محصولات شرکت داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)

محصولات شرکت داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)

نام دارو تولید کننده نام ژنریک نظرسنجی
Green teadin F.C.Tablet [قرص روکشدار گرین تیدین] داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع) Camellia Sinensis به زودی ...
Nervoxin Tablet [قرص نروکسین] داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع) Hypericum perforatum به زودی ...
Cardioton F.C.Tablet [قرص روکشدار کاردیوتون] داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع) Crataegus monogyna به زودی ...
Tranquival Tablet [قرص ترانکی وال] داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع) Valeriana officinalis+ Passiflora incarnata+ Humulus lupulus+ Melissa officinalis به زودی ...
Laxaricin Oil for emu [روغن (شربت) لاگزارسین] داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع) Ricinus communis به زودی ...
C-Lax (C LAX) Tablet [قرص سی لاکس (سی-لاکس)] داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع) Cassia obovata+Foeniculum vulgare به زودی ...
Dineh Veinovital F.C.Tablet [قرص روکشدار دینه ونوویتال] داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع) Aesculus hippocastanum به زودی ...
Dineh mouth wash Mouthwash [دهان شویه دینه موس واش] داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع) Camellia sinensis+Eucalyptus globulus+Thymus vulgaris+Mentha piperita+ Calendula officinalis+ Mentha spicata به زودی ...
Belladin Tablet [قرص بلادین] داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع) Atropa belladona به زودی ...
Carminatif Powder [پودر کارمیناتیف] داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع) Carum carvi+Cuminum cyminum+Pimpinella anisum+Mentha piperita+ Melissa officinalis+ Foeniculum vulgare+ Coriandrum sativum به زودی ...
Gripe water Oral Solution [محلول خوراکی گریپ واتر (گرایپ واتر)] داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع) Carum carvi+Anethum graveolens+Mentha spicata به زودی ...
Mentha Chew. Tablet [قرص جویدنی منتا] داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع) Mentha Piperita به زودی ...
Vomigone F.C.Tablet [قرص خط دار ومیگان] داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع) Zingiber officinale Roscoe به زودی ...
Cynarchol Tablet [قرص سینارکول] داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع) Cynara scolymus به زودی ...
Bran Powder [پودر دینه برن] داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع) Triticum sativum به زودی ...
C-Lax (C Lax) Syrup [شربت سی لاکس (سی-لاکس)] داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع) Cassia spp به زودی ...
Dineh Psyllium Sachet [ساشه دینه پسیلیوم] داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع) Plantago ovata Foesk به زودی ...
P-bran Sachet [ساشه پی-برن] داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع) Triticum aestivum+ Plantago psyllium به زودی ...
Psyllium Powder [پودر پسیلیوم دینه] داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع) Plantago ovata Foesk به زودی ...
Gastrodin Tablet [قرص گاسترودین] داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع) Glycyrrhiza glabra+Calendula officinalis+Althaea officinalis به زودی ...
Plantagel Powder [پودر پلانتاژل] داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع) Plantago major+Mentha sp به زودی ...
Plantagel Sachet [ساشه پلانتاژل] داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع) Plantago major+Mentha sp به زودی ...
Galega dineh Tablet [قرص گالگا دینه] داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع) Galega officinalis به زودی ...
Chicoridin Tablet [قرص شیکوریدین] داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع) Cichorium intybus+Trigonella foenum- graecum+Foeniculum vulgare به زودی ...
General tonic Powder [پودر جنرال تونیک دینه] داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع) Cichorium intybus+Trigonella foenum- graecum+Foeniculum vulgare+ Glycine soja+ Hordeum vulgare+ Daucus carota+Cicer arietinum به زودی ...
Cardioton Drop [قطره کاردیوتون] داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع) Crataegus monogyna به زودی ...
Allium-S F.C.Tablet [قرص روکشدار آلیوم-اس] داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع) Allium sativum به زودی ...
Calendula Ointment [پماد کالاندولا دینه] داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع) Calendula officinalis به زودی ...
Dine soft heel Cream [کرم دینه سافت هیل] داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع) Calendula officinalis به زودی ...
Acdin Topical gel [ژل موضعی آکدین] داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع) Melaleuca alternifolia به زودی ...
Capsidin Cream [کرم کاپسیدین] داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع) Capsicum به زودی ...
Rosmaridin Cream [کرم رزماریدین] داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع) Rosmarinus officinalis به زودی ...
Pasival Drop [قطره پاسی وال] داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع) Passiflora incarnata+ Valeriana officinalis به زودی ...
Althadin Lozeng [لوزنج آلتادین] داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع) Althaea officinalis+Glycyrrhiza glabra+Mentha piperita به زودی ...
Avipect Drop [قطره آوی پکت] داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع) Eucalyptus sp+ Foeniculum vulgare+ Thymus kotschyanus به زودی ...
Avipect Syrup [شربت آوی پکت] داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع) Thymus daenensis celak به زودی ...
Dineh inhaler Powder [پودر دینه استنشاقی] داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع) Foeniculum vulgare+Myrtus communis+Eucalyptus globulus+Thymus serpillum+ Matricaria chamomilla به زودی ...
Eucalyptus Inhaler [اکالیپتوس استنشاقی دینه] داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع) Eucalyptus spp+Mentha piperita+Thymus sp به زودی ...
Pedi cough (Pedicough) Syrup [شربت پدی کاف (پدیکاف)] داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع) Thymus spp+Hedera helix+Althaea officinalis به زودی ...
CALCIUM+MAGNESIUM+ZINC+D Dineh 50 [قرص روکشدار کلسيم+منيزيم+زينک+د دينه 50 عددي] داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع) Calcium+Magnesium+Zinc+Vit D3 به زودی ...
CALCIUM+VITAMIN C DINEH EFF TAB [قرص جوشان کلسيم + ويتامين ث دینه] داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع) Calcium به زودی ...
Femodin Fc tablet [قرص خط دار فمودین] داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع) Eucalyptus tincture+peppermint oil+thym spp. Oil+menthol به زودی ...
Lactodin sachets of 10g granule [ساشه گرانول لاکتودین 10 گرم] داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع) Carum carvi+Anethum graveolens+Mentha spicata به زودی ...
Veinovital 30g cream [کرم ونوویتال 30 گرم] داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع) Aesculus hypocastanum+Calendula ext به زودی ...
Curcuma DINEH Tablet [قرص کورکوما دینه] داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع) Curcuma longa به زودی ...
calcium+D DINEH Tablet [قرص کلسیم+د3 دینه] داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع) Calcium به زودی ...
شرکت داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)
تازه های دارویی
اخبار شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب