محصولات شرکت کلین آسیا پارس

محصولات شرکت کلین آسیا پارس

نام دارو تولید کننده نام ژنریک نظرسنجی
Colin Castor oil for emu. [روغن کولین کاستر اویل] کلین آسیا پارس Ricinus communis به زودی ...
Colin Castor oil orange [روغن کولین کاستر اویل اورنج] کلین آسیا پارس Ricinus communis به زودی ...
Colin Eucalyptus Inhaler [محلول استنشاقی کولین اکالیپتوس] کلین آسیا پارس Eucalyptus globulus Labill به زودی ...
Colin Eucalyptus menthol Inhaler [محلول استنشاقی کولین اکالیپتوس منتول] کلین آسیا پارس Eucalyptus sp+Mentha piperita به زودی ...
تازه های دارویی
اخبار شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب