محصولات شرکت داروسازی حکیم مومن تیریزی

محصولات شرکت داروسازی حکیم مومن تیریزی

نام دارو تولید کننده نام ژنریک نظرسنجی
Otrifel Hakim Momen Tabrizi Tablet [قرص اطریفل (اوطریفل) حکیم مومن تبریزی] داروسازی حکیم مومن تیریزی Senna italica+Cichorium intybus+Rosa damascena+Terminalia chebula به زودی ...
TRAGXACOM Tablet [قرص تراگزاکوم] داروسازی حکیم مومن تیریزی Valeriana officinalis+ Passiflora incarnata به زودی ...
Carvil Tablet [قرص کارویل] داروسازی حکیم مومن تیریزی Apium graveolons+Pippinella anisum+Cuminum cyminnum+Rumex azcetosaa به زودی ...
COMINON Tablet [قرص کومینون] داروسازی حکیم مومن تیریزی Colchicum automnale+Utrica dioica+Zataria muliflora+Hyssopus Off به زودی ...
GENTIANA Tablet [قرص جنطیانا] داروسازی حکیم مومن تیریزی Eugenia caryophyllata+Cinnamomum zeylanicum+Elettaria cardamomum به زودی ...
تازه های دارویی
اخبار شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب