محصولات شرکت نانو دارو پؤوهان پردیس

محصولات شرکت نانو دارو پؤوهان پردیس

نام دارو تولید کننده نام ژنریک نظرسنجی
Calendula fort ND 4% Ointment [پماد کالاندولا فورت ان دی 4%] نانو دارو پؤوهان پردیس Calendula officinalis به زودی ...
Calendula ND 2% Ointment [پماد کالاندولا ان دی 2%] نانو دارو پؤوهان پردیس Calendula officinalis به زودی ...
EXOPIO 380 MG POWDER, FOR SOLUTION [پودر قابل تزریق اگزوپیو 380 میلی گرم] نانو دارو پؤوهان پردیس Naltrexone به زودی ...
CIPROFLOXACIN NDPP 400 MG 10 mg/1mL Vial [ویال سیپروفلوکساسین نانو داروپژوهان پردیس 400 میلی گرم] نانو دارو پؤوهان پردیس Ciprofloxacin به زودی ...
CIPROFLOXACIN NDPP 200 MG 10 mg/1mL Vial [ویال سیپروفلوکساسین نانو دارو پژوهان پردیس 200 میلی گرم] نانو دارو پؤوهان پردیس Ciprofloxacin به زودی ...
PACLINAB 100MG POWDER FOR SUSPENSION [پودر قابل تزریق پاکلینب 100 میلی گرم] نانو دارو پؤوهان پردیس Paclitaxel به زودی ...
تازه های دارویی
اخبار شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب