محصولات شرکت شرکت داروسازی قائم دارو

محصولات شرکت شرکت داروسازی قائم دارو

نام دارو تولید کننده نام ژنریک نظرسنجی
Rulax 500mg Capsule [کپسول رولاکس 500 میلی گرم] شرکت داروسازی قائم دارو Cassia Angustifolia به زودی ...
Ruginsing Capsule [کپسول روجین سینگ (روجینسینگ)] شرکت داروسازی قائم دارو Panax ginseng به زودی ...
Rulax 50gr Sachet [ساشه رولاکس 50 گرم] شرکت داروسازی قائم دارو Cassia Angustifolia به زودی ...
Rulax 5gr Sachet [ساشه رولاکس 5 گرم] شرکت داروسازی قائم دارو Cassia Angustifolia به زودی ...
Rogreen Capsule [کپسول روگرین] شرکت داروسازی قائم دارو Camellia sinensis+ Vitis vinifera+ Vit C به زودی ...
Slimmax Capsule [کپسول اسلیم مکس] شرکت داروسازی قائم دارو Coriandrum sativum+ Foeniculum vulgare+ Cichorium intybus+ Camellia sinensis به زودی ...
Rucardin Capsule [کپسول روکاردین] شرکت داروسازی قائم دارو Crataegus aemula به زودی ...
Rucardin 2.5gr Sachet [ساشه روکادرین 2.5 گرم] شرکت داروسازی قائم دارو Crataegus aemula به زودی ...
Rucardin 50gr Sachet [ساشه روکادرین 50 گرم] شرکت داروسازی قائم دارو Crataegus aemula به زودی ...
Rodiuretic Drop [قطره رودیورتیک] شرکت داروسازی قائم دارو Equisetum arvensis به زودی ...
Shahbalout Hendi Ghaem Darou Tablet [قرص شاه بلوط هندی قائم دارو] شرکت داروسازی قائم دارو Aesculus hippocastanum به زودی ...
Femexcite 500mg Capsule [کپسول فمکسیت 500 میلی گرم] شرکت داروسازی قائم دارو Elaeagnus angustifolia به زودی ...
Roganum Drop [قطره روگانوم] شرکت داروسازی قائم دارو Origanum majorana+ Mentha piperita+ Olea europaea به زودی ...
Rotarin Powder [پودر روتارین] شرکت داروسازی قائم دارو Cydonia oblonga+ Origanum vulgare به زودی ...
Dentogan Gel [ژل دنتوگان] شرکت داروسازی قائم دارو Caryophyllus aromaticum+Mentha piperita به زودی ...
RUGASTRIN 500MG Capsule [کپسول روگاسترین 500 میلی گرم] شرکت داروسازی قائم دارو Carum carvi به زودی ...
Reepaven Tablet [قرص ریپاون] شرکت داروسازی قائم دارو Aesculus hippocastanum به زودی ...
RUGREEN Capsule [کپسول روگرین] شرکت داروسازی قائم دارو Camellia Sinensis به زودی ...
Rodiuretic Capsule [کپسول رودیورتیک] شرکت داروسازی قائم دارو Equisetum arvensis به زودی ...
RUNSUL Capsule [کپسول رونسول] شرکت داروسازی قائم دارو Trigonella foenum-graecum به زودی ...
RUHEMORRIN Capsule [کپسول روهمورین] شرکت داروسازی قائم دارو Rheum palmatum به زودی ...
تازه های دارویی
اخبار شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب