محصولات شرکت آرمان بهبود سینا

محصولات شرکت آرمان بهبود سینا

نام دارو تولید کننده نام ژنریک نظرسنجی
Infagel Topical gel [ژل موضعی اینفاژل] آرمان بهبود سینا Matricaria chamomilla+Valeriana officinalis به زودی ...
Slimpro Capsule [کپسول اسلیم پرو] آرمان بهبود سینا Althaea officinalis+ Ipomoea turpethum+ Ecballium elaterium+ Foeniculum vulgare+ Nigella sativa+ Carum copticum به زودی ...
Glucose 75g Syrup [شربت گلوکز 75 گرم] آرمان بهبود سینا Glucose به زودی ...
Glucose 50g Syrup [شربت گلوکز 50 گرم] آرمان بهبود سینا Glucose به زودی ...
Glucose 100g Syrup [شربت گلوکز 100 گرم] آرمان بهبود سینا Glucose به زودی ...
Avitim Syrup [شربت آوی تیم] آرمان بهبود سینا Zataria multiflora+Hedera helix+Hyssopus angustifolia+Althaea officinalis به زودی ...
Babi lala sedagen Syrup [شربت بی بی لالا سداژن] آرمان بهبود سینا Matricaria recutita+Melissa officinalis+Passiflora incarnata به زودی ...
Retardil Capsule [کپسول رتاردیل] آرمان بهبود سینا Coriandrum sativum+ Plantago psyllium+ Portulaca oleracea+ Tamarindus indica به زودی ...
Orgafix Capsule [کپسول ارگافیکس] آرمان بهبود سینا Vitex agnus-castus+ Foeniculum vulgare+ Daucus carota به زودی ...
Erecdil Capsule [کپسول ارکدیل] آرمان بهبود سینا Zingiber officinale+ Alpinia galangal+ Pistacia vera به زودی ...
تازه های دارویی
اخبار شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب