محصولات شرکت داروسازی حکیم

محصولات شرکت داروسازی حکیم

نام دارو تولید کننده نام ژنریک نظرسنجی
VITAKIM-B 300MG TAB [قرص ویتاکیم-بی 300 میلی گرم] داروسازی حکیم Vitamin B1 به زودی ...
TETRACYCLINE-HAKIM 3% OINT [پماد تتراسیکلین-حکیم 3%] داروسازی حکیم Tetracycline به زودی ...
TETRAKIM® 250MG CAP [کپسول تتراکیم 250 میلی گرم] داروسازی حکیم Tetracycline به زودی ...
TERAZOSIN HAKIM 5MG TAB [قرص ترازوسین حکیم 5 میلی گرم] داروسازی حکیم Terazosin به زودی ...
TERAZOSIN-HAKIM 2MG TAB [قرص ترازوسین-حکیم 2 میلی گرم] داروسازی حکیم Terazosin به زودی ...
TADAKIM 20MG TAB [قرص تاداکیم 20 میلی گرم] داروسازی حکیم Tadalafil به زودی ...
SOTAKIM 80MG TAB [قرص سوتاکیم 80 میلی گرم] داروسازی حکیم Sotalol به زودی ...
SIMVASTATIN-HAKIM 20MG TAB [قرص سیمواستاتین-حکیم 20 میلی گرم] داروسازی حکیم Simvastatin به زودی ...
SIMVASTATIN-HAKIM 10MG TAB [قرص سیمواستاتین-حکیم 10 میلی گرم] داروسازی حکیم Simvastatin به زودی ...
SERTRALIN-HAKIM 50 MG TAB [قرص سرترالین-حکیم 50 میلی گرم] داروسازی حکیم Sertraline به زودی ...
SERTRALIN-HAKIM 100MG TAB [قرص سرترالین-حکیم 100 میلی گرم] داروسازی حکیم Sertraline به زودی ...
RIFAMPIN-HAKIM 300MG CAP [کپسول ریفامپین-حکیم 300 میلی گرم] داروسازی حکیم Rifampin به زودی ...
RIFAMPIN-HAKIM 150MG CAP [کپسول ریفامپین-حکیم 150 میلی گرم] داروسازی حکیم Rifampin به زودی ...
RANITIDINE-HAKIM 150MG TAB [قرص رانیتیدین-حکیم 150 میلی گرم] داروسازی حکیم Ranitidine به زودی ...
PROPRANOLOL-HAKIM 40MG TAB [قرص پروپرانولول-حکیم 40 میلی گرم] داروسازی حکیم Propranolol به زودی ...
PROPRANOLOL-HAKIM 10MG TAB [قرص پروپرانولول-حکیم 10 میلی گرم] داروسازی حکیم Propranolol به زودی ...
PIROXICAM-HAKIM 0.5% 60G GEL [ژل پیروکسیکام-حکیم 0.5% 60 گرم] داروسازی حکیم Piroxicam به زودی ...
PIOGLITAZONE-HAKIM 15MG TAB [قرص پیوگلیتازون-حکیم 15 میلی گرم] داروسازی حکیم Pioglitazone به زودی ...
PENTAFIL 400MG ER TAB [قرص آهسته رهش پنتافیل 400 میلی گرم] داروسازی حکیم Pentoxifylline به زودی ...
PANTOKIM 20MG TAB [قرص پنتوکیم 20 میلی گرم] داروسازی حکیم Pantoprazole به زودی ...
OXAZEPAM-HAKIM 10MG TAB [قرص اگزازپام-حکیم 10 میلی گرم] داروسازی حکیم Oxazepam به زودی ...
OMEPRAKIM 20MG CAP [کپسول امپراکیم 20 میلی گرم] داروسازی حکیم Omeprazole به زودی ...
OFLOKIM 300MG FC TAB [قرص افلوکیم 300 میلی گرم] داروسازی حکیم Ofloxacin به زودی ...
OFLOKIM 200MG FC TAB [قرص افلوکیم 200 میلی گرم] داروسازی حکیم Ofloxacin به زودی ...
ACETAMINOPHEN-HAKIM 100MG/ML DROP [قطره استامینوفن-حکیم 100 میلی گرم/میلی لیتر] داروسازی حکیم Acetaminophen به زودی ...
ACETAMINOPHEN-HAKIM 325MG TAB [قرص استامینوفن حکیم 325 میلی گرم] داروسازی حکیم Acetaminophen به زودی ...
ACETAMINOPHEN-HAKIM 500MG TAB [قرص استامینوفن-حکیم 500 میلی گرم] داروسازی حکیم Acetaminophen به زودی ...
ALENDRONATE-HAKIM 10MG TAB [قرص آلندرونیت-حکیم 10 میلی گرم] داروسازی حکیم Alendronate به زودی ...
ALLOKIM 100MG TAB [قرص آلوکیم 100 میلی گرم] داروسازی حکیم Allopurinol به زودی ...
ALLOKIM 300MG TAB [قرص آلوکیم 300 میلی گرم] داروسازی حکیم Allopurinol به زودی ...
ASA-HAKIM 80MG EC TAB [قرص روکشدار ا اس ا-حکیم 80 میلی گرم] داروسازی حکیم Aspirin به زودی ...
ATENOKIM 100MG TAB [قرص آتنوکیم 100 میلی گرم] داروسازی حکیم Atenolol به زودی ...
ATOKIM 20MG TAB [قرص آتوکیم 20 میلی گرم] داروسازی حکیم Atorvastatin به زودی ...
ATOKIM 20MG TAB [قرص آتوکیم 20 میلی گرم] داروسازی حکیم Atorvastatin به زودی ...
ATOKIM 10MG TAB [قرص آتوکیم 10 میلی گرم] داروسازی حکیم Atorvastatin به زودی ...
MINOXIDIL-HAKIM 5% TOP SOL [محلول موضعی ماینوکسیدیل-حکیم 5%] داروسازی حکیم Minoxidil-Topical به زودی ...
METOCLOPRAMIDE-HAKIM 10MG TAB [قرص متوکلوپرامید-حکیم 10 میلی گرم] داروسازی حکیم Metoclopramide به زودی ...
METOCLOPRAMIDE-HAKIM 4MG/ML 15ML ORAL DROP [قطره خوراکی متوکلوپرامید-حکیم 4میلی گرم/میلی لیتر] داروسازی حکیم Metoclopramide به زودی ...
BETAMETHASONE-HAKIM 0.1% 15G CREAM [کرم بتامتازون-حکیم 0.1% 15گرم] داروسازی حکیم Betamethasone-Topical به زودی ...
BETAMETHASONE-HAKIM 0.1% 15G OINT [پماد بتامتازون-حکیم 0.1% 15گرم] داروسازی حکیم Betamethasone-Topical به زودی ...
LOVASTATIN-HAKIM 20MG TAB [قرص لوواستاتین-حکیم 20 میلی گرم] داروسازی حکیم Lovastatin به زودی ...
LORATEX 10MG TAB [قرص لوراتکس 10 میلی گرم] داروسازی حکیم Loratadine به زودی ...
LORATEX 1MG/ML 60ML SYRUP [شربت لوراتکس 1 میلی گرم/میلی لیتر 60 میلی لیتر] داروسازی حکیم Loratadine به زودی ...
LOPERAMIDE-HAKIM 2MG TAB [قرص لوپراماید-حکیم 2 میلی گرم] داروسازی حکیم Loperamide به زودی ...
CARDIOL 6.25MG TAB [قرص کاردیول 6.25 میلی گرم] داروسازی حکیم Carvedilol به زودی ...
CARDIOL 12.5MG TAB [قرص کاردیول 12.5 میلی گرم] داروسازی حکیم Carvedilol به زودی ...
CELECOXIB-HAKIM 100MG CAP [کپسول سلکوکسیب-حکیم 100 میلی گرم] داروسازی حکیم Celecoxib به زودی ...
CETRIKIM 10MG TAB [قرص ستریکیم 10 میلی گرم] داروسازی حکیم Cetirizine به زودی ...
CHLORAMPHENICOL-HAKIM 250MG CAP [کپسول کلرامفنیکل-حکیم 250میلی گرم] داروسازی حکیم Chloramphenicol به زودی ...
CHLORAMPHENICOL-HAKIM 150MG/5ML SUSP [سوسپانسیون کلرامفنیکل-حکیم 150میلی گرم/5میلی لیتر] داروسازی حکیم Chloramphenicol به زودی ...
CHLORDIAZEPOXIDE-HAKIM 10MG TAB [قرص کلردیازپوکساید-حکیم 10 میلی گرم-پوکساکیم] داروسازی حکیم Chlordiazepoxide به زودی ...
CHLORDIAZEPOXIDE-HAKIM 5MG TAB [قرص کلردیازپوکساید-حکیم 5 میلی گرم-پوکساکیم] داروسازی حکیم Chlordiazepoxide به زودی ...
CIPROKIM® 500MG TAB [قرص سیپروکیم 500 میلی گرم] داروسازی حکیم Ciprofloxacin به زودی ...
CIPROKIM® 250MG TAB [قرص سیپروکیم 250 میلی گرم] داروسازی حکیم Ciprofloxacin به زودی ...
CLIDINIUM C-HAKIM TAB [قرص کلیدینیوم سی-حکیم] داروسازی حکیم Clidinium-C به زودی ...
CLINDAMYCIN-HAKIM 1% 15G GEL [ژل کلیندامایسین-حکیم 1% 15 گرم] داروسازی حکیم Clindamycin به زودی ...
CLOZAM 10MG TAB [قرص کلوزام 10 میلی گرم] داروسازی حکیم Clobazam به زودی ...
CLOPIDOGREL-HAKIM 75MG TAB [قرص کلوپیدوگرل-حکیم 75 میلی گرم] داروسازی حکیم Clopidogrel به زودی ...
KETOTIFEN-HAKIM 1MG/5ML 120ML SYRUP [شربت کتوتیفن-حکیم 1میلی گرم/5میلی لیتر 120 میلی لیتر] داروسازی حکیم Ketotifen به زودی ...
DICLOKIM 1% 60G GEL [ژل دیکلوکیم 1% 60 گرم] داروسازی حکیم Diclofenac-Topical به زودی ...
DICLOKIM 100MG SR TAB [قرص آهسته رهش دیکلوکیم 100 میلی گرم] داروسازی حکیم Diclofenac به زودی ...
DICLOFENAC-HAKIM 50MG SUPP [شیاف دیکلوفناک-حکیم 50 میلی گرم] داروسازی حکیم Diclofenac به زودی ...
DICLOFENAC-HAKIM 50MG EC TAB [قرص روکشدار دیکلوفناک-حکیم 50 میلی گرم] داروسازی حکیم Diclofenac به زودی ...
DICLOKIM® 25MG EC TAB [قرص روکش دار دیکلوکیم 25 میلی گرم] داروسازی حکیم Diclofenac به زودی ...
DICLOFENAC-HAKIM 100MG SUPP [شیاف دیکلوفناک-حکیم 100 میلی گرم] داروسازی حکیم Diclofenac به زودی ...
INDOMETHACIN-BEHVAZAN 50MG SUPP [شیاف ایندومتاسین-بهوزان 50 میلی گرم] داروسازی حکیم Indomethacin به زودی ...
INDOKIM 25MG CAP [کپسول ایندوکیم 25 میلی گرم] داروسازی حکیم Indomethacin به زودی ...
INDOMETHACIN-HAKIM 100MG SUPP [شیاف ایندومتاسین-حکیم 100 میلی گرم] داروسازی حکیم Indomethacin به زودی ...
IBUKIM 400MG TAB [قرص ایبوکیم 400 میلی گرم] داروسازی حکیم Ibuprofen به زودی ...
IBUKIM 200MG TAB [قرص ایبوکیم 200 میلی گرم] داروسازی حکیم Ibuprofen به زودی ...
IBUKIM 100MG/5ML SUSP [سوسپانسیون ایبوکیم 100 میلی گرم/5 میلی لیتر] داروسازی حکیم Ibuprofen به زودی ...
ELDOKIM 4% 30G CREAM [کرم الدوکیم 4% 30 گرم] داروسازی حکیم Hydroquinone به زودی ...
GLIBENCLAMIDE-HAKIM 5MG TAB [قرص گلی بنکلامید حکیم 5 میلی گرم] داروسازی حکیم Glibenclamide به زودی ...
DIPHNOKIM 2.5MG TAB [قرص دفنوکیم 2.5 میلی گرم] داروسازی حکیم Diphenoxylate به زودی ...
ALZAKIM 5MG TAB [قرص آلزاکیم 5 میلی گرم] داروسازی حکیم Donepezil به زودی ...
GABAKIM 100MG CAP [کپسول گاباکیم 100 میلی گرم] داروسازی حکیم Gabapentin به زودی ...
GABAKIM 300MG CAP [کپسول گاباکیم 300 میلی گرم] داروسازی حکیم Gabapentin به زودی ...
ERYTHROMYCIN-HAKIM 4% 30G GEL [ژل اریترومایسین-حکیم 4% 30 گرم] داروسازی حکیم Erythromycin-Topical به زودی ...
ERYTHROMYCIN-HAKIM 2% GEL [ژل اریترومایسین-حکیم 2%] داروسازی حکیم Erythromycin-Topical به زودی ...
ERYTHROMYCIN-HAKIM 2% 60ML SOL [محلول اریترومایسین-حکیم 2% 60 میلی لیتر] داروسازی حکیم Erythromycin-Topical به زودی ...
ESOMEPRAZOLE-HAKIM 40MG CAP [کپسول اسموپرازول-حکیم 40 میلی گرم] داروسازی حکیم Esomeprazole به زودی ...
MULTIVITAMIN-HAKIM 15ML DROP [قطره مولتی ویتامین-حکیم 15 میلی لیتر] داروسازی حکیم Multivitamin به زودی ...
ACETAMINOPHEN-HAKIM 120MG/5ML SUSP [سوسپانسیون استامینوفن-حکیم 120میلی گرم/5میلی لیتر] داروسازی حکیم Acetaminophen به زودی ...
ACETAMINOPHEN CODEINE-HAKIM (300+10)MG TAB [قرص استامینوفن کدئین-حکیم 310 میلی گرم] داروسازی حکیم Acetaminophen+Codeine به زودی ...
ALPROKIM 0.5MG TAB [قرص آلپروکیم 0.5میلی گرم] داروسازی حکیم Alprazolam به زودی ...
ALPROKIM 1MG TAB [قرص آلپروکیم 1میلی گرم] داروسازی حکیم Alprazolam به زودی ...
TYLOKIM EXTRA 500/65MG TAB [قرص تایلوکیم اکسترا 500/65 میلی گرم] داروسازی حکیم Acetaminophen+Caffeine به زودی ...
TYLOKIM 325/30/200MG CAP [کپسول تایلوکیم 325/30/200 میلی گرم] داروسازی حکیم Acetaminophen+Ibuprofen+Caffeine به زودی ...
TIZANIDINE-HAKIM 4MG TAB [قرص تیزانیدین-حکیم 4 میلی گرم] داروسازی حکیم Tizanidine به زودی ...
EXEKIM 3MG CAP [کپسول اگزکیم 3 میلی گرم] داروسازی حکیم Rivastigmine به زودی ...
DOXYKIM 100MG CAP [کپسول دوکسی کیم 100 میلی گرم] داروسازی حکیم Doxycycline به زودی ...
BIPERIDEN-HAKIM 2MG TAB [قرص بی پریدین-حکیم 2 میلی گرم] داروسازی حکیم Biperiden به زودی ...
CALCIUM VITAMIN C HAKIM EFF [قرص جوشان کلسيم ويتامين ث حکيم] داروسازی حکیم Calcium به زودی ...
PROPRANOLOL-HAKIM® 20MG TAB [قرص پروپرانولول-حکیم 20 میلی گرم] داروسازی حکیم Propranolol به زودی ...
ACETYLCYSTEINE-HAKIM® 600MG EFF TAB [قرص جوشان استیل سیسنئین-حکیم 600 میلی گرم] داروسازی حکیم Acetylcysteine به زودی ...
ACARBOSE-HAKIM 100 Tab [قرص آکاربو- حکیم 100 میلی گرم] داروسازی حکیم Acarbose به زودی ...
ACARBOSE-HAKIM 50 Tab [قرص آکاربوز- حکیم 50 میلی گرم] داروسازی حکیم Acarbose به زودی ...
AIRLAX® 20MG TAB [قرص ایرلاکس 20 میلی گرم] داروسازی حکیم Zafirlukast به زودی ...
ALENDRONATE-HAKIM® 70MG TAB [قرص آلندرونیت-حکیم 70 میلی گرم] داروسازی حکیم Alendronate به زودی ...
AMANTADINE-HAKIM 100 CAP [کپسول آمانتادین-جکیم 100 میلی گرم] داروسازی حکیم Amantadine به زودی ...
ARIPIPRAZOLE-HAKIM® 10MG TAB [قرص آریپیپرازول-حکیم 10 میلی گرم] داروسازی حکیم Aripiprazole به زودی ...
ATENOKIM 50MG TAB [قرص آتنوکیم 50 میلی گرم] داروسازی حکیم Atenolol به زودی ...
BUPROPION-HAKIM® 100MG TAB [قرص بوپروپیون-حکیم 100 میلی گرم] داروسازی حکیم Bupropion به زودی ...
CETIRIZINE-HAKIM® 5MG/5ML 60ML SYRUP [شربت ستیریزین-حکیم 5میلی گرم/5 میلی لیتر 60 میلی لیتر] داروسازی حکیم Cetirizine به زودی ...
CITALOPRAM-HAKIM® 20MG TAB [قرص سیتالوپرام-حکیم 20 میلی گرم] داروسازی حکیم Citalopram به زودی ...
CITALOPRAM-HAKIM® 40MG TAB [قرص سیتالوپرام-حکیم 40 میلی گرم] داروسازی حکیم Citalopram به زودی ...
CLINDAMYCIN-HAKIM® 150MG CAP [کپسول کلیندامایسین-حکیم 150 میلی گرم] داروسازی حکیم Clindamycin به زودی ...
DICLOFENAC-HAKIM® 100MG SUPP [شیاف دیکلوفناک-حکیم 100 میلی گرم] داروسازی حکیم Diclofenac به زودی ...
DICLOFENAC-HAKIM® 50MG SUPP [شیاف دیکلوفناک-حکیم 50 میلی گرم] داروسازی حکیم Diclofenac به زودی ...
DIPHENHYDRAMINE-HAKIM 12.5MG/5ML SYRUP [شربت دیفن هیدرامین-حکیم 12.5میلی گرم/5میلی لیتر] داروسازی حکیم Diphenhydramine به زودی ...
DIPHENHYDRAMINE COMPOUND-HAKIM® 60ML SYRUP [شربت دیفن هیدرامین کامپاند-حکیم 60 میلی لیتر] داروسازی حکیم Diphenhydramine Compound به زودی ...
DOMPERIDONE-HAKIM 10 TAB [قرص دومپریدون حکیم 10میلی گرم (دمپریدون)] داروسازی حکیم Domperidone به زودی ...
DULOXETINE-HAKIM® 20MG CAP [کپسول دلوکستین-حکیم 20 میلی گرم] داروسازی حکیم Duloxetine به زودی ...
DULOXETINE-HAKIM® 30MG CAP [کپسول دولوکستین-حکیم 30 میلی گرم] داروسازی حکیم Duloxetine به زودی ...
ERYTHROMYCIN-HAKIM 4% 60ML SOL [محلول اریترومایسین-حکیم 4% 60 میلی لیتر] داروسازی حکیم Erythromycin-Topical به زودی ...
ESOMEPRAZOLE-HAKIM® 20MG CAP [کپسول اسموپرازول-حکیم 20 میلی گرم] داروسازی حکیم Esomeprazole به زودی ...
EZETIMIBE-HAKIM 10 TAB [قرص ازتیمایب-حکیم 10 میلی گرم] داروسازی حکیم Ezetimibe به زودی ...
FENOFIBRATE-HAKIM 200MG CAP [کپسول فنوفیبرات-حکیم 200 میلی گرم] داروسازی حکیم Fenofibrate به زودی ...
FEXOFENADINE-HAKIM 120 TAB [قرص فکسوفنادین-حکیم 120 میلی گرم] داروسازی حکیم Fexofenadine به زودی ...
FEXOFENADINE-HAKIM 60 TAB [قرص فکسوفنادین-حکیم 60 میلی گرم] داروسازی حکیم Fexofenadine به زودی ...
GEMFIBROZIL-HAKIM 300MG CAP [کپسول جم فیبروزیل-حکیم 300 میلی گرم] داروسازی حکیم Gemfibrozil به زودی ...
GEMIFLOXACIN-HAKIM® 320MG TAB [قرص جمی فلوکساسین-حکیم 320 میلی گرم] داروسازی حکیم Gemifloxacin به زودی ...
INDOMETHACIN-HAKIM® 50MG SUPP [شیاف ایندومتاسین-حکیم 50 میلی گرم] داروسازی حکیم Indomethacin به زودی ...
L CARNITINE-HAKIM® 250MG TAB [قرص ال کارنیتین-حکیم 250 میلی گرم] داروسازی حکیم Carnitine به زودی ...
LANSOPRAZOLE-HAKIM 15 CAP [کپسول لانسوپرازول-حکیم 15 میلی گرم] داروسازی حکیم Lansoprazole به زودی ...
LANSOPRAZOLE-HAKIM 30 CAP [کپسول لانسوپرازول-حکیم 30 میلی گرم] داروسازی حکیم Lansoprazole به زودی ...
ZOLPIDEM-HAKIM® 5MG TAB [قرص زولپیدم-حکیم 5 میلی گرم] داروسازی حکیم Zolpidem به زودی ...
ZOLPIDEM-HAKIM® 10MG TAB [قرص زولپیدم-حکیم 10 میلی گرم] داروسازی حکیم Zolpidem به زودی ...
ZOLMITRIPTAN-HAKIM® 2.5MG TAB [قرص زولمی تریپتان-حکیم 2.5 میلی گرم] داروسازی حکیم Zolmitriptan به زودی ...
ZOLMITRIPTAN-HAKIM® 5MG TAB [قرص زولمی تریپتان-حکیم 5میلی گرم] داروسازی حکیم Zolmitriptan به زودی ...
VENLAFAXINE-HAKIM 75MG TAB [قرص ونلافاکسین-حکیم 75 میلی گرم] داروسازی حکیم Venlafaxine به زودی ...
VENLAFAXINE-HAKIM® 75MG EXTENDED RELEASE CAP [کپسول پیوسته رهش ونلافاکسین-حکیم 75میلی گرم] داروسازی حکیم Venlafaxine به زودی ...
VENLAFAXINE-HAKIM® 37.5MG EXTENDED RELEASE CAP [کپسول پیوسته رهش ونلافاکسین-حکیم 37.5 میلی گرم] داروسازی حکیم Venlafaxine به زودی ...
VALSARTAN-HAKIM 80 F.C. TABLETS [قرص روکش دار والسارتان-حکیم 80 میلی گرم] داروسازی حکیم Valsartan به زودی ...
VALPROATE SODIUM-HAKIM® 200MG TAB [قرص والپروات سدیم-حکیم 200 میلی گرم] داروسازی حکیم Sodium Valproate به زودی ...
DIVALPROEX-HAKIM® 500MG TAB [قرص دی والپروئکس-حکیم 500 میلی گرم] داروسازی حکیم Sodium Valproate به زودی ...
DIVALPROEX-HAKIM® 250MG TAB [قرص دی والپروئکس-حکیم 250 میلی گرم] داروسازی حکیم Sodium Valproate به زودی ...
URSODEOXYCHOLIC ACID-HAKIM 250MG CAP [کپسول ارسوداکسی کولیک اسید-حکیم 250میلی گرم] داروسازی حکیم Ursodeoxycholic Acid به زودی ...
LEVETIRACETAM-HAKIM® 500MG/5ML SYRUP [شربت لوتیراستام-حکیم 500 میلی گرم/5 میلی گرم] داروسازی حکیم Levetiracetam به زودی ...
LEVETIRACETAM-HAKIM® 750MG TAB [قرص لوتیراستام-جکیم 750 میلی گرم] داروسازی حکیم Levetiracetam به زودی ...
LEVOFLOXACIN-HAKIM 500MG TAB [قرص لوتیراستام-حکیم 500 میلی گرم] داروسازی حکیم Levetiracetam به زودی ...
LISINOPRIL-HAKIM 10MG TAB [قرص لیزینوپریل-حکیم 10 میلی گرم] داروسازی حکیم Lisinopril به زودی ...
LISINOPRIL-HAKIM 20MG TAB [قرص لیزینوپریل-حکیم 20 میلی گرم] داروسازی حکیم Lisinopril به زودی ...
LISINOPRIL-HAKIM 5MG TAB [قرص لیزینوپریل-حکیم 5 میلی گرم] داروسازی حکیم Lisinopril به زودی ...
LOSARTAN-HAKIM® 25MG TAB [قرص لوزارتان-حکیم 25 میلی گرم] داروسازی حکیم Losartan به زودی ...
COLOREST® 200MG EXTENDED RELEASE CAP [کپسول پیوسته رهش کلورست 200 میلی گرم] داروسازی حکیم Mebeverine به زودی ...
MEFENAMIC ACID-HAKIM 250 CAP [کپسول مفنامیک اسید-حکیم 250 میلی گرم] داروسازی حکیم Mefenamic Acid به زودی ...
MEMANTINE-HAKIM 10 TAB [قرص ممانتین-حکیم 10 میلی گرم] داروسازی حکیم Memantine به زودی ...
MEMANTINE-HAKIM 5 TAB [قرص ممانتین-حکیم 5 میلی گرم] داروسازی حکیم Memantine به زودی ...
MESALAZINE-HAKIM® 500MG EC TAB [قرص مزالازین-حکیم 500 میلی گرم] داروسازی حکیم Mesalazine به زودی ...
METHOCARBAMOL-HAKIM® 500MG TAB [قرص متوکاربامول-حکیم 500 میلی گرم] داروسازی حکیم Methocarbamol به زودی ...
METOPROLOL-HAKIM 50MG TAB [قرص متوپرولول-حکیم 50 میلی گرم] داروسازی حکیم Metoprolol به زودی ...
MODAFINIL-HAKIM® 200MG TAB [قرص مدافنیل-حکیم 200 میلی گرم] داروسازی حکیم Modafinil به زودی ...
MONTELUKAST-HAKIM 10MG TAB [قرص مونته لوکاست-حکیم 10 میلی گرم] داروسازی حکیم Montelukast به زودی ...
MONTELUKAST-HAKIM 5MG CHEWABLE TAB [قرص جویدنی مونته لوکاست-حکیم 5 میلی گرم] داروسازی حکیم Montelukast به زودی ...
MOXIFLOXACIN-HAKIM® 400MG TAB [قرص موکسی فلوکساسین-حکیم 400 میلی گرم] داروسازی حکیم Moxifloxacin به زودی ...
OLANZAPINE-HAKIM® 5MG TAB [قرص الانزاپین-حکیم 5 میلی گرم] داروسازی حکیم Olanzapine به زودی ...
ORLISTAT-HAKIM® 120MG CAP [کپسول ارلیستات-حکیم 120 میلی گرم] داروسازی حکیم Orlistat به زودی ...
ORLISTAT-HAKIM® 60MG CAP [کپسول ارلیستات-حکیم 60 میلی گرم] داروسازی حکیم Orlistat به زودی ...
OXCARBAZEPINE-HAKIM® 300MG TAB [قرص اکس کاربازپین-حکیم 300 میلی گرم] داروسازی حکیم Oxcarbazepine به زودی ...
OXCARBAZEPINE-HAKIM® 150MG TAB [قرص اکس کاربازپین-حکیم 150 میلی گرم] داروسازی حکیم Oxcarbazepine به زودی ...
PANTOKIM® 40MG CAP [کپسول پنتوکیم 40 میلی گرم] داروسازی حکیم Pantoprazole به زودی ...
PANTOKIM® 20MG CAP [کپسول پنتوکیم 20 میلی گرم] داروسازی حکیم Pantoprazole به زودی ...
PIOGLITAZONE-HAKIM® 30MG TAB [قرص پیوگلیتازون-حکیم 30 میلی گرم] داروسازی حکیم Pioglitazone به زودی ...
PRAMIPEXOLE-HAKIM® 0.18MG TAB [قرص پرامی پکسول-حکیم 0.18 میلی گرم] داروسازی حکیم Pramipexole به زودی ...
PRAMIPEXOLE-HAKIM® 0.35MG TAB [قرص پرامی پکسول-حکیم 0.35 میلی گرم] داروسازی حکیم Pramipexole به زودی ...
PREGABALIN-HAKIM 150MG CAP [کپسول پرگابالین-حکیم 150 میلی گرم] داروسازی حکیم Pregabalin به زودی ...
PREGABALIN-HAKIM 300MG CAP [کپسول پرگابالین-حکیم 300 میلی گرم] داروسازی حکیم Pregabalin به زودی ...
PREGABALIN-HAKIM 50MG CAP [کپسول پرگابالین-حکیم 50 میلی گرم] داروسازی حکیم Pregabalin به زودی ...
QUETIAPINE-HAKIM® 100MG TAB [قرص کوئتیاپین-حکیم 100 میلی گرم] داروسازی حکیم Quetiapine به زودی ...
QUETIAPINE-HAKIM® 25MG TAB [قرص کوئتیاپین-حکیم 25 میلی گرم] داروسازی حکیم Quetiapine به زودی ...
RILUZOLE-HAKIM® 50MG TAB [قرص ریلوزول-حکیم 50 میلی گرم] داروسازی حکیم Riluzole به زودی ...
EXEKIM 1.5MG CAP [کپسول اگزکیم 1.5 میلی گرم] داروسازی حکیم Rivastigmine به زودی ...
RIZATRIPTAN-HAKIM 10MG TAB [قرص ریزاتریپتان-حکیم 10 میلی گرم] داروسازی حکیم Rizatriptan به زودی ...
RIZATRIPTAN-HAKIM 5MG TAB [قرص ریزاتریپتان-حکیم 5 میلی گرم] داروسازی حکیم Rizatriptan به زودی ...
ROSUVASTATIN-HAKIM 10MG TAB [قرص رزوواستاتین-حکیم 10 میلی گرم] داروسازی حکیم Rosuvastatin به زودی ...
ROSUVASTATIN-HAKIM® 20MG TAB [قرص رزوواستاتین-حکیم 20 میلی گرم] داروسازی حکیم Rosuvastatin به زودی ...
ROSUVASTATIN-HAKIM® 40MG TAB [قرص رزوواستاتین-حکیم 40 میلی گرم] داروسازی حکیم Rosuvastatin به زودی ...
SALBUTAMOL-HAKIM® 2MG/5ML 120ML SYRUP [شربت سالبوتامول-حکیم 2میلی گرم/5 میلی لیتر 120 میلی لیتر] داروسازی حکیم Salbutamol به زودی ...
SERTRALINE-HAKIM 100MG TAB [قرص سرترالین-حکیم 100 میلی گرم] داروسازی حکیم Sertraline به زودی ...
MIGRAKIM 100MG TAB [قرص میگراکیم 100 میلی گرم] داروسازی حکیم Sumatriptan به زودی ...
MIGRAKIM 50MG TAB [قرص میگراکیم 50 میلی گرم] داروسازی حکیم Sumatriptan به زودی ...
TAMSULOSIN-HAKIM 0.4MG CAP [کپسول تامسولوزین-حکیم 0.4 میلی گرم] داروسازی حکیم Tamsulosin به زودی ...
TETRABENAZINE-HAKIM® 25MG TAB [قرص تترابنازین-حکیم 25 میلی گرم] داروسازی حکیم Tetrabenazine به زودی ...
TOLTERODINE-HAKIM 1MG TAB [قرص تولتریدون-حکیم 1 میلی گرم] داروسازی حکیم Tolterodine به زودی ...
TOLTERODINE-HAKIM® 2MG TAB [قرص تولتریدون-حکیم 2 میلی گرم] داروسازی حکیم Tolterodine به زودی ...
METOKIM 50 MG Tablet [قرص متوکیم 50 میلی گرم] داروسازی حکیم Metoprolol به زودی ...
LEVOFLOXACIN-HAKIM 500 Tablet [قرص لووفلوکساسین حکیم 500 میلی گرم] داروسازی حکیم Levofloxacin به زودی ...
PREGABALIN-HAKIM 75MG CAP [کپسول پرگابالین-حکیم 75 میلی گرم] داروسازی حکیم Pregabalin به زودی ...
SITAGLIPTIN-HAKIM 50 MG Tablet [قرص سیتاگلیپتین حکیم 50 میلی گرم] داروسازی حکیم Sitagliptin به زودی ...
ICAFEN 325/40/200 MG Capsule [کپسول ایکافن 325/40/200 میلی گرم] داروسازی حکیم Acetaminophen+Ibuprofen+Caffeine به زودی ...
شرکت داروسازی حکیم
تازه های دارویی
اخبار شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب