محصولات شرکت داروسازی البرز دارو

محصولات شرکت داروسازی البرز دارو

نام دارو تولید کننده نام ژنریک نظرسنجی
ALPHA-VERAPAMIL 40MG TAB [قرص آلفا-وراپامیل 40 میلی گرم] داروسازی البرز دارو Verapamil به زودی ...
TRIAMCINOLONE ALBORZDAROU 40MG/1ML AMP [آمپول تریامسینولون البرز دارو 40 میلی گرم] داروسازی البرز دارو Triamcinolone به زودی ...
TRAMADOL ALBORZDAROU 50MG/1ML AMP [آمپول ترامادول البرز دارو 50 میلی گرم] داروسازی البرز دارو Tramadol به زودی ...
ALPHA-TRAMADOL 50MG TAB [قرص آلفا-ترامادول 50 میلی گرم] داروسازی البرز دارو Tramadol به زودی ...
TRAMADOL ALBORZDAROU 100MG TAB [قرص ترامادول البرز دارو 100 میلی گرم] داروسازی البرز دارو Tramadol به زودی ...
THEOCHAL-G 120ML SYRUP [شربت تئوکال-جی 120 میلی لیتر] داروسازی البرز دارو Theophylline G به زودی ...
SALBUTAMOL ALBORZDAROU 2MG/5ML 120ML SYRUP [شربت سالبوتامول البرزدارو 2 میلی گرم بر 5 میلی لیتر 120 سی سی] داروسازی البرز دارو Salbutamol به زودی ...
RIVASTIGMINE ALBORZDAROU 6MG CAP [کپسول ریواستیگمین البرز دارو 6 میلی گرم] داروسازی البرز دارو Rivastigmine به زودی ...
RANITIDINE ALBORZDAROU 50MG/2ML AMP [آمپول رانیتیدین البرز دارو 50 میلی گرم/2 میلی لیتر] داروسازی البرز دارو Ranitidine به زودی ...
PSEUDOEPHEDRINE ALBORZDAROU 60ML SYRUP [شربت پزدوافدرین البرز دارو 60 میلی لیتر] داروسازی البرز دارو Pseudoephedrine به زودی ...
ALPEX 20MG/1ML AMP [آمپول آلپکس 20 میلی گرم بر میلی لیتر] داروسازی البرز دارو Piroxicam به زودی ...
ALPHA-PIRACETAM 800MG TAB [قرص آلفا-پیراستام 800 میلی گرم] داروسازی البرز دارو Piracetam به زودی ...
PEDICOLD 60ML SYRUP [شربت پدی کلد 60 میلی لیتر] داروسازی البرز دارو Pediatric Gripe به زودی ...
ALPHA-PANCREATIN TAB [قرص آلفا-پانکراتین] داروسازی البرز دارو Pancreatin به زودی ...
OMEPRAZOLE ALBORZDAROO 20MG CAP [کپسول امپرازول البرز دارو 20 میلی گرم] داروسازی البرز دارو Omeprazole به زودی ...
ACETAMINOPHEN ALBORZDAROU 325MG TAB [قرص استامینوفن البرزدارو 325 میلی گرم] داروسازی البرز دارو Acetaminophen به زودی ...
ALPHA-ACETAMINOPHEN 500MG TAB [قرص آلفا-استامینوفن 500 میلی گرم] داروسازی البرز دارو Acetaminophen به زودی ...
ADIGEL 240ML SUSP [سوسپاسیون آدیژل 240 میلی لیتر] داروسازی البرز دارو Aluminium MG به زودی ...
ADIGEL-S 10ML SACHET [ساشه آدیژل-اس 10 میلی لیتر] داروسازی البرز دارو Aluminium MGS به زودی ...
ADIGEL-S 240ML SUSP [سوسپانسیون آدیژل-اس 240 میلی لیتر] داروسازی البرز دارو Aluminium MGS به زودی ...
ADIGEL-S TAB [قرص آدیژل-اس] داروسازی البرز دارو Aluminium MGS به زودی ...
AMLOPRES 5MG TAB [قرص آملوپرس 5 میلی گرم] داروسازی البرز دارو Amlodipine به زودی ...
ATROPINE SULFATE ALBORZDAROU 0.5MG/1ML SYRINGE [سرنگ آماده تزریق آتروپین سولفات البرزدارو 0.5 میلی گرم] داروسازی البرز دارو Atropine به زودی ...
ATRACURAL 50MG/5ML AMP [آمپول آتراکورال 50 میلی گرم/5 میلی لیتر] داروسازی البرز دارو Atracurium Besilate به زودی ...
ATRACURAL 25MG/2.5ML AMP [آمپول آتراکورال 25میلی گرم/2.5 میلی لیتر] داروسازی البرز دارو Atracurium Besilate به زودی ...
ACA ALBORZDAROU TAB [قرص آ سی آ البرزدارو] داروسازی البرز دارو ACA به زودی ...
NITROCARDIN 6.4MG TAB [قرص نیتروکاردین 6.4 میلی گرم] داروسازی البرز دارو Nitroglycerin به زودی ...
NITROCARDIN 2.6MG TAB [قرص نیتروکاردین 2.6 میلی گرم] داروسازی البرز دارو Nitroglycerin به زودی ...
NALIDIXIC ACID ALBORZDAROU 60MG/ML 120ML SUSP [سوسپانسیون نالیدیکسیک اسید البرزدارو 60میلی گرم/میلی لیتر] داروسازی البرز دارو Nalidixic Acid به زودی ...
METRONIDAZOLE ALBORZDAROU 250MG TAB [قرص مترونیدازول البرزدارو 250 میلی گرم] داروسازی البرز دارو Metronidazole به زودی ...
METRONIDAZOLE ALBORZDAROU 125MG/5ML 120ML SUSP [سوسپانسیون مترونیدازول البرزدارو 125 میلی گرم/5 میلی لیتر] داروسازی البرز دارو Metronidazole به زودی ...
METORAL 5MG/5ML AMP [آمپول متورال 5 میلی گرم/5 میلی لیتر] داروسازی البرز دارو Metoprolol به زودی ...
METORAL 50MG TAB [قرص متورال 50 میلی گرم] داروسازی البرز دارو Metoprolol به زودی ...
ALPHA-BETAMETHASONE 4MG/1ML AMP [] داروسازی البرز دارو Betamethasone به زودی ...
LAXIGEL 240ML SUSP [سوسپانسیون لاکسی ژل 240 میلی لیتر] داروسازی البرز دارو Magnesium Hydroxide به زودی ...
LOZEN 25MG TAB [قرص لوزن 25 میلی گرم] داروسازی البرز دارو Losartan به زودی ...
CARVIDAL 6.25MG TAB [قرص کارویدال 6.25 میلی گرم] داروسازی البرز دارو Carvedilol به زودی ...
CARVIDAL 12.5MG TAB [قرص کارویدال 12.5 میلی گرم] داروسازی البرز دارو Carvedilol به زودی ...
ALPHA-CHLORPHENIRAMINE 10MG/1ML AMP [آمپول آلفا-کلرفنیرامین 10 میلی گرم/ 1میلی لیتر] داروسازی البرز دارو Chlorpheniramine Maleate به زودی ...
CIPROFLOXACIN ALBORZDAROU 500MG TAB [قرص سیپروفلوگساسین البرزدارو 500 میلی گرم] داروسازی البرز دارو Ciprofloxacin به زودی ...
CITICOLINE ALBORZ DAROU 250MG/2ML AMP [آمپول سیتی کولین البرز دارو 250 میلی گرم/2 میلی لیتر] داروسازی البرز دارو Citicoline به زودی ...
CLINDAMYCIN ALBORZDAROU 300MG/2ML AMP [آمپول کلیندامایسین البرزدارو 300میلی گرم/2میلی لیتر] داروسازی البرز دارو Clindamycin به زودی ...
CO TRIMOXAZOLE ALBORZDAROU 100ML SUSP [سوسپانسیون کوتریموکسازول البرز دارو 100 میلی لیتر] داروسازی البرز دارو Co-trimoxazole به زودی ...
PARKIN C 110MG TAB [قرص پارکین سی 110 میلی گرم] داروسازی البرز دارو Levodopa-C به زودی ...
PARKIN C FORTE 250/25MG TAB [قرص پارکین سی فورت 250 میلی گرم] داروسازی البرز دارو Levodopa-C به زودی ...
L-CARNITE 1G/10ML 120ML ORAL SOL [محلول خوراکی ال-کارنیت 1گرم/10 میلی لیتر 120 میلی لیتر] داروسازی البرز دارو Carnitine به زودی ...
LACTULOSE ALBORZDAROU 10G/15ML 240ML SYRUP [شربت لاکتولوز البرزدارو 10گرم/15میلی لیتر 240میلی لیتر] داروسازی البرز دارو Lactulose به زودی ...
DEXAMETHASONE ALBORZDAROU 8MG/2ML AMP [آمپول دگزامتازون البرز دارو 8 میلی گرم] داروسازی البرز دارو Dexamethasone به زودی ...
DEXTROMETHORPHAN ALBORZDAROU 60ML SYRUP [شربت دکسترومتورفان البرزدارو 60 میلی لیتر] داروسازی البرز دارو Dextromethorphan به زودی ...
DEXTROMETHORPHAN P ALBORZDAROU 60ML SYRUP [شربت دکسترومتورفان پی البرزدارو 60 میلی لیتر] داروسازی البرز دارو Dextromethorphan-P به زودی ...
ALFEN XL SR 100MG TAB [قرص آهسته رهش آلفن ایکس ال 100 میلی گرم] داروسازی البرز دارو Diclofenac به زودی ...
ALFEN 25MG/ML 3ML AMP [آمپول آلفن 25میلی گرم/میلی لیتر 3میلی لیتر] داروسازی البرز دارو Diclofenac به زودی ...
IBUPROFEN ALBORZDAROU 100MG/5ML SUSP [سوسپاسیون ایبوپروفن البرزدارو 100 میلی گرم/5میلی لیتر] داروسازی البرز دارو Ibuprofen به زودی ...
HEPARIN ALBORZDAROU 5000U/1ML PRE FILLED SYRINGE [سرنگ آماده تزریق هپارین البرزدارو 5000واحد/1میلی لیتر] داروسازی البرز دارو Heparin به زودی ...
HEPARIN ALBORZDAROU 5000U/1ML AMP [آمپول هپارین البرزدارو 5000 واحد/1میلی لیتر] داروسازی البرز دارو Heparin به زودی ...
GUAIFENESIN ALBORZDAROU 60ML SYRUP [شربت گایافنزین البرزدارو 60 میلی لیتر] داروسازی البرز دارو Guaifenesin به زودی ...
GENTAMICIN ALBORZ DAROU 80MG/2ML AMP [آمپول جنتامایسین البرزدارو 80میلی گرم/2میلی لیتر] داروسازی البرز دارو Gentamicin به زودی ...
GENTAMICIN ALBORZ DAROU 20MG/2ML AMP [آمپول جنتامایسین البرزدارو 20میلی گرم/2میلی لیتر] داروسازی البرز دارو Gentamicin به زودی ...
DIPHENHYDRAMINE COMPOUND ALBORZDAROU 60ML SYRUP [شربت دیفن هیدرامین کامپاند البرزدارو] داروسازی البرز دارو Diphenhydramine Compound به زودی ...
DIPHENHYDRAMINE ALBORZDAROU 60ML SYRUP [شربت دیفن هیدرامین البرزدارو 60 میلی لیتر] داروسازی البرز دارو Diphenhydramine به زودی ...
FUROSEMIDE ALBORZDAROU 20MG/2ML AMP [آمپول فورزماید البرزدارو 20میلی گرم/2میلی لیتر] داروسازی البرز دارو Furosemide به زودی ...
ALPHA-FLUVOXAMIN 50MG TAB [قرص آلفا-فلووکسامین 50 میلی گرم] داروسازی البرز دارو Fluvoxamine به زودی ...
EZITAL 10MG TAB [قرص ازیتال 10 میلی گرم] داروسازی البرز دارو Ezetimibe به زودی ...
EXPECTORANT CODEINE ALBORZDAROU 60ML SYRUP [شربت اکسپکتورانت کدئین البرزدارو 60 میلی لیتر] داروسازی البرز دارو Expectorant Codeine به زودی ...
EXPECTORANT ALBORZDAROU 60ML SYRUP [شربت اکسپکتورانت البرزدارو 60 میلی لیتر] داروسازی البرز دارو Expectorant به زودی ...
ENOXAN 100MG/ML 0.6ML INJ [آمپول انوکسان 100میلی گرم/میلی لیتر 0.6 میلی لیتر] داروسازی البرز دارو Enoxaparin Sodium به زودی ...
ACETAMINOPHEN CODEINE ALBORZDAROU (300+10)MG TAB [قرص استامینوفن کدئین البرزدارو 310میلی گرم] داروسازی البرز دارو Acetaminophen+Codeine به زودی ...
EXEDRAL 250/65/250MG TAB [قرص اکسدرال 250/65/250 میلی گرم] داروسازی البرز دارو Acetaminophen+Caffein+ASA به زودی ...
RAXAL CAP [کپسول راکسال] داروسازی البرز دارو Acetaminophen+Ibuprofen+Caffeine به زودی ...
LIPIVAS 5/20 TAB [قرص لیپیواس5/20] داروسازی البرز دارو Amlodipine+Atorvastatin به زودی ...
IMIPENEM+CILASTATIN ALBORZ DAROU (500+500)MG VIAL [ویال ایمی پنم/سیلاستاتین البرز دارو 500+500 میلی گرم] داروسازی البرز دارو Imipenem+Cilastatin به زودی ...
VENOLA 75MG EXTENDED RELEASE CAP [کپسول آهسته رهش ونولا 75 میلی گرم] داروسازی البرز دارو Venlafaxine به زودی ...
VENOLA 37.5MG EXTENDED RELEASE CAP [کپسول آهسته رهش ونولا 37.5 میلی گرم] داروسازی البرز دارو Venlafaxine به زودی ...
VENOLA 150MG EXTENDED RELEASE CAP [کپسول آهسته رهش ونولا 150 میلی گرم] داروسازی البرز دارو Venlafaxine به زودی ...
SIBUTHIN 15MG CAP [کپسول سیبوتین 15 میلی گرم] داروسازی البرز دارو Sibutramine به زودی ...
SIBUTHIN 10MG CAP [کپسول سیبوتین 10 میلی گرم] داروسازی البرز دارو Sibutramine به زودی ...
TIRACETAL 500MG TAB [قرص تیراستال 500 میلی گرم] داروسازی البرز دارو Levetiracetam به زودی ...
PYRAMIST 60MG TAB [قرص پیرامیست 60 میلی گرم] داروسازی البرز دارو Pyridostigmine به زودی ...
ENOXAN 100MG/ML 4000 U 0.4ML SYRINGE [سرنگ آماده تزریق انوکسان 100 میلی گرم/میلی لیتر 4000 واحد] داروسازی البرز دارو Enoxaparin Sodium به زودی ...
MONONITRAL 50MG SR CAP [کپسول آهسته رهش مونونیترال 50 میلی گرم] داروسازی البرز دارو Isosorbide Mononitrate به زودی ...
ALFEN-SR® 100MG ER CAP [کپسول آهسته رهش آلفن-اس آر 100 میلی گرم] داروسازی البرز دارو Diclofenac به زودی ...
CIS-ATRACURAL® 2MG/ML 5ML AMP [آمپول سیس-آتروکورال 2 میلی گرم/میلی لیتر 5 میلی لیتر] داروسازی البرز دارو Atracurium Besilate به زودی ...
Dabigatran alborz darou 75 mg Cap [کپسول دابيگاتران البرز دارو 75] داروسازی البرز دارو Dabigatran به زودی ...
FEROGLUBIN B12 Syrup ALBORZDAROU [شربت فروگلوبین B12 البرز دارو] داروسازی البرز دارو Ferrous sulfate+folic acid به زودی ...
شرکت داروسازی البرز دارو
تازه های دارویی
اخبار شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب