محصولات شرکت فن آوریهای نوین دارویی آتیه

محصولات شرکت فن آوریهای نوین دارویی آتیه

نام دارو تولید کننده نام ژنریک نظرسنجی
Rosuchol 10MG TAB [قرص رزوکل 10 میلی گرم] فن آوریهای نوین دارویی آتیه Rosuvastatin به زودی ...
Rosuchol 20MG TAB [قرص رزوکل 20 میلی گرم] فن آوریهای نوین دارویی آتیه Rosuvastatin به زودی ...
Rosuchol 40MG TAB [قرص رزوکل 40میلی گرم] فن آوریهای نوین دارویی آتیه Rosuvastatin به زودی ...
Rosuchol 5MG TAB [قرص رزوکل 5 میلی گرم] فن آوریهای نوین دارویی آتیه Rosuvastatin به زودی ...
Staparkin 100/25/200MG TAB [قرص استاپارکین 100/25/200 میلی گرم] فن آوریهای نوین دارویی آتیه Levodopa+Carbidopa+Entacapone به زودی ...
Orlistat FANDA 120MG CAP [کپسول ارلیستات فندا 120 میلی گرم] فن آوریهای نوین دارویی آتیه Orlistat به زودی ...
Tamsulosin FANDA 0.4 MG ER CAP [کپسول آهسته رهش تامسولوزین فندا 0.4 میلی گرم] فن آوریهای نوین دارویی آتیه Tamsulosin به زودی ...
DIVALPROEX-FANDA 250MG TAB [قرص دی والپروکس-فندا 250 میلی گرم] فن آوریهای نوین دارویی آتیه Sodium Valproate به زودی ...
DIVALPROEX-FANDA 500MG TA [قرص دی والپروکس-فندا 500 میلی گرم] فن آوریهای نوین دارویی آتیه Sodium Valproate به زودی ...
PIOGLITAZONE-FANDA 30MG FC.TAB [قرص روکشدار پیوگلیتازون فندا 30 میلی گرم] فن آوریهای نوین دارویی آتیه Pioglitazone به زودی ...
METFORMIN-FANDA 500MG TAB [قرص متفورمین فندا 500 میلی گرم] فن آوریهای نوین دارویی آتیه Metformin به زودی ...
PREGABALIN FANDA 100MG Capsule [کپسول پرگابالین فندا 100 میلی گرم] فن آوریهای نوین دارویی آتیه Pregabalin به زودی ...
PREGABALIN FANDA 75MG Capsule [کپسول پرگابالین فندا 75 میلی گرم] فن آوریهای نوین دارویی آتیه Pregabalin به زودی ...
PREGABALIN FANDA 150MG Capsule [کپسول پرگابالین فندا 150 میلی گرم] فن آوریهای نوین دارویی آتیه Pregabalin به زودی ...
ZYVOLID 600 MG Tablet [قرص زایولید 600 میلی گرم] فن آوریهای نوین دارویی آتیه Linezolid به زودی ...
METROFAN 500 MG Tablet [قرص متروفن 500 میلی گرم] فن آوریهای نوین دارویی آتیه Metronidazole به زودی ...
Staparkin 200/50/200MG TAB [قرص استاپارکین 200/50/200 میلی گرم] فن آوریهای نوین دارویی آتیه Levodopa+Carbidopa+Entacapone به زودی ...
ROSOCHOL 40MG Tablet [قرص رزوکل 40 میلی گرم] فن آوریهای نوین دارویی آتیه Rosuvastatin به زودی ...
ROSOCHOL 20MG Tablet [قرص رزوکل 20 میلی گرم] فن آوریهای نوین دارویی آتیه Rosuvastatin به زودی ...
ROSOCHOL 10 MG Tablet [قرص رزوکل 10 میلی گرم] فن آوریهای نوین دارویی آتیه Rosuvastatin به زودی ...
ROSOCHOL 5MG Tablet [قرص رزوکل 5 میلی گرم] فن آوریهای نوین دارویی آتیه Rosuvastatin به زودی ...
METRONIDAZOLE FANDA 250MG Tablet [قرص مترونیدازول فندا 250 میلی گرم] فن آوریهای نوین دارویی آتیه Metronidazole به زودی ...
تازه های دارویی
اخبار شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب