دارویاب ، مرکز اطلاعات دارویی ایران

     
 

منع مصرف داروها در حاملگی

 

هیچ نوع دارویی در دوران حاملگی بدون تجویز پزشک، نباید مصرف شود

مصرف بعضی از داروها در بارداری بسیار خطرناک است و باعث مرگ و یا نقص عضو جنین می شود. این داروها گروه ایکس هستند که تحت هیچ شرایطی نباید در بارداری مصرف شوند که در جدول زیر طبقه بندی شده است.

Group X

 

الف- مشتقات ویتامین آ : ویتامین آ با دوز بالا – ایزوترتینوئین(راکوتان) – آسیترتین(نئوتیکازون)

ب- انواع هورمون های جنسی و داروهای زنان و زایمان : انواع داروهای ضدحاملگی– انواع داروهای حاوی هورمون های زنانه - لاینسترونولسیپروترون کامپاندکلومیفن - رالوکسیفناسترادیول والراتمجسترول پوویدون آیوداید(دوش واژینال) – یوروفولیتروپینسترورلیکسمدروکسی پروژسترونفولیتروپین متیل ارگونووینمیفپرستونکوریوگونادوتوپین آلفامفنامیک اسید(پایان حاملگی) – نافارلین استاتگوسرلینمیزوپرستول- آلپروستادیل.

 دانازولفیناستراید(از دست زدن به قرص اجتناب کنید)- دوتاستراید(آودارت):از دست زدن به دارو اجتناب کنید- تستوسترون (حتی مصرف موضعی) – متیل تستوسترون لئوپرولید اکساندرولونهیسترلین - ناندرولون- تامسولوزین

ج- مشتقات ارگوت: ارگوتامیندی هیدروارگوتامین-

د- داروهای منع مصرف در فاویسم: ممکن است بدن جنین فاقد آنزیم گلوکز 6 فسفات دهیدروژناز باشد.

ه - داروهای قلبی عروقی:استاتین ها: لووستاتینآتورواستاتینفلووستاتینپراواستاتینپیتاواستاتین.

آسپرین(سه ماهه سوم) – وارفارین– آمبریسنتان-

و- داروهای اعصاب : کوازپامتریازولامفلورازپام -  هیدروکسی زین(ابتدای بارداری) – تمازپام

ز- داروهای بیماریی های پوستی: تازاروتنسیلورسولفادیازین (پایان بارداری)

ح- سایر داروها: الکل – نیکوتین – ترانگزامیک اسیداسموپرازول - پروبنسید

ط –آنتی بیوتیک ها: مترونیدازول(سه ماهه اول) – ریباورینکوتریموکسازول نیتروفورانتوئینگریزئوفولوین تینیدازولتتراسیکلین

ی- مسکن ها و داروهای مصرفی در عضلات اسکلتی:

ایبوپروفن(سه ماهه سوم) – ناپروکسن(سه ماهه سوم)- لفلونومایددیکلوفناک(انتهای بارداری) – سلکوکسیب(سه ماهه سوم) – دانترولن اکساپروزین(سه ماهه سوم) – پیروکسیکام (انتهای بارداری) – ملوکسیکام (سه ماهه سوم) – فنوپروفن(سه ماهه سوم) – کلشی سینمتوترکساتتالیدومیدکلین منیزیوم تری سالیسیلاتدی فلونیزال(سه ماهه سوم)– داروهای کافئین دار -  اتودولاک – کتورولاکاکسی کدوندی هیدروکدیئن - لنالیدومید  – بوسنتان

ک- داروهای آنتی نئوپلاسم: توسی تومومببیکالوتامیدفلورواوراسیل– دگارلیکس – تریپتورلین– آبیراترون –

ل- داروهای تغذیه ای: اورلیستاتبنزفتامین -

 

 تهیه و تنظیم : شرکت دارویاب (دکتر محسن صنیعی)