محصولات شرکت داروسازی نانو حیات دارو

محصولات شرکت داروسازی نانو حیات دارو

نام دارو تولید کننده نام ژنریک نظرسنجی
Angipars Ointment [پماد آنژی پارس] داروسازی نانو حیات دارو Melilotus Officinalis به زودی ...
Angipars Capsule [کپسول آنژی پارس] داروسازی نانو حیات دارو Melilotus Officinalis به زودی ...
Neurotec Capsule [کپسول نوروتک] داروسازی نانو حیات دارو Tanacetum vulgare+ Urtica dioica+Rosa canina به زودی ...
Dalfyra 10MG Tab [قرص دالفیرا 10 میلی گرم] داروسازی نانو حیات دارو Fampridine به زودی ...
Nano-D 1000IU Microtablets Cap [کپسول نانودی 1000واحد - نانو دی - نانو-دی] داروسازی نانو حیات دارو Vitamin D3 به زودی ...
MyeloAid tablet [قرص میلواید] داروسازی نانو حیات دارو Multivitamin preparation به زودی ...
FolicoGen tablet [قرص فولیکوژن] داروسازی نانو حیات دارو Multivitamin preparation به زودی ...
Angipars Pack [پک آنژی پارس] داروسازی نانو حیات دارو Melilotus Officinalis به زودی ...
PROGIO 100MG Tablet [قرص پروجیو 100 میلی گرم] داروسازی نانو حیات دارو Biotin به زودی ...
MammVit Tablet [قرص ماماویت (ماما ویت)] داروسازی نانو حیات دارو Multivitamin preparation به زودی ...
PAGLINO 10 MG Tablet [قرص پگلینو 10 میلی گرم] داروسازی نانو حیات دارو Empagliflozin به زودی ...
PAGLINO 25 MG Tablet [قرص پگلینو 25 میلی گرم] داروسازی نانو حیات دارو Empagliflozin به زودی ...
OSPERIGEN Tablet [قرص اسپریژن] داروسازی نانو حیات دارو Multivitamin preparation به زودی ...
Osteovione 340mg Tablet [قرص استیو ویون 340 میلی گرم - استیوویون] داروسازی نانو حیات دارو Strontium Ranelate به زودی ...
Lactawell Tablet [قرص لاکتاول] داروسازی نانو حیات دارو Multivitamin preparation به زودی ...
Ovugen Tablet [قرص اووژن] داروسازی نانو حیات دارو Multivitamin preparation به زودی ...
FORTYDEX 4 MG Tablet [قرص فورتیدکس 4 میلی گرم] داروسازی نانو حیات دارو Dexamethasone به زودی ...
FORTYDEX 40 MG Tablet [قرص فورتیدکس 40 میلی گرم] داروسازی نانو حیات دارو Dexamethasone به زودی ...
شرکت داروسازی نانو حیات دارو
تازه های دارویی
اخبار شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب