محصولات شرکت داروسازی سامی ساز

محصولات شرکت داروسازی سامی ساز

نام دارو تولید کننده نام ژنریک نظرسنجی
DEPRAXIN 75MG TAB [قرص دپراکسین 75 میلی گرم] داروسازی سامی ساز Venlafaxine به زودی ...
DEPRAXIN 37.5MG TAB [قرص دپراکسین 37.5 میلی گرم] داروسازی سامی ساز Venlafaxine به زودی ...
TRAMADOL SAMISAZ 50MG TAB [قرص ترامادول سامی ساز 50 میلی گرم] داروسازی سامی ساز Tramadol به زودی ...
TRAMADOL SAMISAZ 100MG TAB [قرص ترامادول سامی ساز 100 میلی گرم] داروسازی سامی ساز Tramadol به زودی ...
TIAFIL 20MG TAB [قرص تیافیل 20 میلی گرم] داروسازی سامی ساز Tadalafil به زودی ...
PANTOSS 40MG TAB [قرص پنتوس 40 میلی گرم] داروسازی سامی ساز Pantoprazole به زودی ...
PANTOSS 20MG TAB [قرص پنتوس 20 میلی گرم] داروسازی سامی ساز Pantoprazole به زودی ...
ACETAMINOPHEN SAMISAZ 500MG TAB [قرص استامینوفن سامی ساز 500 میلی گرم] داروسازی سامی ساز Acetaminophen به زودی ...
ASA SAMISAZ (CARDIOSPRIN) 80MG EC TAB [قرص روکشدار آ اس ا سامی ساز(کاردیوسپرین) 80 میلی گرم] داروسازی سامی ساز Aspirin به زودی ...
ATENOLOL SAMISAZ 50MG TAB [قرص آتنولول سامی ساز 50 میلی گرم] داروسازی سامی ساز Atenolol به زودی ...
ATENOLOL SAMISAZ 100MG TAB [قرص آتنولول سامی ساز 100 میلی گرم] داروسازی سامی ساز Atenolol به زودی ...
ATORVASTATIN SAMISAZ 20MG TAB [قرص آتورواستاتین سامی ساز 20 میلی گرم] داروسازی سامی ساز Atorvastatin به زودی ...
ATORVASTATIN SAMISAZ 10MG TAB [قرص آتورواستاتین سامی ساز 10 میلی گرم] داروسازی سامی ساز Atorvastatin به زودی ...
MISOGLANDIN 200MCG TAB [قرص میزوگلندین 200 میکروگرم] داروسازی سامی ساز Misoprostol به زودی ...
MISOGLANDIN 100MCG TAB [قرص میزوگلندین 100 میکروگرم] داروسازی سامی ساز Misoprostol به زودی ...
METFORMIN SAMISAZ 500MG TAB- METFORSAM [قرص متفورمین سامی ساز 500 میلی گرم - متفورسام] داروسازی سامی ساز Metformin به زودی ...
MELOXIBE 7.5MG TAB [قرص ملوکسیب 7.5 میلی گرم] داروسازی سامی ساز Meloxicam به زودی ...
MELOXIBE 15MG TAB [قرص ملوکسیب 15 میلی گرم] داروسازی سامی ساز Meloxicam به زودی ...
COLOFINE 135MG TAB [قرص کولوفین 135 میلی گرم] داروسازی سامی ساز Mebeverine به زودی ...
GLIBENCLAMIDE SAMISAZ 5MG TAB [قرص گلی بنکلامید سامی ساز 5 میلی گرم] داروسازی سامی ساز Glibenclamide به زودی ...
DONEPT 5MG TAB [قرص دونپت 5 میلی گرم] داروسازی سامی ساز Donepezil به زودی ...
DONEPT 10MG TAB [قرص دونپت 10 میلی گرم] داروسازی سامی ساز Donepezil به زودی ...
MAXOPRAZOL 20MG TAB [قرص مکسوپرازول 20 میلی گرم] داروسازی سامی ساز Esomeprazole به زودی ...
MAXOPRAZOL 40MG TAB [قرص مکسوپرازول 40 میلی گرم] داروسازی سامی ساز Esomeprazole به زودی ...
Gabaprel 300 Capsule [کپسول گاباپرل 300 میلی گرم] داروسازی سامی ساز Pregabalin به زودی ...
Epicetam 250 mg Tablet [قرص اپی ستام 250 میلی گرم] داروسازی سامی ساز Levetiracetam به زودی ...
GABAPREL 150MG CAP [کپسول گاباپرل 150 میلی گرم] داروسازی سامی ساز Pregabalin به زودی ...
GABAPREL 100MG CAP [کپسول گاباپرل 100میلی گرم] داروسازی سامی ساز Pregabalin به زودی ...
GABAPREL 75MG CAP [کپسول گاباپرل 75 میلی گرم] داروسازی سامی ساز Pregabalin به زودی ...
TIAFIL 10MG TAB [قرص تیافیل 10 میلی گرم] داروسازی سامی ساز Tadalafil به زودی ...
ACETAMINOPHEN CODEINE SAMISAZ 300/10MG TAB [قرص استامینوفن کدئین سامی ساز310میلی گرم] داروسازی سامی ساز Acetaminophen+Codeine به زودی ...
EPICETAM 500MG TAB [قرص اپی ستام 500 میلی گرم] داروسازی سامی ساز Levetiracetam به زودی ...
PRAGLINIDE 2MG TAB [قرص پراگلیناید 2 میلی گرم] داروسازی سامی ساز Repaglinide به زودی ...
PRAGLINIDE 0.5MG TAB [قرص پراگلیناید 0.5 میلی گرم] داروسازی سامی ساز Repaglinide به زودی ...
QUEPIN 25MG TAB [قرص کوئپین 25 میلی گرم] داروسازی سامی ساز Quetiapine به زودی ...
COLOFINE 200MG EXTENDED RELEASE CAP [کپسول آهسته رهش کولوفین 200 میلی گرم] داروسازی سامی ساز Mebeverine به زودی ...
LANSOPREX 30MG CAP [کپسول لنسوپرکس 30 میلی گرم] داروسازی سامی ساز Lansoprazole به زودی ...
LANSOPREX 15MG CAP [کپسول لنسوپرکس 15 میلی گرم] داروسازی سامی ساز Lansoprazole به زودی ...
QUEPIN 100MG TAB [قرص کوئپین 100 میلی گرم] داروسازی سامی ساز Quetiapine به زودی ...
PITOZE 45MG TAB [قرص پیتوز 45 میلی گرم] داروسازی سامی ساز Pioglitazone به زودی ...
PITOZE 30MG TAB [قرص پیتوز 30 میلی گرم] داروسازی سامی ساز Pioglitazone به زودی ...
PITOZE 15MG TAB [قرص پیتوز 15 میلی گرم] داروسازی سامی ساز Pioglitazone به زودی ...
ALLEXAFEN 120MG TAB [قرص آلگزافن 120 میلی گرم] داروسازی سامی ساز Fexofenadine به زودی ...
ALLEXAFEN 180MG TAB [قرص آلگزافن 180 میلی گرم] داروسازی سامی ساز Fexofenadine به زودی ...
ALLEXAFEN 60MG TAB [قرص آلگزافن 60 میلی گرم] داروسازی سامی ساز Fexofenadine به زودی ...
NARCOFINIL® 100MG TAB [قرص نارکوفینیل 100 میلی گرم] داروسازی سامی ساز Modafinil به زودی ...
PRAGLINIDE® 1MG TAB [قرص پراگلیناید 1 میلی گرم] داروسازی سامی ساز Repaglinide به زودی ...
QUEPIN 200MG TAB [قرص کوئپین 200 میلی گرم] داروسازی سامی ساز Quetiapine به زودی ...
Samilax Tablet [قرص سامی لاکس] داروسازی سامی ساز Cassia angustifolia+Cuminum cyminum به زودی ...
DELAYPOX 30MG Tablet [قرص دیلی پوکس 30 میلی گرم] داروسازی سامی ساز Dapoxetine به زودی ...
BACTINON 250MG Tablet [قرص باکتینون 250 میلی گرم] داروسازی سامی ساز Levofloxacin به زودی ...
BACTINON 500 MG Tablet [قرص باکتینون 500 میلی گرم] داروسازی سامی ساز Levofloxacin به زودی ...
BISOTA 10MG Tablet [قرص بیسوتا 10 میلی گرم] داروسازی سامی ساز Bisoprolol به زودی ...
BISOTA 5MG Tablet [قرص بیسوتا 5 میلی گرم] داروسازی سامی ساز Bisoprolol به زودی ...
BISOTA 2.5MG Tablet [قرص بیسوتا 2.5 میلی گرم] داروسازی سامی ساز Bisoprolol به زودی ...
SITAGLIPTIN SAMISAZ 100 MG Tablet [قرص سیتاگلیپتین سامی ساز 100 میلی گرم] داروسازی سامی ساز Sitagliptin به زودی ...
SITAGLIPTIN SAMISAZ 50 MG Tablet [قرص سیتاگلیپتین سامی ساز 50 میلی گرم] داروسازی سامی ساز Sitagliptin به زودی ...
SITAGLIPTIN SAMISAZ 25 MG Tablet [قرص سیتاگلیپتین سامی ساز 25 میلی گرم] داروسازی سامی ساز Sitagliptin به زودی ...
SITAGLIPTIN/METFORMIN SAMISAZ 50/500MG Tablet [قرص سیتاگلیپتین متفورمین سامی ساز 50/500 میلی گرم] داروسازی سامی ساز Sitagliptin+Metformin به زودی ...
ROVOSTAT 40MG Tablet [قرص رووستات 40 میلی گرم] داروسازی سامی ساز Rosuvastatin به زودی ...
ROVOSTAT 5MG Tablet [قرص رووستات 5 میلی گرم] داروسازی سامی ساز Rosuvastatin به زودی ...
ROVOSTAT 10MG Tablet [قرص رووستات 10 میلی گرم] داروسازی سامی ساز Rosuvastatin به زودی ...
ROVOSTAT 20MG Tablet [قرص رووستات 20 میلی گرم] داروسازی سامی ساز Rosuvastatin به زودی ...
DULOXETINE SAMISAZ 60 MG CAP [کپسول دلوکستین سامی ساز 60 میلی گرم] داروسازی سامی ساز Duloxetine به زودی ...
DULOXETINE SAMISAZ 30 MG CAP [کپسول دلوکستین سامی ساز 30 میلی گرم] داروسازی سامی ساز Duloxetine به زودی ...
DULOXETINE SAMISAZ 20 MG CAP [کپسول دلوکستین سامی ساز 20 میلی گرم] داروسازی سامی ساز Duloxetine به زودی ...
PANAPHEN CAFFEINE 500/65MG Capsule [کپسول پانافن کافئین 500/65 میلی گرم] داروسازی سامی ساز Acetaminophen+Caffeine به زودی ...
PANAPHEN CODEINE 300/20MG Tablet [قرص پانافن کدئین 300/20 میلی گرم] داروسازی سامی ساز Acetaminophen+Codeine به زودی ...
شرکت داروسازی سامی ساز
تازه های دارویی
اخبار شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب