONE-NAJO 0.025% 15G OINT [پماد فلوئوسینولون-ناژو 0.025% 15گرم] داروسازی ایران ناژو Fluocinolone به زودی ...
HYDROCORTISONE-NAJO 1% 15G OINT [پماد هیدروکورتیزون-ناژو 1% 15گرم] داروسازی ایران ناژو Hydrocortisone-topical به زودی ...
INDOMETHACIN-NAJO 100MG SUPP [شیاف ایندومتاسین-ناژو 100 میلی گرم] داروسازی ایران ناژو Indomethacin به زودی ...
KETOCONAZOLE-NAJO 2% LOTION [لوسیون کتوکونازول-ناژو 2%] داروسازی ایران ناژو Ketoconazole به زودی ...
LIDOCAINE-NAJO 2% GEL [ژل لیدوکائین-ناژو 2%] داروسازی ایران ناژو Lidocaine-Local به زودی ...
DIVALPROEX-NAJO 500MG TAB [قرص دی والپروئکس-ناژو 500 میلی گرم] داروسازی ایران ناژو Sodium Valproate به زودی ...
TRIAMCINOLONE N N-NAJO 15G OINT [پماد تریامسینولون ان ان-ناژو 15 گرم] داروسازی ایران ناژو Triamcinolone NN به زودی ...
TETRACYCLINE-NAJO 1% 3G OPH OINT [پماد چشمی تتراسیکلین-ناژو 1% 3 گرم] داروسازی ایران ناژو Tetracycline-Ophthalmic به زودی ...
MESALAZINE-NAJO 500MG SUPP [شیاف مزالازین-ناژو 500 میلی گرم] داروسازی ایران ناژو Mesalazine به زودی ...
MESALAZINE-NAJO 500MG TAB [قرص مزالازین-ناژو 500 میلی گرم] داروسازی ایران ناژو Mesalazine به زودی ...
MOMETASONE IRAN NAJO 0.1% 30G CREAM [کرم مومتازون ایران ناژو 0.1% 30 گرم] داروسازی ایران ناژو Mometasone به زودی ...
MOMETASONE-NAJO 0.1% 30ML LOTION [لوسیون مومتازون-ناژو 0.1% 30 میلی لیتر] داروسازی ایران ناژو Mometasone به زودی ...
MOMETASONE-NAJO 0.1% 30G OINT [پماد مومتازون-ناژو 0.1% 30 گرم] داروسازی ایران ناژو Mometasone به زودی ...
NAPROXEN-NAJO 250MG TAB [قرص ناپروکسن-ناژو 250 میلی گرم] داروسازی ایران ناژو Naproxen به زودی ...
RANITIDINE-NAJO 150MG TAB [قرص رانیتیدین-ناژو 150 میلی گرم] داروسازی ایران ناژو Ranitidine به زودی ...
NAJO CAINE P TOPICAL CREAM [کرم موضعی ناژوکائین پی - ناژو-کایین پی] داروسازی ایران ناژو Lidocaine+Prilocaine-Topical به زودی ...
شرکت داروسازی ایران ناژو
تازه های دارویی
اخبار شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب