محصولات شرکت داروسازی تولید دارو

محصولات شرکت داروسازی تولید دارو

نام دارو تولید کننده نام ژنریک نظرسنجی
TRAMADOL-TD 50MG/1ML AMP [آمپول ترامادول-تی دی 50 میلی گرم] داروسازی تولید دارو Tramadol به زودی ...
SERTRALINE T.D 50MG TAB [قرص سرترالین تی دی 50 میلی گرم] داروسازی تولید دارو Sertraline به زودی ...
RANITIDINE TOLIDAROU 75MG/5ML SYRUP [شربت رانیتیدین تولید دارو 75 میلی گرم بر 5 میلی لیتر] داروسازی تولید دارو Ranitidine به زودی ...
RANITIDINE TOLIDAROU 300MG TAB [قرص رانیتیدین تولید دارو 300 میلی گرم] داروسازی تولید دارو Ranitidine به زودی ...
PRANOL 40MG TAB [قرص پرانول 40 میلی گرم] داروسازی تولید دارو Propranolol به زودی ...
PRANOL 1MG/1ML AMP [آمپول پرانول 1 میلی گرم (پروپرانولول)] داروسازی تولید دارو Propranolol به زودی ...
PRANOL 10MG TAB [قرص پرانول 10 میلی گرم (پروپرانولول)] داروسازی تولید دارو Propranolol به زودی ...
TOLIDINE 7.5% 3.8L SCRUB [اسکراب تولیدین 7.5% 3.8 لیتر] داروسازی تولید دارو Povidone-Iodine به زودی ...
TOLIDINE 7.5% 250ML SCRUB [محلول تولیدین اسکراب 7.5% 250 میلی لیتر] داروسازی تولید دارو Povidone-Iodine به زودی ...
TOLIDINE 7.5% 1L SCRUB [محلول تولیدین 7.5% یک لیتری] داروسازی تولید دارو Povidone-Iodine به زودی ...
TOLIDINE 10% 80G VAG GEL [ژل واژینال تولیدین 10% 80 گرم] داروسازی تولید دارو Povidone-Iodine به زودی ...
TOLIDINE 10% 60ML SOLUTION [محلول تولیدین 10% 60 میلی لیتر] داروسازی تولید دارو Povidone-Iodine به زودی ...
TOLIDINE 10% 3.8L SOLUTION [محلول تولیدین 10% 3.8 لیتری] داروسازی تولید دارو Povidone-Iodine به زودی ...
TOLIDINE 10% 250ML SOLUTION [محلول تولیدین 10% 250 میلی لیتری] داروسازی تولید دارو Povidone-Iodine به زودی ...
TOLIDINE 10% 1L SOLUTION [محلول تولیدین 10% 1 لیتری] داروسازی تولید دارو Povidone-Iodine به زودی ...
PENTAZOCINE TOLIDDAROU 30MG/1ML AMP [آمپول پنتازوسین تولید دارو 30 میلی گرم/1 میلی لیتر] داروسازی تولید دارو Pentazocine به زودی ...
SEDARIN 10MG TAB [قرص سدارین 10 میلی گرم] داروسازی تولید دارو Oxazepam به زودی ...
ORLISTAT TOLIDDAROU 60MG CAP [کپسول اورلیستات تولید دارو 60 میلی گرم] داروسازی تولید دارو Orlistat به زودی ...
ORLISTAT TOLIDAROU 120MG CAP [کپسول اورلیستات تولید دارو 120 میلی گرم] داروسازی تولید دارو Orlistat به زودی ...
OFLOQUINOL 300MG TAB [قرص افلوکوئینول 300 میلی گرم] داروسازی تولید دارو Ofloxacin به زودی ...
OFLOQUINOL 200MG TAB [قرص افلوکوئینول 200 میلی گرم] داروسازی تولید دارو Ofloxacin به زودی ...
ACETAMINOPHEN TOLIDAROU DROP [قطره استامینوفن تولید دارو] داروسازی تولید دارو Acetaminophen به زودی ...
ACETAMINOPHEN TOLIDDAROU 120MG/5ML 60ML SOL [محلول استامینوفن تولیددارو 120 میلی گرم/5 میلی لیتر] داروسازی تولید دارو Acetaminophen به زودی ...
ADAPALENE TOLIDDAROU 0.1% GEL [ژل آداپالن تولید دارو 0.1%] داروسازی تولید دارو Adapalene به زودی ...
RELICOL TAB [قرص رلیکول] داروسازی تولید دارو Adult cold به زودی ...
GASTRAL SUSP [سوسپانسیون گاسترال] داروسازی تولید دارو Aluminium MGS به زودی ...
AMLOTIDI 5MG TAB [قرص آملوتیدی 5 میلی گرم] داروسازی تولید دارو Amlodipine به زودی ...
TEDASA 100MG TAB [قرص تداسا 100 میلی گرم] داروسازی تولید دارو Aspirin به زودی ...
TIDATOR 40MG TAB [قرص تیداتور 40 میلی گرم] داروسازی تولید دارو Atorvastatin به زودی ...
TIDATOR 20MG TAB [قرص تیداتور 20 میلی گرم] داروسازی تولید دارو Atorvastatin به زودی ...
TIDATOR 10MG TAB [قرص تیداتور 10 میلی گرم] داروسازی تولید دارو Atorvastatin به زودی ...
AZITHROMYCIN TLIDDAROU 250MG CAP [کپسول آزیترومایسین تولیددارو 250 میلی گرم] داروسازی تولید دارو Azithromycin به زودی ...
AZITHROMYCIN T.D 200MG/5ML 30ML SUSP [سوسپانسیون آزیترومایسین تی.دی 200 میلی گرم] داروسازی تولید دارو Azithromycin به زودی ...
AXAR TAB [قرص آکسار] داروسازی تولید دارو ACA به زودی ...
NIFEDIPINE TOLIDDAROU 10MG TAB [قرص نیفیدیپین تولیددارو 10 میلی گرم] داروسازی تولید دارو Nifedipine به زودی ...
NAPHAZOLINE TOLIDDAROU 0.05% 10ML NASAL DROP [قطره بینی نفازولین تولیددارو 0.05% 10 میلی لیتر] داروسازی تولید دارو Naphazoline به زودی ...
NALOXONE-TD 0.4MG/1ML AMP [آمپول نالوکسان-تی دی 0.4 میلی گرم/میلی لیتر] داروسازی تولید دارو Naloxone به زودی ...
MONTELUKAST T.D 10MG TAB [قرص مونته لوکاست تی.دی 10 میلی گرم] داروسازی تولید دارو Montelukast به زودی ...
MEMANTINE T.D 10MG TAB [قرص ممانتین تی.دی 10 میلی گرم] داروسازی تولید دارو Memantine به زودی ...
MELOXICAM TOLIDDAROU 7.5MG TAB [قرص ملوکسیکام تولیددارو 7.5 میلی گرم] داروسازی تولید دارو Meloxicam به زودی ...
MELOXICAM TOLIDDAROU 15MG TAB [قرص ملوکسیکام تولیددارو 15 میلی گرم] داروسازی تولید دارو Meloxicam به زودی ...
BISACODYL TOLIDDAROU 5MG TAB [قرص بیزاکودیل تولیددارو 5 میلی گرم] داروسازی تولید دارو Bisacodyl به زودی ...
BISACODYL TOLID DAROU 5MG SUPP [شیاف بیزاکودیل تولیددارو 5 میلی گرم] داروسازی تولید دارو Bisacodyl به زودی ...
BISACODYL TOLID DAROU 10MG SUPP [شیاف بیزاکودیل تولیددارو 10 میلی گرم] داروسازی تولید دارو Bisacodyl به زودی ...
LAX-MEL 8% 240ML SUSP [سوسپانسیون لاکس-مل 8% 240 میلی لیتر] داروسازی تولید دارو Magnesium Hydroxide به زودی ...
MUCOLIN 4MG/2ML AMP [آمپول موکولین 4 میلی گرم/2 میلی لیتر] داروسازی تولید دارو Bromhexine به زودی ...
MUCOLIN 4MG/5ML 60ML ELIXIR [الگزیر موکولین 4 میلی گرم/5 میلی لیتر 60 میلی لیتر] داروسازی تولید دارو Bromhexine به زودی ...
MUCOLIN 8MG TAB [قرص موکولین 8 میلی گرم] داروسازی تولید دارو Bromhexine به زودی ...
BURN OINTMENT TOLIDARU 30G OINT [پماد سوختگی تولیددارو 30 گرم] داروسازی تولید دارو Burn Ointment به زودی ...
CETIRIZINE T.D 10MG TAB [قرص ستریزین تی.دی 10 میلی گرم (ستیریزین)] داروسازی تولید دارو Cetirizine به زودی ...
CIPROQUINOL 250MG TAB [قرص سیپروکینول 250 میلی گرم] داروسازی تولید دارو Ciprofloxacin به زودی ...
CIPROQUINOL 500MG TAB [قرص سیپروکینول 500 میلی گرم] داروسازی تولید دارو Ciprofloxacin به زودی ...
TIDIPRAM 20 MG TAB [قرص تیدیپرام 20 میلی گرم] داروسازی تولید دارو Citalopram به زودی ...
TIDICHOLIN 250MG/2ML AMP [آمپول تیدی کولین 250 میلی گرم/2 میلی لیتر] داروسازی تولید دارو Citicoline به زودی ...
CLARITHROMYCIN T.D 500MG TAB [قرص کلاریترومایسین تی.دی 500 میلی گرم] داروسازی تولید دارو Clarithromycin به زودی ...
TIDOCAUGH 60MG/ML ORAL DROP [قطره خوراکی تیدوکاف 60میلی گرم/میلی لیتر] داروسازی تولید دارو Clobutinol به زودی ...
VAZONIDIN 0.2MG TAB [قرص وازونیدین (کلونیدین تولید دارو)0.2 میلی گرم] داروسازی تولید دارو Clonidine به زودی ...
L-CARNITINE TOLIDDAROU 250MG TAB [قرص ال-کارنیتین تولیددارو 250 میلی گرم] داروسازی تولید دارو Carnitine به زودی ...
LACTULOSE TOLIDDAROU 10G/15ML 240ML SYRUP [شربت لاکتولز تولیددارو 10گرم/15میلی لیتر 240 میلی لیتر] داروسازی تولید دارو Lactulose به زودی ...
ISUPRINE 10MG TAB [قرص ایزوپرین 10 میلی گرم] داروسازی تولید دارو Isoxsuprine به زودی ...
ISORBIDE 5MG TAB [قرص ایزورباید 5 میلی گرم] داروسازی تولید دارو Isosorbide Dinitrate به زودی ...
ISORBIDE 10MG TAB [قرص ایزوربید 10 میلی گرم] داروسازی تولید دارو Isosorbide Dinitrate به زودی ...
DEXTROMETHORPHAN TOLIDDAROU 15MG/5ML 60ML SYRUP [شربت دکسترومتورفان تولیددارو 15میلی گرم/5میلی لیتر 60 میلی لیتر] داروسازی تولید دارو Dextromethorphan به زودی ...
DICLOFENAC T.D 100MG SUPP [شیاف دیکلوفناک تی.دی 100 میلی گرم] داروسازی تولید دارو Diclofenac به زودی ...
DICYCLOMINE TOLID DAROU 10MG TAB [قرص دی سیکلومین تولیددارو 10 میلی گرم] داروسازی تولید دارو Dicyclomine به زودی ...
DICYCLOMINE TOLIDDAROU 10MG/5ML ELIXIR [الگزیر دی سیکلومین تولیددارو 10میلی گرم/5میلی لیتر] داروسازی تولید دارو Dicyclomine به زودی ...
CYCLOMIN 20MG/2ML AMP [آمپول سیکلومین 20 میلی گرم/2میلی لیتر] داروسازی تولید دارو Dicyclomine به زودی ...
INDOSUPP 100MG SUPP [شیاف ایندوساپ 100 میلی گرم] داروسازی تولید دارو Indomethacin به زودی ...
HYOSCINE-N-BUTYL BROMIDE TOLIDDAROU 20MG/1ML AMP [آمپول هیوسین-ان-بوتیل بروماید تولیددارو 20میلی گرم/1میلی لیتر] داروسازی تولید دارو Hyoscine به زودی ...
GAYOL 60ML SYRUP [شربت گایول 60 میلی لیتر] داروسازی تولید دارو Guaifenesin به زودی ...
DIMETIN ORAL DROP [قطره خوراکی دایمتین] داروسازی تولید دارو Dimeticone به زودی ...
DIPYRIDAMOLE TOLIDDAROU 75MG TAB [قرص دی پیریدامول تولیددارو 75 میلی گرم] داروسازی تولید دارو Dipyridamole به زودی ...
COUFEX 60ML SYRUP [شربت کوفکس 60 میلی لیتر] داروسازی تولید دارو Expectorant به زودی ...
Sachet C Vit [ساشه سی ویت] داروسازی تولید دارو Vitamin C به زودی ...
ALUMINIUM MGS TOLIDDAROU TAB [قرص آلومینیوم ام جی اس تولیددارو] داروسازی تولید دارو Aluminium MGS به زودی ...
AMOXICILLIN TOLID DAROU 250MG CAP [کپسول آموکسی سیلین تولید دارو 250میلی گرم] داروسازی تولید دارو Amoxicillin به زودی ...
AMOXICILLIN TOLID DAROU 500MG CAP [کپسول آموکسی سیلین تولید دارو 500میلی گرم] داروسازی تولید دارو Amoxicillin به زودی ...
ATENOLOL TOLID DAROU 100MG TAB [قرص آتنولول تولید دارو 100 میلی گرم] داروسازی تولید دارو Atenolol به زودی ...
VITAMIN A+D TOLIDDAROU 30G OINT [پماد ویتامین آ+د تولید دارو 30 گرم] داروسازی تولید دارو Vitamin A+D-Topical به زودی ...
SERTACOL 2% 15G CREAM [کرم سرتاکل 2% 15 گرم] داروسازی تولید دارو Sertaconazole-Topical به زودی ...
PRANOL 20MG TAB [قرص پرانول 20 میلی گرم] داروسازی تولید دارو Propranolol به زودی ...
PRAMIPEXOLE TOLIDDARU 0.7MG TAB [قرص پرامیپکسول تولید دارو 0.7 میلی گرم] داروسازی تولید دارو Pramipexole به زودی ...
SURIN 13.9% 30G CREAM [کرم سورین 13.9% 30 گرم] داروسازی تولید دارو Eflornithine-Topical به زودی ...
LIPOSOLVIN 200MG CAP [کپسول لیپوسولوین 200 میلی گرم] داروسازی تولید دارو Fenofibrate به زودی ...
DEPRESOL 20MG CAP [کپسول دپرسول 20 میلی گرم] داروسازی تولید دارو Duloxetine به زودی ...
DEPRESOL 30MG CAP [کپسول دپرسول 30 میلی گرم] داروسازی تولید دارو Duloxetine به زودی ...
DEPRESOL 60MG CAP [کپسول دپرسول 60 میلی گرم] داروسازی تولید دارو Duloxetine به زودی ...
TIDOCAUGH® 40MG TAB [قرص تیدوکاف 40 میلی گرم] داروسازی تولید دارو Clobutinol به زودی ...
MODAFINIL TOLIDDAROU 100MG TAB [قرص مدافنیل تولیددارو 100 میلی گرم] داروسازی تولید دارو Modafinil به زودی ...
RISEDRONATE TOLID DAROU 35MG TAB [قرص ریزدرونات تولیددارو 35 میلی گرم] داروسازی تولید دارو Risedronate به زودی ...
DEXTOPHAN® 60MG/15ML ORAL DROP [قطره خوراکی دکستوفان 60میلی گرم/15 میلی لیتر] داروسازی تولید دارو Dextromethorphan به زودی ...
Ginkgo T.D Tablet [قرص جینکو تیدی] داروسازی تولید دارو Ginkgo biloba به زودی ...
FEBUXOSTAT TD 40MG Tablet -TIDORIC [قرص فبوکسوستات تی.دی 40 میلی گرم ت(تیدوریک)] داروسازی تولید دارو Febuxostat به زودی ...
Curcumin Capsule [کپسول کورکومین] داروسازی تولید دارو Curcuma longa به زودی ...
Dimetix Drop [قطره دی متیکس] داروسازی تولید دارو Carum carvi به زودی ...
Lubri T.D. Suppository [شیاف لوبری تی دی] داروسازی تولید دارو Ricinus communis به زودی ...
Calendu T.D Ointment [پماد کالندو تی دی] داروسازی تولید دارو Calendula officinalis به زودی ...
Tidi rose Gel [ژل تیدی رز] داروسازی تولید دارو Rosmarinus officinalis به زودی ...
Broncho T.D. Syrup [شربت برونکوتیدی تی دی] داروسازی تولید دارو Zataria multiflora Bosis به زودی ...
Deconjestant Inh. Stick [استیک بینی دکونژستان] داروسازی تولید دارو Pinus sylvestris+Cinnamomum camphora+Menthol به زودی ...
Thermorub 19g Ointment [پماد ترموراب 19 گرم] داروسازی تولید دارو Menthol+ Cinnamomum camphora+ Eucalyptus sp+ Myristica fragrans+ Thuja occidentalis+ Pinum pinaster به زودی ...
Thermorub 38g Ointment [پماد ترموراب 38 گرم] داروسازی تولید دارو Menthol+ Cinnamomum camphora+ Eucalyptus sp+ Myristica fragrans+ Thuja occidentalis+ Pinum pinaster به زودی ...
Tidospan Syrup [شربت تیدوسپان] داروسازی تولید دارو Hedera helix به زودی ...
MUCOSOLVIN® 200mg Tab [قرص موکوسولوین 200 میلی گرم] داروسازی تولید دارو Acetylcysteine به زودی ...
CALCIRADON Tab [قرص کلسيرادون] داروسازی تولید دارو Calcium به زودی ...
CALCIUM CITRATE+VITAMIN D3 50 [قرص روکشدار کلسيم سيترات+ويتامين د3 توليد دارو 50] داروسازی تولید دارو Calcium به زودی ...
CALAMINE TOLIDDAROU 8% 30G TOP CREAM [کذم موضعی کالامین تولیددارو 8% 30 گرم] داروسازی تولید دارو Calamine به زودی ...
TIDIFEN CAP [کپسول تیدی فن] داروسازی تولید دارو Acetaminophen+Ibuprofen+Caffeine به زودی ...
TRIPLE COLD 160/12.5/2.5 mg/5mL 120ML SYR [شربت تریپل کلد 160/12.5/2.5 میلی گرم/5میلی لیتر 120 میلی لیتر] داروسازی تولید دارو Acetaminophen+Diphenhydramine+Phenylephrine به زودی ...
AMLODIPINE/ATORVASTATIN TOLIDAROU 5/20MG TAB [قرص آملودیپبن/آتورواستاتین تولیددارو 5/20 میلی گرم] داروسازی تولید دارو Amlodipine+Atorvastatin به زودی ...
AMOXICILLIN-TD® 125MG/5ML 100ML POW SUSP [سوسپانسیون آموکسی سیلین-تی دی 125میلی گرم/5 میلی لیتر 100 میلی لیتر] داروسازی تولید دارو Amoxicillin به زودی ...
AMOXICILLIN-TD® 250MG/5ML 100ML POW SUSP [سوسپانسیون آموکسی سیلین-تی دی 250 میلی گرم/5 میلی لیتر 100 میلی لیتر] داروسازی تولید دارو Amoxicillin به زودی ...
HYOSCINE TOLIDAROU 10MG Tablet [قرص هیوسین تولید دارو 10 میلی گرم] داروسازی تولید دارو Hyoscine به زودی ...
PREGABALIN TOLIDAROU 75 MG Cap [کپسول پرگابالین تولید دارو 75 میلی گرم] داروسازی تولید دارو Pregabalin به زودی ...
PREGABALIN TOLIDAROU 150 MG Cap [کپسول پرگابالین تولید دارو 150 میلی گرم] داروسازی تولید دارو Pregabalin به زودی ...
TIDORIC 80MG Tablet [قرص تیدوریک 80 میلی گرم] داروسازی تولید دارو Febuxostat به زودی ...
SITAGLIPTIN TOLIDAROU 50 MG Tablet [قرص سیتاگلیپتین تولید دارو 50 میلی گرم] داروسازی تولید دارو Sitagliptin به زودی ...
SITAGLIPTIN TOLIDAROU 100 MG Tablet [قرص سیتاگلیپتین تولید دارو 100 میلی گرم] داروسازی تولید دارو Sitagliptin به زودی ...
SITAGLIPTIN TOLIDAROU 25 MG Tablet [قرص سیتاگلیپتین تولید دارو 25 میلی گرم] داروسازی تولید دارو Sitagliptin به زودی ...
SITAGLIPTIN METFORMIN TOLIDAROU 50/500 MG Tablet [قرص سیتاگلیپتین متفورمین تولید دارو 50/500 میلی گرم] داروسازی تولید دارو Sitagliptin+Metformin به زودی ...
GEMIFLOXACIN TOLIDAROU 320 MG Tablet [قرص جمی فلوکساسین تولید دارو 320 میلی گرم] داروسازی تولید دارو Gemifloxacin به زودی ...
شرکت داروسازی تولید دارو
تازه های دارویی
اخبار شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب